Српски|Shqip|

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање радних места у Општинској управи општине Бујановац

21/02/2022

НАПОМЕНА: Обавештење о јавном конкурсу објављено је дана 21.02.2022.год.у дневним новинама ”Данас”.

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, и 114/2021 ) члана 12.Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.95/2016 и 12/2022 ), члана 27к. закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 – др. закон), Кадровског плана Општинске управе општине Бујановац за 2022. годину бр. 02-191/21 од 29.12.2021. год и у складу са Правилником о унутрашњој систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Бујановац 02-14/22-03 од 11.02.2022,.године објављује ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање радних места у Општинској управи општине Бујановац.

javni konkurs 21.01.2022

Izjava-Deklarata

Last modified: 21/02/2022

Comments are closed.