Српски|Shqip|

Конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа на подручју општинe Бујановац за период школске 2020/2021. године

19/10/2020

На основу Одлуке о ребалансу буџета општине Бујановац за 2020 године, бр 401-4/2020 од 17.09.2020. године, Одељење за јавне службе објављује Конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа на подручју општинe Бујановац за период школске 2020/2021. године.

I. БРОЈ КОРИСНИКА И УСЛОВИ КОНКУРСА

За ученике средњих школа на подручју општина Бујановац, Прешево и Врање чији је оснивач Република Србија или јединица локалне самоуправе, Одељење за јавне службе додељује ученичке стипендије у месечном износу од 6.000,00 динара за период школовања од 01. септембра до 31. децембра 2020. године. Уколико средства буду обезбеђена у буџету за 2021. годину Одељење за јавне службе ће наставити стипендирање до завршетка школске 2020/2021. године.

Општи услови су да ученици имају држављанство Републике Србије и пребивалиште на подручју општинe Бујановац, да су први пут школске 2020/2021. године уписали прву, другу, трећу или четврту годину неке од средњих школа образованих одлуком Министарства просвете Републике Србије, да су током претходног школовања остварили одличан или врло добар успех и да током претходног школовања нису понављали ниједан разред.

На конкурс за доделу ученичких стипендија могу се пријавити ученици I разреда средње школе који су у свим разредима од V до VIII разреда основне школе постигли одличан или врло добар општи успех (од 3,50 до 5), односно ученици од II до IV разреда средње школе који су у свим претходно завршеним разредима средње школе постигли одличан или врло добар општи успех (од 3,50 до 5) и који су из владања имали оцену примерно (5).

Стипендије добијају само ученици који у школској 2020/2021. години похађају средње школе на територији општина Бујановац, Прешево и Врање и у тренутку подношења молбе имају пребивалиште на подручју општине Бујановац.

Ученици који су већ остварили право на неку од ученичких стипендија из буџета Републике Србије немају право на стипендију Одељење за јавне службе, а ако у међувремену стекну право на неку другу стипендију, дужни су да се определе за једну од додељених стипендија (односно својеручно попуњена изјава у служби) Одељење за јавне службе задржава право да провери да ли су кандидати за ученичку стипендију већ остварили право на стипендију неког другог државног органа која се финансира из буџета Републике Србије или локалне самоуправе.

Одељење за јавне службеу складу са буџетом за 2020. годину располаже новчаним средствима за 124 стипендија за ученик из општине Бујановац.

II. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 попуњена пријава за доделу стипендије на обрасцу Одељење за јавне службе у прилогу конкурса (образац број 1),
 уверење које оверава школа коју ученик похађа, са обавезним подацима о упису у један од разреда средње школе на подручју општина Бујановац, Прешево и Врање школске 2020/2021. године, постигнутом успеху у претходном разреду и податком када је ученик први пут уписао први разред средње школе (образац број 2),
 оверене копије сведочанстава о претходно завршеним разредима (за ученике првог разреда средње школе оверене копије сведочанства од V до VIII разреда основне школе као доказ оствареног успеха у основној школи коју је кандидат завршио. За ученике другог, трећег и четвртог разреда средње школе оверене копије сведочанства о успеху из свих претходних разреда средње школе које издаје средња школа коју кандидат похађа),
 извод из матичне књиге умрлих ако немају једног или оба родитеља, и решење о старатељству (оригинал које издаје надлежни орган општинске управе или оверена копија коју оверава нотар),
 уверење о просечном месечном приходу по члану породице ученика (образац број 4) које оверава надлежни орган у општини пребивалишта, а које се издаје на основу приложене изјаве о члановима породице дате у присуству два сведока и одговарајућих доказа о оствареним приходима породице за период од 01. јануара до 30. јуна 2020. године (образац број 3),
 Очитане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте ученика, односно штампане податке са електронске личне карте или фотокопију старе важеће личне карте родитеља или старатеља уколико је ученик млађи од 16 година.
 Четири примерка уговора о стипендирању који су уредно попуњени и потписани од стране ученика и родитеља или старатеља ученика.

Конкурсна документа се не враћају.

Наведене документе, односно доказе, издају и оверавају одговарајуће службе, и то:
– образац број 2 оверава средња школа коју ученик похађа
– образац број 3 и 4 оверава одељење
– копије сведочанстава оверава нотар
– извод из матичне књиге умрлих ако немају једног или оба родитеља, и решење о старатељству издаје надлежни орган општинске управе а копију оверава нотар.
– Примерак уговора о стипендирању може се преузети са интернет странице оппштине Бујановац на адреси www.bujanovac.rs или у канцеларији бр. 301 општинске управе упштине Бујановац.

