Српски|Shqip|

Р Е Ш Е Њ Е О именовању чланова стручне Комисије за процену пројеката по расписаном Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Бујановац у 2018 год.

18/05/2018

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр.
83/14, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 19,20,21. Правилника о суфинансирању
пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр.
126/14), члана 18. и 19. Правилника о условима и начину коришћења средставаза јавно
информисање од локалног значаја (Сл.Гл. општине Бујановац бр.03/15) начелник Одељења за
друштвене делатности, донело је :
Në bazë të nenit 24. të të Ligjit mbi informimin publik dhe medieve (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14,
58/2015 dhe 12/2016-interpretimi autentik), dhe nenit 19,20,21. Rregullores mbi bashkëfinancimin e
projekteve për realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik (“G. zyrtare e RS” nr. 126/14)
dhe nenit 18,19. Të Rregullores mbi kushtet dhe mënyrën e përdorimit të mjeteve për informim publik me
interes lokal (“G. zyrtare e komunës së Bujanocit” nr. 03/15), kryeshefi i Drejtoratit për veprimtari
shoqërore të komunës së Bujanocit sjell:

Р Е Ш Е Њ Е

О именовању чланова стручне Комисије за процену пројеката по расписаном Конкурсу за
суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на

територији Општине Бујановац у 2018 год.

A K T V E N D I M

mbi emërimin e anëtarëve të komisionit profesional pëe vlerësimin e projekteve sipas Konkursit të
publikuar për basahkëfinancim të projekteve për realizimin e interesit publik në fushën e

informimit në territorin e komunës së Bujanocit në vitin 2018.

I

Именују се чланови стручне Комисије за процену пројеката поднесених на Конкурс за
суфинансиранје пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на
територији општине Бујановац за 2018 годину, (У даљем тексту Комисија) у овом саставу :
Emërohen anëtarët e Komisionit për vlerësimin e projekteve të paraqitura në Konkursin për
bashkëfinansimin e projekteve për realizimin e interest public në fushën e informimit public në territorin e
komunës së Bujanocit për vitin 2018 ( në vazhdim Komisioni) me këtë përbërje:
1. Радоман Ирић НУНС, УНС, НДНВ, АНЕМ и ЛП
2. Ardita Saqipi Rtv Presheva
3. Azir Limani Rtv Presheva

2

.

II

Комисија на првој седници бира председника Комисије, који координира радом Комисије и
води седнице.
Komisioni në seancën e parë zgjedh kryetarin e Komisionit, i cili koordinon me punën e
Komisionit dhe udhëheq seancat.
За секретара Комисије имењује се Ардита Фазлији службеник општинске управи општине
Бујановац.
Për sekretarë të Komisionit emërohet Ardita Fazliji zyrtarë i adm. komunale të komunës së
Bujanocit.

III

Задатак комисије је да размотри поднете пријаве, изврши оцењивање пројеката, сачини
записник о раду Комисије, донесе образложен предлог о додели средстава из буџета општине
Бујановац за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног
информисања на територији општине Бујановац за 2018.годину.
Detyrë e Komisionit është që të shqyrtojë aplikacionet e paraqitura, të bëjë vlerësimin e
projekteve, të mbajë procesverbalin mbi punën e Komisionit, të sjell propozimin me arsyetim mbi ndarjen
e mjeteve nga buxheti i komunës së Bujanocit për bashkëfinancim të projekteve për realizimin e interesit
publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit për vitin 2018.

IV

Рок за извршење задатака Комисије је 30 дана од закљућења Јавног позива.
Afati për kryerjen e detyrës së Komisionit është 30 ditë nga dita e mbylljes së Thirrjes publike.
Комисија и секретар имају право на накнаду за свој рад. Одређује се да је накнадља за рад
чланова Комисије 20.000,00 динара, и да ће бити исплаћена по окончању рада Комисије.
Komisioni dhe sekretari kanë të drejtë për kompensimin e punës së bërë. Është përcaktuar që
kompnesimi për punën e anëtarëve të Komisionit të jetë 20.000,00 dinarë, dhe se do të paguhet pas
përfundimit të punës së Komisionit.

V

Решење доставити члановима Комисије, секретару Комисије и архиви.
Aktvendimi duhet të i dorëzohet anëtarëve të Komisionit, sekretarit të Komisionit, si dhe arkivit.
Решење ће бити објављено на званичном сајту општине Бујановац и на огласној
табли.Општине Бујановац.
Aktvendimi do të publikohet në ueb faqen zyrtare të Komunës së Bujanocit si dhe në tabelen e
shpalljeve të Komunës së Bujanocit.
Решење доставити: архиви, председнику и члановима Комисије Aktvendimi t’i dërgohet:
arkivit, kryetarit dhe anëtarëve të Komisionit.

