Српски|Shqip|

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е –

05/04/2021

Република Србија – Republika e Serbisë

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ – KOMUNA E BUJANOCIT

Штаб за ванредне ситуације

Shtabi për situata të jashtëzakonshme

Број – Numër: 82 270/21

Датум – Më: 05.04.2021. године

Б у ј а н о в а ц – B u j a n o c

Република Србија

 

                 На основу чл. 41 став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), чл.  13. Уредбе о саставу и начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС”, број 27/2020),  Штаб за ванредне ситуације општине Бујановацј  дана 05.04.2021. године,   издао  је  следеће

Në pazëtë nenit 41. Parag. 4 i Ligjit mbi uljen e rrezikut nga katastrofat dhe të menaxhimit me situata të jashtëzakonshme (“gazeta zyrtare e RS”, nr. 87/2018), nenit 13. Të Dekretit mbi përbërjen, mënyrën dhe organizimin e punës së shtabeve për situata të jashtëzakonshme (“Gazeta zyrtare e RS”, numër 27/2020), Shtabi për situata të jashtëzakonshme i komunës së Bujanocit më 05.04.2021 lëshon këtë

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – N J O F T I M

 

На основу члана 14. Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести ЦОВИД-19 (“Службени гласник РС”, бр. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1/21, 17/21, 19/21, 22/21 и 29/21), на предлог Кризног штаба за сузбијање заразне болести ЦОВИД-19,Министар здравља, дана 04.04.2021. године, донео је Наредбу о радном времену и просторним ограничењима за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести ЦОВИД-19.

Në përputhje me nenin 14 të Dekretit mbi masat për parandalimin dhe eliminimin e sëmundjes infektive COVID-19 (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 151/20, 152/20, 153/20, 156/20, 158/20, 1 / 21, 17/21, 19/21, 22/21 dhe 29/21), me propozimin e Shtabit të krizave për eliminimin e sëmundjes infektive COVID-19, Ministri i shëndetësisë, më 04.04.2021., ka nxjerrë Urdhrin për orarin e punës dhe kufizimet e hapësirës gjatë situatës së pafavorshme epidemiologjike gjatë sëmundjes ngjitëse COVID-19.

 1. Овом наредбом утврђују се ограничења радног времена и просторна ограничења за период од 5. априла 2021. године од 06.00 часова па док налаже епидемиолошка ситуација.

Me këtë urdhëresë përcaktohen kufizimet e orarit të punës dhe kufizimet e hapësirës për periudhën nga 05 prill nga ora 06.00 e deri kur këtë e kërkon situate epidemiologjike.

 1. Неће радити објекти у којима се обављају делатности:

Nuk do të punojnë objektet në të cilat ushtrohen këto veprimtari:

1) пружања услуга у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића (ресторани, кафићи, барови, клубови, сплавови, и сл.), осим оних угоститељских објеката који имају отворени део објекта (башту) за који имају дозволу за заузеће издату од стране надлежног органа јединице локалне самоуправе, тако што се могу пружати угоститељске услуге само на отвореном делу објекта, с тим да:

ofrimi i shërbimeve në fushën e hotelierisë, të cilat përfshijnë shitjen e ushqimit dhe pijeve (restorante, kafene, bare, klube, lundra, etj.), përveç atyre objekteve hotelierike që kanë një pjesë të hapur të objektit (veranda) për të ata kanë një leje të lëshuar nga organet kompetente të njësisë së vetëqeverisjes lokale, në mënyrë që shërbimet e hotelierisë të mund të sigurohen vetëm në pjesën e hapur të objektit, me kusht që:

– корисници услуга морају носити заштитне маске све време боравка у објекту (у моментима када не конзумирају храну или пиће),

përdoruesit e shërbimeve duhet të mbajnë maska ​​mbrojtëse gjatë gjithë qëndrimit të tyre në objekt (në momentet kur nuk konsumojnë ushqim ose pije),

– запослени морају носити заштине маске, нарочито приликом припреме хране и пића и услуживања,

punonjësit duhet të mbajnë maska ​​mbrojtëse, veçanërisht kur përgatisin ushqim dhe pije dhe kur shërbejnë,

