Српски|Shqip|

ИНФОРМАТОР О РАДУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА/REPUBLIKA E SERBISË

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ/

ADMINISTRATA KOMUNALE BUJANOC

Карадђорђа Петровића, бр .115, 17520 Бујановац/

Karagjorgje Petroviq, nr. 115, 17520 Bujanoc

tel; 017/651-103, 017/651-013, fax; 017/651-044

www.bujanovac.rs

ИНФОРМАТОР

О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

                  Бујановац Април, 2018

С А Д Р Ж А Ј

 1. Основни подаци о органима општине и информатору

 1. Организациона структура

 1. Опис функција старешина

 1. Опис правила у вези са јавношћу рада

 1. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја

 1. Опис надлежности, овлашћења и обавеза

 1. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза

 1. Навођење прописа

 1. Услуге које органи пружају заинтересованим лицима

 1. Поступак ради пружања услуга

 1. Преглед података о пруженим услугама

 1. Подаци о приходима и расходима

 1. Подаци о јавним набавкама

 1. Подаци о државној помоћи

 1. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима

 1. Подаци о средствима рада

 1. Чување носача информација

 1. Врсте информација у поседу

 1. Врсте информација којима органи општине омогућавају приступ

 1. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама

 1. Подношење захтева за обавештење, увид, издавање копије и упућивање

 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ОППТИНЕ И ИНФОРМАТОРУ

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Општина Bujanovac налази се између општине Трговиште, Врање, Косовске Каменице и Прешева а делом на југу (13) км граничи се са Републоком Македонијом. Простире се на 461 км2, на просечној надморској висини од 420 метара са умереном континенталном климом.

Општина Бујановац има 59 насељених места, 8 матичних подручја и 29 месних заједница.

Органи Општине су:

 • Скупштина општине
 • Председник Општине
 • Општинско веће и
 • Општинска управа.

Седиште општине Бујановац је Бујановац , ул. Карађорђа Петровића бр.115. Матични број (МБ) општине је: 07337604

 Порески идентификациони број (ПИБ) општине је:100975591

КОНТАКТ

Интернет

Интернет презентација општине Бујановац пружа опширне информације о раду Општине и даје могућност комуникације постављањем питања путем Интернет сајта или e-mail порука.

Адреса сајта: www.bujanovac.rs

Телефон

Централа:   017 651 103

Факс:

Пошта

Општина Бујановац Карађорђе Петровића Бр. 115

Бујановац          Србија

За односе са јавношћу, комуникацију са медијима, као и за одговоре на питања грађана задужен је: Кабинет председника општине, контакт особа:

 Рахим Салихи Телефон: 017 651 044

Овлашћено лице за ажурирање информатора о раду је Кастриот Јакупи, Саветник при Општинске управе општине Бујановац.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ

Информатор о раду општине Бујановац објављен се сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутствa за израду и објављивање Информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/10).

Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених лица организационих јединица Општинске управе, као и општих аката органа општине. Свако заинтересовано лице које затражи има право на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја да сазна сваку информацију у поседу власти, осим у случајевима у којима је Закон другачије прописао. Ако власт тражиоцу неосновано ускрати информацију, тражилац може да се обрати Поверенику за иинформације од значаја и да на други начин, предвиђен Законом, оствари своје право.

За тачност и потпуност података које садржи информатор одговорни су Начелник општинске управе и начелници одељења општинске управе.

Информатор је објављен на интернет презентацији општине Бујановац. Заинтересована лица имају право увида у информатор на званичном сајту

општине Бујановац.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у општини Бујановац је:

Кастриот Јакупи дипл.правник, Саветник при општинске управе , телефон: 0628402329, емаил: kastriot.jakupi@bujanovac.rs

Подношење захтева писаним путем.

Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Подношење захтева усменим путем.

Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

           Информатор је објављен дана 17. Август 2015. Године, ажуриран је 20.03.2018.године.

 1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Статутом општине Бујановац – пречишћен текст („Службени гласник Пчињског округа “ број 24/2008) утврђена су овлашћења општине Бујановац.

Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:

 • доноси програме развоја;
 • доноси урбанистичке планове;
 • доноси буџет и завршни рачун;

 • утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;

 • обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој (снабдевање водом за пиће; пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; производњу и дистрибуцију топлотне енергије; управљање комуналним отпадом; градски и приградски превоз путника; управљање гробљима и погребне услуге; управљање јавним паркиралиштима; обезбеђивање јавног осветљења; управљање пијацама; одржавање улица и путева; одржавање чистоће на површинама јавне намене; одржавање јавних зелених површина; димничарске услуге; делатност зоохигијене и др.);

 • стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;

 • спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;

 • доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

 • доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини;

 • уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем истог;

 • стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;

 • уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;

 • уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;

 • уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби, који се врши на територији Општине, и одређује делове обале и воденог простора

на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;

 • оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;

 • оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;

 • оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;

 • организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;

 • организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;

 • доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;

 • уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;

 • стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;

 • подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;

 • стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;

 • управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;

 • уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;

 • организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;

 • образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад;

 • помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;

 • подстиче и помаже развој задругарства; организује службу правне помоћи грађанима;

 • стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;

 • стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији Општине, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када тако извештавање представља достигнути ниво мањинских права;

 • прописује прекршаје за повреде општинских прописа;

 • образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Општине;

 • уређује организацију и рад мировних већа;
 • уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 • помаже рад организација и удружења грађана;

 • уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање и

 • oбавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и овим статутом.

Скупштина опшине

 

 

Председник

Заменик

председика

Секретар

41

одборника

 

Радна тела

 

 

 

Јавни правобранилац

Председник општине

Заменик

председнка

Помоћници Општинско веће

Председник

Заменик

председника

11 чланова

Општинска управа

Начелник

Организационе

јединици

Службе

Органи општине Бујановац су:

 • Скупштина општине
 • Председник Општине
 • Општинско веће и
 • Општинска управа

Скупштина општине

Председник Заменик председика Секретар
Радна тела 41 одборника
Стална радна тела Повремена радна тела
Савет за привреду,финансије и  буџет
Савет за урбанизам, комумално стамбене
делатности и заштиту животне средине
Савет за јавне службе
Савет за младе
Савет за безбедност и превенцију криминалитета
Административни одбор
Комисија за мандатно –имунитетска питања
Комисија за родно равноправност
Комисија за избор и именовање
Комисија за представке и жалбе
Комисија за односе са верским заједницама
Комисија за равноправност полова

 

 

 

 1. Скупштина општине

 

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом општине.

Председник скупштине: Adnan Salihi

 Замениci  председника скупштине: Basri Veseli i Зоран Антић

 Секретар скупштине : Selami Mustafa

 Телефон: 017/654-365

 Факс: 017/651-104

 Кол центар: 017/651-103

Е-мејл:     salami.mustafa@bujanovac.rs

Организација и рад Скупштине општине Бујановац уређени су Пословником о раду  Скупштине општине Бујановац(„Службени гласник Пчињског округа“ бр.30/08).

Скупштина општине има 41 одборника.

Одборници Скупштине општине су:

 1. Нагип Арифи
 2. Рахим Рахими
 3. Аделина Бручај – Асани
 4. Гани Рашити
 5. Тејхане Љатифи
 6. Ајредин Хида
 7. Назим Дураку
 8. Себехате Хида
 9. Реџеп Фејзулаху
 10. Мухамед Јашари
 11. Ненад Митровић
 12. Миодраг Миљковић
 13. Јевица Трајковић
 14. Јовица Стојменовић
 15. Ненад Зафировић
 16. Гордана Младеновић
 17. Трајко Трајковић
 18. Зоран Антић
 19. Стојадин Димчић
 20. Васка Манић
 21. Марко Андрејевић
 22. Љиљана Андрић
 23. Кадри Селими
 24. Рагми Мустафа
 25. Ђемиље Алити
 26. Басри Весели
 27. Гафур Фазлиу
 28. Љумније Авдији
 29. Илир Таипи
 30. Јетон Неџиби
 31. Зирафете Исљами
 32. Екрем Џемаиљи
 33. Агрон Аслани
 34. Нерџиване Кастрагти – Хасани
 35. Неџмедин Весељи
 36. Аднан Салихи
 37. Аљбуљена Алији
 38. Шпенд Џељиљи
 39. Ненад Тасић
 40. Благоје Нисић
 41. Кенан Рашитовић

 • Скупштини општине су образоване 7 одборничке групе, и то:
  1. DEMOKRATSKA PARTIJA Dr Nagip Arifi  (DP),
  2. Србија Побеђује – Александар Вучић СНС
  3. GRUPA GRAĐANA “Dr Stojanča Arsić,”
  4. ПДД – ДУА – ШАиш Камбери
  5. POKRET ZA DEMOKRATSKI PROGRES – Jonuz Musliu
  6. Српска Листа – Ненад Тасић
  7. Коалиција Рома – Кенан Рашитовић

            Одборничку групу DEMOKRATSKA PARTIJA Dr Nagip Arifi   (DP) чини 9 одборника, и то: Нагип Арифи,Рахим Рахими,Аделина Бручај – Асани, Гани Рашити, Тејхане Љатифи, Ајредин Хида, Назим Дураку, Реџеп Фејзулаху, Мухамед Јашари.

Одборничку групу Србија Побеђује – Александар Вучић СНС чини 7  одборника, и то: Ненад Митровић, Миодраг Миљковић, Јевица Трајковић, Јовица Стојменовић, Ненад Зафировић, Гордана Младеновић, Трајко Трајковић.

Одборничку групу Група Грађана Стојанча Арсић чини 5 одборника, и то: Зоран Антић, Стојадин Димчић, Васка Манић, Марко Андрејевић, Љиљана Андрић.

Одборничку групу ПДД – ДУА ШАип Камбери са Коалицијем Рома чини 14 одборника, и то: Кадри Селими, Рагми Мустафа, Ђемиље Алити, Басри Весели, Гафур Фазлиу, Љумније Авдији, Илир Таипи, Јетон Неџиби, Зирафете Исљами, Екрем Џемаиљи, Агрон Аслани, Нерџиване Кастрагти – Хасани, Себехате Хида, и Кенан Рашитовић.

Одборничку групу Покрет за Демократски Покрет – Јонуз Муслиу чини 4 одборника, и то: Неџмедин Весељи, Аднан Салихи, Аљбуљена Алији, Шпенд Џељиљи.

 Одборничку групу Српске Листе – Ненад Тасић чине 2 одборника, и то: Ненад Тасић и Благоје Нисић.

За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и одлука, сагледавање стања у одређеним областима и давање мишљења на предлоге аката које доноси Скупштина, образују се стална радна тела. Стална радна тела Скупштине су савети и комисије.

Стална радна тела су:

1.Савет за привреду, финансије и буџет ;

 2.Савет за  комуналнe, стамбене, урбанистичке и  послове  заштитe животне средине;

3.Савет за здравље;

4.Савет за јавне службе;

5.Savet за безбедност и превенцију криминалитета;

6.Савет за младе;

7.Савет за међунационалне односе ;

8.Савет за родну равноправност;

9.Административни одбор;

10.Комисија за мандатно – имунитетска питања;

11.Комисија за представке и жалбе;

12.Комисија за односе са верским заједницама;

13.Комисија за равноправност полова;

 1. Штабза ванредне ситуације општине Бујановац;

 15.Комисија за измену Одлуке о утврђивању назива улица и тргова у општини Бујановац;

 1. Комисија за именовање директора у јавним предузећима чији је оснивач општина.

Председник општине

Заменик

Помоћници

За област финансије За област За област образовања
економије и привредни развој

 1. Председник општине

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине:

 • представља и заступа Општину;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;

 • наредбодавац је за извршење буџета;

 • усмерава и усклађује рад општинске управе;

 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;

 1. даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

 1.   закључује уговор о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користе органи општине;

 1. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;

 1. информише јавност о свом раду;

 1. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 2. образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

 1. врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

Општинско веће

Председник

Заменик

Чланови

 1. Општинско веће

 

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине,

 • једанаест чланова Општинског већа.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.

Надлежност Општинског већа:

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;

 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне покрајине;

 • поставља и разрешава начелника Општинске управе;

 • Образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности ;

 • Информише јавност о свом раду ;

 • Доноси пословник о раду на предлог преседника Општине;

 • Врши друге послове које утврди скупштина општине.

Одељење за друштвене делатносит

 

Општинска управа

 

Начелник

 

Организационе јединице

Одељење за привреду и локални економски развој

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове, комунално- стамбене, граћевинске делатности и заштиту животне средине.

Одељење за општу управу

 

Одељење за инвестиције и развој

 

Одељење за финансије

Одељење локалне пореске администрације

Одељење за јавне службе

Одељење за друштвене делатносит

Одељење за инспекцијске послове

 

Кабинет председника

Помоћници председника

 1. Општинска управа

Врши управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа.

Општинском управом руководи начелник. Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Начелник Општинске управе може имати заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са овим статутом и одлуком о Општинској управи.

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске управе.

Основне организационе јединице у оквиру општинске управе су: Одељења и службе.

Радом основних организационих јединица Општинске управе руководе руководиоци основних организационих јединица и то:

 • радом Одељења – начелник ;
 • радом кабинета – шеф кабинета.

Радом унутрашњих организационих јединица руководе руководиоци унутрашњих организационих јединица и то:

 • радом одсека – шеф одсека;
 • радом службе – шеф службе.

Општинска управа:

 1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

 1. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

 1. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

 1. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

 1. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;

 1. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

 1. доставља извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности Општине и поверених послова, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник Општинске управе уз сaгласност Општинског већа.

Председник Општине поставља и разрешава своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из појединих области (за економски развој,

урбанизам, комуналне делатности, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреде и др.).

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.

У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине.

Општинска управа је обавезна да председника Општине, Општинско веће и Скупштину општине обавештава о вршењу послова из своје надлежности, даје обавештења, објашњења и податке из своје надлежности који су неопходни за рад председника Општине, Општинског већа и Скупштине општине.

БРОЈ  ЗАПОСЛЕНИХ  У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Рред. Организациона Број Број Запослени Запослени
број јединица систематизованих попуњених на на
радних места радних неодређено одређено
места време време
1. Одељење за привреду и локални економски развој 8 7 7
 
2. Одељење за урбанизам, имовинско правне послове, комунално- стамбене, граћевинске делатности и заштиту животне средине.

 

18 11 11
 
3. Одељење за општу управу

 

40 40 35 5
Служба за заједничке послове       45    39 36 3
4. Одељење за финансије

 

14 10 10
5. Одељење локалне пореске   администрације

 

10 9 9
6. Одељење за јавне службе и друштвене делатности

 

24 20 17 3
7.  Одељење за инспекцијске послове

 

     19 14 13 1
Кабинет
8. Председника
Општине       11 8 5 3
9.  

 

постављена лица

                                   3 3 3
OJP 2 2 2
Izabrana lice 3 1 2
УКУПНО: 196 165 150 17

 1. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

Председник општине

Председник општине представља и заступа општину и врши друге послове утврђене законом, Статутом општине и другим актима Скупштине општине.

Председник општине је председник Општинског већа.

Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице, одговоран је за законитост рада Општинског већа и дужан је да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.

Председник општине је дужан да извештава Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.

Заменик председника општине

Заменик председника општине замењује председника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Председник Скупштине општине

Председник скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која доноси Скупштина и обавља друге послове утврђене Статутом и Пословником Скупштине општине.

Секретар Скупштине општине

Секретар Скупштине општине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Начелник Општинске управе

Начелник Општинске управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, координира рад и међусобну сарадњу основних организационих јединица, одлучује о правима, дужностима и одговорности запослених, стара се о обезбеђењу услова рада, доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе уз сагласност Општинског већа.

 1. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

Седнице Скупштине општине Бујановац су јавне.

Седници Скупштине и њених радних тела могу присуствовати акредитовани представници штампе и других средстава јавног информисања.

Пре уласка у салу за седнице, акредитовани новинари дужни су да покажу овлашћеном лицу које одреди секретар Скупштине, своју новинарску картицу средства информисања од којег долазе, и дужни су да је носе на видном месту.

Акредитованом новинару могу се ставити на располагање предлози одлука и других општих аката, као и информативно – документациони материјал о питањима из рада Скупштине и њених радних тела.

О раду Скупштине може се дати службено саопштење за штампу и друго средство јавног информисања. Текст службеног саопштења саставља секретар Скупштине а одобрава председник Скупштине или лице које он овласти.

Конференцију за штампу у Скупштини могу да држе председник Скупштине или његов заменик, председник општине и његов заменик и председници одборничких група.

Седнице Скупштине и њена радна тела могу бити затворене за јавност у целости или при разматрању одређених питања у случајевима одређеним законом, ако то предложи председник општине, општинско веће, радно тело или најмање 10 одборника.

Рад Општинског већа је јаван, а у случајевима предвиђеним Законом и Пословником о раду, јавност се искључује.

Општинско веће обавештава јавност о свом раду давањем информација средствима јавног информисања, одржавањем конференција за штампу у путем званичног сајта Општине.

Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација електронским путем (интернет), средствима јавног информисања и давањем службених информација о обављању послова из своје надлежности, о свим променама које су у вези са њеном организацијом, распоредом радног времена и другим променама.

Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе, а у појединим случајевима може овластити и друго запослено лице да то чини у име Општинске управе.

О раду основних организационих јединица информације дају њихови руководиоци.

Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља државну, војну, службену или пословну тајну.

Радно време

Радно време у Општинској управи општине Бујановац почиње у 07:00 часова, а завршава се у 15:00 часова.

Изузетно, распоред радног времена за поједине послове је следећи:

 • Запослени у Комуналној и Грађевинској инспекцији – изузетно у периоду од 1. марта до 31. октобра, раде сваког радног дана у две смене од 07:00 до 20:00 часова, а суботом и недељом и у дане државних празника по потреби, о чему одлучује Начелник Одељења за инспекцијске послове.

 • Дневни одмор (пауза) у трајању од 30 минута користи се од 09:30 до10:00 часова.

Контакт подаци

Општина Бујановац

Седиште општине Бујановац је у Бујановац, ул. Карађорђе Петровића  бр. 115. Матични број (МБ) општине је: 07337604 Порески идентификациони број (ПИБ) општине је: 100975591

Интернет

Интернет презентација општине Бујановац пружа опширне информације о раду Општине и даје могућност комуникације постављањем питања путем Интернет сајта или е-mail порука.

Адреса сајта: www.bujanovac.rs

Телефон

Централа:   +381 (0) 17 651 103

Фак              +381 (0) 17 651 044

Пошта

Општина Бујановац Карађорђе Петровића  бр.115, 17 520 Бујановац, Србија

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Подношење захтева писаним путем.

Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Подношење захтева усменим путем.

Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Образац за подношење захтева

Захтев за приступ информацији од јавног значаја налази се на сајту општине Бујановац: www.bujanovac.rs

Контакт подаци лица која су овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним гласилима

За односе са јавношћу, комуникацију са медијима, као и за одговоре на питања грађана задужен је Кабинет председника општине, контакт особа: Рахим Салихи Телефон: +381 (0) 17 653-580.

ИЗАБРАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

   Шаип Камбери 017/651-102

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ Стојанча Арсић 017/ 651-049

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    Аднан Салихи  017/651-006

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Басри Весели, Зоран Антић

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 1. Бурхан Халили
 2. Хајруш Максути
 3. Вели Идризи
 4. Реџеп Љатифи
 5. Решат Салихи
 6. Рагип Рамадани
 7. Ахмет Арифи
 8. Саша Арсић
 9. Небојша Милосављевић
 10. Томислав Арсић
 11. Саша Стојковић

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Селами Мустаф 017/654-365

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Фадил Алити 017/654-607 лок. 123

 

ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ Радомир Ристић 017/654-367, лок.166

 

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Бобан Павловић, Нагип Алиу и Авни Заири

 

ШЕФ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

Рахим Салихи Телефон: +381 (0) 17 653-580.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Одељење за општу управу

 Начелник – Исмет Амети 017/651-628 лок. 123

Одељење за привреду и локални економски развој Начелник – Ружица Анђелковић 017/653-330 лок. 147

Одељење за јавне службе

Начелник – Дритон Реџепи 017/654-246   лок.137

Оделење за друштвене делатности

Начелник – Агим Хасани 017/654-587- лок. 163

Одељење за финансије

Начелник – Бобан Павловић  017/652-369 лок. 138

Одељење за инспекцијске послове Начелник – //// 017/654-369- лок. 161

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове, комумално-стамбене, грађевинске делатности и заштиту животне средине

Начелник Амир Џафери   017/651-037 лок. 135

Одељење локалне пореске администрације

 Начелник – Зулћефли Шерифи 017/654-388 лок. 169

Одељење за инвестиције и развој

Начелник – Енвер Рамадани

Кабинет Председника општине

Рахим Салихи 017/653-580 лок. 105 шеф кабинета

Начин упознавања јавности са местом и временом одржавања седница Скупштине општине Бујановац

У вези са начином обавештавања јавности са местом и временом одржавања седница Скупштине Општине Бујановац, Кабинет Председника општине ће, као и у претходном периоду, правовремено обавештавати јавност о одржавању седница. Поред слања информације и позива средствима информисања, кабинет Председника општине обавештава и јавност о месту и времену одржавања седница постављањем ових информација на званични сајт општине Бујановац: www.бујановац.рс

 1. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Информације од јавног значаја које се најчешће захтевају односе се на разне области из делокруга рада Oпштинске управе општине Бујановац.

Списак најчешће тражених информаија од јавног значаја:

 • Достава копије докумената који садрже податке о броју употребних дозвола;

 • Информација да ли је поништен урбанистички пројекат и акт о урбанистичким условима за одређену фирму:

 • Информације о висини буџета и броју запослених у неким од школа на територији Општине;

 • Информација о броју запослених у Општинској управи, просечној заради запослених и Председника општине, потрошњи буџета за трошкове Општинске.

 • Информације у вези употребе језика и писма.
 • Достава копија финансијских картица по буџетским корисницима, донација невладиним организацијама и политичким странкама.

 • Достава Одлуке о буџету општине и листа институција које су добиле финансијска средства из буџета;

 • Достава у електронској форми Одлуке о завршном рачуну општине претходне године, биланс стања, биланс прихода и расхода, извештај о извршењу буџета и капиталним издацима;

 • Достава копија уговора везано за поступак давања у закуп пољопривредног земљишта;
 • Достава Статута општине Бујановац, Одлуке о МЗ;

 • Информације о томе да ли постоји тело, одбор за петиције, предлоге, представке и извештај о његовом раду;

 • Достава копије програма контроле и смањења напуштених паса и мачака, коме је поверен тај посао и број ухваћених паса;

 • Достава копије акта којим је уређена могућност давања политичким странкама пружање разних услуга без накнаде;

 • Достава Одлуке о држању паса и мачака, Одлуке о држању домаћих животиња.

 • Увид у фотокопију документације о спроведеном поступку јавне набавке.

 

 1. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

Скупштина општине, у складу са законом:

 • доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
 • доноси буџет и завршни рачун буџета;

 • утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;

 • доноси програм развоја Општине и појединих делатности;

 • доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;

 • доноси прописе и друге опште акте;
 • расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

 • оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;

 • именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;

 • бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;

 • поставља и разрешава секретара Скупштине.

 • бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;

 • одлучује о прибављању непокретности у јавну својину општине;

 • одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретним стварима у јавној својини , које користе органи и организације општине;

 • одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини општине, укључујући и размену;

 • одлучује о преносу права јавне својине на непокретности, на другог носиоца права јавне својине укључујући и размену;

 • одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, чији је оснивач општина;

 • одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини;

 • одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини месним заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач општина;

 • даје претходну сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим организацијама, који су носиоци права коришћења на стварима у јавној својина општине, за давање у закуп истих;

 • одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима месне заједнице, установе, јавне агенције и друге организације имају право коришћења, независно од воље носиоца права коришћења на тој непокретности;

 • одлучује о одузимању непокретности у јавној својини општине, на којима право коришћења имају месне заједнице, установе и јавне агенције, а које нису у функцији остваривања делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и ако се ствари користе супротно закону, другом пропису или природи и намени непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности;

 • одлучује о давању на коришћење непокретности које општина стекне наслеђем, поклоном или једностраном изјавом воље, или на други законом

одређен начин;

 • одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач општина а који су носиоци права коришћења на непокретностма, за упис права својине на тим непокретностима;
 • одлучује о давању на коришћење комуналне мреже;
 • утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;

 • утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

 • доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

 • прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

 • даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;

 • оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;

 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

 • информише јавност о свом раду
 • даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;

 • разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;

 • одлучује о називима улица ,тргова , градских четврти и других делова насењених места на својој територији

 • обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Председник Општине:

 • представља и заступа Општину;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • усмерава и усклађује рад Општинске управе.

 • оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

 • даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

 • закључује уговор о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користе органи општине;

 • закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној

својини, по предходно прибављеном мишљењу Општинског јавног правобранилаштва;

 • закључује уговор о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће вредности за потребе органа и организација;

 • утврђује цене услуга установе за децу чији је оснивач општина;

 • даје сагласност на цене комуналних производа и услуга и цене услуга установа и предузећа чији је оснивач општина, о чему је дужан да информише Скпштину општине на првој наредној седници, ради упознавања одборника и евентуалног преиспитивања исте;

 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;

 • информише јавност о свом раду;
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 • образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

 • закључује Посебни колективни уговор за јавна предузећа и јавне службе којима је оснивач Општина;

 • покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или Аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу;
 • одлучује о залагању покретних ствари;

19) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење комерцијалних непокретности и за исте закључује уговоре;

 • ) закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима капитала, која обављају делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини која им нису уложена у капитал, као и уговоре са друштвима капитала и јавним предузећима која не обављају делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности које им нису уложене у капитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које су основани;

 • распоређује службене зграде и пословне просторије на коришћење органима и организацијама општине;

 • доноси одлуку о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину и

закључује уговор по предходно прбављеном мишљењу Општинског јавног правобранилаштва;

 • закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза насталих по основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду, или овлашћује друго лице за закључење тог уговора;
 • врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.

Општинско веће

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;

 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне покрајине;

 • поставља и разрешава начелника Општинске управе;

 • одлучује о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће вредности за потребе органа и организација;

 • предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини о којима одлучује Скупштина;

 • утврђује висину закупнине за коришћење пословног простора, стамбених зграда, станова , гаража и др. у јавној својини.

Општинска управа

Општинска управа:

 • припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

 • извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

 • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;

 • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

 • доставља извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности Општине и поверених послова, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА
  • ОБАВЕЗА

Oдељење за привреду и локални економски развој врши управне и стручне послове из области привреде.

Решава по захтевима из области привреде и предузетништва који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области занатства, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја и других привредних делатности од интереса за Општину.

Oдељење за привреду и локални економски развој  је носилац израде предлога пројеката и програма у области привреде и пољопривреде, посебно израде годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплаве и леда и сл.

Пружа стручну помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацији привредних друштава и предузетничких радњи код АПР, дневно ажурира базе података привредних субјеката и израђује извештаје о привредним активностима од значаја за Општину.

Решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта.

Утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове, у складу са овлашћењима Општине.

Одељење за привреду и локални економски развој даје пројекције будућих кретања и учествује у изради стратегије укопног привредног развоја опчтине.

