Српски|Shqip|

ИНФОРМАТОР О РАДУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА/REPUBLIKA E SERBISË

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ/

ADMINISTRATA KOMUNALE BUJANOC

Карадђорђа Петровића, бр .115, 17520 Бујановац/

Karagjorgje Petroviq, nr. 115, 17520 Bujanoc

tel; 017/651-103, 017/651-013, fax; 017/651-044

www.bujanovac.rs

ИНФОРМАТОР

О РАДУ ОРГАНА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Бујановац Децембар, 2020

С А Д Р Ж А Ј

 1. Основни подаци о органима општине и информатору
 2. Организациона структура
 3. Опис функција старешина
 4. Опис правила у вези са јавношћу рада
 5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја
 6. Опис надлежности, овлашћења и обавеза
 7. Опис поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза
 8. Навођење прописа
 9. Услуге које органи пружају заинтересованим лицима
 10. Поступак ради пружања услуга
 11. Преглед података о пруженим услугама
 12. Подаци о приходима и расходима
 13. Подаци о јавним набавкама
 14. Подаци о државној помоћи
 15. Подаци о исплаћеним платама, зарадама и другим примањима
 16. Подаци о средствима рада
 17. Чување носача информација
 18. Врсте информација у поседу
 19. Врсте информација којима органи општине омогућавају приступ
 20. Информације о подношењу захтева за приступ информацијама
 21. Подношење захтева за обавештење, увид, издавање копије и упућивање

 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ОППТИНЕ И ИНФОРМАТОРУ

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Општина Бујановац налази се између општине Трговиште, Врање, Косовске Каменице и Прешева а делом на југу (13) км граничи се са Републоком Македонијом. Простире се на 461 км2, на просечној надморској висини од 420 метара са умереном континенталном климом.

Општина Бујановац има 59 насељених места, 8 матичних подручја и 29 месних заједница.

Органи Општине су:

 • Скупштина општине
 • Председник Општине
 • Општинско веће и
 • Општинска управа.

            Седиште општине Бујановац је Бујановац , ул. Карађорђа Петровића бр.115. Матични број (МБ) општине је: 07337604

 Порески идентификациони број (ПИБ) општине је:100975591

      КОНТАКТ

Интернет

Интернет презентација општине Бујановац пружа опширне информације о раду Општине и даје могућност комуникације постављањем питања путем Интернет сајта или e-mail порука.

Адреса сајта: www.bujanovac.rs

Телефон

Централа:   017 651 103

Факс:

Пошта

                        Општина Бујановац Карађорђе Петровића Бр. 115, 17520 Бујановац – Србија

За односе са јавношћу, комуникацију са медијима, као и за одговоре на питања грађана задужен је: Кабинет председника општине, контакт особа:

 Сали Салихи Телефон: 017 651 044

Овлашћено лице за ажурирање информатора о раду је Сали Салихи, Виши сарадник при Општинске управе општине Бујановац.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ

Информатор о раду општине Бујановац објављен се сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутствa за израду и објављивање Информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број 68/10).

Информатор је израђен на основу података достављених од стране овлашћених лица организационих јединица Општинске управе, као и општих аката органа општине. Свако заинтересовано лице које затражи има право на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја да сазна сваку информацију у поседу власти, осим у случајевима у којима је Закон другачије прописао. Ако власт тражиоцу неосновано ускрати информацију, тражилац може да се обрати Поверенику за иинформације од значаја и да на други начин, предвиђен Законом, оствари своје право.

За тачност и потпуност података које садржи информатор одговорни су Начелник општинске управе и начелници одељења општинске управе.

Информатор је објављен на интернет презентацији општине Бујановац.             Заинтересована лица имају право увида у информатор на званичном сајту општине Бујановац.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја у општини Бујановац је:

Кастриот Јакупи дипл.правник, Службеник општинске управе , телефон: 0628402329, емаил: kastriot.jakupi@bujanovac.rs

Подношење захтева писаним путем.

Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Подношење захтева усменим путем.

Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

          Информатор је објављен дана 17. Август 2015. године, ажуриран је 20.03.2018.године и 12.07.2019.године и 05.10.2020.године.

 1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Статутом општине Бујановац („Службени гласник општине Бујановац “ број 5/2019) утврђена су овлашћења општине Бујановац.

Општина, у вршењу своје надлежности, преко својих органа, у складу са Уставом и законом:

 • доноси програме развоја;
 • доноси урбанистичке планове;
 • доноси буџет и завршни рачун;

 • утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;

 • обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој (снабдевање водом за пиће; пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; производњу и дистрибуцију топлотне енергије; управљање комуналним отпадом; градски и приградски превоз путника; управљање гробљима и погребне услуге; управљање јавним паркиралиштима; обезбеђивање јавног осветљења; управљање пијацама; одржавање улица и путева; одржавање чистоће на површинама јавне намене; одржавање јавних зелених површина; димничарске услуге; делатност зоохигијене и др.);

 • стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда;

 • спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;

 • доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

 • доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја, стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини;

 • уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем истог;

 • стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;

 • уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу;

 • уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника;

 • уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби, који се врши на територији Општине, и одређује делове обале и воденог простора

на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти;

 • оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;

 • оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;

 • оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља;

 • организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Општину и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач;

 • организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица;

 • доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури;

 • уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја;

 • стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;

 • подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе;

 • стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад;

 • управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању;

 • уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња;

 • организује вршење послова правне заштите својих права и интереса;

 • образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад;

 • помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији;

 • подстиче и помаже развој задругарства; организује службу правне помоћи грађанима;

 • стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група;

 • стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина који се користе на територији Општине, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када тако извештавање представља достигнути ниво мањинских права;

 • прописује прекршаје за повреде општинских прописа;

 • образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Општине;

 • уређује организацију и рад мировних већа;
 • уређује и обезбеђује употребу имена, грба и другог обележја Општине;
 • помаже рад организација и удружења грађана;

 • уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање и

 • oбавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу с Уставом, законом и овим статутом.