– између столова мора бити размак од најмање два метра, тако што се тај размак рачуна између особа које седе за различитим столовима,

duhet të ketë një distancë prej të paktën dy metra midis tavolinave, në mënyrë që kjo distancë të llogaritet midis personave të ulur në tavolina të ndryshme,

– за столом не може седети више од пет особа,

në një tavolinë nuk mund të ulen më shumë se pesë persona,

– уколико не постоје столови и столице за седење на отвореном делу, растојање између свих присутних лица на отвореном делу мора бити такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице

nëse nuk ka tavolina dhe karrige për t’u ulur në zonë të hapur, distanca midis të gjithë personave të pranishëm në zonë të hapur duhet të jetë e tillë që vetëm një person të mund të qëndrojë në çdo 9 metra katrorë

– отворени део објекта мора бити физички одељен од јавне површине у смислу да се мора поставити физичка препрека (баријера) између тог дела и јавне површине тако да између корисника услуга и лица на јавној површини буде размак од минимум 3 метра,

pjesa e hapur e objektit duhet të ndahet fizikisht nga sipërfaqja publike në kuptimin që duhet të vendoset një pengesë fizike midis asaj pjese dhe sipërfaqes publike në mënyrë që të ketë një distancë prej të paktën 3 metrash midis përdoruesve të shërbimit dhe personave në sipërfaqen publike,

– не може се изводити музичко-сценски програм уживо (тзв.жива музика) и

nuk është e mundur të interpretohet një program muzikor dhe skenik i drejtpërdrejtë (e ashtuquajtura muzikë live) dhe

– радно време је сваког дана од 06.00 до 22.00 часова.

orari i punës është çdo ditë nga ora 06.00 deri në 22.00.

2) пружања услуга у затвореним или отвореним трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало (тржни центри и сл.).

ofrimi i shërbimeve në qendrat e mbyllura ose të hapura të tregtisë dhe ambiente të ngjashme ku kryhen aktivitete në fushën e tregtisë me pakicë (qendra tregtare, etj.).

 1. У радном времену сваког дана од 06.00 до 22.00 часа могу радити:

Gjatë orarit të punës çdo ditë nga ora 06.00 deri në 22.00 mund të punoj:

 • апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке);

farmacitë (përfshirë farmacitë veterinare dhe bujqësore);

2) ресторани и други простори у којима се пружају услуге исхране у категоризованим и некатегоризованим смештајним објектима и у категоризованом приватном смештају, у којима се услуга може пружати само лицима која имају пријављен боравак у тим врстама смештаја;

restorante dhe ambiente të tjera në të cilat ofrohen shërbime hotelierike në ambiente strehimi të kategorizuara dhe të pa kategorizuara dhe në akomodime private të kategorizuara, në të cilat shërbimi mund të ofrohet vetëm për personat që kanë një qëndrim të regjistruar në ato lloje të akomodimit;

 • објекти у области трговине на мало (трговинске и друге радње и продајна места);

objektet në fushën e tregtisë me pakicë (tregti dhe dyqane të tjera dhe pika të shitjes);

4) објекти, радње и сервиси и сл. у којима се врше стручне, научне, иновационе и техничке делатности, финансијске делатности и делатност осигурања, промет некретнина, информисање и комуникација, административне и помоћне услужне делатности, занатске и друге услужне делатности;

objektet, dyqanet dhe serviset, etj. në të cilat kryhen aktivitete profesionale, shkencore, inovative dhe teknike, veprimtari financiare dhe të sigurimit, transaksione të pasurive të patundshme, informim dhe komunikim, veprimtari e shërbimeve administrative dhe ndihmëse, zejtare dhe veprimtari të tjera shërbyese;

5) објекти у којима се обавља делатност у области спорта (фитнес центри, теретане, вежбаонице, спа центри, базени и други објекти намењени за спорт и рекреацију и сл.);

objektet në të cilat kryhen aktivitete në fushën e sporteve (qendra fitnesi, palestra, palestra, qendra spa, pishina dhe ambiente të tjera të destinuara për sport dhe rekreacion, etj.);