 • Врши стручне, административне,техничке и друге послове навођењу координирању и сервисирању послова из области локалног економског развоја.
 • Обавља послове маркетинга и промоције локалног економског развоја кроз јавне наступе општине на сајмовима и другим манифестацијама.
 • Учествује у организацији и реализацији едукативног програма у складу са потребама привредних субјеката и одговарајућих јавних служби у циљу подршке економског развоју општине.
 • Решава по захтеву из области привреде и предузетништва који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области занатство, угоститељства, трговине, туризам, саобраћаја и других привредних делатности од интереса за Општине.
 • Носилац је израде предлога пројеката и програма у области привреде и пољупривреде, посебно израде пољупривредне основе и годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољупривредна земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплаве и леда, пројеката из области јавних радова и сл.
 • Пружа стручну помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацију привредних друштава и предузетничких радњих код АПР, дневно ажурира базе података привредних субјеката и израђује извештаја о привредним активностима од значаја за оптину.
 • Утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласнисти и водопривредне дозволе за објекте и радове, у складу са овлашћењема општине.
 • Обавља стручне и административне послове у реализацији поверених послова за потребе фондова за развој РС као и републичке агенције за развој МСПП.
 • Врши друге послове по налогу преседника општине и началника општинске управе.

Одељење за финансије организује и координара поступак израде буџета, издаје упуства за припрему нацрта буџета и обезбећује доношење буџета по поступку и на начин утврћен Законом о буџетском систему.

Прати изврчење буџета и најмање два пута годишњем информише о томе извршне органе.

У извршавању буџета одељење за финанције, контролише план извршења буџета, врши промене апропријација у складу са законом о буџетком систему, контрорише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава.

           Месечно информише председника општине о планираним и оствареним примањима и издацима буџета.

            Одељење за финансије пројектује и прати приливе на консолидованим рачуну трезора и захтева за плаћање расхода и дефинише тромесечно, месечне и дневне куоте преузетих обавеза и плаћања.

            Управња готовинским средсвима на консолидованом рачуна трезора, контролише расходе, управња дугом.

            Обавља рачуноводсвене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и помоћне књиге саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета, о локалним и административним таксама, о накнадама и коришћењу грађевинском земљишта, о висини стопе пореза на имовину и других одлука из области јавних прихода.

Обавља стручне и административне послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки.

Обавља рачуноводсвене послове за општинску управу, месне заједнице, фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење локалне порезке администрације- Врши утврчивање, наплату и контролу локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама порезких обвезника а наручито:

 • води регистар обвезника изворних прихода општине и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврћује сам порезки обвезник у складу са законом.
 • Врши канцелариску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања порезке обавезе.
 • Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редпвну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени управно поступак против управних аката донетих у порезком поступку, примењује јединствени информациони систем и води пореске књиговодство за локалне јавне приходе.
 • Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по ооснову локалних јавних прихода.
 • Издаје уверења и потврде порезким обвезницима која су им потребна ради остваривања њихових права предвићеним законом.
 • Евидентира у континуитету и води регистар нових порезких обвезника у области изворних прихода на територији општине.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове за комуналном – стамбене послове, грађевинске делатности и заштита животне средине врши управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области урбанизма, комунално-стамбеној области и области заштите животне средине.

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове за комуналном – стамбене послове, грађевинске делатности и заштита животне средине учествује у изради програма за израду Просторног плана Општине, врши јавно оглашавање ради уступања израде планског докумената, стара се о излагању планског документа на јавни увид, обезбеђује постојеће копије топографског и катастарског плана, односно дигиталне записе, односно катастар подземних и надземних водова, обезбеђује ажурирање катастарских подлога, прикупља податке за потребе израде програма за израду Плана, припрема предлоге одлука о изради урбанистичког плана, издаје изводе из Урбанистичких планова, издаје Акте о урбанистичким условима, организује јавну презентацију урбанистичког пројекта, потврђује да је Урбанистички пројекат израђен у складу са Урбанистичким планом, прибавља сагласности које су посебним законима прописане као услов за издавање одобрења за изградњу, прибавља услове за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру и друге прописане услове, решава пријаве објеката чије је грађење односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе, издаје одобрења за изградњу, издаје употребне дозволе за објекте за које је надлежна општина, врши технички преглед објеката, доноси решења о рушењу објеката по захтеву странке.

Предлаже нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће из ове области. Непосредно спроводи прописе Општине у овим областима.

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове за комуналном – стамбене послове, грађевинске делатности и заштита животне средине врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности и стара се о обезбеђивању услова за трајно обављање комуналних делатности.

Прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта.

Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у складу са Законом, као и друге послове поверене законом у стамбеној области.

Обезбеђује услове за спровођење заштите и унапређење животне средине за обављање одређених делатности у складу са Законом.

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове за комуналном – стамбене послове, грађевинске делатности и заштита животне средине врши послове који се односе на заштиту, очување и евиденцију непокретности општине, управљања, коришћења и располагања непокретностима општине, спроводи поступак експропријације, комасације, враћања земљишта, промет земљишта и зграда, као и друге послове у складу са Законом, Статутом општине и Одлукама општине.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење за јавне службе и Одељење задруштвене делатности врши послове управе у непосредном спровођењу Закона и других прописа који су поверени општини у остваривању права гађана у области социјалне заштите, здравствене заштите, друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и студенског стандарда, културе, спорта, борачко – инвалидске заштите.

Одељење за друштвене делатности предлаже нацрте аката из своје надлежности које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће.

Одељење за јавне службе и друштвене делатности врши стручне и административне послове који се односе на задовољавање потреба грађана о којима се стара Општина у областима друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, културе, спорта, социјалне заштите и здравствене заштите.

Врши послове ликивидатуре у области борачко – инвалидске заштите и породиљског одсуства.

Врши послове који се односе на признавање права на допунску заштиту бораца, војних инвалида и њихових породица.

Врши стручне послове у вези са статусом избеглица на територији општине Бујановац.

Одељење за јавне службе и друштвене делатности прати здравствено стање становништва на подручју општине и стара се о унапређивању услова којима се доприноси очувању и унапређивању здравља грађана у Општини.

Прати законитост рада установа у области друштвених делатности чији је оснивач Општина, врши техничке, административне и друге послове неопходне за успешно обављање послова из своје надлежности.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење за општу управу обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова и оверу потписа, рукописа и преписа.

Одељење за општу управу врши послове на издавању радних књижица, послове писарнице и архиве, послове радних односа у Општинској управи, стручне и административно – техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки.

Одељење за општу упарву послове врши и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање, чишћење, спремање и загревање радних просторија, одржавање и руковање средствима опреме и средствима везе, одржавање возила за потребе Општинске управе, доставне послове, пружање угоститељских услуга за потребе органа Општине и запослене у Општинској управи и послове економата за Општинску управу. У оквиру одељења за општу управу образоване су: Слузба за заједничко послове, стручна служба за скупштинске послове, стручна слуба за послове општинског већа и кабинет преседника општине.

Одељење за инвестиције и развој – је за реализацију Програма и закључених уговора, оверу извршености изведених радова обрачунатих и ситуацијама; доноси одређена решења и друга акта за која је прописима овлашћен; вршење стручног надзора за изградњу објекта која се финансирају преко општине Бујановац; извештаје и информације из делокруга Одељења. 

 

Служба за заједничке послове – Врши послове који се односи на вођење персоналне евиденције у вези са радним односима, коришћење биротех нички и других средстава и опреме, коришћење и одржавање зграда и службених просторија, физичко обезбеђивање зграде општине, обезбеђење других услове рада за општинску управу и друге органе, обезбеђивање рационалног коришћења пословног простора, превоз моторним возилама и друге сервисне услуге, послове возача, коришћење возила са којима располаже општинска управа, обавља оперативне послове за општински центар за обавештавање и послове цивилне заштите, послове текућег инвестиционог одржавања и обезбеђивања пословних зграда, послове умножавања материала и физичко обезбеђење објекта и одржавање грејања.

Служба може на основа угова обављати послове из свог делокруга за потребе других органа и организација уз накнаду.

Уговор из претходног члана закључује началник општинске управе односно лице које оно власти.

Стручна служба за скупштинске послове – обавља послове за потребе СО и њиних радних тела, врши стручне и организационе послове које се односе на : припрему седница, воћење записника са седница, обраду аката у својених на седницама, сређивање евидентирање и чување изворних аката и докумената о раду скупштине општине и њених тела, пружање стручне помоћи одборнички групама и изради предлога које доноси скупштина и њеним телама, пружање стручне помоћи одборницима, прибављање одговора и обавештење које одборници траже, представке и предлоге грађана стручна помоћ везана за избор, именовање и постављења воћење одговарајућих евиденција, протоколне послове за потребе СО врши проверу у саглашености нормативних аката које доноси скупчтина општине са законом и другим прописима.

Стручна служба за послове општинског већа – обавља послове за потребе преседника општине и општинског већа, врши стручне и организационе послове који се односе на припрему седница вођење записника са седница, обраду аката у својених на седницама , сређивање евидентирање и чуваће изворних аката усвојених на седницама сређивање, евидентирање и чување изворних аката о раду Општинског већа, вођење одговорајућих евиденција, протоколарне послове за потребе председника Општине и врши проверу усаглашености аката које доноси Општинско веће са законом и другим прописима.

Кабинет председника општине– врши стручне, саветодавне, организационе и административно – техничке послове за остваривање надлежности и овлашћења председника који се односи на представљање општине у односима према правним и физичким лицима у земљу и иностранству. Врши припрему за радње и друге састанке председника општине, прати активности на реализацију утврђених обавеза, координира активности на остваривању јавности рада, врши пријем странка који се непосредно обраћају председника општине, врши протоколарне послове поводом пријема домаћих истраних представника градова, културних, спортских и других представника поводом доделивања јавних признања и друге протоколарне послове које одредио председник и заменик преседника општине, врши распоређивање аката и предмета који се односи на председника и заменика председника општине и врши њихове архивање и срешује документацију везано за њихове активности.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Месне канцеларије

За извршавање одређених послова из изворне надлежности Општине, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, образују се Месне канцеларије.

Месне канцеларије се образују за следећа подручја:

 1. Месна канцеларија у Бујановцу, за насељено место: Бујановац, Боровац, Божињевац, Левосоје, Лопардинце, Лучане, Раковац, Карадник, Србска кућа, Осларе и Жужељица.
 2. Месна канцеларија Биљача, за насељено место: Биљача,Братоселце, Неговац, Новосело, и Самољица.

 1. Месна канцеларија Велики Трновац, за насељено место Велики Трновац,Мали трновац, Кончуљ и Турија ,
 2. Месна канцеларија Кленике, за насељено место: Кленике,Бараљевац, Брњаре,Буштрање, Воганце, Дрежница, Спанчевац, Себрат, Сејаце, Света Петка, Доњи Старац, Горњи Старац, Лукарце, Клиновац , Куштица, Јабланица , Претина, Русце, Узово и Трејак.

 1. Месна канцеларија Муховац, за насељено место : Муховац, Брезнице, Чар, Равно Бучије и Ђорђевац.
 2. Месна канцеларија Несалце, за насељено место Несалце, Добросин, Летовица, Грамада и Врбан.

 1. Месна канцеларија Зарбинце, за насељено место Зарбинце, Прибовац, Сухарно и Новосело.
 2. Месна канцеларија Жбевац, за насељено место Жбевац, Богдановац,Љиљанце, Кршевица и Кошарно.

.

Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом, вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима.

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа.

У Месним канцеларијама се могу обављати одређени послови за друге органе, организације и установе на основу уговора које закључује начелник Општинске управе односно лице које он овласти са представницима органа, организација и установа за које обављају послове.

Месне канцеларије врше одређене послове за Месне заједнице у насељеним местима Опшптине, које им повери Скупштина општине и Председник општине.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење за инспекцијске послове врши послове инспекцијског надзора у области изградње, послове испекцијског надзора у области комуналне делатности,  послове  инспекцијског надзора у области заштите животне средине и послове  инспекцијског надзора у области друмског саобраћаја.

Врши извршења извршених решења и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Општине.

Врши и друге послове по налогу Председника Општине и начелника општинске управе.

Преседник Општине – поставља и разрешава своје помоћнике у општинској управи који обављају послове из појединих области и то :

 – за урбанизам и заштиту животне средине;

 -за области примарне здравствене заштите;

 – за комуналну делатност;

 – за област привредне и пољупривреде.

Преседник Општине посебним актом одлушују о правима и обавезама помоћника.

Помоћници преседника Општине– покрећу инициативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези и питаља у вези са питањама која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове по налогу преседника Општине.

Организационе послове за рад помоћника преседника Општине – обављају основне организационе јединице Општинске управе, зависно од области у којој су ангажовани.

 1. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА

 • Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14),

 

 • Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07, 34/10 и

 

54/11)

 

 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016)

 

 • Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/2017 – одлука УС и 113/2017))

 

 • Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016)
 • Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14)
 • Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ број

 

97/08, 53/10, 66/11, 67/13 и 112/13, – аутентично тумачење и 8/2015 – одлука УС))

 

 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)

 

 

 • Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016)
 • Закон о култури („Службени гласник РС“ број 72/09, 13/2016 и 30/2016 – испр.))

 

 

 • Закон о  печату државних  и  других  орана  („Службени  гласник  РС“  број 101/07)

 

 • Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11 и 104/2016)

 

 

 • Закон o планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13, одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

 

 

 • Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ број 80/92, 45/2016 и 98/2016)

 

 • Статут Општине Бујановац – пречишћен текст („Службени гласник Пчињског округа“ број 24/2008)

 

 • Пословник Скупштине општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа “ број 30/2008,

 

 • Одлука о Општинском већу општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа “ број 30/2008,

 

 • Пословник о раду Општинског већа („Службени гласник Пчињског округа “ број 18/08

 

 

 • Одлука о Општинској управи општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа “ број 30/2008,

 

 • Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11, и 68/2015 – др.закон);

 

 • Закон о јавним путевима, („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);

 

 • Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11- одлука УС и 14/2016);

 

 • Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ број

 

36/09 и 8/10);

 • Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09 и 8/10 и 14/2016);

 

 • Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број

 

135/04 и 36/09);

 • Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ број 36/09 и 10/13);

 

 • Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број

 

36/09);

 • Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 91/10);

 

 • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 88/10);

 

 • Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04 и 25/2015);

 

 • Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ број 36/09);

 

 • Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 92/11 и

 

93/12 и 25/2015);

 

 

 • Одлука у комуналне уређењу на подручију Општине Бујановац („Службени гласник Општине бујановац бр.6 /13.

 

 • Одлука о конализацију („Службени гласник пчинјског округа бр.11/2006).

 

 • Одлуке о проглашенју ерозивних подручија и прописиванју против ерозивних мера („Службени лист пчинјског округа бр.11/2006).
 • Одлука о превозу у друмском саобраћаја ( Сл.гласник града Лесковац бр.19/10).

 

 • Одлука о водоводу („Службени гласник пчинјског округа бр.11/2006).
 • Одлука о селским водоводима, изворима јавним ћесмама и јовном бунарима на територије општине Бујановац(„Службени гласник пчинјског округа бр.11/2006).

 

 • Одлука одржању домаћих живатинја на територије општине Бујановац ( Сл.гласник оптине Бујановац бр.2/2013.23/09);

 

 • Одлука о радном времену (Сл.гласник пчинјског округа Бр.4/2009)
 • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12 и 42/13, Одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 i 145/2014);

 

 • Закон о водама (”Службени гласник РС’ број 30/10 и 93/12, 101/2016);

 

 • Закон о комуналним делатностима (”Службени гласник РС” број 88/11 и 104/2016);

 

 • Закон о одржавању стамбених зграда (”Службени гласник РС” број 44/95,

 

46/98, 1/01 и 88/11);

 • Закон о јавним набавкама (”Службени гласник РС” број 124/12, 14/2015 и 68/2015);
 • Закон о безбедности саобраћаја на путевима (”Службени гласник РС’ број

 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 и 55/14, 96/2015 – др. закон i 9/2016 – одлука УС);

 

 • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС” број 135/04 и 88/10);

 

 • Закон о енергетици (”Службени гласник РС” број 145/2014);

 

 • Закон о основама својинскоправних односа (“Службени лист СФРЈ” број 6/80 и 36/90 и “Службени лист СРЈ” бр. 29/96 и „Службени гласник РС“ бр. 115/05 и др.закон);
 • Закон о републичким административним таксама (“Службени гласник РС”

 

број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 и 57/14, – усклађени дин.изн, 45/2015 – усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 – усклађени дин.изн., 61/2017 – усклађени дин.изн. i 113/2017);

 

 • Закон о експропријацији („Службени гласник РС“ број 53/95 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 16/01 и „Службени гласник РС“ број 20/09 и 55/13 – одлука УС и 106/2016 – аутентично тумачење);

 

 • Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13 и 105/14, 104/2016 – др. Закон и 108/2016);

 

 • Закон о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“ број 104/2016);

 

 • Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа („Службени гласник РС“ број 18/91, 20/92 и 42/98);

 • Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење („Службени гласник РС“ број 16/92);
 • Закон о  сахрањивању  и  гробљима  („Службени  гласник  РС“  број  20/77,

 

24/85, 6/89 и „Службени гласник РС“ број 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 120/12

 • 84/13);

 • Закон о задругама („Службени лист СРЈ“ бр. 41/96 и 12/98 и „Службени гласник РС“ бр. 101/05 и 34/06);

 

 • Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11, одлука УС 14/2016);

 

 • Закон о процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/10);

 

 • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 88/10);

 

 • Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС“ број 135/04);

 

 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (”Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);

 

 • Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09 и 88/10);

 

 • Закон о  амбалажи  и  амбалажном  отпаду  („Службени  гласник  РС“  број 36/09);

 

 • Закон о потврђивању протокола о регистрима испуштања и преноса загађујућих материја из конвенцију о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине („Службени гласник РС“ – Међународни уговори бр. 8/11);

 

 • Одлука о локалним комуналним таксама (”Службени гласник општине Бујановац” бр. 16/14);
 • О Д Л У К У О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 • Одлука о општинским административним таксама (”Службени гласник општине Бујановац” бр. 16/14);

 

 • Одлука о утврђивању висине накнаде, цене услуге, закупнина и друга а које значи приход ЈП Диртекције за грађевинско земљиште, урбанизам, путеви и стамбене послове општине Бујановац(”Службени гласник општине Бујановац” бр. 16/14);
 • О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА, КРИТЕРИЈУМИMA И МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2018.ГОДИНУ бр. 02-112/17

 

 • Правилник о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава спортским организацијама у општини Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 19/14);
 • Правилник о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава за програме и пројекте удружења грађана у општини Бујановац(“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 19/14);
 • Правилник о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава за програме и пројекте из области културе у општини Бујановац(“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 19/14);
 • Одлука о имени и допунама одлуке о утврђивању назива улица и тргова и обележавању кућа бројевима на подручју града Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 4/15);
 • Одлука о буџету општине Бујановац за 2018 годину (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 16/17);
 • Одлука о завршном рачуну буџета општине Бујановац за 2017 годину (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 16/17);
 • Одлука о правима у области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана који се финансирају из буџета општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 7/15);
 • Одлука о одеђивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини чији је корисник оптина Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 7/15);
 • Одлука о помоћи у обнови за кориснике оштећених породичних стамбених објеката на територији општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр.
 • Одлука о помоћи у обнови порушених породичних стамбених објеката на територији општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 7/15);
 • Одлука о утврђивању доприноса за утврђивање грађевинског земљишта (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 5/15);
 • Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 5/15);
 • Одлука изради плана детаљне регулације за зону изворишта и комерцијално пословне објекте и производње комплексе уз Гњилански пут сектор 6 (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);
 • Одлука о изради плана детаљне регулације за комерцијално – пословну и производну зону уз путне правце из Ниша и уз пут према Бујановачкој бањи (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);
 • Одлука о одређивању лица за оверу образаца за обрачун и исплату зарада, тромесечно извештавање о реализацији годишњих програма пословања и извештаја о кретању зарада и броја запослених у јавним комуналним предузећима и друштвима капитала која обављају делатнос од општег интереса (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);
 • Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);
 • Одлука о приступању плана капиталних инвестиција и програмског бужета општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);

 • Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/09, 99/11),
 • Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/09, 20/14 и 55/14),

 

 • Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12),

 

 • Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),

 

 • Закон о радним односима и државним органима („Службени гласник РС“ број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13),

 

 • Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“ број 104/09),

 

 • Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14),

 

 • Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ број 34/03, 85/05, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 и 75/14),

 

 • Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11),

 

 • Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ 36/10),

 

 • Закон о безбедбости и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/05),

 

 • Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09, 88/10,99/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14),

 

 • Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 111/09, 92/11 и 93/12), Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број 111/09),

 

 • Закон о цивилној служби („Службени гласник РС“ број 88/09),

 

 • Закон о тајности података („Службени гласник РС“ број 104/09),

 

 • Закон о легализацији исправа у међународном промету („Служ. лист СФРЈ“ бр. 6/73 и „Служ. лист СЦГ“ бр. 1/03 – Уст. повеља),

 

 • Закон о држављанству Република Србије („Службени гласник РС“ број 135/04 и

 

90/07),

 • Породични закон („Службени гласник РС“ број 18/07 и 72/11),

 

 • Закон о  оверавању потписа,  рукописа  и  преписа  („Служ.  гласник  РС“  број 93/14),
 • Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09),

 

 • Закон о републичким административним таксама (“Службени гласник РС” број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 и 57/14),

 

 • Закон о ванпарничном поступку („Службени гласнин СРС“ број 25/82 и 48/88 и „Службени гласник РС“ број 46/95, 18/05, 85/12, 45/13 и 55/14),

 

 • Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени гласник РС“ број 72/14 и 81/14),

 

 • Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 29/13 и 104/13),

 

 • Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Служ. гласник РС“ број 29/13),

 

 • Списак међународних организација и међународних финансијских институција чији се посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 33/13),

 

 • Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној способности наручиоца („Службени гласник РС“ број 31/13),

 

 • Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара („Службени гласник РС“ број 101/09),

 

 • Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству („Службени гласник РС“ број 15/10 и 102/11),

 

 • Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству („Служ. гласник РС“ бр. 22/05, 84/05, 121/07 и 69/10),

 

 • Правилник о начину израде и садржају плана заштите од пожара АП, јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију („Службени гласник РС“ број 73/10),

 

 • Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник РС“ број 16/09 и 84/14),

 

 • Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима – пречишћен текст („Службени гласник РС“ број 44/08 и 2/12),

 

 • Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС“ број 44/93),
 • Уредба о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе („Службени гласник РС“ број 100/11),

 

 • Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ број 98/10),

 

 • Упутство о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Служ. гласник РС“ бр. 96/12),

 

 • Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/09, 4/10, 10/10, 25/11, 5/13 и 94/13),

 

 • Уредба о канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ број 80/92),

 

 • Упутство о канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ број 10/93 и14/93),

 

 • Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/09, 4/10, 10/10, 25/11, 5/13 и 94/13),

 

 • Одлука о усвајању стратегије одбране Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/09),

 

 

 • Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ број 40/10),

 

 • Упутство о електронском канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ број 102/10),

 • Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ“ број 24/98, 29/98 и 25/00 и „Служ. гласник РС“ број 101/05 и 111/09),

 

 • Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени гласник СРС“ број 54/89 и „Службени гласник РС“ број 137/04

 

и 69/12),

 • Закон о  правима  цивилних  инвалида  рата  („Службени  гласник  РС“  број

 

52/96),

 • Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09,88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14),
 • Закон о јавном здрављу („Службени гласник РС“ број 72/09),

 

 • Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“ број 24/11),

 

 • Закон о остваривању заштите чланова породице лица на обавезној војној служби („Службени гласник РС“ број 9/77, 45/79, 10/84 и 49/89),

 

 • Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“ број 16/02, 115/05 и 107/09),

 

 • Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11 и 55/13),

 

 • Закон о основном образовању и васпитању („Служ. гласник РС“ бр. 55/13),

 

 • Закон о средњем образовању и васпитању („Служ. гласник РС“ бр. 55/13),

 

 • Закон о друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС“ број 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96, 29/01 и 18/10),
 • Закон о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 18/10),

 

 • Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ број 18/10 и 55/13),
 • Закон о култури („Службени гласник РС“ број 72/09),

 

 • Закон о младима („Службени гласник РС“ број 51/11),

 

 • Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“ број 52/11),

 

 • Закон о спорту („Службени гласник РС“ број 24/11 и 99/11),

 

 • Закон о избеглицама („Служ. гласник РС“ број 18/92, „ Служ. лист СРЈ“ бр. 42/02 и „Служ. гласник РС“ бр. 30/10),

 

 • Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13),
 • Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14),

 

 • Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом („Сл. гласник РС“ бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11),

 

 • Правилник о ближим условима и начину остваривања права на родитељски додатак за прво дете („Сл. лист АПВ“ бр. 13/05),

 

 • Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета (“Службени гласник РС” бр. 1/02),

 

 • Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (“Службени гласник РС” бр. 63/10),

 

 • Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања (“Службени гласник РС”број 61/12),
 • Правилник о стандардима квалитета рада установе (“Службени гласник РС” број 7/11 и 68/12),

 

 • Правилник о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу (“Службени гласник РС” број44/11),

 

 • Уредбa о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од V до X групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године („Службени гласник РС“ број 42/06),

 

 • Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи школа (“Службени гласник РС” број 80/10),

 

 • Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/06,

 

65/08 и 41/09),

 

 • Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ брoj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13),

 

 • Закон о водама („Службени гласник РС“ број 30/10 и 93/12),

 

 • Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10),

 

 • Закон о туризму („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 99/11 и 93/12),

 • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13),
 • Закон о републичким административним таксама (“Службени гласник РС”број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 и 57/14),

 

 • Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ бр. 10/13),

 

 • Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/95, 66/01 66/05, 91/05, 62/06 и 31/11),

 

 • Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“ број 104/09),

 

 • Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“ број 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 7/12, 93/12, 114/12, 8/13, 47/13, 48/13, 108/13, 6/14, 57/14 и 68/14),
 • Закон о пензијском и инвалидском осигурању(„Службени гласник РС“ број 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 и 75/14),

 

 • Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“ број 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 8/13, 47/13, 108/13,6/14, 57/14 и 68/14),
 • Закон о приватизацији („Службени гласник РС“ број 83/14),

 

 • Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14),

 

 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14),

 

 • Закон о финасирању политичких активниости („Службени гласник РС“ број 43/11),
 • Закон о  раду  („Службени  гласник  РС“  број  24/05,  61/05,  54/09,  32/13  и 75/14),
 • Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број62/06, 47/11, 93/12 и 99/13),
 • Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12),

 

 • Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/05, 107/09 и 78/11),

 

 • Закон о буџету Републике Србије за 2014. Годину („Службени гласник РС“ број 110/13),

 

 • Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14),

 

 • Закон о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14),

 

 • Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14),

 

 • Закон о рачуноводству („Служ. гласник РС“ бр. 62/13),

 

 • Закон о  рачуноводству  и  ревизији  („Службени  гласник  РС“  број  46/06, 1/09, 99/11 и 62/13), 11

 

 • Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Службени гласник РС“ бр. 74/10, 116/12 и 58/14),
 • Правилник о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС“ број 86/10),

 

 • Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС“ број 41/10, 103/10 и 99/12),

 

 • Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Бујановац (бр. 02-1/18-03 од 12.2013.) год.