Скупштина опшине

 

 

Председник

Заменик

председика

Секретар

41

одборника

 

Радна тела

 

 

 

Јавни правобранилац

Председник општине

Заменик

председнка

Помоћници Општинско веће

Председник

Заменик

председника

7 чланова

Општинска управа

Начелник

Организационе

јединици

Службе

Органи општине Бујановац су:

 • Скупштина општине
 • Председник Општине
 • Општинско веће и
 • Општинска управа

Скупштина општине

Председник Заменик председика Секретар
Радна тела 41 одборника
Стална радна тела Повремена радна тела
Савет за привреду,финансије и  буџет
Савет за урбанизам, комумално стамбене
делатности и заштиту животне средине
Савет за јавне службе
Савет за младе
Савет за безбедност и превенцију криминалитета
Административни одбор
Комисија за мандатно –имунитетска питања
Комисија за родно равноправност
комисија за статусна питања функционера у органима општине
Комисија за представке и жалбе
Савет за  праћење примену Етичког кодекса
Комисија за односе са верским заједницама
Комисија за равноправност полова

 

Кориснички савет јавних служби

 

комисија за именовање Директора ЈП
 1. Скупштина општине

 

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом општине.

Председник скупштине: Енвер Рамадани

 Заменик  председника скупштине: Исуф Ибрахими

 Секретар скупштине : Нермине Алији Адеми

 Телефон: 017/654-365

 Факс: 017/651-104

 Кол центар: 017/651-103

Е-мејл:     nermine.aliji@gmail.rs

Организација и рад Скупштине општине Бујановац уређени су Пословником о раду  Скупштине општине Бујановац(„Службени гласник општине Бујановац “ бр.11/19).

Скупштина општине има 41 одборника.

Одборници Скупштине општине су:

 1. Ељхан Алити
 2. Јетмир Мемети
 3. Рахим Рахими
 4. Аделина Бручај – Асани
 5. Тејхане Љатифи
 6. Ељми Аљишани
 7. Исуф Ибрахими
 8. Назим Дураку
 9. Самире Мурати
 10. Aјтене Бећири
 11. Ненад Митровић
 12. Миодраг Миљковић
 13. Бобан Павловић
 14. Др Славица Филиповић
 15. Јована Стојменовић
 16. Дејан Љубисављевић
 17. Александар Димитријевић
 18. Милица Милановић
 19. Небојша Милосављевић
 20. Сузана Митровић
 21. Адем Салихи
 22. Фаик Исени
 23. Стојанча Арсић
 24. Благоје Табаш
 25. Васка Манић
 26. Дритон Реџепи
 27. Енвер Рамадани
 28. Гафур Бици
 29. Афердита Мустафа
 30. Шермине Бећири – Бељуљи
 31. Ермаљ Реџепи
 32. Неџат Дураку
 33. Дуан Саљиху
 34. Љевент Ћазими
 35. Фљорим Агај
 36. Сеуда Фазљиу
 37. Мимоза Кадрији
 38. Невзад Љутвија
 39. Аљмедина Раћипи
 40. Висар Лимани
 41. Басри Весели

 • Скупштини општине су образоване 3 одборничке групе, и то:
  1. ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – ДР СЦ Нагип Арифи,
  2. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ,
  3. ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ – Дритон Реџепи,

            Одборничку групу ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА – ДР СЦ НагипАрифи чини 10 одборника, и то: Ељхан Алити, Јетмир Мемети, Рахим Рахими, Аделина Бручај – Асани, Тејхане Љатифи, Ељми Аљишани, Исуф Ибрахими, Назим Дураку, Самире Мурати и Aјтене Бећири;

            АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ чини 10  одборника, и то: Ненад Митровић, Миодраг Миљковић, Бобан Павловић, Др Славица Филиповић, Јована Стојменовић, Дејан Љубисављевић, Александар Димитријевић, Милица Милановић, Небојша Милосављевић и Сузана Митровић.

            ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ – Дритон Реџепи, чине следећи одборници: Дритон Реџепи, Енвер Рамадани, Гафур Бици, Афердита Мустафа, Шермине Бећири – Бељуљи, Ермаљ Реџепи, Неџат Дураку и Дуан Саљиху.

            Листа ПДП – Шћиприм Муслиу , чине следећи одборници : Мимоза Кадрији, Невзад Љутвија, Аљмедина Раћипи и Висар Лимани.

            АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ – АРБËР ПАЈАЗИТИ чине следећи одборници: Љевент Ћазими, Фљорим Агај и Сеуда Фазљиу.

            ИВИЦА ДАЧИЋ – „ Социјалистичка Партија Србије (СПС) чине следећи одборници: Стојанча Арсић, Благоје Табаш и Васка Манић.

            РОМСКА СТРАНКА ЈЕДИНСТВО – РОМАНИ СТРАНКА ЈЕКИПЕ – АДЕМ САЛИХИ има једног одборника и то је Адем Салхи.

            „УЈЕДИЊЕНА ПАРТИЈА РОМА – УПР – ЈПР – ФАИК ИСЕНИ„ има једног одборника и то је Фаик Исени.

За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, предлагање аката и одлука, сагледавање стања у одређеним областима и давање мишљења на предлоге аката које доноси Скупштина, образују се стална радна тела. Стална радна тела Скупштине су савети и комисије.

Стална радна тела су:

 1. Комисија за мандантно – имунитетска питања;
 2. комисија за статусна питања функционера у органима општине;
 3. 3. комисија за представке и жалбе;
 4. 4. административни одбор;

                        5) савет за комунално, стамбене, урбанистичке и послове заштите животне средине;

                        6) савет за привреду, финансије и буџет

                        7) савет за јавне службе;

                        8) савет за безбедност и превенцију криминалитета;

                        9) савет за младе;

                        10) савет за међунационалне односе;

                        11) Савет за праћење примене Етичког кодекса;

                        12) Кориснички савет јавних служби;

                        13) комисија за родно равноправност;

                        14) комисија за односе са верским заједницама;

                        15) комисија за именовање Директора ЈП;

Председник општине

Заменик

Помоћници

За област финансије За област За област образовања
економије и привредни развој

 1. Председник општине

Председника Општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.

Председник Општине:

 • представља и заступа Општину;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;

 • наредбодавац је за извршење буџета;

 • усмерава и усклађује рад општинске управе;

 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, статутом или одлуком скупштине;

 1. даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

 1.   закључује уговор о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користе органи општине;

 1. доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;

 1. информише јавност о свом раду;

 1. подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 2. образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

 1. врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

Општинско веће

Председник

Заменик

Чланови

 1. Општинско веће

 

Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине и седам чланова Општинског већа.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине.

Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.

Надлежност Општинског већа:

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;

 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне покрајине;

 • поставља и разрешава начелника Општинске управе;

 • Образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности ;

 • Информише јавност о свом раду ;

 • Доноси пословник о раду на предлог преседника Општине;

 • Врши друге послове које утврди скупштина општине.