Образложење
Arsyetim

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр.
83/14, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката

3
за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 126/14),
члана 36. Статута Општине Бујановац („Сл. гласник Пчињског округа“ бр. 24/08), и Одлуке о
буџету општине Бујановац за 2018. годину („Сл. гласник општине Бујановац бр. 16/17“),Одељење
за друштвене делатности расписало конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац за 2018.године.
Në bazë të nenit 19. të të Ligjit mbi informimin publik dhe medieve (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14,
58/2015 dhe 12/2016-interpretimi autentik), dhe nenit 4. të Rregullores mbi rregullat për ndarjen e
ndihmës shtetërore (“G. zyrtare e RS” nr. 126/14) dhe nenit 36. të Statutit të Komunës së Bujanocit (“G.
zyrtare e Rrethit të Pçinjës” nr. 24/08) dhe Vendimi mbi buxhetin e komunës së Bujanocit për vitin 2018(
“ Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit nr.16/17”), Drejtorati për veprimtari shoqërore të komunës së
Bujanocit ka shpallur Konkursin për bashkëfinancimin e projekteve për realizimin e interesit publik në
fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2018.
Чланом 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015
и 12/2016-аутентично тумачење), и чланом 19. Правилника о условима и начину коришћења
средставаза јавно информисање од локалног значаја (Сл.Гл. општине Бујановац бр.03/15)
прописанои је да стручна Комисија има три главна члана именованих из реда независних
стручњака за медије и медијских радника који нису у сукобу интереса и не објављају јавну
функвију, односно пет чланова уколико је на расписани конкурс пристигло више од 50 пријава.
Në bazë të nenit 24. të të Ligjit mbi informimin publik dhe medieve (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14,
58/2015 dhe 12/2016-interpretimi autentik), dhe nenit 19. Të Rregullores mbi kushtet dhe mënyrën e
përdorimit të mjeteve për informim publik me interes lokal (“G. zyrtare e komunës së Bujanocit” nr.
03/15), është përcaktuar që komisoni profesional ka tre anëtarë kryesorë të emëruar nga radhët e
profesionistëve të pavarur për medie dhe punëtorëve të medieve të cilat nuk janë në konflikt interesi dhe
nuk kryejnë funksion publik, gjegjësisht pesë anëtarë në rast se në konkursin e shpallur janë paraqitur më
shumë se 50 aplikacione.
Чланом 24. ставови 3.и 4. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр.
83/14, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), и члан 19. Правилника о условима и начину
коришћења средставаза јавно информисање од локалног значаја (Сл.Гл. општине Бујановац
бр.03/15), прописују да чланове комисије именује руководилац органа који је расписао конкурс и
то на основу приспелих предлога новинарских и медијских удружења за чланове комисије.
Në bazë të nenit 24. të të Ligjit mbi informimin publik dhe medieve (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14,
58/2015 dhe 12/2016-interpretimi autentik), dhe nenit 19. Të Rregullores mbi kushtet dhe mënyrën e
përdorimit të mjeteve për informim publik me interes lokal (“G. zyrtare e komunës së Bujanocit” nr.
03/15), është përcaktuar që anëtarët e komisonit i emëron udhëheqësi i organit i cili ka shpallur konkursin
edhe atë në bazë të propozimeve të parashtruara të shoqërive gazetareske dhe të mediave për anëtarë të
komisionit.
Чланом 20. Правилника предвиђа се да Комисија на првој седници бира председника
Комисије, и исти члан прописује да председник комисије координира радом Комисије и води
седнице.
Neni 20. iи Rregullores mbi kushtet dhe mënyrën e përdorimit të mjeteve për informim publik me
interes lokal (“G. zyrtare e komunës së Bujanocit” nr. 03/15), parasheh se Komisioni në seancën e parë
zgjedh kryetarin e Komisionit, dhe i njejti nen përcakton që kryetari i komisionit koordinon me punën e
Komisionit dhe udhëheq seancat.
Имајући у виду напред изнето, разматрајући предлоге новинарских и медијских удружења
и медијских стручњака, приспелих на Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног
интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац за 2018.годину,

4
односно на јавни позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима
заинтересованим за рад у комисији и поступајући по наведеним прописима, начелник Одељења за
друштвене делатности општине Бујановац је одлучио као у диспозитиву решења.
Duke pasur parasysh pikat e lartëpërmendura, duke shqyrtuar propozimet e shoqërive të mediave
dhe profesionistëve, të arritura në Konkurs për bashkëfinancimin e projekteve për realizimin e interesit
publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit për vitin 2018, gjegjësisht në
thirrjen publike për shoqëritë e mediave dhe profesionistët e mediave të interesuara për punë në komision
dhe duke vepruar sipas rregullave të lartëpërmendura, kryeshefi i Drejtorisë për veprimtari shoqërore të
komunës së Bujanocit ka vendosur sikurse në dispozitivin e aktvendimit.
ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења се може уложити жалба
Општинском већу општине Бујановац од 3 (три) дана од дана објављивања.
MJETET JURIDIKE : Kundër këtij aktvendimi mundet të parashtrohet ankesë tek Këshilli
Komunal i komunës së Bujanocit në afat prej 3 (tre) ditëve nga dita e publikimit.

У Бујановцу / Në Bujanoc
Дана / Më 17.05.2018.год
Број / Numër: 06-02-52/2018

Општина Бујановац / Komuna e Bujanocit
Начелник одељења за друштвене делатности
Kryeshefi i drejtorisë për veprimtari shoqërore
_________________________________
Агим Хасани / Agim Hasani

 

 

Resenje o imenovanju komisije za media – Vendimi emerimin e Komisionit per media

Last modified: 18/05/2018

Comments are closed.