 

 

 • Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Општинској управи општине Бујановац (број 06-09/12-03 од 20.03.2012.),

 

 • Правилник о измени правилника о измени и допуни правилника о звањима, занимањима и платама запослених у општинској управи општине Бујановац (број 02-65/15-03)

 

 

 • Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2014. години („Служ. гласник РС“ бр. 17/14),

 

 • Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних срестава из буџета РС јединици локалне самоуправе, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит аутономној покрајини („Службени гласник РС“ број 6/06 и 108/08),

 

 • Уредба о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“ бр. 98/07 – пречишћен текст и 84/14),
 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији (“Служ. гласник РС” бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14),

 

 • Закон о извршењу и обезбеђењу (“Службени гласник РС” број 31/11, 99/11, 109/13 и 55/14),
 • Закон о стечају (“Службени гласник РС” број 104/09, 99/11, 71/12 и 83/14),

 

 • Закон о заштити животне средине (“Службени гласник РС” број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11),

 

 • Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13),

 

 • Закон о прекршајима (“Службени гласник РС” број 65/13),

 

 • Закон о финансирању локалне самоуправе  (“Службени  гласник РС” број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13),

 

 • Закон о порезу на доходак грађана (“Службени гласник РС” број 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 7/12, 93/12, 114/12, 8/13, 47/13, 48/13, 108/13, 6/14, 57/14 и 68/14),

 

 • Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ брoj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13, 42/2014, 68/2015 – др-закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017),

 

 • Закон о рачуноводству и ревизији (“Службени гласник РС” број 46/06, 111/09, 99/11 и 62/13),

 

 • Уредбa о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга (“Службени гласник РС” број 53/03, 61/04 и 71/05),

 

 • Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза (“Службени гласник РС” број 63/03 и 51/10),

 

 • Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике (“Службени гласник РС” број95/14),

 

 • Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица („Служ. гласник РС“ бр. 24/14).

 • Закон о јавном правобранилаштву („Службени гласник РС“ број 55/14),

 

 • Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“ број 72/11, 49/13, 74/13 и 55/14),

 

 • Закон о ванпарничном поступку (“Службени гласник СРС” број 25/82, 48/88 и „Службени гласник РС“ број 46/95, 18/05, 85/12, 45/13, 55/14),

 

 

 • Закон о управним споровима („Службени гласник РС“ број 111/09),

 

 • Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“ број 31/11, 99/11, 109/13 и 55/14),

 

 • Законик о кривичном поступку („Служ. гласник РС“ бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14),
 • Закон о  јавној  својини  („Службени  гласник  РС“  број  72/11,  88/13  и 105/14),

 

 • Закон o планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13),

 

 • Закон о  државном премеру и  катастру  („Службени  гласник  РС“ број 72/09, 18/10 и 65/13),
 • Закон о хипотеци („Службени гласник РС“ број 115/05),

 

 • Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Службени гласник РС“ број 57/03, 61/05, 64/06 и 99/11),

 

 • Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Службени лист СРЈ“ број 31/93 и „Службени лист СЦГ“ број 1/03),

 

 • Закон о промету непокретности („Службени гласник РС“ број 93/14),

 

 • Закон о адвокатури („Службени гласник РС“ број 31/11 и 24/12),

 

 • Закон о Уставном суду („Службени гласник РС“ број 109/07, 99/11 и 18/13),

 

 • Закон о уређењу судова („Службени гласник РС“ број 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11 и 101/13),

 

 • Закон о судским таксама („Службени гласник РС“ број 28/94, 53/95, 16/97, 34/01, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08, 31/09, 101/11, 93/12 и 93/14),

 

 • Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ број 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12,47/13, 65/13 и 57/14),

 

 • Закон о експропријацији („Службени гласник РС“ број 53/95, „Служ. лист СРЈ“ бр. 16/01 и „Служ. гласник РС“ бр. 20/09 и 55/13),
 • Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/06,65/08 и 41/09),
 • Закон о  стечају  („Службени  гласник  РС“  број  104/09,  99/11,  71/12  и 83/14),
 • Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13),

 

 • Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12, 116/13 и 44/14),
 • Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“ број 72/11 и 108/13),
 • Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта, („Службени лист ФНРЈ” број 52/58, 3/59, 24/59, 24/61 и 1/63 и „Служ.лист СФРЈ“ бр. 30/67 и 32/68),

 

 • Закон о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији („Службени гласник НРС” број 5/48, 11/49 и 34/56),

 

 • Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12),

 

 • Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге облике својине („Службени гласник РС“ број 49/92, 54/96 и 62/06),

 

 • Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење („Службени гласник РС“ број 16/92),

 

 • Закон о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“  број  129/07  и 83/14),
 • Закон о јавним службама  („Службени  гласник  РС“ број  42/91, 71/94,79/05, 81/05, 83/05 и 83/14),

 

 • Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“ број 46/06),

 

 • Закон о безбедности саобраћаја („Службени гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 и 55/14),

 

 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14),

 

 • Закон о  платном  промету  („Службени  лист  СРЈ”  број  3/02,  5/03  и „Службени гласник РС“ број 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11),
 • Закон о  привредним  друштвима  („Службени  гласник  РС“  број  36/11, 99/11 и 83/14),

 

 • Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14),

 

 • Закон о затезној камати („Службени гласник РС“ број 119/12),

 

 • Закон о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14),

 

 • Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“ број 41/09),

 

 • Закон о задругама („Службеном гласник СРС” број 57/89 и „Службени гласник РС“ број 67/93, 46/95 и 101/05),

 

 • Закон о  одржавању  стамбених  зграда  („Службени  гласник  РС“  број 44/95, 46/98, 1/01, 101/05 и 88/11),

 

 • Закон о туризму („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 99/11 и 93/12),
 • Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),

 

 • Одлука о општинском јавном правобранилаштву Општине Бујановац (”Службени Гласник града Лесковца” брoj 10/09).

 1. УСЛУГА КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Услуге које пружа општине Бујановац доступне су на веб сајту општине: www.бујановац.рс

 1. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

Поступак пружања услуга и обрасци за подношење захтева налазе се на Интернет сајту општине Бујановац: www.бујановац.рс

 1. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Општинска управа општине Бујановац је у обавези да извештава о свом раду Скупштину општине, те се на седници Скупштине у текућој години за претходну годину разматра извештај о раду Општинске управе.

И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј

О РАДУ  ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2017 ГОДИНЕ

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Одлуком о оштинској управи општине Бујановац бр.02 – 221/16 од 07. децембра 2016.г. у Општинској управи општине Бујановац осниване 9 основне организационе јединице ( оделења ) једна од тих основних организационих јединица ( оделења ) је и Оделење за општу управу.

Стога су се током  периода од 01.01.-31.12.2017 .године, у Оделењу за општу управу општине Бујановац обављени  послови који се односе на:

 • Спровођење закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова и оверу потписа, рукописа и преписа.
 • Послови писарнице и архиве, превођења, послове радних односа у Општинској управи.
 • На физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање, чишћење тих објекта.
 • Послови економата.
 • Послови грађанског стања;
 • Стручне и административне послове за потребе Месних заједница,
 • припремање седница СО и ОВ.
 • Обезбеђивања услова рада за потребе Општинске управе;

            У саставу  Оделења за општу управу образоване су следеће унутрашње организационе јединице:

 • Служба за заједничке послове;
 • Стручна служба за скупштинске послове;
 • Стручна служба за послове Општинског већа.
 • Служба за превођење
 • Служба за заштиту и спашавање.

          За извршавање одређених послова из надлежности Општине, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, у саставу Оделења за општу управу образовано је  8 матичних подручја  и то: М.П у Бујановцу, М.П. Биљача, М.П. Велики Трновац, М.П. Кленику, М.П. Муховац, М.П. Несалце, М.П. Зарбинце и М.П. Жбевац.

          Матична подручја врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова и друге послове који повери Општинска управа.

 

 1. РАД ИЗВРШИЛАЦА ПО  ОБЛАСТИМА

    

 1. ПОСЛОВИ СТРУЧНЕ  СЛУЖБЕ  ЗА  СКУПШТИНСКЕ  ПОСЛОВЕ

        

  На овим пословима раде 2 извршиоца: Секретар СО и саветник за Скупштинске послове.    

Ова служба је током  периода од 01.01.-31.12.2017 .године обављала послове припреме и обраде материјала за седнице Скупштине и његових радних тела, водила записнике са њихових седница, пружала стручну помоћ одборничким групама, одборницима, и вршила проверу усаглашености нормативних аката које доноси СО у складу са Законом и другим прописима.

Скупштина оптине Бујановац је током периода од 01.01.- 31.12.2017. године одржала  9 редовних седница.

           На седницама Скупштине општине Бујановац разматрано и усвојено је :

 • 28 одлука;
 • 23 решења;
 • усвојено је 18 извештаја о раду ЈП и ЈУ, ОЈП и ОВ и дата је сагласност на исте,
 • Усвојено је 12 програма о раду
 • 5 Сагласности

Рад Скупштинских радних тела утврђен Статутом у извештајном периоду изгледао је овако:

 

 1. Savet za javne slu`be nije odr`ao nijednu sednicu,
 2. Savet za komunalne, stambene, urbanisti~ke i poslove za{tite `ivotne sredine odr`ao 2 sednic2.
 3. Savet za привреду, finansije i buxet odr`ao je 7 sednicа.
 4. Komisija za mandantno imunitetska pitawa odr`ala jednu sednicu .
 5. Komisija za izbor i imenovawe odr`ala je 5 sednicа.
 6. Komisija za predstavke i `albe odr`aла je 1 sednicu.
 7. Administrativni odbor nije odr`ao nijednu sednicu.
 8. Savet za mlade, nije odr`aо ниједну седницу.
 9. Op{tinski Savet za bezbednost odr`ao je jednu sednicу.
 10. Савет за здравље одржао 3 седнице.
 11. Комисија за измену и допуну Одлуке о утврђивању назива улица и тргова на подручју града Бујановца, није одржао ниједну седницу.
 12. Савет за међунационалне односе није одржао ниједну седницу.
 13. Савет за родну равноправност одржао је једну седницу.
 14. Комисија за именовање директора ЈП и ЈУ чији је основач СО Бујановац није одржао ниједну седницу.

      

 1. ПОСЛОВИ СТРУЧНЕ  СЛУЖБЕ  ЗА  ПОСЛОВЕ  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

    

 

  На овим пословима радили су 3 извршиоца:  Самостални саветник за полове Општинског већа и два референта за послове Општинског већа. Послови ове службе који су се обављении у периоду од 01.01.- 31.12.2017 .године обухватају техничку припрему и организовање седница ОВ, обрада аката усвојених на седницама, припрема материјала и записника са седницама, сређивање, евидентирање и чување аката о раду Општинског већа.

Општинско веће општине Бујановац  у  периоду од 01.01.-31.12.2017 .године одржало је 28 редовних седница и једну свечану седницу.

 

На седницама Општинског већа  донето је 218 разчличитих аката и то:

 • 13 Одлука,
 • 60 Решења,
 • 79 Закључка,
 • 1 инструкција
 • 1 оглас,
 • 11 правилника
 • 2 програма

 

          Скупштини општине Бујановац упућено је на разматрање и усвајанје 51 акт (извештаји, програми рада, предлози, одлуке и планови).

            У периоду од 01.01.-31.12.2017 примљено је укупно 255 различитих поднесака, и 28 предмета пренето је из 2016.г. што значи да је у раду укупно било 283 предмета.

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ 

 

 

Укупно

примљено

Решено Донето на седницама ОВ Центру за социјални рад

 

Нерешено
У 2017. год. 255 218 +58 218 30 + 28 7
Пренето из 2016 28
Укупно

283 276 218 58 7

 1. ПОСЛОВИ ГРАЂАНСКИХ СТАЊА– PUNËT E GJENDJES CIVILE

 

            На овим пословима имамо 1 извршиоца. У току  периода од 01.01.-31.12.2017 .године у области грађанских стања примљено је 272 предмета, а пренетих из 2016.године било је 17 предмета, односно укупно у решавању било је 289 предмета, од чега је решено и архивирано  271 предмета, а у поступку решавања остало је 18 предмета.

Од укупног броја предмета у току периода од 01.01.-31.12.2017 .године

За промену личног имена примљено је 145 предмета, и 12 предмета су пренета из 2016 што значи да у раду је било 157 предмета од чега је решено и архивирано  144,  а  13  предмета су нерешени и поступак је у току.

За накнадни упис и исправка података  у МК рођених примљено је 75 предмета, 5 предмета пренето од 2016 године, укупно у раду 80, Решена су и архивирано 77 предмета, а 3 предмет је у поступку.

           За накнадни упис у МКУ примљено 31 захтева и сви су решени и архивирани

           – За исправку података у евиденцији о држављанству примљено је 14  предмета, и сви су решени.

            За исправку  података у МКВ  примљено је 7 захтева, од којих 5 предмета решено а два су у поступку решавања.

          У  области издавања  уверења  намењених за инострану употребу, примљено је 166 захтева, који су сви решени и архивирани. За инострану употребу издају се уверења о породичном стању, уверења о издржаваним члановима породице, као и потврде о животу.

ПОСЛОВИ  РАДНИХ ОДНОСА

            На овим пословима имамо 2 извршиоца и у току извештајног периода  у  области радних односа донета су следећа решења:

 • 24 решења о заснивању радног односа на одређено време,
 • 25 решења о заснивању радног односа  на неодређено време,
 • 19 решења о престанку радног односа;
 • 4 уговора о обављању сезонских послова;
 • 18 уговора о стручном усавршавању;
 • 12 уговора о извршењу повремених и привремених послова;
 • 31 уговора о раду за намештенике;
 • 187 решења о распоређивању радника,
 • 8 решења за раднике у вези новог коефициента
 • 1 решења о остваривању права на старосну пензију
 • 26 пријаве државног испита,
 • 8 пријаве испита за инспекторе
 • 60 решење за плаћено одсуство;
 • 10 решења о солидарној помоћи за смрт члана уже породице
 • 35 решења о признавању путних трошкова
 • 26 решења о јубиларним наградама;
 • 10 потврде радницима о радном односу,
 • 168 решења о годишњем одмору ,
 • 37 обавештења о кандидатима који су учествовали на објављеном конкурсу,
 • 3 решења о одбијању захтева,
 • 16 решења о прековременом раду.

          На основу службене евиденције у Општинској управи општине Бујановац закључно са 31.12.2017 било је запослено:

 • 159 радника на неодређено време
 • 17 радника на одређено време
 • 3 изабрана лица,
 • 3 именована лица,
 • 12 радника са уговорима о повременим и привременим – сезонски радови.

            194  Укупно

            Осим тога вршили су пријаве и одјаве радника, оверавање здравствених књижица, сређивање досије радника и друге послове у вези радног односа.

5. СЛУЖБА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ

          На овим пословима током извештајног периода год. имали смо 3 извршиоца – преводиоца  за превођење, који су  обављали  послове везане за превођење докумената са Албанског на Српски језик, као и са Српског на Албански језик  за потребе општине  Бујановац и по захтевима  странака.

          У наведеном периоду по захтеву странке примљено је 74 предмета и сви су решени.

          По службеној дужности  преведени су записници, одлуке, решења, закључци, извештаји и друго за потребе Скупштине општине и Скупштинских радних тела, општинске управе, Општинског већа и друге органе и службе Општинске управе, као и симултани преводи са седницама Скупштине, Општинског веча, Општинског савета за безбедност, и за потребе странака.

 1. ПОСЛОВИ МАТИЧАРА

 

          Матичне послове за подручје општине Бујановац у  периоду од 01.01. – 31.12.2017.годинe обављало је 11 матичара и заменика матичара у 8 матичних подручја.

          Укупно је у периоду од 01.01. – 31.12.2017.години  у свим матичним подручјима извршено 1134 уписа у МКР, МКВ и МКУ од чега је у МКР извршено 380 уписа, у МКВ извршено је 398 уписа, а у МКУ извршено је  356 уписа.

ТАБЕЛАРНИ  ПРИКАЗ ИЗВЕШТАЈА РОЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ  И УМРЛИХ ЛИЦА 

ОД 01.01.2017.г ДО  31.12.2017.ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ СВИХ

МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

 

 

LAL

 

LAK

 

LAV

 

Матична подручја

Редовни уписи

Решењем органа

Рођених у иностранстви

Укуно – Gjithsej Редовни уписи

 

Решењем органа

Венчаних у иностранству

Укуно Редовни уписи

 

Решењем органа

Умрлих у иностранству

Укупно

 

 

Бујановац
Bujanoc
1 08 169 178 198 00 34 232 131 09 15 155
Вел. Трновац
Tërnoc
1 07 84 92 38 0 25 63 64 05 06 75
Жбевац
Zhbevc
0 0 3 03 5 0 2 7 21 00 01 22
Klenik 0 0 5 5 03 0 02 05 37 0 0 37
Биљача
Bilaç
0 0 40 40 30 0 6 36 13 01 5 19
Несалце
Nasalcë
0 5 33 38 21 0 11 32 15 5 2 22
Муховац

Muhoc

0 0 16 16 15 0 5 20 9 6 3 18
Зарбинце
Zarbincë
0 4 4 8 2 0 1 3 4 4 0 08
Укупно
Gjithsej:

 

2  20 350 380 310 00 85 398 292 29 32 356

            Осим наведеног у извештајном периоду издато је 4219 уверења из књига држављана, 9492 извода из матичних књига рођених, 1499 извода венчаних, 817 умрлих, и 1168 интернационалних извода.

7. ПОСЛОВИ АОП

На овим пословима имали смо 4 извршиоца који су вршили  ажурирање бирачких спискова за сва матична подручја општине Бујановац, што подразумева доношење решења о упису, брисању исправци  и допуни у бирачки списак, где у периоду од 01.01.-31.12.2017 године укупно донета су  8542 решења, од тога 1154 решења за упис бирача у бирачки списак, 1341 решења о брисању, 6017 решења о изменама, допунама и исправкама и 30 решења о техничким грешкама

Током овог извештајног периода је извршено и ажурирање Посебног бирачког списка, који се односи на Националне савете националних мањина, па стога су донета 263 решења која су приказана у укупном броју донетих решења.

         

 1. ПОСЛОВИ МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ

          На овим пословима радио је 1 извршилац, и у  периоду од 01.01. – 31.12.2017. години примљена су 318 захтева, ради издавања уверења, изјава, сагласности, ради остваривања својих права и сви су решени, и донето је:

 • 67 уверења о заједничком домаћинству,
 • 87 сагласности (које дају родитељи за мал. децу у вези путовања ван државе),
 • 34 изјаве (не или поседовање старог пасоша, тачна адреса, национална припадност),
 • 75 уверења о трошковима сахране,
 • 8 уверења о једном те истом лицу,
 • 20 уверења о старости, поседовању куће или плаца,
 • 21 Уверење о животу,
 • 2 Уверења о незапослености,
 • 4 уверења да је житељ општине Бујановац.

          Служба је радила и на пружању стручне помоћи  Месним Заједницама на територију општине Бујановац, радила је записнике са разних састанака , слала позиве, обавештења и слично.

9. ПОСЛОВИ  АРХИВЕ  И  ИЗДАВАЊА  РАДНИХ  КЊИЖИЦА

Референт архиве и издавања радних књижиица обављала следеће послове у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи:

 • врши пријем и разврставање предмета по категоријама,
 • рукује архивским материјалом и архивском грађом,
 • води архивску књигу и друге евиденције у области архивске грађе и регистарског

     материјала,

 • припрема архивску грађу ради предаје Историјком архиву,
 • издаје радне књижице и води одговарајуће књиге издатих радних књижица,

обавља и друге послове по налогу Начелника

У протеклом извештајном периоду  рађено је следеће:

 • извршен је упис у архивску књигу предмета из 2016.године, а

препис достављен Историјском архиву Врање.

 • вршен је пријем и разврставање предмета по категоријама, накнадно достављених од радника Општинске управе, који чине трајну архивску грађу.
 • сређивање и преношење документације у архивском депоу из 2014.године, која се је налазила у писарници општине Бујановац, а која представља трајну архивску грађу.

На захтев радника одељења Општинске управе да им се из архиве пронађу одговарајућићи предмети за рад службе, исти су нађени и достављени радницима.

У току извештајног периода  примљено је и 11 захтева странака за проналажење предмета из архивског депоа, након што су нађени фотокопије предмета су достављене странкама.

У  току извештајног периода на  захтев странака издате су 5 радне књижице у складу са Правилником о издавању радних књижица. Поред тога издата су  и  10 дупликата радних књижица, а вршен је упис стручне спреме као и исправке у радним књижицама.

            Oбављени су и друге послове по налогу начелник Одељења.

 

 1. ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ

У писарници  радили су  4 извршиоца, који су обављали послове пријема, распоређивања и достављања захтева странака на рад обрађивачима. Поред тога, обављано је и отпремање поште, архивирање завршених предмета као и овера рукописа и преписа.

            Током извештајног периода од 01.01. – 31.12.2017 год примљено је:

 • Препоруке на личност: 2368
 • Примљена пошта за места: 706,
 • Овера документата:
 • Отпремљена пошта (препоручена писма) 3690
 • Овера овлашћења: 644

          П.С.Од почетка рада Јавног бележника на подручју општине Бујановац, Општинска управа односно Писарница не врши више оверу преписа, рукописа и потписа нити оверава овлашћења и уговоре.

          У прилогу  овог извештаја је и табеларни приказ  о решеним и нерешеним првостепеним управним предметима као и  издатим уверењима  за наведени период у општинској управи Бујановац.

ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ПРИМЉЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА РЕШАВАЊЕ

У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ПО ОДЕЉЕЊИМА ЗА

ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2017 ГОДИНЕ

 

 

Управна област

 

Бр. Пренети

Предмета

 

Бр. Примљених предмета

 

Укупно

 

Решени

 

Нерешени

 

Жалбе

 

1. имв.пр сл.

 

   349     73   422   93 329 23
2. Грађевинарство

 

1784 4952 6736 483 6253 2
3.Комун.инс.полиц.

 

     1   124   125 125 0 0
4. Пољопривреда

 

    0    37    37   37 0 0
5. Занатство
  0   308   308  308 0 0
6. Грађанска стања
  17   272   289   271 18 0
7. Борачка заштита

  0    22   22    20 2 0
8. Заштита жив.сред.

  0   15   15   12 3 0
9. Урбанизам

  

  0   47   47   47 0 0
10. Грађевинска инспекција

2000 2416 4416 4411 5 0
11. Саобраћајна инс.

     0   56   56   56 0 0
12. Стамб. Ком. Делат.

    0   18   18    18 0 0
Укупно 4151 8340 12491 5881 6610 25

 

 

 

УВЕРЕЊА

 

Бр. пренетих предмета Бр. примљених предмета  Укупно у раду Решени

 

Нерешени Жалбе

 

1.Урбанизам
35 121 156 156 0 0
2. геод. послови

0    1     1     1 0 0
3. Занатство

0    9    9    9 0 0
4. Пољопривреда

0   11    11   11 0 0
5. Грађанска стања

0 166 166  166 0 0
   Укупно 35 308 343 343 0 0

                                        

 

 1. ПОСЛОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ЗА  ЗАЈЕДНИЧКЕ  ПОСЛОВЕ

           

          Ова служба обавља стручне послове који се односе на одржавање зграде општине, обезбеђење зграде општине, обезбеђење других услова рада за општинску управу и друге органе, превоз моторним возилима,  послове умножавања материјала, послове у вези даставе материјала за СО и општинско Веће и других аката локалне самоуправе

          Овом Службом руководи шеф Службе за заједничке послове

          Послови техничког секретара

          На овим пословима радили су 2 извршиоца, који су обављали административне техничке послове за  Председника општине, Председника СО и  заменика Председника Општине.

          Послови су се односили на: евиденцију странака,обавештења странака о времену пријема код функсионера, пријем и отпремање поште функсионера.

        Послови економата

            На овим пословима радио је  2 извршиоца, који су у току извештајног периода вршили набавку канцелариског матерјала и ситног инвентара, вршио је набавку требовања матерјала и опреме, водио је евиденцију потрошеног материјала, вршио је фотокопирање матерјала за за потребе Стручне службе за послове СО, Општинског већа и Општинску управу.

          Послови домара

У  извештајном периоду на овим пословима  радио је 1 извршилац који се старао  о одржавању зграде Општине и  инвентара у њој.         

          Послови возача

          Ове послове у  извештајном периоду обављало је 4 извршилаца. Послови возача обављени су према потребама Општинске управе.

          Списак возила са пређеном километражом у току  извештајног периода је:

               

R.br.

Vrsta

Marka

Tip ukupno pre|enih

kilometrat e kaluara

кm – km

Registar.

Broj

Nr. i targave

1. Putni~ko Pe`o
Pezho
407 44.509 BU-001 AN
2. Putni~ko

 

Mazda 3 46.518 BU -013 ZG
3. Putni~ko

 

Pe`o
Pezho
405 6.284 BU-006 LS
4. Terensko

 

Lada
Llada
NIVA
NIVA
2.477 BU 018 RX
5. Putni~ko

 

[koda

Shkoda

Oktavia
Oktavia
28.725 BU 007 CK
6.. Terensko Da~ija
Daçija
Daster
Daster
17.014 BU 009 US
7. Putni~ko

 

Pe`o
Pezho
Bokser
Bokser
15.297 BU 011 NJ
8. Terensko

 

Da~ija
Daçija
Daster
Daster
11.729 BU 012 TS
9. Putni~ko

 

Pe`o

Pezho

508 28.844 BU 012 EU
10. Putni~ko

 

Pe`o
Pezho
406 13.023 BU 005 KM
11. Putni~ko

 

Opel
Opel
Astra
Astra
6.838 BU 018 DČ
218.781

          Послови чувараPunët e rojtarëve

 

          Ове послове обављало је 5 извршиоца у  извештајном периоду, а њихов рад се одвијао по утврђеном распореду у сменама, који обављају послове физичког обезбеђења објекта и имовине Општинске управе, уласка и изласка странака и радника Општинске управе.

          Послови достављача

          На овим пословима радило је 15 достављача, који су достављали материјал за седнице СО и Општинског већа, позиве, решења и остало за потребе органа општинске управе.

          Послови заштите на раду и противпожарне заштите

         

 

          За обављање послова заштите на раду и противпожарне заштите ангажован је 1 извршилац који се стара о предузимању мера за заштиту на раду запослених у Општинској управи и предузима мере противпожарне заштите, стара се одржавању и врши евиденцију противпожарне апаратуре и других мера која су предвиђена законом.

          Послови одржавања хигијене

 

          Ове послове обављало је 5 извршилаца, од којих 2 на одређено време, чији се рад одвијао двократно по утврђеном распореду

          Послови припреме освежавајучих напитака

           

          Ове послове обављало је 1 извршилац која вршила припрему и послуживања освежавајучем напитком.

 1. 12. ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ

              

          Током извештајног периода у овој служби радило је 2 извршиоца који су обављали послове заштите и спасавање по Правилнику о систематизацији радних места у ОУ Бујановац.

          У извештајном периоду Штаб за ванредне ситуације општине Бујановац одржао је 8 редовне седнице на којима је разматрано 56 тачака а донето је 6 налога, 10 препорука, 54 закључака и именовано је 7 комисија.

          Што се тиче послова одбрмбених припрема урађен је План одбране општине Бујановац који је разматран на седници Општинског већа одржаној дана 29.06.2017. године и једногласно је донетас Одлука о одобравању Плана одбране општине Бујановац.

                             НАЧЕЛНИК   ОДЕЉЕЊА

                                                                                                Ismet Ameti

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ОДЕЉЕЊА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ ЗА 2017.г.