 

Општинска управа

 

Начелник

 

Организационе јединице

Одељење за привреду и локални економски развој

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове, комунално- стамбене, граћевинске делатности и заштиту животне средине.

Одељење за општу управу

 

Одељење за инвестиције и развој

 

Одељење за финансије

Одељење локалне пореске администрације

Одељење за јавне службе

Одељење за инспекцијске послове

Одељење за друштвене делатносит

 

Кабинет председника

Помоћници председника

 1. Општинска управа

Врши управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа.

Општинском управом руководи начелник. Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година. Начелник Општинске управе може имати заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.

Начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са овим статутом и одлуком о Општинској управи.

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује начелник Општинске управе.

Основне организационе јединице у оквиру општинске управе су: Одељења и службе.

Радом основних организационих јединица Општинске управе руководе руководиоци основних организационих јединица и то:

 • радом Одељења – начелник ;
 • радом кабинета – шеф кабинета.

Радом унутрашњих организационих јединица руководе руководиоци унутрашњих организационих јединица и то:

 • радом одсека – шеф одсека;
 • радом службе – шеф службе.

Општинска управа:

 1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

 1. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

 1. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

 1. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

 1. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;

 1. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

 1. доставља извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности Општине и поверених послова, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе доноси начелник Општинске управе уз сaгласност Општинског већа.

Председник Општине поставља и разрешава своје помоћнике у Општинској управи који обављају послове из појединих области (за економски развој,

урбанизам, комуналне делатности, примарна здравствена заштита, заштита животне средине, пољопривреде и др.).

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и дају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове утврђене актом о организацији Општинске управе.

У Општинској управи може се поставити највише три помоћника председника Општине.

Општинска управа је обавезна да председника Општине, Општинско веће и Скупштину општине обавештава о вршењу послова из своје надлежности, даје обавештења, објашњења и податке из своје надлежности који су неопходни за рад председника Општине, Општинског већа и Скупштине општине.

БРОЈ  ЗАПОСЛЕНИХ  У ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Рред. Организациона Број Број Запослени Запослени
бБрој јединица систематизованих попуњених на на
радних места радних неодређено одређено
места време време
1. Одељење за привреду и локални економски развој 12 12 11 1
 
2. Одељење за урбанизам, имовинско правне послове, комунално- стамбене, граћевинске делатности и заштиту животне средине.

 

12 9 9 4
 
3. Одељење за општу управу

 

36 34 34 5
Служба за заједничке послове       40    39 39 3
4. Одељење за финансије

 

14 14 14
5. Одељење локалне пореске   администрације

 

10 8 8
6. Одељење за јавне службе

 

4 4 4 2
Одељење за друштвене делатности

 

14 11 11 2
7.  Одељење за инспекцијске послове

 

     15 14 14 0
Кабинет
8. Председника
Општине   11 7 1 3
9.  

 

постављена лица

                                   3 3 3
Izabrana lice 2 2 0 0
УКУПНО: 173 157 148 20

 1. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА

Председник општине

Председник општине представља и заступа општину и врши друге послове утврђене законом, Статутом општине и другим актима Скупштине општине.

Председник општине је председник Општинског већа.

Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице, одговоран је за законитост рада Општинског већа и дужан је да обустави од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна закону.

Председник општине је дужан да извештава Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње о извршавању одлука и других аката Скупштине општине.

Заменик председника општине

Заменик председника општине замењује председника у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик председника општине је члан Општинског већа по функцији.

Председник Скупштине општине

Председник скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која доноси Скупштина и обавља друге послове утврђене Статутом и Пословником Скупштине општине.

Секретар Скупштине општине

Секретар Скупштине општине се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Начелник Општинске управе

Начелник Општинске управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, координира рад и међусобну сарадњу основних организационих јединица, одлучује о правима, дужностима и одговорности запослених, стара се о обезбеђењу услова рада, доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе уз сагласност Општинског већа.

 1. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

Седнице Скупштине општине Бујановац су јавне.

Седници Скупштине и њених радних тела могу присуствовати акредитовани представници штампе и других средстава јавног информисања.

Пре уласка у салу за седнице, акредитовани новинари дужни су да покажу овлашћеном лицу које одреди секретар Скупштине, своју новинарску картицу средства информисања од којег долазе, и дужни су да је носе на видном месту.

Акредитованом новинару могу се ставити на располагање предлози одлука и других општих аката, као и информативно – документациони материјал о питањима из рада Скупштине и њених радних тела.

О раду Скупштине може се дати службено саопштење за штампу и друго средство јавног информисања. Текст службеног саопштења саставља секретар Скупштине а одобрава председник Скупштине или лице које он овласти.

Конференцију за штампу у Скупштини могу да држе председник Скупштине или његов заменик, председник општине и његов заменик и председници одборничких група.

Седнице Скупштине и њена радна тела могу бити затворене за јавност у целости или при разматрању одређених питања у случајевима одређеним законом, ако то предложи председник општине, општинско веће, радно тело или најмање 10 одборника.

Рад Општинског већа је јаван, а у случајевима предвиђеним Законом и Пословником о раду, јавност се искључује.

Општинско веће обавештава јавност о свом раду давањем информација средствима јавног информисања, одржавањем конференција за штампу у путем званичног сајта Општине.

Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација електронским путем (интернет), средствима јавног информисања и давањем службених информација о обављању послова из своје надлежности, о свим променама које су у вези са њеном организацијом, распоредом радног времена и другим променама.

Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе, а у појединим случајевима може овластити и друго запослено лице да то чини у име Општинске управе.

О раду основних организационих јединица информације дају њихови руководиоци.

Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља државну, војну, службену или пословну тајну.

Радно време

Радно време у Општинској управи општине Бујановац почиње у 07:00 часова, а завршава се у 15:00 часова.

Изузетно, распоред радног времена за поједине послове је следећи:

 • Запослени у Комуналној и Грађевинској инспекцији – изузетно у периоду од 1. марта до 31. октобра, раде сваког радног дана у две смене од 07:00 до 20:00 часова, а суботом и недељом и у дане државних празника по потреби, о чему одлучује Начелник Одељења за инспекцијске послове.

 • Дневни одмор (пауза) у трајању од 30 минута користи се од 09:30 до10:00 часова.

Контакт подаци

Општина Бујановац

Седиште општине Бујановац је у Бујановац, ул. Карађорђе Петровића  бр. 115. Матични број (МБ) општине је: 07337604.