НАПОМЕНА: Сва потребна документа за пријаву на конкурс морају бити уредно и читко попуњена. Потребно је да кандидат број банкарског рачуна и тачан назив и адресу банке обавезно упише у примерак уговора о стипендирању и у образац пријаве за доделу ученичке стипендије (образац број 1) приликом достављања конкурсне документације.

III. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Рок за пријављивање на конкурс је од 19. окотбра до 06. новембра 2020. године до 15:00 часова.

Молбе за доделу стипендије и документа којима се доказује испуњеност услова се достављају у затвореној коверти. На полеђини обавезно написати име и презиме подносиоца молбе и адресу подносиоца молбе. На предњем делу коверте ставити напомену: ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНE БУЈАНОВАЦ ЗА ПЕРИОД ШКОЛСКЕ 2020/2021.године.

Пријаве се подносе у канцеларији бр.301 Општинске управе. Орган који прима молбу на истој ставља број и датум када је молба предата.

Неблаговремена и некомплетна конкурсна документација неће бити узета у разматрање.

IV. ДОДЕЛА СТИПЕНДИЈА

Комисија образована одлуком в.д. Начелнка општинске управе општине Бујановац саставиће јединствену ранг листу кандидата за стипендију на нивоу општине Бујановац.

Критеријуми за састављање ранг листе су:
– ученици којима су оба родитеља преминула 30 бодова;,
– ученици којима је један од родитеља преминуо 25 бодова;
– ученици који живе у породицама која остварују месечна примања по члану домаћинства од 0 – 15.000,00 динара 20 бодова;
– ученици који живе у породицама која остварују месечна примања по члану домаћинства од 15.001,00 и више динара 15 бодова;
– одличан успех у претходном разреду 15 бодова;
– врло добар успех у претходном разреду 10 бода;

У случају да два или више кандидата имају исти број бодова, Комисија ће дати предност кандидату који има бољи просек у претходно завршеном разреду.

У случају да два или више кандидата имају исти просек у претходно завршеном разреду, Комисија ће дати предност оном кандидату који има бољу просечну оцену током претходног школовања (саберу се просеци свих претходних година и поделе се са бројем година школовања).

Комисија ће разматрати све благовремене молбе, бодовати све молбе које испуњавају услове конкурса и сачинити ранг листу ученика који ће добити стипендију на основу броја бодова и у складу са критеријумима. На основу утврђене ранг листе Комисија доноси Одлуку о избору стипендиста коју потписује председник Комисије.

Кандидати за доделу стипендија који нису уврштени у Одлуку о додели стипендија имају право на приговор у року од 15 дана од дана пријема одлуке о избору стипендиста, а у складу са чланом 32. и 147. Закона о општем управном поступку. Приговор се подноси Општинском већу, а преко Комисије. У приговору се морају навести разлози за подношење приговора и образложење, односно уз њега мора бити достављена одговарајућа доказна документација. Приговор који није благовремен или који је поднет од стране неовлашћеног лица ће бити одбачен. О приговору одлучује Општинско веће општине Бујановац у року од 15 дана од дана пријема приговора. Одлука Општинског већа је коначна у управном поступку.

Коначне Ранг листе након решавања по приговорима, ће бити истакнуте на огласној табли Општинске управе и сајту општине Бујановац (www.bujanovac.rs).

На основу коначне ранг листе о додели ученичких стипендија, након одлучивања о приговорима, ученик, односно родитељ или старатељ ученика закључује уговор о стипендирању са Oдељењем за јавне службе, којим се ближе уређују права и обавезе у вези с коришћењем стипендије. Стипендија се додељује без обавезе враћања.

Кориснику ученичке стипендије обуставља се исплата одобрене стипендије у случају нетачно приказаних података, када истовремено прима стипендију, кредит или сличан облик давања по другом основу из буџета Републике Србије или локалне самоуправе, када изгуби право на финансирање школовања из буџета или напусти редовно школовање.

V. ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ И ИСПЛАТА

Стипендије се исплаћују у нето износу од 6.000,00 динара за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 2020. године, а уколико у буџету за 2021. годину буду обезбеђена средства исплаћиваће се у континуитету до краја школске 2020/2021. године.

НАПОМЕНА: Стипендије се исплаћују на банковни рачун родитеља односно старатеља.

VI . КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ

Конкурсни обрасци су доступни на местима где се предају молбе, а могу се преузети и са интернет странице Општине Бујановац и на адреси www.bujanovac.rs

Додатне информaције могу се добити у канцеларији бр. 301 општинске Управе општине Бујанваоц.

Tekst KONKURSA SRB-ALB
obrazac 1
obrazac 2
obrazac 3
obrazac 4
KONTRATA UGOVOR

Last modified: 19/10/2020

Comments are closed.