             Скупштина општине Бујановац на својој седници одржаној дана 07.12.2016.г. донела је одлуку о Општинској управи општине Бујановац  којом је  чланом 10. између осталог формирала као нову основну организациону јединицу – Одељење за инвестиције и развој.

             Одељење за инвестиције и развој као новоформирано одељење при Општинској управи Бујановац има укупно запошљених 8 (осам) радника-извршиоца на неодређено време различите структуре образовања и то:са високом стручном спремом-3 (три);са вишом стручном спремом-2 (два) и са средњом стручном спремом-3 (три), од којих су три радника-извршиоца са лиценцама Инжењерске коморе Србије одговорног извођача радова и одговорног пројектанта.

            Одељење за инвестиције и развој током 2017.г. је обављало следеће послове:

            -предлагање приоритетних инвестиција са одређивањем пројектних задатака и процењених вредности за реализацију истих,

  -иницирање,израда,спровођење и реализација пројеката инвестиција од значаја за општину,

 -праћење и пројектовање реализације буџета за инвестиције,

-координирање и спровођење послова на изради пројектне и друге документације са овлашћеним субјектима,

-подношење захтева за издавање локацијских услова,грађевинске дозволе,пријаве градње и употребне дозволе за све објекте у којима се као инвеститор и финансијер појављује Општинска управа Бујановац,

-организација и обављање стручних послова везаних за одржавање и заштиту јавних путева и јавних површина,

-планирање изградње,реконструкције,одржавања и заштита саобраћајница и других јавних површина и објеката,

-вршење стручног надзора над изградњом,реконструкцијом,одржавањем и заштитом саобраћајница и других јавних површина и објеката,

-прибављање геодетских,геомеханичких и других података и подлога,

-успостављање базе података неопходних за спровођење инвестиција,

– вршење oбрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта у Обједињеној процедури у року прописаном законом  на основу формуле за обрачун накнаде по Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта за текућу годину,

-вршење обрачуна комуналних такси по Одлуци о локалним комуналним таксама за текућу годину,

-закључивање  уговора о закупу грађевинског земљишта за текућу годину као и праћење реализације истих.

 -прати и одржава вертикалну и хоризонталну  сигнализацију.

             Током 2017.г. на основу спроведених поступака јавних набавки и потписаних уговора са извођачима-добављачима,праћена је реализација укупно 63 (шестдесеттри) инвестиција и то из следећих области:

:

-нискоградња:52 (педесетдве) инвестиција

-хидроградња:7 (седам) инвестиције

-електроградња:3 (три) инвестиције

-изградња спортских објеката:1 (једна) инвестиција

             Током 2017.г. на основу добијених Решења о вршењу стручног надзора над извођењем радова,вршен је стручни надзор над извођењем радова од стране радника Одељења за инвестиције и развој на  укупно 29 (двадесетдевет) инвестиција и то из следећих области:

-нискоградња:23 (двадесеттри) инвестиција

-хидроградња:5 (пет) инвестиције

-изградња спортских објеката:1 (једна) инвестиција.

ПРИЛОГ 1. :ТАБЕЛА са одговарајућим подацима и елементима финансијске и техничке структуре

 

 

 

р.бр.

(поз. у буџету)

ИНВЕСТИЦИЈА буџет  2017.г.

 

Уговорено

 

Реализација плаћено 2017.г. извођач радова

 

   стручни надзор
1

(74)

Изградња трафо станице у с.Билинице 3.000.000,00 2.916.491,76 2.916.491,76 2.916.491,76 “Југелектро“ доо Врање Пешић Бранислав
2

(75)

Изградња трафо станице

у индустријској зони у Бујановцу

4.150.000,00 4.150.000,00 4.061.682,00 4.061.682,00 “Југелектро“ доо Врање Пешић Бранислав
3

(84)

Текућа поправка и одржавање пута од Југокопа до с.Кршевице 20.000.000,00 84.943.025,29 26.893.599,60 26.893.599,60 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд
4

(86)

Асвалтирање дела пута с.Муховац-с.Зарбинце 26.401.000,00 175.216.758,00 26.400.140,00 26.400.140,00 “Слога конструктион“ доо Крагујевац СИ ЦИП Београд
 

5

(87)

Асвалтирање улице Рамиз Садику у Бујановцу  

4.000.000,00

 

4.850.538,00

 

4.849.968,00

 

4.000.000,00

 

ПТГП “Саба белча“ доо Прешево

 

СИ ЦИП Београд

6

(88)

Асвалтирање улице

К.Петровића код Рамадана

2.000.000,00 2.704.837,08 2.702.603,28 2.000.000,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд
7

(89)

Асвалтирање улице Косовска-прилаз 23/4 1.200.000,00 2.201.124,85 2.199.046,80 1.200.000,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд
8

(90)

Асвалтирање улице у с.Кончуљ код Љуљзима 2.100.000,00 2.794.237,43 2.789.621,40 2.100.000,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд
9

(91)

Изградња монтажног моста у Струкарској махали 900.000,00 898.387,20 898.387,20 898.387,20 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд
10

(92)

Асвалтирање улице Миђени код гимназије у Бујановцу 3.000.000,00 3.384.924,24 2.999.998,00 2.999.998,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд
11

(93)

Асвалтирање улице Мирослав Нојковић Цале 2.430.000,00

 

2.424.930,73 2.424.753,36 2.424.753,36 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд
12

(94)

Крпљење ударних рупа на територији општине Бујановац 3.000.000,00 2.991.600,00 2.983.290,00 2.983.290,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Салихи Ћани
13

(98)

Изградња моста на реци између с.Света Петка и с.Трејак 6.530.000,00 8.253.760,08 6.527.733,48 6.527.733,48 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд
14

(99)

Санација клизишта на путу с.Куштица-с.Спанчевац 4.055.000,00 4.249.128,00 4.054.986,00 4.054.986,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Стојановић Небојша
15

(100)

Асвалтирање прилазног пута и школског дворишта у с.Раковац 1.500.000,00 1.479.295,19 1.479.295,19 1.478.462,16 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд
16

 

(101)

Асвалтирање улице у с.Осларе према гробљу од асвалтиране улице 1.900.000,00 1.886.710,90 1.886.220,00 1.886.220,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд
17

(102)

Асвалтирање улице у Бујановачкој бањи

 од старе раскрснице до нове раскрснице

1.551.000,00 1.550.068,51 1.549.353,00 1.549.353,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд
18

(103)

Асвалтирање улице у Бујановачкој бањи од нове раскрснице до раскрснице код Воје 5.850.000,00 5.849.738,05 5.849.344,80 5.849.344,80 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд
19

(104)

Санација пропуста на путу за с.Сејаце 285.000,00 284.256,96 284.256,96 284.256,96 “Дрени ком“ доо

с.В.Трновац

Јовић Горан
20

(105)

Насипање пута у с.Доњи Старац,крак за Церовац 2.162.000,00 2.160.224,26 2.155.332,00 2.155.332,00 “Арсо ком“ доо

Прешево

Јовић Горан
21

(106)

Изградња цевастог пропуста на реци на путу за с.Доњи Старац у Средореку 1.350.000,00 1.332.741,98 1.332.417,98 1.332.417,98 “Буја бау“ доо

с.Биљача

Јовић Горан
22

(107)

Насипање пута у с.Кленике 676.000,00 673.161,93 667.273,20 667.273,20 “Арсо ком“ доо

Прешево

Јовић Горан
23

(108)

Насипање пута у с.Спанчевац,махала Самарџије 512.000,00 511.918,34 511.364,70 511.364,70 “Арсо ком“ доо

Прешево

Стојановић Небојша
24

(109)

Насипање пута у с.Жбевац,

од асвалтног пута до пруге код куће Стошића

540.000,00 539.832,72 536.167,20 536.167,00 “Агими“ доо

Бујановац

Стојановић Небојша
25

(110)

Санација пропуста на улици преко реке у с.Бараљевац 431.000,00 430.070,68 430.070,68 430.070,68 “Дрени ком“ доо

с.В.Трновац

Јовић Горан
26

(111)

Изградња цевастог пропуста на Куштачкој реци на путу 1.470.000,00 1.470.015,14 1.469.450,14 1.469.450,14 “Буја бау“ доо

с.Биљача

Јовић Горан
27

(112)

Регулација корита реке у зони моста на путу за с.Трејак 5.000,00 2.483.910,70 0,00 0,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП

Београд

28

(113)

Насипање пута у с.Клиновац,од асвалтног пута преко реке до Ђоке 5.000,00 поднет захтев за заштиту права понуђача  
29

(114)

Асвалтирање улице

 у с.Српска кућа код Маке

930.000,00 929.439,25 928.915,20 925.000,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП

Београд

30

(115)

Асвалтирање улице

 у с.Српска кућа код Марјана

1.260.000,00 1.257.706,80 1.256.911,20 1.256.911,20 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП

Београд

31

(116)

Изградња тротоара на деоници пута од с.Кленике

до с.Света Петка

5.000,00 поднет захтев за заштиту права понуђача  
32

(117)

Регулација Јошаничког потока 1.900.000,00 3.900.000,00 1.895.760,00 1.895.760,00 “Арсо ком“ доо

Прешево

Стојановић Небојша
33

(118)

Насипање улице у с.Сејаце

код Филиповића

390.000,00 408.539,88 389.706,00 389.706,00 “Дрени ком“ доо

с.В.Трновац

СИ ЦИП

Београд

34

(119)

Асвалтирање улице

и школског дворишта у с.Кончуљ

1.350.000,00 1.349.973,32 1.346.930,00 1.346.930,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд
35

(120)

Асвалтирање улице

Косовске-прилаз 23/1

1.390.000,00 1.056.974,56 1.004.344,56 1.004.344,56 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд
36

(121)

Асвалтирање улице

Косовске-прилаз 23/2

1.200.000,00 1.021.167,88 1.021.142,04 1.021.142,04 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд
37

(122)

Асвалтирање улице

у с.В.Трновац код  Нагипа

3.450.000,00 4.628.219,04 4.621.512,00 3.224.880,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Салихи ћани
38

(123)

Асвалтирање улице

у с.В.Трновац код  Наима

1.120.000,00 1.119.306,00 1.118.010,00 1.050.000,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Салихи Ћани
39

(124)

Асвалтирање улице

 у с.В.Трновац ,Ибов сокак

800.000,00 798.509,38 787.440,00 787.440,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Салихи ћани
40

125)

Асвалтирање улице

у с.В.Трновац,Хаџи Муса

1.482.000,00 1.483.379,40 1.481.476,80 1.150.000,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Салихи Ћани
41

(126)

Асвалтирање улице

у с.В.Трновац код  Нехата

4.330.000,00 7.755.533,16 6.752.988,00 4.321.360,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Салихи Ћани
42

(127)

Асвалтирање улице

у с.В.Трновац код Фатона

653.000,00 658.039,68 652.564,08 500.000,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Салихи ћани
43

(128)

Асвалтирање улице

у с.В.Трновац код  Фаика

1.450.000,00 1.448.507,72 1.448.040,00 1.448.040,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Салихи Ћани
44

(129)

Асвалтирање улице

у с.В.Трновац код  Јетона

850.000,00 1.444.066,81 848.700,00 848.700,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Салихи ћани
45

(130)

Асвалтирање улице

у с.В.Трновац код  Халима

1.950.000,00 2.720.197,20 2.718.679,20 1.933.919,20 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Салихи Ћани
 

46

(131)

Асвалтирање улице

у с.Биљача код школе

 

2.450.000,00

 

7.815.440,89

 

7.153.417,08

 

2.450.000,00

 

ПТГП “Саба белча“ доо Прешево

 

СИ ЦИП Београд

47

(132)

Асвалтирање улице

у с.Биљача код Руфата

2.286.000,00 2.467.444,78 2.285.457,00 1.450.000,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд
48

(133)

Асвалтирање улице

у с.Самољица,

доња махала

1.550.000,00 5.782.286,29 5.349.772,32

 

 

1.550.000,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд
49

(134)

Асвалтирање улице

у с.Кончуљ,Азирска

1.250.000,00 1.249.110,00 1.249.110,00 1.249.110,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Салихи Ћани
50

(135)

Проширење пута

Несалце-Летовица

5.000,00 поднет захтев за заштиту права понуђача        
51

(136)

Асвалтирање улице Горња Летовица 1.561.000,00 1.562.619,87 1.560.805,20 1.560.805,20 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд

 

52

(137)

Асвалтирање улице

у с.Лучане иза дома културе

1.220.000,00 2.886.001,90 2.720.817,60 1.219.749,60 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд

 

53

(138)

Асвалтирање улице

у с.Лучане иза џамије

950.000,00 1.566.878,42 1.556.176,92 684.545,12 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд
54

(139)

Асвалтирање улице

у с.Самољица,Л=180 м

1.850.000,00 1.848.840,00 1.848.840,00 1.848.840,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Салихи Ћани
55

(140)

Асвалтирање улице

у с.Самољица,Л=95 м

850.000,00 849.090,00 849.090,00 849.090,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Салихи Ћани
56

(141)

Асвалтирање улице

у с.Самољица,Л=160 м

1.650.000,00 1.647.708,00 1.647.708,00 1.647.708,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Салихи Ћани
57

(142)

Асвалтирање улице

у с.Осларе,Хајрединска

3.350.000,00 5.664.556,67 5.663.916,00 3.350.000,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд

 

58

(143)

Асвалтирање пута

Брезница-Муховац

1.950.000,00 1.948.716,00 1.945.368,00 1.945.368,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд

 

59

(144)

Асвалтирање тротоара у с.Турија 500.000,00 2.981.421,95 2.976.684,00 496.114,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд

 

60

(145)

Асвалтирање улице

 у с.В.Трновац код Иљаза

600.000,00 1.094.786,88 1.088.803,68 600.000,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Салихи ћани

 

61

(146)

Асвалтирање улице

 у с.В.Трновац код Арбена

995.000,00 996.195,48 995.385,48 700.000,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Салихи Ћани

 

62

(147)

Асвалтирање улице

у с.Летовица код Џемаила

1.100.000,00 1.098.506,93 1.098.407,88 1.098.407,88 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево СИ ЦИП Београд

 

63

(148)

Изградња моста у с.Муховац 700.000,00 692.532,00 692.532,00 692.532,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Салихи Ћани
64

(197)

Изградња трибине код школе у с.Биљача 500.000,00 487.303,00 487.303,60 487.303,60 “Буна ли-ег“

с.Биљача

Салихи Ћани
65

(198)

Изградња спортских трибина у с.Муховац 300.000,00 пренета новчана средства школи        
66

(294)

Уређење канала у ул.М.Н.Цале 895.000,00 843.168,00 843.168,00 843.168,00 “Хидромен“ доо

с.Кончуљ

Салихи ћани
67

(295)

Текућа поправка и одржавање пута с.Жбевац-с.Јастребац 400.000,00 395.526,00 392.160,00 392.160,00 ПТГП “Саба белча“ доо Прешево Јовић Горан
68

(297)

Набавка електроматеријала за уличну расвету 3.300.000,00 3.299.276,40 3.299.276,40 3.299.276,40 “Електроконтакт“ ПР

Врање

Реџепи Башким

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

 

Одељење за привреду и локални економски развој, у складу са законом, ради задатке и послове прописане одлуком о Општинској управи, а нарочито:

 • Управне и стручне послове из области привреде,
 • Учествује у изради стратегије укупног привредног развоја општине,
 • Обавља послове маркетинга и промоције локалног економског развоја,
 • Решава по захтевима из области привреде и предузетништва који се односе на задовољавање одредјених потреба градјана у области занатства, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја и других привредних делатности од интереса за општину,
 • Носилац је израде програма у области привреде и пољопривреде,
 • Пружа стручну помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацији привредних друштава и предузетничких радњи код Агенције за привредне регистре,
 • Решава по захтевима за промену намене пољопривредниг земљишта, и
 • Друге послове од интереса за градјане и привредног развоја општине Бујановац.

ПОЉОПРИВРЕДА, ШУМАРСТВО И ВОДОПРИВРЕДА

 

Извршиоци ових задатака и послова, у извештајном периоду, радили су на реализацији обавеза које проистичу из:

 • Закона о пољопривредном земљишту,
 • Закона о водама,
 • Закона о шумама,
 • Закона о пољопривреди И руралном развоју, и
 • других прописа републичког И локалног развоја.

           Из области пољопривреде примљено је укупно 31 захтева.

 • за пренамену пољопривредног земљишта 11 захтева ,
 • за обавештења, сагласности и сл 20 захтева,

Од захтева за пренамену пољопривредног земљишта плаћен је износ од 2.658.075,00 дин од чега 60% или 1.594.845,00 дин приходи су буџета РС, а 40% или 1.063.230,00 дин приходи су буџета општине.

Чланови комисије за процену штете од елементарне непогоде олујни ветар и киша и град изашлису дана 29 и 30.04.2014 год. на лицу места у КО Брезница, Кончуљ, Раковац и Карадник.Затим је извршена процена штете и извештај дат Општинском Чтабу за ван редне ситуације.

Штета по КО и културама :

КО Брезница површина 1.85 хектар кромпир, шаргарепа и луцерка укупна штета 1.654 .500,00 динар.

КО Кончуљ површина 1 хектар однет хумус и уништен кромпир штета од 380.500,00 динар.

КО Раковац површина 0.55 хектар под кромпиром штета у износ од 412.500,00 динар.

КО Карадник површина 0.6 хектар под луцерка и пшенице укупна штета 88.160,00 динар.

Реализован је програм подршке за спровођење пољупривредне политике и политике руралног развоја општине Бујановац за 2014 годину а на основу закључка општинског већа о издавању финанцијски средстава  односи се на :

 • Субвенције у износу од 3.994.196,00 динар ради набавке опреме, пољупривредне механизације и машине за дуванџије – за 191 произвоћача дувана- ОРИЕНТАЛ .
 • Субвенције у износу од 660.000,00 дин ради набавке овнова и јараца са познатим пореклом и педигреом.
 • Вештачко осемењавање у износу од 4.000,000,00 дин.
 • Субвенције у износу од 100.000,00 дин за едукацију и посете манифестација из области пољупривреде, семинари сајмови итд.
 • У извештајном периоду самостални стручни сарадници попунили су око 10.000 образаца за регистрацију и обнову пољупривредних газдинства.

.

ЗАНАТСТВО

 

У извештајном периоду из области занатства примљена су 277 захтева за упис која су прослеђена агенцији за привредне регистре и то:

 • Оснивање радње             101,
 • Брисање  71,
 • Промене које настану током водјења радње       75,
 • Издавање извода из регистра                                           7,
 • Поступање по закључку      23.

Структура пријављених радњи по делатностима је следећа:

 • Трговинске       30,
 • Угоститељске                                      23,
 • Занатске 13
 • Аутопревозничке       2,
 • Такси рање                                                  15
 • Пекара 2
 • Посластичарске 1
 • Радње из области грађевинарства 4
 • Радња за сервисирање електронских, рачунарски и мобил уређаја 2,
 • Фризерске                                     3,
 • Аутомеханичарске 6,

Структура одјављених радњи по делатностима је следећа:

 • Трговинске                25,
 • Угоститељске      14,
 • Занатске          7,
 • Самосталне такси радње                                 9
 • Радње за пружање интернет услуга         1
 • Фризерске 1
 • Аутомеханичарске                                 4
 • Пекарске 2
 • Радње из области грађевинарства 4
 • Фризерске                                              1
 • Радња из области здравства 2
 • Мењачнице 1
 • Радња за фотокопирање                                                   1

                                                           САОБРАЋАЈ

 

Из области саобраћаја примљено је 91 захтева за:

 • Оверу реда вожње          11
 • Издавање допунске такси дозволе       17
 • Издавање одобрења за обављање такси делатности            23
 • Промену података у такси дозволе        7

Продужење такси дозволе

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

И З В Е Ш Т А Ј 

О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ ЗА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2017. ГОДИНЕ

 

У складу са Програмом рада Општинског већа, и Одлуке о Општинској управи општине Бујановац, Општинском већу подносим извештај о раду Одељења за финансије  за период од 01.01.-31.12.2017. године, на разматрање и усвајање.

На основу Одлуке о Општинској управи општине Бујановац послови који припадају и који се реализују у  Одељењу за финансије  су следећи:

 • организује и кординира поступак израде буџета,
 • издаје упуства за припрему нацрта буџета,
 • обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин утврђен Законом о буџетском систему,
 • прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о томе извршне органе,
 • у извршењу буџета Одељење за финансије: контролише план извршења буџета, врши промену апропријација у складу са Законом о буџетском систему, контролише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке корисницима буџета,
 • месечно информише Председника општине о планираним и оствареним примањима и издацима буџета,
 • одељење за финансије пројектује и прати прилив на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање расхода и дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања,
 • управља готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе, управља дугом,
 • обавља рачуноводствене послове, врши плаћања , води главну књигу трезора и помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета,
 • припрема Нацрт Одлуке о локалним, административним таксама, о накнадама о коришћењу грађевинског замљишта, о висини стопе пореза на имовину и других одлука из области јавних прихода,
 • обавља стручне и административно-техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних финансија,
 • одељење за финасије обавља рачуноводствене послове за Општинску управу, Месне заједнице, Фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено.

Наведене послове радило је 9 радника у сталном радном односу, 5 радника која су преузета интерним конкурсом из ЈП „Дирекције за изградњу“ Бујановац, 1 радник на одређено време и 7 радника на стручном усавршавању.

 

Послови буџета, рачуноводства, благајне и локалних такси

Одељење за финансије имало је дневну ажурност и било је ангажовано  на следећим пословима:

 • израда нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бујановац за 2016. годину. Ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања за 2016. годину уз предходну сагласнот вршила је независна ревизорска кућа ДФК Консултант –Ревизија доо из Београда и добили смо следеће мишљење: “По нашем мишљењу, консолидовани завршни рачун Општине Бујановац за 2016. годину по свим материјално значајним аспектима даје истинит и објективан приказ извршења буџета на дан 31. децембар 2016. године, приказ прихода и расхода исказаних на готовинској основи, биланс стања имовине и обавеза, новчане токове, капиталне расходе, за годину која се завршава на тај дан, у складу са законским и другим прописима о буџетском систему Републике Србије”.  Приликом израде  нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета општине за 2016.годину, ревизорски тим је боравио у периоду од 30.05. до 01.06.2017. године. Ревизорски тим је осим увида у финансијску документацију Општинске  управе имао увид и у финансијску документацију  индиректних  корисника буџета (ДУ „Вук Караџић“ и  ПУ “Наша радост”).
 • у извештајном периоду Одељење је два пута радило Нацрт одлуке о ребалансу буцета општине Бујановац и достављало Општинском већу, Скупштинском савету за привреду, финансије и буџет и СО Бујановац, први ребалан се усвојен на седници СО Бујановац 18.10.2017. године а други 26.12.2017. године,
 • Одељење је испоштовало буџетски календар и урадило Упуство за припрему Одлуке о буџету општине Бујановац за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину  и доставило свим директним и индиректним корисницима буџета општине као и свим основним и средњим школама са пратећим обрасцима у електронској форми,
 • Одељење је урадило Нацрт одлуке о буџету општине Бујановац за 2018. годину и доставило Ошштинском већу,
 • Након израде Нацрта одлуке о буџету општине Бујановац за 2018. годину одржани су састанци – јавне расправе са директним и индиректним корисницима буџета, основним и средњим школама, јавним предузећима и месним заједницама,
 • Одржана је јавна расправа о буџету за 2018. годину са грађанима општине Бујановац,

 • исплата студентских стипендија за школску 2016/2017. годину за 761 студента,
 • месечна исплата ђачких стипендија из Координационог тела за 138 ученика средњих школа,
 • исплата дотација удружењима грађана,
 • исплата дотација културно уметничким друштвима,
 • исплата дотација спортским клубовима,
 • израда извештаја о оствареним приходима и изврешеним расходима Буџета општине за период (01.01.-31.01.2017.; 01.01.-28.02.2017.; 01.01.-31.03.2017;. 01.01.-30.04.2017.; 01.01.-31.05.2017.; 01.01-30.06.2017.; 01.01.-30.09.2017. и 01.01.-30.11.2017.) и о томе је извештавало председника општине,
 • израда извештаја о примљеним и утрошеним средствима за инвестиционе пројекте из буџета Координационог тела,
 • праћење инвестиција које се финансирају из буџета општине и других извора финансирања,
 • месечно сравњење главне књиге трезора са Управом за трезор,
 • књижење извода рачуна – Извршење буџета,
 • израда месечног извештаја П/Р и достављање Министарству финансија – Управи за трезор до 5. у месецу,
 • израда и достављање извештаја о инвестирању сопствених прихода директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти Министарству финансија – Управи за трезор до 5. у месецу за предходни месец,
 • израда и достављање извештаја о кредитном задужењу “Образац 5” Министарству финансија – Управи за трезор до 10 у месецу за предходни месец,
 • израда и пријављивање обрасца Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима (ППП-ПД) за све исплате и слање Министарству финансија – Пореској управи,
 • израда и достављање годишњег извештаја ППП, Министарству финансија –
 • израда и достављање образава МУН и МУН-К, после сваке исплате комисије и уговора о делу Фонду ПИО,
 • израда и достављање годишњег извештаја М-4 за исплату зарада са припадајућим доприносима Фонду ПИО до 30. априла за предходну годину,
 • израда образаца од 1 до 4 за доставу кадровских и финансијских података у регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору Министарству финансија – Управи за трезор до 10. у месецу за предходни месец,

 1. Образац 1 – Подаци о запосленимана на неодређено и одређено време, изабраним и постављеним лицима,

 1. Образац 2 – подаци о ангажованим лицима на основу уговора,

 1. Образац 4 – подаци о примањима запослених, изабраних, постављених лица.

 • израда и достављање ЛП табела месечно и квартално Министарству финансија – Управи за трезор до 15. у месецу за предходни месец, до 20. у месецу за квартални извештај,
 • израда и достављање обрасца ПЛ-1 и ПЛ-2 (број запослених и маса планираних и исплаћених средстава за зараде) за све кориснике буџета, – Министарству финансија до 15. у месецу за предходни месец,
 • РИНО образац – образац везан за рокове измирења новчаних обавеза. По пријему рачуна у службу имамо рок 3 дана да пријавимо неплаћене рачуне у РИНО образац а такође 3 дана да убацимо и плаћене рачуне у исти. До сада нисмо имали кашњења у измирењу обавеза (рок за плаћање је 45 дана).
 • израда годишњег статистичког извештаја о инвестицијама у основна средства ИНВ-01 за 2016. годину –  РЗС-Одељење у Лесковцу,
 • израда месечног извештаја о запосленима и о зарадама запослених – образац РАД-1, исплаћеним – РЗС – Одељење у Лесковцу до 5. у месецу за предходни месец,
 • обрачу и исплата зарада изабраним, постављеним и запосленим у општинској управи од 1-5 за предходни месец,
 • Прилог 1 (табеле од 1 до 9) доставњене су Министарстфу финансија и то:
 • Bashkëngjitje 1 (tabelat nga 2 deri 9) i janë dërguar Ministris së financave edhe ate:

 • Табела 1-Број запослених у 2018. години,
 • Табела 2-Маса средстава за плате исплаћена у 2017. години и планирана у 2018. години,
 • Табела 3-Број запослених чије се плате финансирају из буџета са осталих економских класификација у 2018. години,
 • Табела 4-Планирана средства на економској класификацији 465 у 2018. години,
 • Табела 5-Планирана средства на економској класификацији 414 (рационализација) у 2018. години,
 • Табела 6-Планирана средства на економској класификацији 416 у 2018. години,
 • Табела 7-Преглед број запослених и средстава за плате у 2018. години по звањима и занимањима у органима и службама локалне власти,
 • Табела 8-Исплаћена средства на економским класификацијама 413-416 у 2015., 2016. и 2017. години као и планирана у 2018. години и
 • Табела 9-Број запослених на неодређено и одређено време по кварталима у 2018. години.
 • вођење књиговодства за ОО Помоћ расељеним и избеглим лицима,

Поред редовног праћења и измирења обавеза директних корисника буџета примљен је и реализован велики број захтева индиректних корисника буџета и то:

Krahas përcjelljes së rregullt dhe kryerjes së obligimeve ndaj shfrytëzuesve të rregullt të buxhetit janë pranuar dhe realizuar një numër i madhë i kërkesave të shfrytëzuesve të tërthortë të buxhetit edhe atë:

Туристичка организација Бујановац

Organizata turistike …………………………………………………………………………………………………..