Порески идентификациони број (ПИБ) општине је: 100975591.

Интернет

Интернет презентација општине Бујановац пружа опширне информације о раду Општине и даје могућност комуникације постављањем питања путем Интернет сајта или е-mail порука.

Адреса сајта: www.bujanovac.rs

Телефон

Централа:   +381 (0) 17 651 103

Фак              +381 (0) 17 651 044

Пошта

Општина Бујановац Карађорђе Петровића  бр.115, 17 520 Бујановац, Србија

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Подношење захтева писаним путем.

Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Подношење захтева усменим путем.

Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Образац за подношење захтева

Захтев за приступ информацији од јавног значаја налази се на сајту општине Бујановац: www.bujanovac.rs

Контакт подаци лица која су овлашћена за сарадњу са новинарима и јавним гласилима

За односе са јавношћу, комуникацију са медијима, као и за одговоре на питања грађана задужен је Кабинет председника општине, контакт особа: Сали Салихи Телефон: +381 (0) 17 653-580.

ИЗАБРАНА И ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

   Нагип Арифи 017/651-102

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ Шћиприм Муслиу 017/ 651-049

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    Енвер Рамадани  017/651-006

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ

Исуф Ибрахими

ЧЛАНОВИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

/

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Нермине Алији Адеми 017/654-365

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Насим Реџепи 017/654-607 лок. 123

 

ОПШТИНСКИ ПРАВОБРАНИЛАЦ Фаруш Исљами 017/654-367

 

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Бобан Павловић, Нагип Алиу и Авни Заири

ШЕФ КАБИНЕТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Сали Салихи Телефон: +381 (0) 17 653-580.

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Одељење за општу управу

 Начелник – Исмет Амети 017/651-628 лок. 123

Одељење за привреду и локални економски развој Начелник – Ружица Анђелковић 017/653-330 лок. 147

Одељење за јавне службе

Начелник – Фејзи Бећири 017/654-246   лок.137

Оделење за друштвене делатности

Начелник – Агим Хасани 017/654-587- лок. 163

Одељење за финансије

Начелник – Бобан Павловић  017/652-369 лок. 138

Одељење за инспекцијске послове

Начелник – Метин Рамизи  017/654-369- лок. 161

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове, комумално-стамбене, грађевинске делатности и заштиту животне средине

Начелник Басри Мемети   017/651-037 лок. 135

Одељење локалне пореске администрације Начелник – Зулћефли Шерифи 017/654-388 лок. 169

Одељење за инвестиције и развој

Начелник – Рахим Салихи

Кабинет Председника општине

Сали Салихи 017/653-580 лок. 105 шеф кабинета

Начин упознавања јавности са местом и временом одржавања седница Скупштине општине Бујановац

У вези са начином обавештавања јавности са местом и временом одржавања седница Скупштине Општине Бујановац, Кабинет Председника општине ће, као и у претходном периоду, правовремено обавештавати јавност о одржавању седница. Поред слања информације и позива средствима информисања, кабинет Председника општине обавештава и јавност о месту и времену одржавања седница постављањем ових информација на званични сајт општине Бујановац: www.бујановац.рс

СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Информације од јавног значаја које се најчешће захтевају односе се на разне области из делокруга рада Oпштинске управе општине Бујановац.

Списак најчешће тражених информаија од јавног значаја:

 • Достава копије докумената који садрже податке о броју употребних дозвола;

 • Информација да ли је поништен урбанистички пројекат и акт о урбанистичким условима за одређену фирму:

 • Информације о висини буџета и броју запослених у неким од школа на територији Општине;

 • Информација о броју запослених у Општинској управи, просечној заради запослених и Председника општине, потрошњи буџета за трошкове Општинске.

 • Информације у вези употребе језика и писма.
 • Достава копија финансијских картица по буџетским корисницима, донација невладиним организацијама и политичким странкама.

 • Достава Одлуке о буџету општине и листа институција које су добиле финансијска средства из буџета;

 • Достава у електронској форми Одлуке о завршном рачуну општине претходне године, биланс стања, биланс прихода и расхода, извештај о извршењу буџета и капиталним издацима;

 • Достава копија уговора везано за поступак давања у закуп пољопривредног земљишта;
 • Достава Статута општине Бујановац, Одлуке о МЗ;

 • Информације о томе да ли постоји тело, одбор за петиције, предлоге, представке и извештај о његовом раду;

 • Достава копије програма контроле и смањења напуштених паса и мачака, коме је поверен тај посао и број ухваћених паса;

 • Достава копије акта којим је уређена могућност давања политичким странкама пружање разних услуга без накнаде;

 • Достава Одлуке о држању паса и мачака, Одлуке о држању домаћих животиња.

 • Увид у фотокопију документације о спроведеном поступку јавне набавке.
 1. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

Скупштина општине, у складу са законом:

 • доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
 • доноси буџет и завршни рачун буџета;

 • утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;

 • доноси програм развоја Општине и појединих делатности;

 • доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;

 • доноси прописе и друге опште акте;
 • расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

 • оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом;

 • именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;

 • бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;

 • поставља и разрешава секретара Скупштине.

 • бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;

 • одлучује о прибављању непокретности у јавну својину општине;

 • одлучује о прибављању, коришћењу, управљању и располагању непокретним стварима у јавној својини , које користе органи и организације општине;

 • одлучује о отуђењу непокретности у јавној својини општине, укључујући и размену;

 • одлучује о преносу права јавне својине на непокретности, на другог носиоца права јавне својине укључујући и размену;

 • одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала, чији је оснивач општина;

 • одлучује о заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини;

 • одлучује о преносу права коришћења на стварима у јавној својини месним заједницама, установама, агенцијама и другим организацијама чији је оснивач општина;

 • даје претходну сагласност месним заједницама, установама, јавним агенцијама и другим организацијама, који су носиоци права коришћења на стварима у јавној својина општине, за давање у закуп истих;

 • одлучује о отуђењу непокретности из јавне својине на којима месне заједнице, установе, јавне агенције и друге организације имају право коришћења, независно од воље носиоца права коришћења на тој непокретности;

 • одлучује о одузимању непокретности у јавној својини општине, на којима право коришћења имају месне заједнице, установе и јавне агенције, а које нису у функцији остваривања делатности носиоца права коришћења на тој ствари, као и ако се ствари користе супротно закону, другом пропису или природи и намени непокретности, а у другим случајевима под условом да се носиоцу права коришћења обезбеди коришћење друге одговарајуће непокретности;

 • одлучује о давању на коришћење непокретности које општина стекне наслеђем, поклоном или једностраном изјавом воље, или на други законом

одређен начин;

 • одлучује о давању сагласности јавним предузећима и друштвима капитала чији је оснивач општина а који су носиоци права коришћења на непокретностма, за упис права својине на тим непокретностима;
 • одлучује о давању на коришћење комуналне мреже;
 • утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;

 • утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

 • доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

 • прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

 • даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;

 • оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;

 • даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

 • информише јавност о свом раду
 • даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;

 • разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;

 • одлучује о називима улица ,тргова , градских четврти и других делова насењених места на својој територији

 • обавља и друге послове утврђене законом и статутом.

