Српски|Shqip|

Седнице СО

Треца Седница

Решење о разрешењу школског одбора О.Ш.Наим Фрашери Бујановац, због истека мандата
Решење о именовању чланова шлпчслпг пдбпра о.ш Наим Фрашери у Бујановац
Решење о измени и дпоуни решење о именоваљу чланова управог одбора пу Нажа Радост Бујановац
Решење о именовању чланова школског одбора оп Мухарем кадрији Белики Трновац
Закључак – Скупштина Општина Бујановац
Одлуку о Уцвајању споразма о заједницком обављанњу послова зправљања комзналним отпадом
Решење о давању облашђеља за потписиванје трилатерајног уговора
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА О ОТВАРАЊА НОВИХ ГРУПА НА АЛБАНСКОМ ЈЕЗИКУ У ПУ ˮНАША РАДОСТ ,, БУЈАНОВАЦ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ РАДА О ОТВАРАЊА НОВИХ ГРУПА НА АЛБАНСКОМ ЈЕЗИКУ У ПУ ˮНАША РАДОСТ ,, БУЈАНОВАЦ
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУДЖЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2023.ГОДИНУ
О Д Л У К У о приступању изради Плана за интегрисано управљање отпадом у општини Бујановац 2023 – 2033

Cазив
САЗИВАМ Трећу седницу Скупштине општине Бујановац.
О Д Л У К У О ПОТВРЂИБАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА
О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ
О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ
Р Е Ш Е Њ Е
Р Е Ш Е Њ Е
Р Е Ш Е Њ Е
Р Е Ш Е Њ Е О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ ʺВУК КАРАЏИЋˮ БУЈАНОВАЦ
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ДОМА КУЛТУРЕ ˮ ВУК КАРАЏИЋʺ БУЈАНОВАЦ ЗБОГ ИСТЕКА МАНДАТА

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ ˮ 14 НОВЕМБАРʺ БУЈАНОВАЦ ЗБОГ ИСТЕКА МАНДАТА

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ ʺ 14 НОВЕМБАРʺ БУЈАНОВАЦ

РЕ Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ БУЈАНОВАЦ

Р Е Ш Е ЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗБОГ ИСТЕКА МАНДАТА

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА КУЛТУРНОГ СПОРТСКОГ ЦЕНТРА МЛАДОСТ БУЈАНОВАЦ

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА КСЦ ,,МЛАДОСТ ˮ У БУЈАНОВЦУ

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ БУЈАНОВАЦ ЗБОГ ИСТЕКА МАНДАТА

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ В.Д. ДИРЕКТОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ БУЈАНОВАЦ

Р ЕШ Е Њ Е
О ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА У ЈП ,,КОМУНАЛАЦʺ БУЈАНОВАЦ

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА С.Ш. ˮСЕЗАИ СУРОИʺ У БУЈАНОВЦУ

Прва седница

Р Е ШЕ Њ Е О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Р Е ШЕ Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА ЗА РОДНУ
РАВНОПРАВНОСТ

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш. ˮДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋʺ У ЖБЕВЦУ

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш. ˮДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋʺ У ЖБЕВЦУ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш. ˮДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋʺУ ЖБЕВЦУ ,ЗБОГ ИСТЕКА МАНДАТА

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш. ˮДРАГОМИР ТРАЈКОВИЋʺУ ЖБЕВЦУ ,ЗБОГ ИСТЕКА МАНДАТА

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш. ˮСАМИ ФРАШЕРИʺ У ЛУЧАНУ

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш. ˮСАМИ ФРАШЕРИʺ У ЛУЧАНУ

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш. ʺСАМИ ФРАШЕРИˮУ ЛУЧАНУ,ЗБОГ ИСТЕКА МАНДАТА

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш. ʺСАМИ ФРАШЕРИˮУ ЛУЧАНУ,ЗБОГ ИСТЕКА МАНДАТА

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш.ˮБУК КАРАЏИЋʺУ ЉЕВОСОЈУ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш.ˮБУК КАРАЏИЋʺУ ЉЕВОСОЈУ

Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш.ˮБУК КАРАЏИЋʺУ ЉЕВОСОЈУ,ЗБОГ ИСТЕКА МАНДАТ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш.ˮБУК КАРАЏИЋʺУ ЉЕВОСОЈУ,ЗБОГ ИСТЕКА МАНДАТ

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш.ˮМИЂЕНИʺ У МУХОВЦУ

Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш.ˮМИЂЕНИʺ У МУХОВЦУ

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш.ˮМИЂЕНИʺ У МУХОВЦУ,ЗБОГ ИСТЕКА МАНДАТА

Р Е ШЕ Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА О.Ш.ˮМИЂЕНИʺ У МУХОВЦУ,ЗБОГ ИСТЕКА МАНДАТА

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Р Е Ш Е Њ Е
Р Е Ш Е Њ Е
Р Е Ш Е Њ Е
Р Е Ш Е Њ Е
Р Е Ш Е Њ Е
Р Е Ш Е Њ Е
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

ОДЛУКУ О КОНВЕРЗИЈИ ПОТРАЖИВАЊА ПОВЕРИОЦА У ТРАЈНИ УЛОГ ХОЛДИНГ КОМПАНИЈЕ ПАМУЧНИ КОМБИНАТ ,,YUMCOˮ А.Д.БРАЊЕ
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА 2023.ГОДИНУ НА ВОДАМА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ
Р Е Ш Е Њ Е
Р Е Ш Е Њ Е
scan
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БИЈАНОВАЦ

ЗАКЉУЧАК
Р Е Ш Е Њ Е
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУСНА ПИТАЊА ФУНКЦИОНЕРА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ

Comments are closed.