66
СЦ “Младост” Бујановац

QS “Rinia” ……………………………………………………………………………………………………………….

24
ДУ “Вук Караџић” Бујановац

ESH “Vuk Karaxhiq” ………………………………………………………………………………………………..

114
Библиотека “14. новембар” Бујановац

Biblioteka “14 Nëntori” …………………………………………………………………………………………….

90
ПУ “Наша радост” Бујановац

EP “Gëzimi ynë”……………………………………………………………………………………………………….

33
Апотека Бујановац

Barnatorja Bujanoc ……………………………………………………………………………………………………

6
Дом здравља Бујановац

Shtëpia e shëndetit Bujanoc………………………………………………………………………………………..

102
Центар за социјални рад

Qendra për punë sociale……………………………………………………………………………………………..

62
ЈП “Дирекција за изграду – у ликвидацији“

NP “Drejtoria për ndërtim – në likuidim” …………………………………………………………………….

12
Основно образовање (10 основих школа)

Skollimi fillor (10 shkolla fillore)………………………………………………………………………………..

873
Средње образовање (2 основне школе)

Shkollimi i mesëm (2 shkolla të mesme)……………………………………………………………………….

265
Што укупно износи 1647 захтева.

 

У извештајном периоду радници Одељења су присуствовали стручним семинарима.

Одељење за финансије је помагало Служби Општинског већа у изради Закључака и Решења о употреби текуће буџетске резерве.

JAVNE NABAVKE – PROKURIMET PUBLIKE

По одлуци о Општинској управи општине Бујановац бр. 02-221/16 од 07.12.2016. године у оквиру Одељења за финансије формирана је служба за јавне набавке.

Служба за јавне набавке врши послове који се односе на спровођење јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и Правилником о ближем уређењу поступка јавне набавке; учествује у предлогу Одлуке о покретању поступака и прати даљи поступак у вези са јавним набавкама; иницира предлог плана јавних набавки за текућу годину на основу прикупљених захтева одељења и служби; подноси извештаје; припрема интерна нормативна акта из области јавних набавки; врши послове сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки; друге послове у својој области у складу са законом и другим прописима.

У извештајном периоду служба за јавне набавке била је ангажована на следећим пословима:

 • израда плана јавних набавки Општинске управе Бујановац за 2017. годину,
 • објављивање плана јавних набавки на порталу јавних набавки,
 • у извештајном периоду биле су 2 измене и допуне,
 • припрема тендерске документације и то:

а) 3 поступка јавне набавке велике вредности (отворени поступак),

б) јавне набавке мале вредности – 63 поступка,

в) јавне набавке мале вредности (наруџбеница) – 41 поступак,

 • пријем конкурсне документације и
 • давање додатних упутстава на конкурсну документацију.

Имајући у виду напред изнето, мислим  да је Одељење успешно радило и извршавало све задатке и активности у наведеном периоду.

Прилог:  Извештај службе за јавне набавке за период од 01.01. – 31.12.2017. год.

 

 

Одељење за финансијеDrejtorati për financa,

                                                                                  _________________________________________

                                                              Boban Pavlović

Služba  za javne nabavke

    Godišnji  Izveštaj o radu  službe za javne nabavke  od  01.01.2017 – 31.12.2017.godine,                                                      

                        Služba  za javne nabavke sačinila izveštaj sodno predmetima u postupcima javne nabavke velike vrednosti otvoreni postupak, male vrednosti i javne nabavke male vrednosti – narudžbenicom  do  31.12.2017 godinu,  shodno,  Plana javne nabavke  i izmenama i dopunama   plana za 2017 godinu.

          Tokom 2017 godine  od:  01.01.2017   do  07.12.2017 godine , služba za javne nabavke  sa Komisijom za javne nabavke održala  94  sednice.

 

        Donet je plan javnih nabavki za 2017 g.  br. 404-02/2017 od  30.01.32017 g.

 

        Vršila izmenu I dopunu plana javnih nbavki  četri puta I to:

 

 1. Izmena I dopuna plana JN za 2017 g. br. 404-14/2017 od 30.03.2017 g.
 2. Izmena I dopuna plana JN za 2017 g. br. 404-51/2017 od 12.06.2017 g.
 3. Izmena I dopuna plana JN za 2017 g. br. 404-74/2017 od 23.08.2017 g.
 4. Izmena I dopuna plana JN za 2017 g. br. 404-88/2017 od 14.11.2017 g.

 

                      Zaključila :  3+62+38 = 103 ugovora  ukupan vrednost  131.768.510,43 dinara bez PDV-a.

                     Zaključila : 19 aneks ugovora ukupan vrednost: 45.680.412,71 dinara bez PDV-a.

 

                            Ukupan iznos zaključenih ugovora : 177.448.923,14 dinara bez PDV-a.

 

                      Zaključeni ugovori u postupku  javne nabavke –  Otvoreni postupak :

 

                              Naručilac, opština Bujanovac od 01.01.2017 do 07.12.2017 g. zakljuičila

 • Tri (3) ugovora  javne nabavke otvoreni postupak
 • 2 postupka zahtev za zaštitu  prava  otvorenom postupku

 1. 404-66/2017, Proširenje puta  Nesalce- Letovice”
 2. 404-83/2017 Rekonstrukcija dela saobračajnice ul. K.,Petrovića” u Bujanovcu u funkciji formiranje pešačke zone unapređenog poslovanja“

                                  Prvi šestomesećni period od:   01.01.2017 – 30.06.2017 godine

 • Prvi kvratal, nije bilo zaključenih ugovora
 • Drugi kvartal zaključeni su dva( 2) ugovora

– prilog : tabela 1.

               Drugi šestomesećni period od :  01.07. 2017-  07.12. 2017 godine

                     Treči kvartal :    –    zaključen je  jedan (1)  ugovor,

                            – jedan  zahtev za Zaštitu prava, JN 404-66/2017

                    Četvrti kvartal ,      – jedan  zahtev za Zaštitu prava, JN 404-83/2017

           – prilog : tabela 1.

           

           

    Javne nabavke male vrednosti

 

                              Naručilac, opština Bujanovac od : 01.01.2017 do 31.12.2017 g. zakljuičila ukupno  šesdesetdva  ( 62) , ugovora   I to

                                  Prvi šestomesećni period od 01.01.2017 – 30.06.2017 godine

 • Prvi kvratal zaključeni su zaključeni  pet (5) ugovora
 • Drugi kvartalu zaključeni su dvadesetsedam (27) ugovora

– prilog : tabela 2,3,4 i 5.

             Drugi šestomesećni period od 01.07.2017 – 31.12.2017 godine

 • Treći kvratal  su zaključeni dvadesetjedan  (21) ugovora

 • 2 postuka zahtev za zaštitu prava I to :

 1. 404-68/2017 “ Izgradnja trotuara na deonici puta od sv petka do s klenike ,
 2. 404-71/2017 “ Nasipanje puta u s. Klenike od asf. Puta preko puta reke do đoke ( zahtev doo Buja bau” S. Biljaća  od 14.08.2017.g.)
 • Jedan redovni postupak , 404-50/2017  “ Vršenje hvatanja napuštenih psa”  – obustava postupka  404-50/2017-4 od 04.08.2017 godine ,
 • Jedan ponovljeni postupak 404-73/2017 “ Vršenje hvatanja napuštenih psa” – obustava postupka  404-73/2017-4 od 13.09.2017  godine

 • Četvrti kvartalu zaključeni su devet ( 9) ugovora

– prilog : tabela 2,3,4 I 5

                   Javne nabavke male vrednosti – narudžbenica

                                 Saglasno člana  Saglasno  čl. 39. St.2. Zakona o javnim nabavkama,  Opštinska uprava,

                                 Od 01.01.2017 do 07.12.2017 g. zakljuičila ukupno  trideset osam ( 38) ugovora  u

                                  postupcima  javnih  nabavci male vrednosti – narudžbenicom  i to :

                   Prvi šestomesećni period od 01.01.2017- 30.06.2017 godine

 • Prvi kvratal zaključeni su devet (9) ugovora i
 • Drugom kvartalu zaključeni su  devet (9)   ugovora

– prilog : tabela 6,7 I 8.

               Drugi šestomesećni period od 01.07.2017 do 07.12.2017 godine

 • Treći kvratal zaključeni su  petnaest ( 15) ugovora i
 • Četvrtom kvartalu zaključeni  su  pett  (5)   ugovora

– prilog : tabela 4.

 

 

 Navedemo da  u procedure su :

  Jedan postupak javne nabavke male vrednosti  I

Dva postupka javne nabavke male vrdnosti putem narudžbenice.

 

Služba za javne Nabavke – opštinska uprava, opština Bujanovac

Dana  07.12.2017 godine , U Bujanovcu

 

 

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА  БУЈАНОВАЦ

ИЗВЕШТАЈ РАДА  ОД  01.01.—31.12.2017

              

 

На основу Одлуке СО Бујановац бр.06-020-120/06 од 04.12.2006 год. основана је ЛПА Општинске управе општине Бујановац.

 

           ЛПА  функционише од почетка 2008 год

          

ЛПАима9 радникасаследећомстручномспремом

          

 

Високастручнаспрема                                (7 )

 • Вишастручнаспема ( 0 )
 • Срдедњастручнаспрема   (2)

 

Систематизацијераднихместа:

 

 • Начелник оделења              ( 1)

     

Инспекторканцеларијскеконтроле                 (1)                          

 

 • Порескиконтролор              (2 )                 

           

 • Poreskiinspektor                   (2 )

 

 • Вишепорескиизвршитељ              (1)

 

 • Порескиизвршитељ                        (1 )

 

 • Пословипорескеевиденције                       ( 1 )

 

 • Пословиадминистраторамреже Л П А               (1 )

     

 

Извори јавних прихода су:

                                     

     порез на имовину физичких лица

    -порез на имовину правних лица

    -приходи од истицања фирме на пословном простору

    -накнада за грдско грађевинско земљиште од физичких и правних лица

    -порез на имовину од пољопривредног земљишта

    -боравишна такса и

    -накнада за животну средину.

   –комунална такса за заузече јавну површину

 

   

 

Изворни локални приходи остварени у буџету локалне                   

самоуправе од:

;

                                    Пореза на имовину физичких лица

Што се тиче пореза на имовину физичких лица у периоду од 01.01.-31.12.2017 ЛПА је радила на ажурирање базе података и уписа нових пореских обвезника, тако да све пријаве које су попуњене на терену прошле године убачене су у програм чиме је знатно повећан број пореских обвезника.

 

      Бр. Решење                 задужење са решење                уплата          реализација %

 

Планирани износ пореза на имовину од физичких лица по буђету је  динара 23.500.000дин

            Порез на имовину правних лица

 

Ступањем на снагу измена и допуна закона о порезима на имовину (сл.гл. РС бр. 47/2013)омогучено пореским обвезницима који воде пословне књиге од  2014 године самоопорезивњем достављањем пореске пријаве (ППИ1 ) које пореске оделење задужује за ту непокретност која је на (ППИ1

 • Бр. Решење задужење са решење                уплата        реализација у %

Планирано по бужету за овај период је20.500.000.00дин.

Накнада за градско грађевинско земљиште

           Што се тиче накнаду за градско грађевинско землиште ова такса од 2013 године се интегрише у порез на имовину.

 

 • Уплаћено :2.615.501,40

 

Комунална такса на име фирмарине

У  току 2012 године дошло је до измена и допуна закона о финансирању локалне самоуправе.Ове измене су се тицале управо таксе за истицање фирме на пословном простору чиме је дошло до  тога да се за велики број таксених обвезника укида обавеза плаћања, осим оних обвезника који имају већи остварени обрт од минимума који прописује нови закон  који је објављен у Сл.гл.РС. бр. 93/2012.год. дана 28.09.2012.

 

 

Бр. Решење                 задужење са решење                уплата               реализација у %

       77  19.481.819.21                   21.371.015.37.         109  %

 

 • Планирани средстава за овај период по буџету су 500.000.00  дин.
 • Të planifikuara për periudhën paraprake sipas buxhetii janë, 20.500,000,00 din

 

            Накнада за унапређење и заштиту животне средине

 

Што се тиче ове накнаде она је у нашој општини уведена од 01.01.2013.год. Средства која се прикупљају на основу ове  таксе намењена су за заштиту животне средине као сто су:

Уређивање водовода,паркова,канализације итд

 

 

 

 

 • Бр. Решење задужење са решење              уплата            реализација у %

       10.812 + 419.754.545.                      4,283.354,96              43%

 

 

Планирани средстава  по буџету су5.000.000.00

Боравишна такса

Планирана за  тај период по буџету су  100.000.00 дин

Остварени  приходи за тај период су ;    

                                        39,000.00 din

 

 

 

 

Комунална tаксазазаузећејавнуповршину

 

ОваТаксајепопрвипутаплициран у 2017 год

 

 

Од 01.01.2017       31.12.2017 ЛПА радила и ове послове

 

21.838         комада  решење

                   

11.193    решење за порез на имовину физицка лица

 

56        решење за порез на имовину правна лица

           

 66        решење за комуналну tаксу  

 

10.523  решење  накнада за унапредјење  животне средине

опомена за комуналну таксу , порез на имовину правна лица , физичка лица су   10147

 

55решења за принудну наплату

 

 

 • решенја запривремене мера

 

 • извршни решенја у НБС Крагујевац

 

924уверења за потребу грађана

41захтева за терен

 

 Началник локалне пореске администрације

                  Zylqefli Sherifi

 

ИЗВЕШТАЈ

о раду Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове,

стамбено-комуналне, грађевинске делатности и заштита животне средине

за период од 01.01.2017год. до 31.12.2017год.

 

 

У одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове, стамбено-комуналне, грађевинске делатности и заштита животне средине радници су радили на пословима и задацима предвиђеним Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи  Бујановац а по програму рада предвиђеном за наведени период.

ИМОВИНСКО-ПРАВНА СЛУЖБА

Самостални стручни сарадник, виши сарадник и стручни сарадници на имовинско-правним пословима одлучивали су на основу захтева странака који се углавно тичу у управном поступку за признавање права коришћења на неизграђеном осталом грађевинском земљишту у државној својини, давању у закуп осталог грађевинског земљишта на основу права својине на објекту (легализација), исправка граница катастарских односно граница грађевинских парцела (парцелација-препарцелација), давање у закуп осталог грађевинског земљишта, давања у закуп јавног грађевинског земљишта ради постављања привремених монтажних објеката, депоседација земљишта и престанак права коришћења, куповина стана која су у власништву Општине Бујановац, исељење из стана, повраћај одузетог земљишта од предходних власника, захтеви за издавање тапија, експропријација и др.

У извештајном периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017.године имовинско правна служба је примила укупно 73 предмета, укупно пренети из претходне године су 349 предмета, предмета у раду је било 422, решених је било 93, а нерешених је 329 предмета, од тога за 23 предмета је уложена жалба, за 1 предмет се води судски поступак.

Кретање предмета по класификационим бројевима:

 • 361 достава података о закупу пословних просторија: пренето из предходне године нема ниједан предмет, у току извештајног периода примљено је 1 предмет и исти је решен.
 • 360 откуп станова: 31 захтева за откуп општинских станова је пренето је из претходне године, примљених је било 8 предмета, у раду је било 39 предмета, решених је 3 предмета, а нерешени су 36 предмета, за 1 предмет се води судски поступак.
 • 462 јавно земљиште, национализација: у извештајном периоду пренето је из предходне године су 5 предмета, примљених је било 3 предмета, у раду је било 8 предмета од тога су решени 3 предмета, нерешено је 5 предмета.
 • 463 депоседирање земљишта, конверзија, упис права својине: пренето из предходне године су 207 предмета, примљених је било 13 предмета, у раду је 220 предмета, решено је 8 предмета, нерешених је 212 предмета, за 3 предмета је уложена жалба.
 • 464 промет непокретности: пренето из предходне године нема ниједан предмет такође нема нових примљених предмета у току извештајног периода.
 • 465 експропријација: пренето је из предходне године 82 предмета, примљено је 46 предмета, у раду је било 128 предмета, од тога су решени 76 предмета а нерешени су 52 предмета, за 20 предмета је уложена жалба.
 • 046 повраћај земљишта: пренето из предходне године 24 предмета, примљено је 2 предмета, у раду је било 26 предмета, од тога су 2 предмета решени, а нерешених су 24 предмета.

 

УРБАНИЗАМ

На пословима урбанизма решавано је по захтевима странака на издавању информације о локацију, локацијске услове, припрема података за израду урбанистичких пројеката, пројеката парцелације, пројеката препарцелације, решавање предмета у поступку легализације и озакоњењу објеката.

У извештајном периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017год. служба урбанизма је примила укупно 168 предмета, укупно пренети из претходне године су 35 предмета, предмета у раду је било 203, од тога су 203 решених, нема нерешених  предмета.

Кретање предмета по класификационим бројевима:

Самостални стручни сарадници за послове урбанизма

 • 350 издавања информације о локацију, урбанистички пројекти, пројекти парцелације и пројекти препарцелације: у извештајном периоду пренешено је 35 предмета примљено је 121 предмета, у раду је било 156 предмета од тога је решено 156 предмета, нема нерешених предмета.
 • 353 издавање локацијске услове: у извештајном периоду пренето је из предходне није ниједан предмет, примљено је 47 предмета, у раду је било 47 предмета од тога је решено 47 предмета, нема нерешених предмета.

 

ГРАЂЕВИНАРСТВО

На пословима грађевинарства решавано је по захтевима странака на решавање предмета у поступку легализације, озакоњењу објеката, издавање грађевинских дозвола, формирање комисије за технички пријем, одредјивање стручног надзора  и др.

У извештајном периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017год. служба грађевинарства је примила укупно 4952 предмета, укупно пренети из претходне године су 1784 предмета, предмета у раду је било 6736, од тога су 483 решених  а нерешених 6253 предмета, за 2 предмета је уложена жалба.

Кретање предмета по класификационим бројевима:

Самостални стручни сарадник за послове грађевинарства

 • 351 грађевинске дозволе: у извештајном периоду пренето из претходне године није било предмета, примљених је било 40 предмета, у раду је било 40 предмета, и сви предмети су решени, за 2 предмета је уложена жалба.
 • 351 пријава почетка грађења објекта: у извештајном периоду примљено је 75 предмета који су сви решени.
 • 351 решење о одобрењу извођењу радова чл.145: у извештајном периоду примљено је 48 предмета који су сви решени.
 • 351 употребне дозволе: у извештајном периоду примљено је 10 предмета који су сви решени.
 • 351 озакоњење објекта: у извештајном периоду пренето из претходне године су 1784 предмета, примљених је било 4779 предмета, у раду је било 6563 предмета, од тога 310 предмети су решени и 6253 предмета су нерешени.

 

Виши референт за геодетске послове

 

У периоду од 01.01.2017год. до 31.12.2017год. решавао је по захтеву странака на обележавање грађевинске линије као и снимање темеља.

 • Класификациони број 958 обележавање грађевинске линије и снимање темеља: у извештајном периоду пренето је из предходне године није било предмета, примљено је 1 предмет и исти је решен.

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ

На пословима стамбено-комуналним делатностима решавано је по захтевима странака који се углавном тичу: промена стамбеног у пословни простор, прекопавање улица, постављање билборда, радно време и др.

У извештајном периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017год. служба стамбено-комуналних делатности је примила укупно 21 предмета, укупно пренети из претходне године нема, предмета у раду је било 21, од тога сви предмети су решени.

Кретање предмета по класификационим бројевима:

 • 352 решење о прекопавању улица: у извештајном периоду примљено је 13 предмета и сви су решени.
 • 344 билборди: у извештајном периоду примљено је 5 предмета и сви су решени.
 • 130 држање музике: у извештајном периоду није примљено ниједан предмет.

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На пословима заштите животне средине решавано је по захтевима странака каја се тичу: заштита животне средине, процена утицаја на животну средину, стратешка процена утицаја и др.

У извештајном периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017год. служба заштите животне средине је примила укупно 7 предмета, пренето из претходне године су 0 предмета, предмета у раду је било 7 предмета, од тога сви су решени.

Кретање предмета по класификационим бројевима:

501 заштита животне средине: у извештајном периоду пренето из предходне године су 0 предмета, примљено је 7 предмета, у раду је било 7 предмета, решени су 7 предмета.

Табеларни приказ о свим класификационим бројевима одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, стамбено-комуналне, грађевинске делатности и заштите животне средине: Клас.

Број

.

Број пренет.

предмета из 2016год.

 

Број примљ.

предмета у

2017год.

Укупно

у раду

 

Решени

 

Нерешени

 

По Жалбе

 

361 0 1 1 1 0 0
360 31 8 39 3 36 0
462 5 3 8 3 5 0
463 207 13 220 8 212 3
464 0 0 0 0 0 0
465 82 46 128 76 52 20
046 24 2 26 2 24 0
350 35 121 156 156 0 0
353 0 47 47 47 0 0
351 1784 4952 6736 483 6253 2
958 0 1 1 1 0 0
352 0 13 13 13 0 0
344 0 5 5 5 0 0
130 0 0 0 0 0 0
501 0 7 7 7 0 0
Укупно 2168 5219 7387 805 6582 25

 

                                                                                        Начелник одељења

 

                                                                                                                _________________________

                                                                                                                дипл.ецц.Amir Xhaferi

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. 2017.  до 31. 12. 2017. ГОДИНЕ

 

 У периоду од 01. 01. до 30. 06. 2017. године у оквиру Одељења за  јавне службе у делу образовања одржане су следеће активности :

     – Од 21. јануара до 27. јануара 2017. године одржана је Светосавска недеља са низ манифестација у оквиру ње. У свим школама  је прослављена школска слава уз пригодан програм који су припремили ученици.

     – У периоду од 1. марта до 21. марта 2017. године трајао је конкурс за доделу једнократне новчане помоћи студентима основних и мастер студија за академску 2016/2017. годину. Ове године је издвојено 10 милиона динара за једнократне новчане помоћи студентима. На конкурс се пријавило 832 студента, а са исправном документацијом било је 762 студента. Они су добили једнократну новчану помоћ. Неисправну документацију (нису доставили потврду о упису године, о просеку оцена и обновили су годину) поднело је 70 студента. Комисија је заузела став да се доделе различити износи једнократне новчане помоћи у односу на просек оцена и годину студија и то од 8.000,00 до 20.000,00 динара за најбоље студенте. Студентима је једнократна новчана помоћ исплаћена преко њихових жиро рачуна или жиро рачуна родитеља.

          – Упис ученика у I разред основне школе за школску 2017/2018. годину прописан је чланом 90. Закона о основама система образовања и васпитања ( “Сл. гл. Р.С. број 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04)  и обављен је од 15. априла до 31. маја 2017. године. Испитивање ове деце пред полазак у школу врше педагог и психолог школе. За децу која желе да се превремено упишу у школу проверу спремности за полазак врши психолог школе применом одговарајућих стандарда и поступака.  Према одредби члана 85. Закона о основама система образовања и васпитања ( “Сл. гл. Р.С. број 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04)  припремни предшколски програм у трајању од четири сата најмање девет месеци постаје обавезан почев од школске 2009/2010. године тако да је и ове школске године био организован за сву децу рођену од 01. 03. 2010. до 01. 03. 2011. године. Он се остварује као програм припреме за полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања и образовања.

     Интерресорна комисија (Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику) је дала 5 мишљења Комисије и  индивидуални план подршке за сву децу у складу са Правилником. Додатна подршка обезбеђује се без дискриминације по било ком основу сваком детету, односно ученику из друштвено осетљивих група, коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу и других разлога потребна додатна подршка у образовању, здравству или социјалној заштити.

     Ангажовано је 10 персоналних (личних) асистената за ученике са посебним потребама на територији општине Бујановац, јер је буџетом општинске управе предвиђено 2.000.000,00 динара за те намене. Примали су по 18.000,00 динара нето месечно, а радили су од 01. марта до краја школске године, то јест у току трајања наставе. Радили су у ОШ ’’Бранко Радичевић’’ Бујановац, ОШ ’’Мухарем Кадрију’’ Велики Трновац, ОШ ’’Вук Караџић’’ Левосоје, ОШ ’’Десанка Максимовић’ Биљача, ОШ ’Бора Станковић’’ Кленике и ПУ’’Наша Радост’’ Бујановац. У тим школама и предшколској установи имамо ученике који имају Мишљење ИРК и раде по ИОП-у.

     Одржано је и неколико састанака са основним и средњим школама, Музичком школом и предшколском установом у вези текућих питања.

    Послати су извештаји Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и заштитнику грађана.