Председник Општине:

 • представља и заступа Општину;
 • предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
 • наредбодавац је за извршење буџета;
 • усмерава и усклађује рад Општинске управе.

 • оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

 • даје сагласност на опште акте којима се уређује број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

 • закључује уговор о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користе органи општине;

 • закључује уговоре о прибављању и располагању непокретностима у јавној

својини, по предходно прибављеном мишљењу Општинског јавног правобранилаштва;

 • закључује уговор о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће вредности за потребе органа и организација;

 • утврђује цене услуга установе за децу чији је оснивач општина;

 • даје сагласност на цене комуналних производа и услуга и цене услуга установа и предузећа чији је оснивач општина, о чему је дужан да информише Скпштину општине на првој наредној седници, ради упознавања одборника и евентуалног преиспитивања исте;

 • доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;

 • информише јавност о свом раду;
 • подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
 • образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;

 • закључује Посебни колективни уговор за јавна предузећа и јавне службе којима је оснивач Општина;

 • покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или Аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу;
 • одлучује о залагању покретних ствари;

19) одлучује о давању у закуп, односно на коришћење комерцијалних непокретности и за исте закључује уговоре;

 • ) закључује уговоре са јавним предузећима, односно друштвима капитала, која обављају делатност од општег интереса, о коришћењу ствари у јавној својини која им нису уложена у капитал, као и уговоре са друштвима капитала и јавним предузећима која не обављају делатност од општег интереса, о коришћењу непокретности које им нису уложене у капитал, а које су неопходне за обављање делатности ради које су основани;

 • распоређује службене зграде и пословне просторије на коришћење органима и организацијама општине;

 • доноси одлуку о прибављању грађевинског земљишта у јавну својину и

закључује уговор по предходно прбављеном мишљењу Општинског јавног правобранилаштва;

 • закључује уговор о регулисању међусобних права и обавеза насталих по основу конверзије права коришћења у право својине уз накнаду, или овлашћује друго лице за закључење тог уговора;
 • врши и друге послове утврђене Статутом и другим актима Општине.

Општинско веће

 • предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина општине;

 • непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;

 • доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

 • врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

 • решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

 • стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно Аутономне покрајине;

 • поставља и разрешава начелника Општинске управе;

 • одлучује о прибављању и располагању превозних средстава и опреме веће вредности за потребе органа и организација;

 • предлаже акт о прибављању, коришћењу, управљању и располагању стварима у јавној својини о којима одлучује Скупштина;

 • утврђује висину закупнине за коришћење пословног простора, стамбених зграда, станова , гаража и др. у јавној својини.

Општинска управа

Општинска управа:

 • припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

 • извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;

 • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;

 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;

 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;

 • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;

 • доставља извештај о свом раду на извршавању послова из надлежности Општине и поверених послова, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА
  • ОБАВЕЗА

Oдељење за привреду и локални економски развој врши управне и стручне послове из области привреде.

Решава по захтевима из области привреде и предузетништва који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области занатства, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја и других привредних делатности од интереса за Општину.

Oдељење за привреду и локални економски развој  је носилац израде предлога пројеката и програма у области привреде и пољопривреде, посебно израде годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплаве и леда и сл.

Пружа стручну помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацији привредних друштава и предузетничких радњи код АПР, дневно ажурира базе података привредних субјеката и израђује извештаје о привредним активностима од значаја за Општину.

Решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта.

Утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове, у складу са овлашћењима Општине.

Одељење за привреду и локални економски развој даје пројекције будућих кретања и учествује у изради стратегије укопног привредног развоја опчтине.

 • Врши стручне, административне,техничке и друге послове навођењу координирању и сервисирању послова из области локалног економског развоја.
 • Обавља послове маркетинга и промоције локалног економског развоја кроз јавне наступе општине на сајмовима и другим манифестацијама.
 • Учествује у организацији и реализацији едукативног програма у складу са потребама привредних субјеката и одговарајућих јавних служби у циљу подршке економског развоју општине.
 • Решава по захтеву из области привреде и предузетништва који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области занатство, угоститељства, трговине, туризам, саобраћаја и других привредних делатности од интереса за Општине.
 • Носилац је израде предлога пројеката и програма у области привреде и пољупривреде, посебно израде пољупривредне основе и годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољупривредна земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплаве и леда, пројеката из области јавних радова и сл.
 • Пружа стручну помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацију привредних друштава и предузетничких радњих код АПР, дневно ажурира базе података привредних субјеката и израђује извештаја о привредним активностима од значаја за оптину.
 • Утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласнисти и водопривредне дозволе за објекте и радове, у складу са овлашћењема општине.
 • Обавља стручне и административне послове у реализацији поверених послова за потребе фондова за развој РС као и републичке агенције за развој МСПП.
 • Врши друге послове по налогу преседника општине и началника општинске управе.

Одељење за финансије организује и координара поступак израде буџета, издаје упуства за припрему нацрта буџета и обезбећује доношење буџета по поступку и на начин утврћен Законом о буџетском систему.

Прати изврчење буџета и најмање два пута годишњем информише о томе извршне органе.

У извршавању буџета одељење за финанције, контролише план извршења буџета, врши промене апропријација у складу са законом о буџетком систему, контрорише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава.

            Месечно информише председника општине о планираним и оствареним примањима и издацима буџета.

            Одељење за финансије пројектује и прати приливе на консолидованим рачуну трезора и захтева за плаћање расхода и дефинише тромесечно, месечне и дневне куоте преузетих обавеза и плаћања.

            Управња готовинским средсвима на консолидованом рачуна трезора, контролише расходе, управња дугом.

