Српски|Shqip|

Уредба о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета

14/03/2022

На основу члана 25 в став 6. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС”, бр. 113/17, 50/18, 46/21 – УС, 51/21 – УС, 53/21 – УС, 66/21 и 130/21) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Влада доноси Уредбу о ближим условима и начину остваривања права на новчана средства за изградњу, учешће у куповини, односно куповину породично-стамбене зграде или стана по основу рођења детета.

Захтеви се може предати сваки дан од 10.00 до 14.00 часова у канцеларији број 307 у општинску управу Бујановац.

1. Uredba sl glasnik br.25 2022 od 19.2.20220 Vlade RS o uslovima i nacinu ostvarivanja prava na novcana sredstva za iygradnju, ucesce na kupovinu

2.Obrazac zahteva ya ostvarivanje prava na novcana sredstva MAJKA

3. Obrazac zahteva za ostvarivanje prava na novcana sredstva – OTAC

4.spisak potrebne dokumentacije za stan

 

Last modified: 14/03/2022

Comments are closed.