6) објекти у којима се обавља делатност приређивања посебних и класичних игара на срећу (кладионице, играонице и сл.);

objektet në të cilat kryhet veprimtaria e organizimit të lojërave të veçanta dhe klasike të fatit (bastoret, sallat e lojërave, etj.);

7) трговинске и друге радње и продајна места на којима се врши продаја прехрамбених производа, продавнице хране за животиње (пет шопови, продавнице сточне хране и др.), затворене и отворене пијаце,

dyqane tregtare dhe pika të tjera të shitjes ku shiten produkte ushqimore, dyqane për kafshë (dyqane PET, dyqane për ushqim kafshësh, etj.), tregje të mbyllura dhe të hapura,

8) радње и продајна места у оквиру отворене или затворене пијаце (месаре, печењаре, специјализоване продавнице хране и сл.);

dyqanet dhe pikat e shitjes brenda tregjeve të hapura ose të mbyllura (kasapë, pjekës, dyqane ushqimore të specializuara, etj.);

9) радње, продајна места и места у којима се продаје роба на мало или пружају услуге, а који продају или пружање услуга обављају у трговинским центрима и за које управљач може да обезбеди посебне коридоре за приступ или у које се улази са спољне стране или непосредно са јавне површине;

dyqanet, pikat e shitjes dhe vendet ku shiten mallrat me pakicë ose ofrojnë shërbime, të cilat shesin ose ofrojnë shërbime në qendrat tregtare dhe për të cilat menaxheri mund të sigurojë korridore speciale të hyrjes ose të në cilat sigurohet hyrja nga jashtë ose direkt nga sipërfaqet publike;

10) објекти у којима се пружају услуге у области културе (позоришта, биоскопи, музеји, галерије).

objektet në të cilat ofrohen shërbime në fushën e kulturës (teatro, kinema, muze, galeri).

 1. Могу радити без ограничења радног времена:

Mund të punojnë pa kufizime të orarit të punës:

 • апотеке (укључујући ветеринарске и пољопривредне апотеке),

farmacitë (përfshirë farmacitë veterinare dhe bujqësore),

 • бензинске пумпе у обављању делатности продаје горива,

pikat e karburantit në kryerjen e aktiviteteve të shitjes së karburantit,

 • трговински, угоститељски и други објекати који врше доставу хране;

tregtia, hotelieri dhe objektet e tjera që ofrojnë ushqim;

4) ординације и лабораторије у којима се пружају медицинске и стоматолошке услуге и ветеринарске ординације и лабораторије и сл.

operacione dhe laboratorë në të cilët ofrohen shërbime mjekësore dhe dentare dhe operacione veterinare dhe laboratorë, etj.

 1. У радном времену из тач. 1. и 2. ове наредбе, у свим објектима којима је дозвољен рад правно лице или предузетник мора обезбедити да растојање између свих присутних лица буде такво да на сваких 9 метара квадратних може боравити само једно лице, осим за теретане/фитнес центре/спа где на сваких 16 метара квадратних може боравити само једно лице.

Gjatë orarit të punës nga pika. 1 dhe 2 të kësaj Urdhërese, në të gjitha objektet ku personi juridik ose sipërmarrësi lejohet të punojë, duhet të sigurojë që distanca midis të gjithë personave të pranishëm të jetë e tillë që vetëm një person të mund të qëndrojë në çdo 9 metra katrorë, përveç palestrave / qendrave të fitnesit SPA ku vetëm një person mund të qëndrojë në çdo 16 metra katrorë.

 1. Даном ступања на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о радном времену за време неповољне епидемиолошке ситуације током трајања заразне болести ЦОВИД-19 („Службени гласник РС”, бр. 22/21, 23/21 и 25/21).

Në ditën e hyrjes së kësaj Urdhërese, shfuqizohet Urdhrëresa për orarin e punës gjatë situatës së pafavorshme epidemiologjike gjatë sëmundjes ngjitëse COVID-19 (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 22/21, 23/21 dhe 25/21).

 1. Ова наредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Kjo Urdhëresë do të hyjë në fuqi ditën e radhës nga dita e publikimit në “Gazetën zyrtare të Republikës së Serbisë”.

КОМАНДАНТ ШТАБА – KOMANDANT I SHTABIT

Nagip Arifi

Last modified: 05/04/2021

Comments are closed.