            Обавља рачуноводсвене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и помоћне књиге саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт одлуке о завршном рачуну буџета, о локалним и административним таксама, о накнадама и коришћењу грађевинском земљишта, о висини стопе пореза на имовину и других одлука из области јавних прихода.

Обавља стручне и административне послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки.

Обавља рачуноводсвене послове за општинску управу, месне заједнице, фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење локалне порезке администрације- Врши утврчивање, наплату и контролу локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама порезких обвезника а наручито:

 • води регистар обвезника изворних прихода општине и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврћује сам порезки обвезник у складу са законом.
 • Врши канцелариску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања порезке обавезе.
 • Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редпвну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени управно поступак против управних аката донетих у порезком поступку, примењује јединствени информациони систем и води пореске књиговодство за локалне јавне приходе.
 • Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по ооснову локалних јавних прихода.
 • Издаје уверења и потврде порезким обвезницима која су им потребна ради остваривања њихових права предвићеним законом.
 • Евидентира у континуитету и води регистар нових порезких обвезника у области изворних прихода на територији општине.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове за комуналном – стамбене послове, грађевинске делатности и заштита животне средине врши управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области урбанизма, комунално-стамбеној области и области заштите животне средине.

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове за комуналном – стамбене послове, грађевинске делатности и заштита животне средине учествује у изради програма за израду Просторног плана Општине, врши јавно оглашавање ради уступања израде планског докумената, стара се о излагању планског документа на јавни увид, обезбеђује постојеће копије топографског и катастарског плана, односно дигиталне записе, односно катастар подземних и надземних водова, обезбеђује ажурирање катастарских подлога, прикупља податке за потребе израде програма за израду Плана, припрема предлоге одлука о изради урбанистичког плана, издаје изводе из Урбанистичких планова, издаје Акте о урбанистичким условима, организује јавну презентацију урбанистичког пројекта, потврђује да је Урбанистички пројекат израђен у складу са Урбанистичким планом, прибавља сагласности које су посебним законима прописане као услов за издавање одобрења за изградњу, прибавља услове за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру и друге прописане услове, решава пријаве објеката чије је грађење односно реконструкција завршена без грађевинске дозволе, издаје одобрења за изградњу, издаје употребне дозволе за објекте за које је надлежна општина, врши технички преглед објеката, доноси решења о рушењу објеката по захтеву странке.

Предлаже нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће из ове области. Непосредно спроводи прописе Општине у овим областима.

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове за комуналном – стамбене послове, грађевинске делатности и заштита животне средине врши послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности и стара се о обезбеђивању услова за трајно обављање комуналних делатности.

Прати остваривање програма уређивања грађевинског земљишта.

Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у складу са Законом, као и друге послове поверене законом у стамбеној области.

Обезбеђује услове за спровођење заштите и унапређење животне средине за обављање одређених делатности у складу са Законом.

Одељење за урбанизам, имовинско правне послове за комуналном – стамбене послове, грађевинске делатности и заштита животне средине врши послове који се односе на заштиту, очување и евиденцију непокретности општине, управљања, коришћења и располагања непокретностима општине, спроводи поступак експропријације, комасације, враћања земљишта, промет земљишта и зграда, као и друге послове у складу са Законом, Статутом општине и Одлукама општине.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење за јавне службе и Одељење задруштвене делатности врши послове управе у непосредном спровођењу Закона и других прописа који су поверени општини у остваривању права гађана у области социјалне заштите, здравствене заштите, друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и студенског стандарда, културе, спорта, борачко – инвалидске заштите.

Одељење за друштвене делатности предлаже нацрте аката из своје надлежности које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће.

Одељење за јавне службе и друштвене делатности врши стручне и административне послове који се односе на задовољавање потреба грађана о којима се стара Општина у областима друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, културе, спорта, социјалне заштите и здравствене заштите.

Врши послове ликивидатуре у области борачко – инвалидске заштите и породиљског одсуства.

Врши послове који се односе на признавање права на допунску заштиту бораца, војних инвалида и њихових породица.

Врши стручне послове у вези са статусом избеглица на територији општине Бујановац.

Одељење за јавне службе и друштвене делатности прати здравствено стање становништва на подручју општине и стара се о унапређивању услова којима се доприноси очувању и унапређивању здравља грађана у Општини.

Прати законитост рада установа у области друштвених делатности чији је оснивач Општина, врши техничке, административне и друге послове неопходне за успешно обављање послова из своје надлежности.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење за општу управу обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова и оверу потписа, рукописа и преписа.

Одељење за општу управу врши послове на издавању радних књижица, послове писарнице и архиве, послове радних односа у Општинској управи, стручне и административно – техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки.

Одељење за општу упарву послове врши и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање, чишћење, спремање и загревање радних просторија, одржавање и руковање средствима опреме и средствима везе, одржавање возила за потребе Општинске управе, доставне послове, пружање угоститељских услуга за потребе органа Општине и запослене у Општинској управи и послове економата за Општинску управу. У оквиру одељења за општу управу образоване су: Слузба за заједничко послове, стручна служба за скупштинске послове, стручна слуба за послове општинског већа и кабинет преседника општине.

Одељење за инвестиције и развој – је за реализацију Програма и закључених уговора, оверу извршености изведених радова обрачунатих и ситуацијама; доноси одређена решења и друга акта за која је прописима овлашћен; вршење стручног надзора за изградњу објекта која се финансирају преко општине Бујановац; извештаје и информације из делокруга Одељења. 

 

Служба за заједничке послове – Врши послове који се односи на вођење персоналне евиденције у вези са радним односима, коришћење биротех нички и других средстава и опреме, коришћење и одржавање зграда и службених просторија, физичко обезбеђивање зграде општине, обезбеђење других услове рада за општинску управу и друге органе, обезбеђивање рационалног коришћења пословног простора, превоз моторним возилама и друге сервисне услуге, послове возача, коришћење возила са којима располаже општинска управа, обавља оперативне послове за општински центар за обавештавање и послове цивилне заштите, послове текућег инвестиционог одржавања и обезбеђивања пословних зграда, послове умножавања материала и физичко обезбеђење објекта и одржавање грејања.

Служба може на основа угова обављати послове из свог делокруга за потребе других органа и организација уз накнаду.

Уговор из претходног члана закључује началник општинске управе односно лице које оно власти.

