Српски|Shqip|

О Д Л У К У – О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

11/06/2021

Република Србија – Republika e Serbisë

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ – KOMUNA E BUJANOCIT

Број – Numër: 82-309/ 21

Датум – Më:  04.06.2021. године

Б у ј а н о в а ц – B u j a n o c

 

 

На основу члана 38. став 1. и члана 39. став 1. Тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 87/18), члана 47. У вези са чланом 66. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/07,83/14 –и др. Закони,11/16-др. Закони и 47/18),   на предлог  Штаба за ванредне ситуације Општине Бујановац Закључком број 82-308/21 од 04.06.2021. године  донетог на  седници одржаној дана 04.06.2021. године,

 Председник Општине Бујановац, дана 04.06.2021. године, доноси

Në bazë të nenit 38. paragrafi 1 dhe të nenit 39. parag. 1 pika 5 të Ligjit mbi redukimin e rrezikut nga katastrofat dhe menaxhimi me situatat e jashtëzakonshme (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 87/2018), të nenit 47  lidhur me nenin 66 të Ligjit mbi vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 129/07,83/14 – Ligjet e tjera,11/16-ligjet e tjera dhe 47/18), me propozim të Shtabit për situata të jashtëzakonshme të komunës Bujanocit, me Konkluzionin nr. 82-308//21 të 04.06.2021. të miratuar në seancën e mbajtur më 04.06.2021, Kryetari i Komunës së Bujanocit më 04.06.2021. bie

 

О Д Л У К У – V E N D I M

О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

 

MBI HEQJEN E SITUATËS SË JASHTËZAKONSHME

NË TERRITORIN E KOMUNËS BUJANOC

 

  1. УКИДА СЕ ванредна ситуација на територији општине Бујановац проглашена Одлуком о проглашењу ванредне ситуације  председника општине Бујановац, број 82-416/20 од 20.11.2020. године, на основу Извештаја Дома здравља Бујаноца о епидемиолошкој ситуацији на територији општине Бујановац  као и Извештаја Одељења за инспекцијске послове о вршеној контроли поштовања и спровођења заштитних мера  од стране грађана и свих послодаваца на територији општине Бујановац, констатовано је да је ситуација под контролом, знатно је смањен број прегледа у Ковид амбуланти а самим тим и број оболелих, број вакцинисаних се повећава,  епидемиолошка ситуација је повољна као и то да се донете  заштитне мере  у довољној мери поштујуг, јер су престали разлози за њено проглашење.

HIQET situata e jashtëzakonshme në tërë territorin e Komunës Bujanoc, të shpallur me vendimin mbi shpalljes e situatës së jashtëzakonshme nga kryetari i Komunës së Bujanocit, numër 82-416/20 të 20.11.2020, në bazë të Raportit të Shtëpisë së shëndetit mbi gjendjen epidemiologjike në territorin e Komunës së Bujanocit si dhe në bazë të Raportit të Drejtoratit për punë të inspeksionit –Inspeksionit komunal të kontrollit të ushtruar mbi rrespektimin dhe zbatimin e masave mbrojtëse nga ana e qytetarëve dhe punëdhënësve në territorin e Komunës së Bujanocit, në Ambulancën Kovid dhe me këtë edhe numri i të sëmurëve , ndërkohë që është rritur numri i të vaksinuarëve, andaj situata epidemiologjike është e volitshme edhe për shkak të rrespektimit të kënaqshëm të masave mbrojtëse të miratuara, ngase kanë pushuar arsyet për shpalljen e saj.

  1. Доношењем Одлуке о укидању ванредне ситуације престаје да важи Одлука о проглашењу ванредне ситуације  председника општине Бујановац,   број 82-416/20 од 20.11.2020. године.

Me miratimin e Vendimit mbi heqjen e situatës së jashtëzakonshme shfuqizohet Vendimi i kryetarit të Komunës së Bujanocit mbi shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme, numër 82-416/20 të 20.11.2020

  1. Одлука о укидању Ванредне ситуације ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ,,Службеном гласнику Општине Бујановац”.

Vendimi mbi heqjen e situatës së jashtëzakonshme hynë në fuqi në ditën e miratimit dhe publikohet në “Gazetën zyrtare të Komunës së Bujanocit”.

Oдлуку доставити:

Vendimi t’i dërgohet:

-Председинку општине

 Kryetarit të Komunës

-Републичком штабу за ванредне ситуације

 Shtabit Republikan për situata të jashtëzakonshme

-надлежном Окружном штабу за ванредне ситуације

 organit të autorizuar të Shtabit të Qarkut për situata të jashtëzakonshme

-Одељењу за ванредне ситуације Врање

 Drejtoratit për situata të jashtzakonshme në Vranjë

-архиви Штаба за ванредне ситуацијеопштине Бујановац

 Arkivit të shtabit për situata të jashtëzakonshme në Komunën e Bujanocit

Број -Numër : 82-309/21                                                      ПРЕДСЕДНИ ОПШТИНЕ,

У Бујановцу, дана 04.06.2021. године                                KRYETARI I KOMUNËS

Në Bujanoc, më 04.06.2021                                                                       Nagip Arifi

Last modified: 11/06/2021

Comments are closed.