 

ГОДИШЊА РЕАЛИЗАЦИЈА БУЏЕТА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ- НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ (2017)

Радна једицина Глава Функција Пзиција Економска класификација Корисник буџетских средстава  Планирана средства из буџета Реализација до 31.12.2017. Преостали део до31.12.2017.
Износ  % e реализације
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 5.01 912   О.Ш. “бранко Радичевић” Бујановац  
    149 463 Трансфер 421 Стални трошкови 8,338,800            8,293,943.60               99.46             44,856.40   
    150 463 Трансфер 422 Трошкови путовања 4,769,500            4,603,698.12               96.52           165,801.88   
    151 463 Трансфер 423 Услуге по уговору 8,000                   8,000.00             100.00                         –     
    152 463 Трансфер 424 Специјализоване услуге 10,200                   8,500.00               83.33               1,700.00   
    153 463 Трансфер 425 Текуће поправке и одржавање 130,000               127,189.00               97.84               2,811.00   
154 463 Трансфер 426 Материјал 300,000               253,871.24               84.62             46,128.76   
        УКУПНО         13,556,500.00          13,295,201.96               98.07           261,298.04   
2 5.01 912   О.Ш. “Мухарем Кадриу“ В. трновац  
    149 463 Трансфер 421 Стални трошкови 4,660,000            4,583,085.57               98.35             76,914.43   
    150 463 Трансфер 422 Трошкови путовања 1,283,500            1,219,846.73               95.04             63,653.27   
    151 463 Трансфер 423 Услуге по уговору 150,000               144,900.00               96.60               5,100.00   
    152 463 Трансфер 424 Специјализоване услуге 74,000                 20,528.32               27.74             53,471.68   
    153 463 Трансфер 425 Текуће поправке и одржавање 1,491,700            1,491,699.13             100.00                      0.87   
154 463 Трансфер 426 Материјал 748,300               709,531.21               94.82             38,768.79   
        УКУПНО           8,407,500.00            8,169,590.96               97.17           237,909.04   
3 5.01 912   О.Ш. “Бора Станковић“ Кленике  
    149 463 Трансфер 421 Стални трошкови 1,650,000            1,644,124.31               99.64               5,875.69   
    150 463 Трансфер 422 Трошкови путовања 2,300,000            2,189,006.45               95.17           110,993.55   
    151 463 Трансфер 423 Услуге по уговору 169,100               150,400.00               88.94             18,700.00   
    152 463 Трансфер 424 Специјализоване услуге 40,000                   6,945.00               17.36             33,055.00   
    153 463 Трансфер 425 Текуће поправке и одржавање 241,600               171,450.26               70.96             70,149.74    
154 463 Трансфер 426 Материјал 200,000               171,747.91               85.87             28,252.09   
        УКУПНО           4,600,700.00            4,333,673.93               94.20           267,026.07   
4 5.01 912   О.Ш. “Вук караџић“ Левосоје  
    149 463 Трансфер 421 Стални трошкови 1,180,000            1,163,641.26               98.61             16,358.74   
    150 463 Трансфер 422 Трошкови путовања 1,166,000            1,101,086.94               94.43             64,913.06   
    151 463 Трансфер 423 Услуге по уговору 115,000               115,000.00             100.00                         –     
    152 463 Трансфер 424 Специјализоване услуге 24,000                 13,700.00               57.08             10,300.00   
    153 463 Трансфер 425 Текуће поправке и одржавање 750,000               721,415.62               96.19             28,584.38   
    154 463 Трансфер 426 Материјал 580,000               500,121.06               86.23             79,878.94   
    УКУПНО           3,815,000.00            3,614,964.88               94.76           200,035.12   
5 5.01 912   О.Ш. “Десанка Максимовић” Биљача  
    149 463 Трансфер 421 Стални трошкови 1,832,900            1,641,228.70               89.54           191,671.30   
    150 463 Трансфер 422 Трошкови путовања 1,965,000            1,925,076.90               97.97             39,923.10   
    151 463 Трансфер 423 Услуге по уговору 50,000                 39,740.00               79.48             10,260.00   
    152 463 Трансфер 424 Специјализоване услуге 10,000                   3,088.00               30.88               6,912.00   
    153 463 Трансфер 425 Текуће поправке и одржавање 718,100               590,667.77               82.25           127,432.23   
154 463 Трансфер 426 Материјал 521,000               482,046.06               92.52             38,953.94   
        УКУПНО           5,097,000.00            4,681,847.43               91.85           415,152.57   
6 5.01 912   О.Ш.”Наим Фрашри” Бујановац  
    149 463 Трансфер 421 Стални трошкови 4,770,000            4,413,022.08               92.52           356,977.92   
    150 463 Трансфер 422 Трошкови путовања 945,000               825,708.00               87.38           119,292.00   
    151 463 Трансфер 423 Услуге по уговору 109,000                 98,180.00               90.07             10,820.00   
    152 463 Трансфер 424 Специјализоване услуге 28,800                   1,700.00                 5.90             27,100.00   
    153 463 Трансфер 425 Текуће поправке и одржавање 431,200               289,851.40               67.22           141,348.60   
154 463 Трансфер 426 Материјал 451,000               344,900.45               76.47           106,099.55   
        УКУПНО           6,735,000.00            5,973,361.93               88.69           761,638.07   
7 5.01 912   SH.F. “Миђени“ Муховац  
    149 463 Трансфер 421 Стални трошкови 920,000               912,697.31               99.21               7,302.69   
    150 463 Трансфер 422 Трошкови путовања 1,600,000            1,477,975.22               92.37           122,024.78   
    151 463 Трансфер 423 Услуге по уговору 140,000                 56,445.00               40.32             83,555.00   
    152 463 Трансфер 424 Специјализоване услуге 0                         –     
    153 463 Трансфер 425 Текуће поправке и одржавање 660,000               567,742.00               86.02             92,258.00   
154 463 Трансфер 426 Материјал 310,000               281,314.05               90.75             28,685.95   
        УКУПНО           3,630,000.00            3,296,173.58               90.80           333,826.42   
 
Радна једицина Глава Функција Пзиција Економска класификација Корисник буџетских средстава  Планирана средства из буџета Реализација до 31.12.2017. Преостали део до31.12.2017.
 Износ  % e реализације
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 5.01 912   О.Ш. “Драгомир Трајковић“ Жбевац”  
    149 463 Трансфер 421 Стални трошкови 1,022,000            1,021,402.00               99.94                  598.00   
    150 463 Трансфер 422 Трошкови путовања 2,390,000            2,257,673.45               94.46           132,326.55   
    151 463 Трансфер 423 Услуге по уговору 40,000                 28,290.00               70.73             11,710.00   
    152 463 Трансфер 424 Специјализоване услуге 0                         –     
    153 463 Трансфер 425 Текуће поправке и одржавање 55,000                 44,875.00               81.59             10,125.00   
154 463 Трансфер 426 Материјал 125,000               112,217.92               89.77             12,782.08   
        УКУПНО           3,632,000.00            3,464,458.37               95.39           167,541.63   
9 5.01 912   О.Ш. “Сами Фрашери“ Лучане  
    149 463 Трансфер 421 Стални трошкови 1,530,000            1,526,732.22               99.79               3,267.78   
    150 463 Трансфер 422 Трошкови путовања 1,457,000            1,421,121.15               97.54             35,878.85   
    151 463 Трансфер 423 Услуге по уговору 65,000                 44,510.00               68.48             20,490.00   
    152 463 Трансфер 424 Специјализоване услуге 75,000                   3,088.00                 4.12             71,912.00   
    153 463 Трансфер 425 Текуће поправке и одржавање 713,000               696,020.00               97.62             16,980.00   
154 463 Трансфер 426 Материјал 440,000               437,371.09               99.40               2,628.91   
        УКУПНО           4,280,000.00            4,128,842.46               96.47           151,157.54   
10 5.01 912   О.Ш. “Али Бекташи“ Несалце  
    149 463 Трансфер 421 Стални трошкови 1,421,000            1,412,487.69               99.40               8,512.31   
    150 463 Трансфер 422 Трошкови путовања 1,013,000               998,412.07               98.56             14,587.93   
    151 463 Трансфер 423 Услуге по уговору 53,500                 53,345.00               99.71                  155.00   
    152 463 Трансфер 424 Специјализоване услуге 1,000                    –               1,000.00   
    153 463 Трансфер 425 Текуће поправке и одржавање 962,500               936,299.68               97.28             26,200.32   
154 463 Трансфер 426 Материјал 630,000               570,090.38               90.49             59,909.62   
      УКУПНО           4,081,000.00            3,970,634.82               97.30           110,365.18   
11 5.01 912   О.Ш. “Скендербеу“ Зарбинце  
    149 463 Трансфер 421 Стални трошкови 50,000                 50,000.00             100.00                         –     
    150 463 Трансфер 422 Трошкови путовања 50,000                 35,100.00               70.20             14,900.00   
    151 463 Трансфер 423 Услуге по уговору 0                         –     
    152 463 Трансфер 424 Специјализоване услуге 0  
    153 463 Трансфер 425 Текуће поправке и одржавање 250,000               115,984.99               46.39           134,015.01   
    154 463 Трансфер 426 Материјал 0                         –     
        УКУПНО              350,000.00               201,084.99               57.45              148,915.01
12 5.01 912   Основна музичка школа Бујановац  
    149 463 Трансфер 421 Стални трошкови 449,300               338,404.62               75.32           110,895.38   
    150 463 Трансфер 422 Трошкови путовања 1,270,000            1,112,715.96               87.62           157,284.04   
    151 463 Трансфер 423 Услуге по уговору 72,000                 45,919.50               63.78             26,080.50   
    152 463 Трансфер 424 Специјализоване услуге 35,000                   5,500.00               15.71             29,500.00   
    153 463 Трансфер 425 Текуће поправке и одржавање 70,000                 57,824.00               82.61             12,176.00   
154 463 Трансфер 426 Материјал 100,000                 86,717.58               86.72             13,282.42   
        УКУПНО           1,996,300.00            1,647,081.66               82.51           349,218.34   
Σ      60,181,000.00          56,776,916.97    94.34        3,404,083.03   
План реализација % e реализације Остатак
  5.01 912   Функсионисање основних школа  
1 – 12     149 463 Трансфер 421 Стални трошкови 27,824,000          27,000,769.36               97.04           823,230.64   
    150 463 Трансфер 422 Трошкови путовања 20,209,000          19,167,420.99               94.85        1,041,579.01   
    151 463 Трансфер 423 Услуге по уговору 971,600               784,729.50               80.77           186,870.50   
    152 463 Трансфер 424 Специјализоване услуге 298,000                 63,049.32               21.16           234,950.68   
    153 463 Трансфер 425 Текуће поправке и одржавање 6,473,100            5,811,018.85               89.77           662,081.15   
154 463 Трансфер 426 Материјал 4,405,300            3,949,928.95               89.66           455,371.05   
          УКУПНО              60,181,000          56,776,916.97               94.34        3,404,083.03   

С.Ш. “СВЕТИ САВА“ БУЈАНОВАЦ
Njësia punuese Kreu Funksioni Pozicioni Klasifikimi ekonomik Shfrytëzuesi i mjeteve buxhetore  Mjetet e planifikuara nga buxheti  Realizimi i buxhetit deri më 31.12.2017. Pjesa e mbetur deri më 31.12.2017.
 Shuma  % e realizimit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
13 5.01 920   С.Ш. „Свети Сава“ Бујановац  
    164 463 Трансфер 421 Стални трошкови 6,891,000          6,913,532.33           100.33 –         22,532.33   
    165 463 Трансфер 422 Трошкови путовања 1,950,000          1,863,584.89             95.57            86,415.11   
    166 463 Трансфер 423 Услуге по уговору 730,000             724,840.00             99.29              5,160.00   
    167 463 Трансфер 424 Специјализоване услуге 71,000               69,120.00             97.35              1,880.00   
    168 463 Трансфер 425 Текуће поправке и одржавање 342,000             299,832.00             87.67            42,168.00   
169 463 Трансфер 426 Материјал 402,000             393,216.00             97.81              8,784.00   
        УКУПНО  10,386,000.00        10,264,125.22             98.83          121,874.78   
 

 

 

С.Ш. “СЕЗАИ СУРОИ” БУЈАНОВАЦ

Njësia punuese Kreu Funksioni Pozicioni Klasifikimi ekonomik Shfrytëzuesi i mjeteve buxhetore  Mjetet e planifikuara nga buxheti  Realizimi i buxhetit deri më 31.12.2017. Pjesa e mbetur deri më 31.12.2017.
 Shuma  % e realizimit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14 5.01 920   С.Ш. “Сезаи Сурои” Бујановац  
    164 463 Трансфер 421 Стални трошкови 5,185,000          4,693,894.68             90.53          491,105.32   
    165 463 Трансфер 422 Трошкови путовања 4,150,000          4,234,482.13           102.04 –         84,482.13   
    166 463 Трансфер 423 Услуге по уговору 456,500             456,129.00             99.92                 371.00   
    167 463 Трансфер 424 Специјализоване услуге 109,500               23,190.00             21.18            86,310.00   
    168 463 Трансфер 425 Текуће поправке и одржавање 1,204,000          1,203,748.74             99.98                 251.26   
    169 463 Трансфер 426 Материјал 899,000             862,315.70             95.92            36,684.30   
    170 463 Трансфер – 512 Машине и опреме             260,400.00  
        УКУПНО  12,004,000.00        11,734,160.25             97.75             530,239.75
Планирано Реализација % реализације Остатак
  5.01 920   Функсионисање средњих школа  
13-14     164 463 Трансфер 421 Стални трошкови 12,076,000        11,607,427.01             96.12          468,572.99   
    165 463 Трансфер 422 Трошкови путовања 6,100,000          6,098,067.02             99.97              1,932.98   
    166 463 Трансфер 423 Услуге по уговору 1,186,500          1,180,969.00             99.53              5,531.00   
    167 463 Трансфер 424 Специјализоване услуге 180,500               92,310.00             51.14            88,190.00   
    168 463 Трансфер 425 Текуће поправке и одржавање 1,546,000          1,503,580.74             97.26            42,419.26   
169 463 Трансфер 426 Материјал 1,301,000          1,255,531.70             96.51            45,468.30   
  170 463 Трансфер – 512 Машине и опреме 260,400             260,400.00           100.00                        –     
          УКУПНО       22,390,000        21,998,285.47             98.25          652,114.53   

                                                                                                                                                                                       НАЧЕЛНИК                                                                                                                                                                        Driton REXHEPI MSc.

______________________

 

 

 

I  Z  V  E  Š  T  A  J

O RADU ODELJENJA ZA 

DRUŠTVENE DELATNOSTI

ZA PERIOD OD 01. 01. DO 31. 12. 2017. GODINE

ODELJENJE ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI

 

OBUHVATA SLEDEĆE POSLOVE:

 • poslovi kulture i informisanja
 • poslovi sporta i fizičke kulture
 • poslovi društvene brige o deci
 • poslovi dečije, socijalne i zdravstvene zaštite
 • poslovi boračko – invalidske zaštite
 • poslovi opštinskog povereništva za izbegla, prognana i raseljena lica
 • koordinator za romska pitanja

 

POSLOVI KULTURE I INFORMISANJA

 

     Uloga Odeljenja za javne službe i društvene delatnosti u oblasti kulture i informisanja u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2017. godine svela se na materijalnoj logistici, bez uplitanja u organizaciju kulturnog, zabavnog i informativnog života.

     Društvena ustanova za obrazovanje i kulturu ”Vuk Karadžić” je ustanova koja se bavi kulturno zabavnim aktivnostima. Jedna od osnovnih aktivnosti je bioskopska delatnost ali posećenost bioskopa je u poslednje vreme opala zbog sve veće pojave piratskih kopija filmova koje se javljaju u video klubovima mnogo pre nego što se filmovi prikazuju u bioskopima. Prikazan je i manji broj pozorišnih predstava zbog toga što one iziskuju velika materijalna ulaganja. Nasuprot pozorišnim predstavama broj održanih koncerta i priredbi je povećan. Poslednjih nekoliko godina mnoge nevladine organizacije svoje programe realizuju preko ove ustanove. Organizovanjem tradicionalnih manifestacija i izložbi radi se na očuvanju tradicije od zaborava. Treba istaći i aktivnosti KUD-a ”Soko”, ”Zulfikar Bajramović”, koje su bile prisutne svojim programima i nastupima pred publikom.

     Javni konkurs za finansiranje godišnjih programa i projekata iz oblasti kulture sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac trajao je od 16. marta do 04. aprila 2017. godine.

     Javni konkurs za finansiranje programa i projekata Udruženja građana sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac trajao je od 20. marta do 07. aprila 2017. godine.

    Javni konkurs za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bujanovac u 2017. Godini trajao je od 21. aprilla do 10. maja 2017. godine.

     Narodna biblioteka ”14. Novembar” je celokupan svoj knjižni fond stavila na raspolaganju svojim korisnicima. O najnovijim izdanjima redovno se obaveštavaju građani putem izložbi knjiga, obaveštenja, izložbenih vitrina u kojima su smešteni najnoviji naslovi i putem sredstava javnog informisanja. Vršena je redovna procedura učlanjenja, izdavanja knjiga i pružanja svih informacija vezanih za bibliotečki fond.

     Mi smo imali dobru saradnju sa sredstvima javnog informisanja koja su nam bila dostupna za objavljivanje informacija od važnosti za nas, lokalnu samoupravu  i za sve građane naše opštine. Tu posebno treba istaći dobar nivo saradnje sa  ”Radio  i tv Bujanovac”, Lugina lajm, rtv „ spektri“,  „Titulli“,  „Novi srbski venac“   i radio ”Ema”.

POSLOVI SPORTA I FIZIČKE KULTURE

 

 

     Najveća zasluga za odvijanje sportskog života u našoj opštini pripada nesumnjivo Sportskom centru gde se okupljaju mladi sportisti iz cele opštine. Sportski centar ”Mladost” je najmlađa društvena ustanova u opštini Bujanovac. Dosadašnjim radom on je opravdao očekivanja jer se bavio organizacijom mnogih sportskih i kulturnih manifestacija (turnira, sportskih susreta, koncerata i sl.), a takođe je uspeo da okupi i usmeri veliki broj mladih ljudi koji su tek počeli da se bave sportom. Sportski centar je obezbedio uslove za rad mnogim klubovima, pre svega košarkaškom, odbojkaškom, karate klubu i ostalima. Mi kao Odeljenje za javne službe i društvene delatnosti podržavamo i stojimo iza svih sportskih aktivnosti ovih klubova uz finansijsku pomoć iz budžeta opštine. Tu spadaju klubovi koji se takmiče na višem nivou takmičenja kao što su R.K. ”BSK” Bujanovac i Karate klub ”BSK” Bujanovac, ali nismo zanemarili ni ostale sportske klubove koji se takmiče na opštinskom nivou i na nivou okruga. Veliki značaj imaju i klubovi koji okupljaju mlade talentovane sportiste, devojčice i dečake i time uveličavaju i oplemenjuju odnos prema sportu. Treba istaći i seoske klubove kao što su FK ”Vihor” iz Žbevca i FK ”Trnovac” iz Velikog Trnovca i FK ”AS” iz Bujanovca koji su veoma aktivni u svojim školama fudbala.

     Javni konkurs za finansiranje sportskih organizacija sa sedištem na teritoriji opštine Bujanovac trajao je od 30 marta do 18. Aprilla  2017. godine.

     Urađen je dugoročni Program razvoja sporta opštine Bujanovac za period od 2015-2018 godine. U njemu je opisano faktičko stanje, prikazani prioriteti opštih i posebnih ciljeva u našoj opštini i na osnovu toga je urađena logička matrica sa detaljnim prikazom. Ti prikazi se odnose na trenutno stanje u: školskom sportu, rekreativnom sportu, sportskoj infrastrukturi i sportu i turizmu. Program razvoja sporta opštine Bujanovac je usvojen od strane Skupštine opštine održane dana 28.12.2015. godine i isti dostavljen Ministarstvu omladine i  sporta. Odgovoreno je na sve upitnike i zahteve od strane pomenutog Ministarstva.

POSLOVI DRUŠTVENE BRIGE O DECI

     Na poslovima vezanim za rad službe društvene brige o deci koja se nalazi u okviru Odeljenja za javne službe i društvene delatnosti radilo je 5 radnika i to 2 samostalna stručna saradnika i 3 viša referenta.

     U izveštajnom periodu radi ostvarivanja prava na dečji dodatak ukupno je podneto 3330 zahteva, od toga 209 novih. Prvostepeni organ doneo je 3386 rešenja, a ostalih 36 zahteva ostalo je da se uradi u 2018. godini. Strankama je poslato 120 zaključaka i 2 poziva radi komplementiranja dokumentacije.

     Samostalni stručni saradnici su od 27. 03. 2016. godine rešavali zahteve energetskih zaštićenih kupaca i u navedenom periodu podneto je 927 zahteva, 857 pozitivno su rešeni a 70 negativni, ostalo je nerešenih 7 zahteva o kojima će se odlućivati u 2018 god.

     Rešenje o nominalnom iznosu za dečji dodatak usklađuje se dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS. Dečji dodatak za jedno dete iznosi 2.760,95 dinara a uvećani iznos je 3.589,23 dinara. Cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

     U  2017 godinu, radi ostvarivanja prava na roditeljski dodatak za prvo, drugo, treće i četvrto novorođeno dete primljeno je 420 zahteva, od kojih je 419 zahteva rešeno pozitivno, a jedan negativno. Na području opštine Bujanovac u 2017. godini rođeno je 420 dece i to 205 devojčica i 215 dečaka.

     Od napred navedenog broja za prvorođeno dete podneto je 158 zahteva, za drugo 151 zahteva, za treće 88 zahteva i za četvrto dete 23 zahteva.

     Novčani iznos za prvo dete iznosi 39.503,21 dinara i isplaćuje se jednokratno, za drugo dete 154.472,52 dinara i isplaćuje se u 24 jednakih rata, za treće dete 278.037,81 dinara i isplaćuje se u 24 jednakih rata i za četvrto dete 370.713,16 dinara i isplaćuje se u 24 jednakih rata.

      Za ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo podneto je 181 zahteva. Po obradi zahteva doneto je 181 pozitivnih rešenja.

     Za ostvarivanje prava za negu deteta podneto je 179 zahteva i po tim zahtevima doneto je 179 pozitivnih rešenja.

 

     Porodiljsko odsustvo po Zakonu o finansijskoj podršci porodice sa decom traje 3 meseca ako se otpočne od dana porođaja, odnosno 28 dana bi trebalo da se iskoristi porodiljsko pre porođaja kao zakonska obaveza a može i 45 dana pre porođaja i traje dok novorođenče ne navrši 3 meseca života.

     Nega deteta traje od završetka porodiljskog do navršetka godinu dana od otpočinjanja porodiljskog za prvo i drugo dete, a do navršetka 2 godine za treće i svako naredno novorođeno dete. Posebna nega deteta se koristi po odobrenju lekarske komisije i može se koristiti do navršetka 5 godine deteta.

    Ukupno je provereno i overeno 1212 spiska na kojima su obračunate naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva radi posebne nege deteta.

     Obaveza je poslodavca da obračuna i isplati naknadu porodiljama istovremeno sa isplatom zarada ostalih zaposlenih a da mi po izvršenoj proveri i overi trebujemo sredstva iz Ministarstva i vršimo refundaciju isplaćene naknade poslodavcima po dostavljenim dokazima o izvršenoj isplati.

Visina isplate porodiljske naknade se određuje na osnovu proseka  zarade za 12 meseci pre otpočinjanja porodiljskog odsustva. Visina isplate zavisi i od neprekidnog radnog staža porodilje pre otpočinjanja porodiljskog odsustva. Isplata naknade od 100% pripada porodilji koja je bila u radni odnos neprekidno pre otpočinjanja porodiljskog odsustva duže od 6 meseci. 60% ima prava na naknadu zarade porodilja ako ima radni staž pre otpočinjanja porodiljskog od 3. meseca do 6.meseci i 30% od prosečne zarade za 12 meseci ako je bila u radni odnos kraće od 3 meseca. Nedostajući meseci do dvanaest dopunjuju se sa 50% od prosečne zarade u R. Srbiji objavljenog u mesecu koji prethodi mesecu u kome je porodilja otpočela porodiljsko odsustvo.

    Sastavljanje mesečnih izveštaja i trebovanje sredstava za mesečnu refundaciju naknade poslodavcima za izvršenu isplatu naknade zarade porodiljama.Ukupno je trebovano 73.000.130,00 dinara i toliko je i refundirano poslodavcima po dostavljenim dokazima da su isplatili naknade zarade porodiljama.

     Sastavljanje mesečnih izveštaja i polugodišnjih izveštaja o potrebnim sredstvima za porodiljska prava za Ministarstvo za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

 

POSLOVI DEČIJE, SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 

     U okviru ovog referata napisano je i otpremljeno 4837  poziva za vakcinaciju dece sa područja naše opštine za period od 01.01.2017.godine do 31.12.2017.godine.

 

POSLOVI BORAČKO – INVALIDSKE ZAŠTITE

 

     U izveštajnom periodu ova služba je primila ukupno 22 zahteva.

     Od toga rešeni su 18 zahtevi i doneta su sva rešenja u zakonskom roku od dva meseca.

     U izveštajnom periodu po službenoj dužnosti doneta su: 14 rešenja za prevođenje (usklađivanje), 48 rešenja o boračkom dodatku za MNP (mesečno novčano primanje) za 4 korisnika RVI, 2 rešenje o odbijanju zahteva za priznavanje prava na naknadu boračkog dodatka, 14 potvrde i uverenja o pravima korisnika ove službe, 9 knjižice za povlašćenu vožnju, 4 rešenja o prestanku prava korisnika zbog slučaja smrti, 4 rešenja o priznavanju prava na pogrebne troškove za slučaj smrti i 15 poziva za stranku.

Broj primljenih

Predmeta

 

Broj preseljeni predmeta Broj rešenih predmeta Broj nerešenih predmeta po žalbi Ukupno u radu
22 / 20 2 24

 

Za sve naše korisnike , za period od 01.01.2017 do 31.12.2017 godine, za MNP ( mesećno novćano primanje) ukupno trebovano sredstava u iznosu od 4.616,790,82 dinara.

 

POSLOVI OPŠTINSKOG  POVERENIŠTVA

ZA IZBEGLA, PROGNANA I RASELJENA LICA

 

     Opštinski poverenik se u toku 2017. godine kao i ostalih godina bavio problemima izbeglih, raseljenih lica, a u zadnje vreme i problemima migranata i povratnika po readmisiji, a  ti problemi su uglavnom smeštaj, ishrana, odeća, obuća i drugo.

     Što se tiče smeštaja i ishrane u ovom delu je Komesarijat za izbeglice i migracije R.S. kao i ostalih godina finansirao ishranu i smeštaj raseljenih lica u kolektivnim centrima na teritoriji opštine Bujanovac.

     Komesarijat za izbeglice i migracije RS  a preko Humanitarnih organizacija kao što su: Intersos, Danski savet, Vizija, Karitas, UNHCR i Housing centar (koji se bavi rešavanjem trajnog rešenja stambenog zbrinjavanja izbeglica i raseljenih lica doniranjem montažnih kuća), zalaže preko povereništva opštine Bujanovac na iseljavanju-zatvaranju kolektivnih centara u vidu projekata otkupa poljoprivrednih domaćinstava i pomoći u građevinskom materijalu za lica koja su samostalno započela izgradnju kuće kao i projekta montažnih kuća za lica koja imaju svoje placeve.

     U toku ove godine je preko humanitarne organizacije ’’Vizija’’ otkupljeno 8 kuća-domaćinstva na teritoriji RS za trajnu integraciju 8 porodica iz kolektivnih centara. Takođe je dato 1 Pik-up projekta (polovina novčana sredstva a polovina bele tehnike u visini od 100.000,00 dinara po članu porodice za iseljenje iz kolektivnog centra).

     U toku 2017. godine Kolektivne centre na teritoriji opštine je napustilo 27 lica kojima je Komesarijat za izbeglice i migracije RS omogućio da dobiju jedan od prethodno navedenih projekata.

U mesecu novembar je zatvoren jedan od dva kolektivna centra , kolektivni centar „stara ciglana“ je predhodno stanarima ovog centra  omogućen trajni smeštaj preko jednog od predhodnih pomenutih projekata. U opštini Bujanovac ostao da rada dva kolektivna centra  i to „Salvatore“ i „Tehnička škola“ u kome trenutno borave 60 lica.

          Broj lica je u odnosu na ranije godine mnogo opao jer se teži zatvaranju kolektivnih centara na teritoriji cele Srbije i omogućavanju ljudima koji su živeli u njima da kroz projekte koji su im dostupni obezbede sebi trajni smeštaj i krenu da žive normalno.

     Pored izbeglica Komesarijat za izbeglice ima mandat za rad sa migrantima, tako da ja kao poverenik za izbeglice od jula meseca 2015. godine kada je otvoren centar za migrante u Preševu po potrebi obavljam i poslove u tom centru, kao i u  skoro otvorenom centru za prihvat migranata u bivšoj fabrici akomulatora ’’Svetlost’’ u Bujanovcu.