Стручна служба за скупштинске послове – обавља послове за потребе СО и њиних радних тела, врши стручне и организационе послове које се односе на : припрему седница, воћење записника са седница, обраду аката у својених на седницама, сређивање евидентирање и чување изворних аката и докумената о раду скупштине општине и њених тела, пружање стручне помоћи одборнички групама и изради предлога које доноси скупштина и њеним телама, пружање стручне помоћи одборницима, прибављање одговора и обавештење које одборници траже, представке и предлоге грађана стручна помоћ везана за избор, именовање и постављења воћење одговарајућих евиденција, протоколне послове за потребе СО врши проверу у саглашености нормативних аката које доноси скупчтина општине са законом и другим прописима.

Стручна служба за послове општинског већа – обавља послове за потребе преседника општине и општинског већа, врши стручне и организационе послове који се односе на припрему седница вођење записника са седница, обраду аката у својених на седницама , сређивање евидентирање и чуваће изворних аката усвојених на седницама сређивање, евидентирање и чување изворних аката о раду Општинског већа, вођење одговорајућих евиденција, протоколарне послове за потребе председника Општине и врши проверу усаглашености аката које доноси Општинско веће са законом и другим прописима.

Кабинет председника општине– врши стручне, саветодавне, организационе и административно – техничке послове за остваривање надлежности и овлашћења председника који се односи на представљање општине у односима према правним и физичким лицима у земљу и иностранству. Врши припрему за радње и друге састанке председника општине, прати активности на реализацију утврђених обавеза, координира активности на остваривању јавности рада, врши пријем странка који се непосредно обраћају председника општине, врши протоколарне послове поводом пријема домаћих истраних представника градова, културних, спортских и других представника поводом доделивања јавних признања и друге протоколарне послове које одредио председник и заменик преседника општине, врши распоређивање аката и предмета који се односи на председника и заменика председника општине и врши њихове архивање и срешује документацију везано за њихове активности.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Месне канцеларије

За извршавање одређених послова из изворне надлежности Општине, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, образују се Месне канцеларије.

Месне канцеларије се образују за следећа подручја:

 1. Месна канцеларија у Бујановцу, за насељено место: Бујановац, Боровац, Божињевац, Левосоје, Лопардинце, Лучане, Раковац, Карадник, Србска кућа, Осларе и Жужељица.
 2. Месна канцеларија Биљача, за насељено место: Биљача,Братоселце, Неговац, Новосело, и Самољица.

 1. Месна канцеларија Велики Трновац, за насељено место Велики Трновац,Мали трновац, Кончуљ и Турија ,
 2. Месна канцеларија Кленике, за насељено место: Кленике,Бараљевац, Брњаре,Буштрање, Воганце, Дрежница, Спанчевац, Себрат, Сејаце, Света Петка, Доњи Старац, Горњи Старац, Лукарце, Клиновац , Куштица, Јабланица , Претина, Русце, Узово и Трејак.

 1. Месна канцеларија Муховац, за насељено место : Муховац, Брезнице, Чар, Равно Бучије и Ђорђевац.
 2. Месна канцеларија Несалце, за насељено место Несалце, Добросин, Летовица, Грамада и Врбан.

 1. Месна канцеларија Зарбинце, за насељено место Зарбинце, Прибовац, Сухарно и Новосело.
 2. Месна канцеларија Жбевац, за насељено место Жбевац, Богдановац,Љиљанце, Кршевица и Кошарно.

.

Месне канцеларије врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова, оверу рукописа, преписа и потписа, издавање уверења о чињеницама када је то одређено законом, вршење послова пријемне канцеларије за општинске органе управе, вођење других евиденција када је то предвиђено законом и другим прописима.

Месне канцеларије могу да врше и друге послове које им из своје надлежности повери Општинска управа.

У Месним канцеларијама се могу обављати одређени послови за друге органе, организације и установе на основу уговора које закључује начелник Општинске управе односно лице које он овласти са представницима органа, организација и установа за које обављају послове.

Месне канцеларије врше одређене послове за Месне заједнице у насељеним местима Опшптине, које им повери Скупштина општине и Председник општине.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Одељење за инспекцијске послове врши послове инспекцијског надзора у области изградње, послове испекцијског надзора у области комуналне делатности,  послове  инспекцијског надзора у области заштите животне средине и послове  инспекцијског надзора у области друмског саобраћаја.

Врши извршења извршених решења и друге послове у складу са законом, Статутом и одлукама Општине.

Врши и друге послове по налогу Председника Општине и начелника општинске управе.

Преседник Општине – поставља и разрешава своје помоћнике у општинској управи који обављају послове из појединих области и то :

 – за урбанизам и заштиту животне средине;

 -за области примарне здравствене заштите;

 – за комуналну делатност;

 – за област привредне и пољупривреде.

Преседник Општине посебним актом одлушују о правима и обавезама помоћника.

Помоћници преседника Општине– покрећу инициативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези и питаља у вези са питањама која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове по налогу преседника Општине.

Организационе послове за рад помоћника преседника Општине – обављају основне организационе јединице Општинске управе, зависно од области у којој су ангажовани.

 1. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА

 • Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14),

 

 • Закон о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/07, 34/10 и

 

54/11)

 

 • Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016)

 

 • Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14, 13/2017 – одлука УС и 113/2017))

 

 • Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/2016)
 • Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14)
 • Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ број

 

97/08, 53/10, 66/11, 67/13 и 112/13, – аутентично тумачење и 8/2015 – одлука УС))

 

 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)

 

 

 • Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016)
 • Закон о култури („Службени гласник РС“ број 72/09, 13/2016 и 30/2016 – испр.))

 

 

 • Закон о  печату државних  и  других  орана  („Службени  гласник  РС“  број 101/07)

 

 • Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11 и 104/2016)

 

 

 • Закон o планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13, одлука УС, 132/2014 и 145/2014)

 

 

 • Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ број 80/92, 45/2016 и 98/2016)

 

 • Статут Општине Бујановац – пречишћен текст („Службени гласник Пчињског округа“ број 24/2008)

 

 • Пословник Скупштине општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа “ број 30/2008,

 

 • Одлука о Општинском већу општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа “ број 30/2008,

 

 • Пословник о раду Општинског већа („Службени гласник Пчињског округа “ број 18/08

 

 

 • Одлука о Општинској управи општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа “ број 30/2008,

 

 • Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11, и 68/2015 – др.закон);

 

 • Закон о јавним путевима, („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13);

 

 • Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11- одлука УС и 14/2016);

 

 • Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ број

 

36/09 и 8/10);

 • Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09 и 8/10 и 14/2016);

 

 • Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број

 

135/04 и 36/09);

 • Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ број 36/09 и 10/13);

 

 • Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“ број

 

36/09);

 • Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 91/10);

 

 • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 88/10);

 

 • Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04);

 

 • Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Службени гласник РС“ број 36/09);

 

 • Закон о хемикалијама („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 92/11 и

 

93/12);

 

 

 

 

 • Одлука у комуналне уређењу на подручију Општине Бујановац („Службени гласник Општине бујановац бр.6 /13.

