Српски|Shqip|

Јавни Конкурс за попуњавање радних места у Општинској Управи Општине Бујановац

03/06/2024

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др.закон, 95/2018 – др.закон, 86/2019 – др.закон, 157/2020 – др.закон , 123/2021 и 92/2023) члана 9.Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.107/2023 ), члана 27к. ст.1. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021 – др. Закон и 92/2023), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-2429/2024 од дана 27.03.2024.године, Решење о попуњавању радних места службеника путем јавног конкурса у Општинској управи општине Бујановац, бр: 02-111-2/2024 од 27.05.2024.године , Кадровског плана Општинске управе општине Бујановац за 2024. годину бр. 02-65/23 од 20.12.2023.год, у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Бујановац 02-1/24-03 од 22.01.2024.године, Начелник општинске управе објављује Јавни Конкурс за попуњавање радних места у Општинској Управи Општине Бујановац.

Obavestenje o javnom konkursu je objavljeno na dnevno novini “Danas”, dana 03.06.2024.godiine

Javni Konkurs 2024

Baza_pitanja_za_proveru_OFK

Obrazac-izjava – Ekstrakti – deklarata (1)

prijava_na_javni_konkurs_za_radno_mesto_pod_rednim br_1 – final

prijava_na_javni_konkurs_za_radno_mesto_pod_rednim br_2 – final

prijava_na_javni_konkurs_za_radno_mesto_pod_rednim br_3 – final (2)

Last modified: 03/06/2024

Comments are closed.