KOORDINATOR ZA ROMSKA PITANJA

     Savetodavni rad na ostvarivanju određenog prava kao i obaveze roma prema lokalnoj samoupravi kao i drugih lokalnih i državnih institucija, svakodnevna komunikacija između pripadnika romske zajednice i opštinske administracije a sve u cilju integracije romske zajednice u sistemu društvene zajednice.

     Pored ovog svakodnevnog rada tu je i rad i koordinacija na projektu

-tehnička podrška za inkluziju roma – koji sprovodi Misija OEBS-a u Srbiji a finansira EU.

     Kao koordinatorka Mobilnog tima za inkluziju roma koordiniram rad Tima i implementaciju Operativnih planova.

     Operativni plan Mobilnog tima izrađen je za period januar-jun 2016. godine za poboljšanje položaja roma a obuhvata oblasti –obrazovanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanja i socijalne politike

 Oblast obrazovanja: upis romske dece u pripremni predškolski program i pružanje stručne i tehničke pomoći roditeljima za upis u prvi razred osnovne škole.

Na osnovu člana 5. Uredba  o energetski ugroženom kupcu ( sl. Gl RS br . 113/15) građani Republike Srbije imaju pravo da podnese zahtev za dobijenje rešenje o sticanju statusa energetskui ugroženi kupac.

U periodu od 01. 01. do 30. 12. 2017. godine primljeno je 1141 zahteva za umanjenje električne energije za energetski ugrožene građane.

 Sastavni deo mog rada su i sastanci, seminari, radionice organizovani od strane Vlade Republike Srbije, OEBS, opštine kao i drugih međunarodnih organizacija i institucija, na kojima sam kao koordinatorka prisustvovala ispred Opštine Bujanovac i dala svoj doprinos.

                                                                                                           N a č e l n i k

                                                                             Agim Hasani

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017 ГОД. ДО 31.12.2017 ГОД.

Одељење за инспекцијске послове, као посебна организациона јединица, састоји се од:

Inspeksionit  ndërtimor

 • комуналне инспекције, полиције
 • саобраћајне инспекције
 • инспекција за заштиту животне средине

 

Грађевинска инспекција

За наведени извештајни период  грађевинска инспекција вршила је инспекцијски надзор над изградњом објеката са два извршиоца, а вршила је и попис објеката са комисијом за попис нелегално изграђених објеката у целој општини. Инспекцијски надзор се састојао у контроли над изградњом објеката на територији општине Бујановац и то како самих инвенститора тако и извођача радова тј. Примену важећих прописа у изградњи објеката сагласно Закону о планирању и изградњи. Попис објеката вршен је на основу Закона о озакоњењу, и формирана је комисија од 25 чланова која је радила по насељима у општини.

У овом извештајном периоду 2017 примљено је 2416 предмета, а из предходне године 2016 пренето је 2705 предмета тако да је у раду било 5121 предмет од којих је решено 5116 предмета а не решено је 5 предмета који су у раду и исти се односе на рад без грађевинске дозволе.

Грађевинска инспекција донела је 5107 решења о озакоњењу објеката, 6 предмета  решена су закључком о обустави поступка.

Грађевинска инспекција поднела је 1 прекршајну пријаву и 2 кривичне пријаве код надлежног суда.

Грађевинска инспекција вршила је контролу инвенститора који граде објекте за које имају издато одобрење за изградњу и граде објекат сходно Закону односно поступају по одобреном главном пројекту и за овакве објекте нису доношена решења.

Комунална инспекција

 

За наведени период комунална инспекција -сарадници на стручним пословима комуналног инспектора – референти на техничким пословима комуналног инспектора је са девет извршиоца од којих два  комунална инспектора , три сарадника и четири референта. Рад службе организован је тако  да је један службеник техничких послова комуналног инспектора  радио у услужном центру а остали на терену.

Комунална инспекција радила је на спровођењу Закона о комуналној делатности и општинским одлукама.

У овом извештајном периоду из 2016 год. у 2017 пренет је 1 предмет а примљено је 139 предмета тако да је у раду било 140 предмета од којих је 135 предмета решено а нерешено је 5 предмета који су пренети у 2018 годину.

У извештајном периоду донето је 20 решења која се односе на:

 • заузеће јавне површине 5
 • у области комуналне хигијене 12
 • чување домаћих животиња 3.

У овом периоду од решених предмета, 96 предмета решпено је закључком о обустави поступка ( записником о контроли), поднето је 23 прекршајних пријава у прекршајном суду и спроведено је 1 извршење

Комунална инспекција у овом периоду наплатила је комуналну таксу за коришћење јавне површине на основу издатих налога у износу од 1.068.156,00 динара на лицу места или преко одељења за инвестиције и развој. Издато је 309 писмена налога од којих 263 се односе назаузеће јавне површине, 46 налога на комуналну хигијену.

У 2017 годину  примљена 139 предмета и 1 предмет пренет из 2016 годину тако да је укупно 140 предмета који се односе на : 38 предмета се односе на решавање проблема из области комуналне хигијене, 68 предмета се односе на заузеће –коришћење јавне површине, 23 предмета се односе на непоштовање радног времена из области угоститељства, 9 предмета држање домаћих животиња , 1 предмет изливање канализационе мреже и 1 предмет хаварисано возило.

Поред напред напоменутих радњи  комунална инспекција радила је и на откривање дивље градње о чему је редовно обавештавала грађевинску инспекцију. Радници одељења за инспекцијске послове редовно су сарађивали са одељење за инвестиције и развој и ЈП.Комуналац ради решавања општих интереса како у градској тако у сеоској средини.

Поред горе описаних послова поменута служба радила је и по  налозима предпостављених као и превентивно деловала на грађане и организације у циљу предупређења забрањених радњи а на основу општинских одлука.

Координација са јавно предузеће ЈП. Комуналац и одељење за инвестиције и развој била је задовољавајућа.

За решавање проблема у доброј мери одговорност сноси прекршајни суд због не ажурности или њима познатих разлога тако да у доброј мери одбацује предмете због застарелости.

Проблем експлоатације песка из корита реке Јужне мораве стоји и даље као и проблем експлоатације песка са пољопривредног земљишта где је ова служба учинила доста напора на спречавању оваквих радњи.

Напомена : 5 извршиоца комуналне инспекције била су ангажована прва три месеца у вези пописа нелегално изграђених објеката.

 

Саобраћајна инспекција

Inspeksioni i komunikacionit

 

За наведени извештајни период саобраћајна инспекција вршила је инспекцијски надзор над применом Закона о превозу путника и терета у друмском саобраћају, као и закон о јавним путевима. Законом о превозу путника и терета се уређује јавни превоз путника и ствари као и линијски, ванлинијски и ауто – такси превоз. Над применом ових Закона у поменутом периоду радило је два извршиоца Оппштинске Управе Бијановац.

У овом извештајном периоду нема пренетих предмета из предходне године а примљено је 56 предмета и сви су решени.

Саобраћајна инспекција донела је 30 решења од тога 27 решења у вези прегледа возила за испуњење услова обављања такси делатности и 3 решење о искључењу такси возило из саобраћаја.

Такође је донето 13 закључка о обустави поступка, од којих се односе 6 на такси делатности, 2 на јавни превоз ствари и ван линијски превоз путника, 5 закључка се односе на заузеће јавног пута. За ове предмете можемо рећи да су у међувремену странке прибавиле одговарајућу документацију и из тих разлога су донети закључци о обустави поступка.

Укупно је поднето прекршајном суду у Врању 7 захтева за покретање прекршајног поступка, од којих се 6 односе на ауто – такси делатности, 1 се односе на ванлинијски превоз путника. Издато је 6 прекршајних налога од којих се 3 односе на такси делатност а 3 на заузеће јавне површине, и том приликом наплаћен износ од 82.500,00 динара.

Доста се радило на усменом упозорењу код странака, а такође је рађено у овом периоду и у присуству саобраћајне полиције ПС Бујановац, где је иста пружала асистенцију приликом контроле. У овом извештајном периоду радили смо и са Републичком саобраћајном инспекцијом.

Напомена: Један од извршиоца саобраћајне инспекције био је ангажован прва три месеца у вези пописа нелегално изграђених објеката.

Инспекција за заштиту животне средине

Inspekcioni për mbrojtjen e mjedisit jetsorë

 

Инспекција за заштиту животне срединр ради по програму рада у складу са правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Бујановац, и у складу са законом прописима из области надзора заштите животне средине.

У извештајном периоду од 01.01.2017 год. до 31.12.2017 године обављени су следећи послови:

Пратили смо у континуитету потенцијалне загађиваче у нашој општини који послују као привредни или непривредни субјекти у оквиру својих овлашћења и обавеза односно загађења ваздуха и буке у животној средини.

У току надзора инспекције за заштиту животне средине обављана је редовна и ванредна контрола.

2 редовне контроле

5 ванредне контроле

2 донета решења

8  решених предмета

1  заједничкa контрола

У инспекцији за заштиту животне средине ради један извршилац.

На крају овог извештаја  дат је и табеларни  приказ предмета по класификационим ознакама.

ИЗВЕШТАЈ

О РАДУ ОДЕЉЕЊА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2017. ГОД. ДО 31.12.2017.ГОД.

R A P O R T I

MBI PUNËN E DREJTORATIT PËR PUNË TË INSPEKSIONIT PËR PERIUDHËN PREJ 01.01.2017 deri më 31.12.2017.ГОД.

 

Класификациони број

 

Пренети предмети

 

Примљени редмети

 

Укупно у раду

 

Укупно решени

 

Нерешени  пред.

 

Донета решења

 

Решени предмети закључком о обустави пост

 

Прекршајне пријаве

 

Поднете кривчне пријаве

 

Спроведена извршења

 

Издато налога Издато прекрша. налога напл.мандатне казне

 

Наплата прекршајних налога

 

Напл.ком.таксе

Pagesa e taksave komunale

Грађевинска инспекција кл. бр.356

 

2705 2416 5121 5116 5 5107 6 1 2 / / / / /
Комунална инспекција и  полиција кл. бр. 352, 355

 

1 139 140 135 5 20 96 23 / 1 309 / / 1.068.156,0000
Саобраћајна Инспекција кл. бр. 344

 

/ 56 56 56 / 30 13 7 / / / 6 / 82.500,00 /
Инспекција за заштиту животне средине кл. бр. 501

 

/ 10 10 8 2 2 8 / / / / / / / /
УКУПНО

 

2706 2621 5327 5315 12 5159 123 31 2 1 309 6 82.500,00 1.068.156,0000

 

Начелник одељења

Fadil Aliti

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ЈАВНОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА

У 2017.ГОДИНИ

 

 

Opшtinsko javno pravobranilшtvo vrшi poslove pravne зашtite imovinskih prava i interesa opшtine Bujanovac.

Nadleжnost i postupaњe pravobranilaшtva su ureђeni Zakonom o pravobranilaшtvu. Delokrug, postavљeњe i razreшeњe Opшtinskog javnog pravobranioca, organizacija i druga pitaњa od znaчaja za rad Pravobranilaшtva su ureђeni Odlukom o Oшtinskom javnom pravobranilaшtvu u skladu sa propisima Opшtine.

                        Oшtinsko javno pravobranilaшtvo obavљa sledeћe poslove:

 • preduzima pravne radњe i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadleжnim organima radi ostvarivaњa imovinskih prava i interesa Opшtine Bujanovac i њenih organa;
 • u sudskom i upravnom postupku zastupa Opшtinu Bujanovac i њene organe i organizacije radi ostvarivaњa њihovih imovinskih prava i interesa i ima poloжaj zakonskog zastupnika;
 • u sluчajevima u kojima to priroda spora dopuшta, pre pokretaњa parnice ili drugog postupka preduzima potrebne mere radi sporazumnog reшavaњa spornog odnosa;
 • daje pravnim licima чija imovinska prava i interese zastupa, na њihov zahtev, pravna miшљa u vezi sa zakљivaњem imovinsko pravnih ugovora i pravna miшљења o drugim imovinsko pravnim pitaњ

                        Kretaњe predmeta Javnog pravobranilaшtva u najznaчajnijim oblastima odluчujuћe zavisi od rada sudova. Reшavaњe sporova je u nadleжnosti sudova.

Pravobranilaшtvo ima zadatak da Opшtinu zaшtiti od

neosnovanih zahteva stranaka, pri чemu ima na raspolagaњu procesna sredstva propisana zakonom.  Uspeшnost Javnog pravobranilшtva u zашtiti imovinskih prava i interesa Opшtine pred sudovima zavisi od pravilnosti i zakonitosti rada organa Oпшtine, ali i od pravilnog i zakonitog postupaњa i primene materijalnog i procesnog prava od strane sudova.

Procesnim propisima se priznaje pravo Javnoм pravobraniocu na

 naknadu troшkova postupka po Advokatskoj tarifi za sve preduzete radњe.

                        Aktom o sistematizaciji radnih mesta u Javnom pravobranilшtvu su predviђena radna mesta: javnog pravobranioca, zamenika javnog pravobranioca i administrativnog radnika.

                                        IЗВОРИ

 

 1. Zakon o javnom pravobranilaшtvu („glasnik RS“, br.55/14),
 2. Одлука о Општинском јавном правобранилаштву („Сл.гласник града Лесковца“, бр.10/2009)

Одређене надлежности јавног правобранилаштва утврђене су и другим прописима:

 1. Закон о парничном поступку,
 2. Закон о јавној својини,
 3. Закон о враћању одузете имовине и обештећењу,
 4. Закон о планирању и изградњи.

 

ZBIRNI REZULTAT RADA

                        Iz ранијих година je preneto 115 predmeta.

                        У иzveштајном периоду je formirano је novih 71 predmeta.

                        У иzveштајном периоду bilo je u radu ukupno 186 predmeta код судова и 363 aдминистративних предмета.

У иzveштајном периоду јeокончаno 62  предмета.

Ostalo je u radu код судова  124predmeta.

                         У иzveштајном периоду Pravobranilaшtvo je imalo 242 zastupaњa, od чega ван Бујановца 8.

KRETAЊE PREDMETA PREMA STRUKTURI MATERIJE

 

PARNICE

 

            U oblasti parnica (upisnik „P“):

 • iz ranijih godina je preneto 87 predmet,
 • primљeno je novih 44 predmeta,
 • bilo je u radu ukupno 131 predmeta.

Od navedenog  broja reшeno je 36 predmeta,  a u radu kod

sudova je 95 predmetа.

U 19 predmeta je u toku жalbeni postupak.

                       Oд 44 нова парнична предмета:

 

                             18 су ради накнаде штете:

1. Тужилац:      Бајрам Нијази из В.Трновца

Тужена:        Општина Бујановац

основ:           ујед пса, потражује 70.000,00  д.

П.бр.86/17

1.3.2017

2. Тужилац:      Мурати Гезим из В.Трновца

Тужена:          ЈП Дирекција за изградњу

основ:            незаконит престанак  р.о потраж. 837.580,22 д.

П.бр.283/16

15.3.2017

 

3. Тужилац:       Горан Стевановић из Жбевца

Тужена:         Општина Бујановац

основ:             пад на поледици, потражује 300.000,00 д.

П.бр.184/17

6.4.2017

4. Тужилац:       Момчило Томић из Г.Вртогоша

Тужена:         Општина Бујановац

Основ:            ујед пса, потражује  50.000,00 д.

П.бр.954/16

26.4.2017

5. Тужилац:       Менсуре Реџепи из В.Трновца

Тужена:         ЈП Дирекција за изградњу

Основ:            незаконит престанак  р.о. неопредељ. потраж.

П.бр.93/17

26.4.2017

6. Тужилац:       Дијана Симоновић из Божињевца

Тужена:         Општина Бујановац

Основ:            ујед пса, потражује 50.000,00 д.

П.бр.215/17

21.4.2017

7. Тужилац:       Никола Тасић из Божињевца

Тужена:         Општина Бујановац

Основ:            ујед пса, потражује  50.000,00 д.

П.бр.225/17

28.4.2017

8. Тужилац:       Петар Ристић из Карадника

Тужена:          Општина Бујановац

Основ:           ујед пса, потражује 200.000,00 д.

П.бр.245/17

8.5.2017

9. Тужилац:       Ћани Слихи из В.Трновца и др.

Тужена:         Општина Бујановац

Основ:           неисплаћена зарада, потражују 1.608.107,00 д.

П.бр.134/17

18.5.2017

10 Тужилац:       Милица Трајковић из Раковца

Тужена:          Општина Бујановац

Основ:           ујед пса, потражује 71.200,00  д.

П.бр.408/17

23.6.2017

11 Тужилац:       Милица Стојановић из Врања

Тужена:         Општина Бујановац

основ:            пад на поледици, потражује 60.000,00 д.

П.бр.474/17

17.7.2017

12 Тужилац:       Фатон Алиу из В.Трновца

Тужени: :        ЈП Дирекција за изградњу

основ:             незаконит престанак  р.о. неопредељ. потраж

П.бр.89/16

18.4.2017

13. Тужилац:       МилeТрајковић из Љиљанца

Тужена:          Општина Бујановац

Основ:           повреда на леду, потражује 300.000,00  д.

П.бр.537/17

29.8.2017

14. Тужилац:       Милорад Николић из Раковца

Тужена:          Општина Бујановац

Основ:           ујед пса, потражује 125.000,00  д.

П.бр.578/17

6.9.2017

15. Тужилац:       Нерџиван Невзади из Самољице

Тужена:          Општина Бујановац

Основ:           ујед пса, потражује 80.000,00  д.

П.бр.566/17

22.9.2017

16. Тужилац:       Анви Бећири из Самољице

Тужена:          Општина Бујановац

Основ:           ујед пса, потражује  92.500,00  д.

П.бр.643/17

13.10.2017

17. Тужилац:       Радица Зафировић из Левосоја

Тужена:          Општина Бујановац

Основ:           ујед пса, потражује  44.500,00  д.

П.бр.801/17

19.12.2017

18. Тужилац:       Мевлуде Сопи из Бујановца

Тужена:          Општина Бујановац и др.

Основ:           ујед пса, потражује  300.000,00  д.

П.бр.891/17

19.12.2017

                                   

                         10 су ради својине:

1. Тужилац:         КУД „Коло“ Бујановац

Тужени:           ЈУ „Вук Караџић“ Бујановац и др.

П.бр.992/14

27.3.2017

2. Тужиља:           МЗ Кленике

Тужена:            ЗЗ „Полет“ Кленике

П.бр.41/17

20.1.2017

3.

 

Тужилац:          Хаћиф Хаљиљи из Кончуља

Тужена:            Општина Бујановац

П.бр.309/17

29.5.2017

4. Тужилац:         ЛУ „Соко“ Кленике

Тужена:            Република Србија и др.

П.бр.___/16

6.4.2017

5. Тужилац:         Зоран  Исеновић из Бујановца

Тужена:            Општина Бујановац

П.бр.288/17

21.7.2017

6. Тужилац:         Назиф Дуљај из Бујановца

Тужена:            Општина Бујановац

П.бр.504/17

8.8.2017

7. Тужилац:             КУД „Коло“ Бујановац

Тужени:               ЈУ „Вук Караџић“ Бујановац, основ: државина.

П.бр.570/17

6.9.2017

8. Тужилац:         Енвер Асани  из Бујановца

Тужена:            Општина Бујановац и др

П.бр.765/17

14.12.2017

9. Тужилац:         Калаба Агим  из Бујановца

Тужена:            Општина Бујановац и др

П.бр.864/17

27.12.2017

10. Тужилац:         Јашаревић Нехат  из Бујановца

Тужена:            Општина Бујановац и др

П.бр.856/17

27.12.2017

 • су ради дуга:
1. Тужилац:       ЕПС Дистрибуција, Огранак Врање

Тужена:        Општина Бујановац

основ:            дуг 10.714.449,40 д.

П.бр.142/17

3.2.2017

2. Тужилац:       Недир Сефедини из Бујановца

Тужена:        Општина Бујановац

основ:            дуг 300.000,00 д.

П.бр.381/17

22.6.2017

3. Тужилац:       ЈУ „Вук Караџић“ Бујановац

Тужени:        Авдиџик Салихи из В.Трновца

основ:            дуг 2.318.301,58  д.

П.бр.37/17

22.6.2017

4. Тужилац:       „Електро контакт“Врање

Тужена:         Општина Бујановац

основ:            дуг 3.299.276,40  д.

П.бр.741/17

1.8.2017

 

6 су ради накнаде за земљиште:

1. Тужилац:             Османи Зећирја из В.Трновца

Тужена:                Општина Бујановац

Потраживање:     378.000,00 д.

П.бр.99/16

4.2.2016

2. Тужилац:             Јовановић Миливоје из Бујановца

Тужена:                ЈП Дирекција за изградњу и др.

Потраживање:     неопредељена висина

П.бр.416/14

27.3.2017

3. Тужилац:              Етем Адиљи из В.Трновца и др.

Тужена:                Општина Бујановац

Потраживање:      неопредељено

П.бр.776/16

27.32017

4. Тужилац:              Самет и Мемет Ћазими из Бујановца

Тужена:                Општина Бујановац

Потраживање:      неопредељено(844м2-ул.Рамиз Садику)

П.бр.785/17

23.11.2017

5. Тужиља:                Мирзике Аљиу из Бујановца

Тужена:                 Општина Бујановац

Потраживање:      неопредељено(128м2-ул.Рамиз Садику)

П.бр.786/17

23.11.2017

6. Тужилац:              Самет и Мемет Ћазими, Џеладини Локман

Тужена:                Општина Бујановац

Потраживање:      неопредељено(478 м2-ул.Рамиз Садику)

П.бр.788/17

23.11.2017

                  

                        2 су ради поништаја уговора:

1. Тужилац:              Општина Бујановац

Тужени:                KУД „Коло“ Бујановац и др.

П.бр.293/17

21.7.2017

2. Тужилац:              ЈУ „Вук Караџић“ Бујановац

Тужени:                Авдиџик Салихи из Бујановца

П.бр.38/17

21.12.2017

                  

                            2 су радна спор:

1.

 

Тужилац:              Фатон Алиу из В.Трновца

Тужени: :                ЈП Дирекција за изградњу

основ:                    поништај решења о отказу уговора о раду

П.бр.35/16

15.3.2017

2 Тужилац:              Иљир Ајети из Биљаче

Тужени: :                Туристичка организација

основ:                    накнада по основу престанка рада

П.бр.205/16

5.10.2017

 

             1 је ради закупа стана:

1.

 

Тужилац:              Општина Бујановац  Бујановца

Тужени:                Вука Антић из Бујановца

П.бр.146/16

2..3.2016

 

                         1 је ради стицања без основа:

 

1. Тужилац:               Шкељзен Адеми из В.Трновца

Тужена:                 Општина Бујановац

основ:                    ЗЗК  94.000,00 д.

П.бр.189/17

26.4.2017

         

             Od 36  предмета oкончаних у извештајном периоду:   

 

             У 9 предмета је престало пуномоћје јавног правобраниоца за заступање услед отварања поступка ликвидације над туженом ЈП Дирекција за изградњу (Кујтим Кадриу – П1.бр.190/16, Гезим Мурати – П.283/16, Фатон Алиу – П.35/16, Миливоје Јовановић – П.416/16, Етем Адиљи – П.776/16, Менсуре Реџепи – П.93/17 , Фатон Алиу – 89/17, Манасијевић Дивна – П.902/15, Јетон Неџиби – П.277/16).

            У 1 предмет је обустављен поступак због стечаја туженика (МЗ Кленике против ЗЗ „Полет“ Кленике).

            У 1 предмету је закључено судско поравнање према условима из Правилника о поступку и начину решевања захтева грађана за накнаду штете услед уједа напуштених животиња (Нијази Бајрами из В.Трновца – П.86/17).

             У 3 предмета је тужбени захтев решен на основу признања (Шкељзен Адеми из Великог Трновца, Недир Сефедини из Бујановца и „Електро контакт“ Врање).

               10 parnice su dobijene:

1. Тужиља:                       Антић Вука из Бујановца

Тужена:                        Општина Бујановац

Основ:                          закуп стана

 П.бр.92/17

28.6.2017

2. Тужилац:                      Екрем Исуфи из Лучана

Тужена:                         Општина Бујановац

досуђени трошкови:    49.000,00  д.

П.бр586/15

15.6.2017

3. Тужилац:                      Селмановић Риза из Ослара

Тужена:                         Општина Бујановац

досуђени трошкови:    21.000,00  д.

П.бр772/16

18.4.2017

4. Тужилац:                       Ћани Салихи из В.Трновца и др.

Тужена:                         Општина Бујановац

досуђени трошкови:    /

П.бр134/17

10.8.2017

5. Тужилац:                       Општина Бујановац

Тужени:                         КУД „Коло“

досуђени трошкови:    82.100,00  д.

П.бр293/17

18.10.2017

6. Тужилац:                       Назиф Дуљај из Бујановца

Тужена:                         Општина Бујановац

досуђени трошкови:    21.000,00  д.

П.бр504/17

18.9.2017

7. Тужилац:                        Хаћиф Хаљиљи из Кончуља

Тужена:                          Општина Бујановац

досуђени трошкови:     /

П.бр309/17

16.12.2017

8. Тужилац:                       Радица Зафировић из Левосоја

Тужена:                         Општина Бујановац

досуђени трошкови:     /

П.бр854/16

11.1.2017

9. Тужилац:                       Далибор Костић из Бујановца

Тужена:                         Општина Бујановац

досуђени трошкови:    147.000,00

П.бр99/16

13.12.2017

10. Тужилац:                       Фаруш Исљами из Бујановца

Тужена:                         Општина Бујановац

досуђени трошкови:    69.000,00  д.

П.бр47/16

3.4.2017

 

                               12 parnice su izgubљene:

1.

 

Тужиља:                          Менсуре Реџепи из В.Трновца

Тужена:                          ЈП Дирекција за изградњу

Основ:                             радни спор

досуђени трошкови:     34.500,00 д.

П.бр.253/16

21.2.2017

2 Тужиља:                         Хидајете Хасани из В.Трновца

Тужена:                           ЈП Дирекција за изградњу

основ:                             неисплаћена зарада

трошкови поступка:      121.474,00 д.

П.204/16

2.3.2017

3 Тужилац:                         Јакуп Муслији из Бујановца

Тужени:                           Општина Бујановац .

основ:                               накнада штете од уједа пса

досуђено:                         77.737,00 д.

Гж.бр.1722/16 8.5.2017

 

 

4 Тужилац :                        Благоје Златковић из Бујановца

Тужена:                            Општина Бујановац и др.

Основ:                              накнада за изузето земљиште

досуђено:                         794.994,24

Гж.бр.2877/16

9.5.2017

5. Тужилац:                          Аки Ибраими из Бујановца

Тужена:                            Општина Бујановац

Основ:                               накнада штете од уједа пса

досуђено:                          98.586,61  д.

Гж.бр.2209/16

5.6.2017

 

6. Тужиоци:                          Џемиље Нуредини из Ослара

Тужена:                             Општина Бујановац

Досуђено:                         54.940,00 д.

П.бр771/16

13.2.2017

7. Тужилац:                          Звонко Марковић из Раковца

Тужена:                            Општина Бујановац

Досуђено:                        278.312,00  д.

П.бр673/14

21.8.2017

8. Тужилац:                          Општина Бујановац

Тужена:                             Срђан Митровић из Бујановца

досуђени трошкови:       187.831,00 д.

П.бр873/15

23.1.2017

9. Тужилац:                           КУД „Коло“ Бујановац

Тужена:                             ЈУ „Вук Караџић“ Бујановац

досуђени трошкови:       100.550,00 д.

П.бр570/17

22.11.2017

10. Тужилља:                          Јована Симоновић из Божињевца

Тужена:                             Општина Бујановац

Досуђено:                        84.400,00  д.

П.бр215/17

6.9.2017

11. Тужилац:                           Никола Тасић  из Божињевца

Тужена:                             Општина Бујановац

Досуђено:                         76.000,00  д.

П.бр225/17

13.9.2017

12. Тужилац:                           Патар Ристић из Карадника

Тужена:                             Општина Бујановац

Досуђено:                         83.500,00  д.

П.бр245/17

1.11.2017

                 Saglasno ovlaшћeњu iz чl.193.st.1. i 6.ZPP закључено  je 51  вансудска поравнaњa ради  накнаде штете од уједа од стране напуштених паса.   

                       

                                                        ВАНПАРНИЦЕ

 

                        U области vanparnica (upisnik „R“):

 • iz ranijih godina je preneto 16 predmeta
 • primљeno je novih 3 predmeta,
 • bilo je u radu ukupno 19 predmeta.

Od navedenog broja predmeta reшeno je 9, у 10 је у току  поступак код суда.

  

Код суда су решени предмети предлагача:

 1. Фејулаху Исмет из В.Трновца, накнада за земљиште 223 м2, износ 401.400,00 д. /обавеза ЈП Дирекције у ликвидацији/.
 2. Лидија Николић из Бујановца, откуп стана.
 3. Зелић Милорад из Бујановца, откуп стана.
 4. Љиљана Васић Благојевић из Бујановца, откуп стана.
 5. Изеир Џељадини из В.Трновца и др., накнада за 492 м2 износ 615.000,00 д.
 6. Стана Грујић из Бујановца, закуп стана – одбијен предлог.
 7. Милосављевић Горан из Бујановца, откуп стана- одбијен предлог.
 8. Никола Михајловић из Бујановца, закуп стана – одбијен предлог.
 9. Зоран Недељковић из Бујановца, накнада за 97 м2 износ 232.800 д.

Код суда је у току поступак у предметима предлагача:

 1. Соња Лалић из Београда за неопредељену површину по решењу 462-53/84 од 5.11.1986.г.
 2. “Светлост“ Бујановац за површину од .970 м2 и објекте у површини од 1.386 м2 /прекид поступка/,
 3. „Хеба“ Бујановац за површину од 2.631 м2  и објекте у површини од 333 м2 изузету решењем бр.08-465-29 од 28.2.2014.г.
 4. Бајрам Мурати из Бујановца и др. за површину од 5.138 м2 изузету решењем бр.463-3 од 1.4.1987.г.
 5. Хетем Адиљи из В.Трновца за површину од 816 м2 изузету решењем бр.462-24 од 3.7.1995.г. /прекид поступка/.
 6. Стојан Јањић из Бујановца за површину од 2.062 м2 изузету решењем бр.462-1 од 20.1.1983.г., 462-36 од 24.7.1995.г., 462-59 од 3.4.1985.г. и 462-4 од 18.8.1986.г.
 7. Салихи Мустафа из В.Трновца за површину од 465 м2 изузету решењем бр.462-140 од 27.11.1995.г.
 8. Милорад Ташковић из Бујановца, наканада за површину од 1.578 м2 предлог одбијен /по жалби/.
 9. Будимир Илић из Београда, накнада за површину од 550 м2 износ 1.815.000,00 д. /по жалби/.
 10. Лидија Митић из Београда и др. накнада за површину од 940 м2 износ 1.692.000,00 д. /по жалби/.

IZVRШEЊA

                         U oblasti izvrшa (upisnik „I“):

                            Бilo je u radu 14 predmeta.

   Свих 14 предмета је решено.

   U  извештајном периоду су донета решења у предметима:

р.бр.         поверилац – дужник Бр. Предмета          износ
1 Инфраструктура железнице Београд

ЈП Дирекција за изградњу

И.бр.52/17

 

141.303,45 д.
2 Кимета Салихи из В.Трновца

ЈП Дирекција за изградњу

И.бр.2/17

 

124.216,52 .д.
3 Ивица Костић, адв. Из Врања

ЈП Дирекција за изградњу

И.ив.бр.10/16

 

 274.000,00.д.
4  Гезим Мурати из В.Трновца

ЈП Дирекција за изградњу

Ии.бр.256/16

5.4.2016.г.

 156.492,00  д.
5  Гезим Мурати из В.Трновца

ЈП Дирекција за изградњу

 Ии.бр.936/16    33.950,00 д..
6 Станко Филиповић јав.изв. из Врања

ЈП Дирекција за изградњу

Ии. Бр.923,936, 983/16 и 422/17   50.737,35 д.
7  Менсуре Реџепи из В.Трновца

ЈП Дирекција за изградњу

Ии.бр.885/17

 

  34.500,00 д.
8  Идајете Хасани из В.Трновца

ЈП Дирекција за изградњу

П.1.204/16

 

 750.643,64 д.
9  Фатон Алиу из В.Трновца

ЈП Дирекција за изградњу

Ии.884/17

 

 167.450,00 д.
10 ЛУ „Голуб“ Бујановац

МЗ Кленике

Ии.бр.1877/17

 

   96.859,36  д.
11 Благоје Златковић из Бујановца

Општина Бујановац

Ипв.бр.3652/17   742.049,32 д
12 Зоран Недељковић из Бујановца

Општина Бујановац

Ии.бр.4267/17    317,883,43 д.
13. Општина Бујанвац

Екрем Исуфи из Лучана

Ии.бр.544/17    45.000,00 д.
14. „Телеком“ Србија

Општина Бујановац

Ив.бр.1387/17       5.074,98 д.

 

                        

       UPRAVNI SPOROVI

 

U materiji upravnih sporova (upisnik:“U“):

 • iz ranijih godina je preneto 12 predmeta,
 • отворено је нових 10 предмета,
 • bilo je u radu ukupno 22 predmeta.

Od navedenog broja predmeta reшeна  су 3 predmetа, a u radu je 19  predmeta.

                        Код Управног суда решени су предмети:

1. Тужилац:   Бејтула Демири, Бујановац

Тужени:     Општинско веће

Тужба је усвојена.

Поништај решења бр.02-67/15-03 од 27.7.2015 У.12012/15
2 Тужилац:  Спасић Драган из Сејаца

Тужени:    Општинско веће

Тужба је усвојена

Поништај решења бр.03-355-2/17-03 од 24.4.2017. У.7909/17
3. Тужилац:  ОШ Д.Максимовић Биљача

Тужени:    Општинско веће

Тужба је одбачена.

Поништај решења бр.02-68/17  од 14.7.2017. У.12577/17

          Код Министарства финансија одбијена је жалба Општине против

решења о административном преносу земљишта за потребе МО КЗБ.

        Код Управног суда у току је поступак у предметима:

1 Тужилац:  „ИГ-АУТО“  Врање

Тужени:     Општинско веће

 Поништај решења бр.08-353-25/15 од 11..6.2015  У.9345/15
2 Тужилац:   Железнице Србије Београд

Тужени:     Општинско веће

Поништај решења бр.4341-8001/2011/12-03 од 18.10.2012 У.15284/12
3 Тужилац:   Футура плус, Београд

Тужени:      Општинско веће

Поништај решења бр.02-165/16-03 од 29.06.2016.г. У.11270/16
4 Тужилац:   Футура плус, Београд

Тужени:      Општинско веће

Поништај решења бр.02-164/16-03 од 29.06.2016.г. У.11271/16
5 Тужилац:   Агробанка Београд

Тужени:     Општинско веће

Поништај решења бр.02-12/16-03 од 7.3.2016 У.6331/16
6 Тужилац:   Спец. болница Буј.Бања

Тужени:     Општинско веће

Поништај решења бр.03-434-3/17-03 од 6.4.2017 У.8546/17
7 Тужилац:   Спасић Драган из Сејаца

Тужени:     Општинско веће

Поништај решења бр.03-355-2/17-03 од 6.10.2017. У.17860/17
8. Тужилац:   „Бици Комерц“ Бујановац

Тужени:     Влада РС

Поништај решења бр.465-2817 /2017 од 30.03.2017. У.12300/17
9 Тужилац:   ОШ М. Кадриу В.Трновац

Тужени:     Општинско веће

Поништај решења бр.02-68/17  од 14.7.2017. У.12574/17
10 Тужилац:  Костић Светислав,Лопардинце

Тужени:    Општинско веће

Поништај решења бр.03-355-10/1703  од 6.10.2017. У.17819/17
11 Тужилац:   Амити Бурбуће из Бујановца

Тужени:     Општинско веће

Поништај решења бр.03-400-441-1/17  од 6.10.2017. У.18272/17
12 Тужилац:   Ебиби Доњета из Бујановца

Тужени:     Општинско веће

Поништај решења бр.03-400-441/17  од 6.10.2017. У.18269/17

            Код Агенције за реституцију у току је поступак у предметима:

 1. Дарка Антонијевића из Београда бр.46-029733/2014
 2. Небојше Јовановића из Ниша и др.46-017234/2013.
 3. Буда Тасић из Бујановца, бр.46-013307/14
 4. Иванка Ђорђевић из Београда, бр.46-005733/13
 5. Чедомир Димковић из Бујановца, бр.46-001172/22014
 6. Миливоје Милојковић из Сопота, бр.46-008193/2012.
 7. Драган Крстић из Канаде и др.,бр.46-007161/2014.

              ADMINISTRATIVNA MATERIJA

 

U oblasti administracije bilo je u radu 363 predmetа.

Pored sluжbene prepiske, voђeњa upisnika i arhive, сачiњen је одређени број извештаја, нацрта уговора, одлука, решења и поравнања.

                                                            TABELARNI PREGLED               

 oblast preneto нових   ukupno reшeno у раду
parnice      87      44      131       36    95
vanparnice      16        3        19         9    10
izvrшa        /      14        14       14      /
upravni sporovi      12      10        22         3    19

 

 УКУПНО:    115       71     186       62  124
 администр.

 материја

 

 

    363

      

   

       

    

     

 

 

  

JAVNI PRAVOBRANILAC,

                                                                    Radomir Ristiћ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Подаци о приходима и расходима

                Na osnovu ~lana 43. Zakona o buxetskom sistemu (“Slu`beni glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 i 63/2013 -ispravka, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015 i 99/2016), ~lana 32, Zakona o lokalnoj samoupravi (“Slu`beni glasnik RS”, broj 129/2007 i 83/2014 – dr. zakon) i ~lana 35. Statuta op{tine Bujanovac (“Slu`beni glasnik P~iwskog okruga”, broj 24/2008) Skup{tina op{tine Bujanovac na sednici odr`anoj dana 21.12.2017. godine, donela je
O    D    L    U    K    U
O БУЏЕТУ OP[TINE BUJANOVAC ZA 2018. GODINU
 I OP[TI DEO
^lan 1.
      Prihodi i primawa, rashodi i izdaci buxeta op{tine Bujanovac za 2018. (u daqem tekstu: buxet), sastoje se od :
   
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  
1. Укупани приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 1,160,500,000
1.1. TEKUЋI PRIHODI u ~emu 1,160,200,000
          – буџетска средства 1,160,200,000
          – сопствени приходи  
          – донације  
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 300,000
2. Укупни расходи и иzдаци zа набавку нефинансијске имовине 1,164,500,000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 1,164,500,000
          – текући буџетски расходи 829,804,000
          – расходи из сопствених прихода 334,696,000
          – доnacije, dotacije i transferi  
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -4,000,000
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)  
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -4,000,000
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -4,000,000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од продаје финансијске имовине  
Примања од заду`ивања  
Неутрошена средства из предходних година 4,000,000
Издаци за отплату главнице дуга  
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ  
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима
ОПИС Економска класификација Износ у динарима
1 2 3
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1,160,500,000
1. Порески приходи 71 349,450,000
          1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добиткa (осим  самодоприноса) 711 231,650,000
          1.2. Самодопринос 711180
          1.3. Порез на имовину 713 65,650,000
          1.4. Остали порески приходи 52,150,000
ОПИС Економска класификација Износ у динарима
1 2 3
2. Непорески приходи, у чему: 74 65,550,000
поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)
приходи од продаје добара и услуга
3. Донације 731 + 732
4. Трансфери 733 745,200,000
5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 300,000
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 1,164,500,000
1. Текући расходи 4 786,526,000
          1.1. Расходи за запослене 41 270,691,900
          1.2. Коришћење роба и услуга 42 210,074,500
          1.3. Отплата камата 44
          1.4. Субвенције 45 65,000,000
          1.5. Социјална заштита из буџета 47 23,924,000
          1.6. Остали расходи, у чему: средства резерви 48 + 49 55,265,000
2. Трасфери 46 161,570,600
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 377,974,000
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 0
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92
2. Заду`ивање 91 0
          2.1. Заду`ивање код домаћих  кредитора 911
          2.2. Заду`ивање код страних кредитора 912
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга 61 0
          3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611
          3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612
          3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613
4. Набавка финансијске имовине 6211
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТАВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)
Члан 2.
   Teku}i prihodi i primawa од продаје нефинансијске имовине са пренетим средствима из претходне године buxeta op{tine Bujanovac utvr|eni su u iznosu od 1.164.500.000,00 dinara (tabela po vrstama prihoda i primawa nalazi se u prilogu  Odluke o buxetu za 2018. godinu (1-3)):

 

Члан 3.
Издаци буџета по osnovnim наменама утврђени су i raspore|eni u 2018. godini u следећим износима:
еко.клас. ОПИС Средства из буџета Sredstva iz Republike Укупно
1 2 3 4 5
400 TEKU]I RASHODI 740,710,000 45,816,000 786,526,000
411 Плате, додаци и накнаде запосленима 212,210,000 212,210,000
412 Социјални доприноси на терет послодавца 37,916,900 37,916,900
413 Накнаде у натури 10,000 10,000
414 Социјана давања запосленима 10,084,000 10,084,000
415 Накнаде трошкова за запослене 8,083,000 8,083,000
416 Награде, бонуси и остали пословни расхода 2,388,000 2,388,000
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 270,691,900 0 270,691,900
421 Стални трошкови 44,712,000 44,712,000
422 Трошкови путовања 2,812,000 2,812,000
423 Услуге по уговору 58,842,500 9,520,000 68,362,500
424 Специјализоване услуге 11,310,000 11,310,000
425 Текуће поправке и  одржавање 34,135,000 29,120,000 63,255,000
426 Материјал 19,623,000 19,623,000
420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 171,434,500 38,640,000 210,074,500
451 Subvencije 50,000,000 50,000,000
454 Subvencije privatnim preduze|ima 15,000,000 15,000,000
450 SUBVENCIJE 65,000,000 0 65,000,000
463 Transferi osltalim nivoima vlasti 119,553,400 119,553,400
464 Dotacije organizacijama obaveznog soc.osigurawa 18,700,000 18,700,000
465 Ostale teku}e doacije po zakonu 23,317,200 23,317,200
460 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 161,570,600 0 161,570,600
472 Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta 16,748,000 7,176,000 23,924,000
470 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШ. 16,748,000 7,176,000 23,924,000
481 Дотације невладиним организацијама 27,860,000 27,860,000
482 Порези , обавезне таксе и казне 885,000 885,000
483 Нов~ане казне и пенали по решењу судова 13,520,000 13,520,000
485 Накнада штете за неискоришћен годишњи одмор 1,000,000 1,000,000
480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 43,265,000 0 43,265,000
499 Sredstva rezerve 12,000,000 12,000,000
490 СРЕДСТВА РЕЗЕРВИ 12,000,000 0 12,000,000
                  0
500 KAPITALNI IZDACI 89,094,000 288,880,000 377,974,000
511 Зграде и грађевински објекти 79,074,000 275,480,000 354,554,000
512 Машине и опрема 8,320,000 13,400,000 21,720,000
515 Нематеријална имовина 700,000 700,000
541 Набавка земљишта 1,000,000 1,000,000
510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 89,094,000 288,880,000 377,974,000
У К У П Н I  JAVNI RASHODI 829,804,000 334,696,000 1,164,500,000
Члан 4.
     Rashodi i izdaci iz ~lana 1 ove odluke koriste se za slede}e programe:
NAZIV PROGRAMA IZNOS Struktura %
Program 1: Урбанизам i prostorno planirawe 15,960,000 1.37
Program 2: Komunalnе delatnostи 56,950,000 4.89
Program 3: Lokalni економски razvoj 35,000,000 3.01
Program 4: Razvoj turizma 8,000,000 0.69
Program 5: Razvoj poqoprivrede 22,400,000 1.92
Program 6: Za{tita `ivotne sredine 45,180,000 3.88
Program 7:  Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 174,809,000 15.01
Program 8: Pred{kolsko vaspitawe 108,246,000 9.30
Program 9: Osnovno obrazovawe 270,881,700 23.26
Program 10: Sredwe obrazovawe 42,867,700 3.68
Program 11: Socijalna i de~ja za{tita 20,900,000 1.79
Program 12: Зdravstvena za{tita 19,250,000 1.65
Program 13: Razvoj kulture 52,745,100 4.53
Program 14: Razvoj sporta i omladine 31,696,700 2.72
Program 15: Lokalna samouprava 221,450,200 19.02
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе 38,163,600 3.28
UKUPNO ZA PROGRAM OD 1-16 1,164,500,000

 

 

Остале делове ове Одлуке о Буџету имате на сајт општине Бујановац www.bujanovac.rs/budžet

 1. Подаци о јавним набавкама

 

Све подаци везане за јавну набавку Општинској управи општине Бујановац,. Можете их наћи на порталу јавних набавка.

 1. Подаци о државној помоћи

 

Све подаци везане за државну помоћ Општинској управи Бујановац можете их наћи на релевантим подацима из министарства.

 1. 15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

Изабрана и постављена лица Нето плата без минулог рада
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 75150,83
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 70975,79
ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ:
–   У области финансије 22525,83
У области образовање 22525,83
У области економије и привредни развој 22525,83
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 70975,79
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 25516,33
СКУПШТИНЕ
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 48059,19
ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 18836,26
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 49835,29
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ
ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ 48059,19

 1. 19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ОРГАНИ ОПШТИНЕ ОМОГУЋАВАЈУ ПРИСТУП

Информацијама које су настале у раду Општинске управе омогућен је приступ у начелу без ограничења, на начин утврђен Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Постоји могућност да приступ информацијама буде ускраћен у потпуности или делимично, у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити података о личности и других прописа који ограничавају приступ одређеним врстама информација.

 1. 20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја

(„Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).

Информација од јавног значаја

Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно да ли је извор информације орган јавне власти или које друго лице, није битан носач информација на коме се налази документ који садржи информацију, датум настанка информације, начин сазнавања информације, нити су битна друга слична својства информације.

Право на приступ информацијама од јавног значаја

Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна.

Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се на захтев копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

 1. 21. Подношење захтева за обавештење, увид, издавање копије и упућивање

Подношење захтева писаним путем

Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Подношење захтева усменим путем

Приступ информацијама орган јавне власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава на записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Образац за подношење захтева

Захтев за приступ информацији од јавног значаја налази се на сајту општине Бујановац.

Поступање по захтеву

Орган јавне власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа јавне власти од кога је информација тражена.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган јавне власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако орган јавне власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе, најкасније у року од 7 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Ако орган јавне власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним законом.

Орган јавне власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама органа јавне власти.

Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је информација тражена.

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Ако удовољи захтеву, орган јавне власти неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако орган јавне власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца поседовању информације, да му стави на увид документт који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

Накнада

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.

Висина накнаде нужних трошкова прописана је Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 8/06).

Од обавезе плаћања накнаде за издавање копије докумената који садржи тражену информацију су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету.

Стављање на увид и израда копије

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се употребом опреме којом располаже орган јавне власти, осим када тражилац захтева да увид изврши употребом сопствене опреме.

Орган јавне власти издаје копију документа (фотокопију, аудио копију, видео копију, дигиталну копију и сл.) који садржи тражену информацију у облику у којем се информација налази, а када је то могуће, у облику у коме је тражена.

Ако орган јавне власти не располаже техничким могућностима за израду копије документа, израдиће копију документа у другом облику.

Прослеђивање захтева поверенику

Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенку и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.

Поступање повереника по прослеђеном захтеву

По пријему захтева Повереник проверава да ли се документ који садржи тражену информацију на коју се захтев односи налази у поседу органа јавне власти који му је проследио захтев.

Ако утврди да се документ не налази у поседу органа јавне власти који му је проследио захтев тражиоца, Повереник ће доставити захтев органу јавне власти који тај документ поседује, осим ако је тражилац одредио другачије, и о томе ће обавестити тражиода или ће тражиоца упутити на орган јавне власти у чијем поседу се налази тражена информација.

Начин поступања одредиће Повереник у зависности од тога на који ће се начин ефикасније остварити права на приступ информацијама од јавног значаја. Ако Повереник достави захтев органу јавне власти, рок почиње да тече од дана достављања.

Одредбе поступка

На поступак пред органом јавне власти примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак, а које се односе на решавање првостепеног органа.

Право на жалбу

Тражилац може изјавити жалбу Поверенику ако:

 • орган јавне власти одбаци или одбије затхев тражиоца, у року од 15 дана од дана када му је достављено решење или други акт;

 • орган јавне власти, супротно члану 16. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не одговори у прописаном року на захтев тражиоца;

 • орган јавне власти, супротно члану 17. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, услови издавање копије документа који садржи

тражену информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова израде те копије;

 • орган јавне власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију на начин предвиђен чланом 18. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја;

 • орган јавне власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда копију тог документа на начин предвиђен чланом 18. став 4. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја или

 • орган јавне власти на други начин отежа или онемогућава тражиоцу остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, супротно одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Формулари

Формулари за доступност информацијама од јавног значаја налазе се на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и на сајту општине Бујановац.

Изјављивање жалбе: Жалба се изјављује Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у року од 15 дана од дана достављања решења или другог акта органа јавне власти на адресу:

Поверенику за инфорамције од јавног значаја и заштиту података о личности, Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 15.

Оне изгледају овако:

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

KOMUNA E BUJANOCIT

К.Петровића бр.115, 17520 Бујановац

Тел: 017/651-103,653-330; Факс:017/651-013

www.bujanovac.rs

E-mail:info@bujanovac.rs

 

…………………………………………………………………………………………………………….

назив и седиште органа коме се захтев упућује – emri dhe adresa e organit të cilit kërkesa ju drejtohet

З А Х Т Е В – K Ë R K E SË

за приступ информацији од јавног значаја – për çasjen në informatat e rëndësisë publike

 

 

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа захтевам *:

Në bazë të nenit 15.st.1.Ligjit mbi çasjen e lirë në informatat e e rëndësisë publike (“Gazeta Zyrtare RS”, nr. 120/04, 54/07, 104/09 dhe 36/10), nga organi i lartëpërmendur kërkoj*:

   обавештење да ли поседује тражену информацију – njoftim nëse posedon informatën e kërkuar;

   увид у документ који садржи тражену информацију – çasjen në dokumentin i cili përmban informatën e kërkuar;

   копију документа који садржи тражену информацију – kopjen e dokumentit i cili përmban informatën e kërkuar;

   достављање копије документа који садржи тражену информацију – dorëzimi i kopjes së dokumentacionit i cili përmban informatën e kërkuar:**

  поштом – me postë;

  електронском поштом – post elektronike;

  факсом – me faks;

  на други начин – në mënyrë tjetër :*** _________________________________________

 

 

Овај захтев се односи на следеће информације – Kjo lërkesë bëhet për këto informata:

            ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације – të theksoj më saktësisht përshkrimin e informatës e cila kërkohet si dhe të dhënat tjera, të cilat do të lehtësonin gjetjen e informatës së kërkuar).

_____________________________________________

                                                                            Траж. информације – Kërk. i informatës / Име и презиме – Emri dhe mbiemri

У – Në ____________________,

                                    Адреса – Adresa

дана,data ___________200___ године                                             ________________________________________

  други подаци за контакт – të dhënat tjera për kontaktim

  ________________________________________

                                    Потпис – Nënshkrimi

Напомена – Vërejtje

________________________________________________

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите – * Në kuti theksoni se cilat të drejtë ligjore për çasje në informatë dëshironi .

** У кућици означити начин достављања копије докумената – ** Në kuti theksoni mënyrën e dërgesës së kopjes së dokumentacionit.

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате –  *** Kur të kërkoni mënyrë tjetër të dërgimit detyrimisht ta shkruani se cilën mënyrë të dërgimit dëshironi.

ŽALBA  PROTIV  ODLUKE ORGANA  VLASTI KOJOM JE

ODBIJEN ILI ODBAČEN ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJI

 

Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Adresa za poštu: Beograd, Nemanjina 22-26

Ž A L B A

 

(…………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..)

Ime, prezime, odnosno naziv, adresa i sedište žalioca)

protiv rešenja-zaključka (…………………………………………………………………………………………………………………………….)

                                                          (naziv organa koji je doneo odluku)

Broj……………………………… od …………………………. godine.

Navedenom odlukom organa vlasti (rešenjem, zaključkom, obaveštenjem u pisanoj formi sa elementima odluke) , suprotno zakonu, odbijen-odbačen je moj zahtev koji sam podneo/la-uputio/la dana …………… godine i tako mi uskraćeno-onemogućeno ostvarivanje ustavnog i zakonskog prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Odluku pobijam u celosti, odnosno u delu kojim…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. jer nije zasnovana na Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Na osnovu iznetih razloga, predlažem da Poverenik uvaži moju žalbu,  poništi odluka prvostepenog organa i omogući mi pristup traženoj/im  informaciji/ma.

Žalbu podnosim blagovremeno, u zakonskom roku utvrđenom u članu 22. st. 1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

        ……………………………………………………………

   Podnosilac žalbe / Ime i prezime

U ……………………………………..,                                                                                                                                                                                               ……………………………………………………………

adresa

dana …………201… godine                                     …………………………………………………………..

           drugi podaci za kontakt

………………………………………………………..                                                           potpis

   Napomena:

 • U žalbi se mora navesti odluka koja se pobija (rešenje, zaključak, obaveštenje), naziv organa koji je odluku doneo, kao i broj i datum odluke. Dovoljno je da žalilac navede u žalbi u kom pogledu je nezadovoljan odlukom, s tim da žalbu ne mora posebno obrazložiti. Ako žalbu izjavljuje na ovom obrascu, dodatno obrazloženje može posebno priložiti.
 • Uz žalbu obavezno priložiti kopiju podnetog zahteva i dokaz o njegovoj predaji-upućivanju organu kao i kopiju odluke organa koja se osporava žalbom.

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

ЗАХТЕВ писани усмени

УДОВОЉАВАЊЕ ЗАХТЕВУ

 • обавештење о поседовању информације;

 • увид у документ са траженом информацијом;

 • издавање копије документа са траженом информацијом;

 • достављање копије документа поштом или на

 

ЗАКЉУЧАК о одбацивању жалбе

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА

ЖАЛБА

ПОВЕРЕНИКУ

РЕШЕЊЕ

ПОВЕРЕНИКА по жалби

РЕШЕЊЕ РЕШЕЊЕ
о усвајању жалбе о одбијању жалбе
ТУЖБА
којом се покреће
управни спор пред
надлежним судом
против решења
Повереника

 

 

 

 

Информатор о Раду

Comments are closed.