 

 • Одлука о конализацију („Службени гласник пчинјског округа бр.11/2006).

 

 • Одлуке о проглашенју ерозивних подручија и прописиванју против ерозивних мера („Службени лист пчинјског округа бр.11/2006).

 

 

 • Одлука о превозу у друмском саобраћаја ( Сл.гласник града Лесковац бр.19/10).

 

 • Одлука о водоводу („Службени гласник пчинјског округа бр.11/2006).
 • Одлука о селским водоводима, изворима јавним ћесмама и јовном бунарима на територије општине Бујановац(„Службени гласник пчинјског округа бр.11/2006).

 

 • Одлука одрзанј домаћих живатинја на територије општине Бујановац ( Сл.гласник оптине Бујановац бр.2/2013.

23/09);

 

 • Одлука о радном времено (Сл.гласник пчинјског округа Бр.4/2009)
 • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12 и 42/13);

 

 • Закон о водама (”Службени гласник РС’ број 30/10 и 93/12);

 

 • Закон о комуналним делатностима (”Службени гласник РС” број 88/11);

 

 • Закон о одржавању стамбених зграда (”Службени гласник РС” број 44/95,

 

46/98, 1/01 и 88/11);

 • Закон о јавним набавкама (”Службени гласник РС” број 124/12);
 • Закон о безбедности саобраћаја на путевима (”Службени гласник РС’ број

 

41/09, 53/10, 101/11, 32/13 и 55/14);

 

 • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС” број 135/04 и 88/10);

 

 • Закон о енергетици (”Службени гласник   РС” број 57/11, 80/11, 93/12 и

 

124/12);

 

 • Закон о основама својинскоправних односа (“Службени лист СФРЈ” број 6/80 и 36/90 и “Службени лист СРЈ” бр. 29/96 и „Службени гласник РС“ бр.

 

115/05);

 • Закон о републичким административним таксама (“Службени гласник РС”

 

број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 и 57/14);

 

 • Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01

 

 • „Службени гласник РС“ бр. 30/10)

 • Закон о експропријацији („Службени гласник РС“ број 53/95 и „Сл. лист СРЈ“ бр. 16/01 и „Службени гласник РС“ број 20/09 и 55/13);

 

 • Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/11, 88/13 и 105/14);

 

 • Закон о становању („Службени гласник РС“ број 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 47/94, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 и 99/11);

 

 • Закон о начину и условима признавања права и враћању земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа („Службени гласник РС“ број 18/91, 20/92 и 42/98);

 • Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење („Службени гласник РС“ број 16/92);
 • Закон о  сахрањивању  и  гробљима  („Службени  гласник  РС“  број  20/77,

 

24/85, 6/89 и „Службени гласник РС“ број 53/93, 67/93, 48/94, 101/05, 120/12

 • 84/13);

 • Закон о задругама („Службени лист СРЈ“ бр. 41/96 и 12/98 и „Службени гласник РС“ бр. 101/05 и 34/06);

 

 • Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“ број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11);

 

 • Закон о процени утицаја на животну средину (”Службени гласник РС“ број 135/04 и 36/10);

 

 • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ број 135/04 и 88/10);

 

 • Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (”Службени гласник РС“ број 135/04);

 

 • Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (”Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);

 

 • Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“ број 36/09 и 88/10);

 

 • Закон о  амбалажи  и  амбалажном  отпаду  („Службени  гласник  РС“  број 36/09);
 • Закон о заштити природе („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10 и 91/10);

 

 • Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“ број 36/09 и 10/13);

 

 • Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“ број36/09 и 88/10);

   Закон о водама („Службени гласник РС“ број 30/10 и 93/12);

 

 • Закон о потврђивању протокола о регистрима испуштања и преноса загађујућих материја из конвенцију о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине („Службени гласник РС“ – Међународни уговори бр. 8/11);

 

 

 

 

 • Одлука о локалним комуналним таксама (”Службени гласник општине Бујановац” бр. 16/14);

 

 • Одлука о општинским административним таксама (”Службени гласник општине Бујановац” бр. 16/14);

 

 • Одлука о утврђивању висине накнаде, цене услуге, закупнина и друга а које значи приход ЈП Диртекције за грађевинско земљиште, урбанизам, путеви и стамбене послове општине Бујановац(”Службени гласник општине Бујановац” бр. 16/14);

 

 • Одлука о критеријумима и мерилима за утврђиванју закупнине и накнаде за уређиванје грађевинског земљишта за 2015 годину. (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 19/14);
 • Правилник о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава спортским организацијама у општини Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 19/14);
 • Правилник о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава за програме и пројекте удружења грађана у општини Бујановац(“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 19/14);
 • Правилник о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава за програме и пројекте из области културе у општини Бујановац(“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 19/14);
 • Одлука о имени и допунама одлуке о утврђивању назива улица и тргова и обележавању кућа бројевима на подручју града Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 4/15);
 • Одлука о буџету општине Бујановац за 2015 годину (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 18/14);
 • Одлука о завршном рачуну буџета општине Бујановац за 2014 годину (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 10/15);
 • Одлука о одређиванју модела и метода приватизације и предлаганју мера за припрему и растерећење субјеката приватизације – ЈП ,,РТБ“ у Бујановцу (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 10/15);
 • Одлука о правима у области социјалне заштите и социјалне сигурности грађана који се финансирају из буџета општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 7/15);
 • Одлука о одеђивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини чији је корисник оптина Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 7/15);
 • Одлука о помоћи у обнови за кориснике оштећених породичних стамбених објеката на територији општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 7/15);

 

 • Одлука о помоћи у обнови порушених породичних стамбених објеката на територији општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 7/15);

 

 • Одлука о утврђивању доприноса за утврђивање грађевинског земљишта (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 5/15);

 

 • Одлука о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 5/15);

 

 • Одлука изради плана детаљне регулације за зону изворишта и комерцијално пословне објекте и производње комплексе уз Гњилански пут сектор 6 (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);

 

 • Одлука о изради плана детаљне регулације за комерцијално – пословну и производну зону уз путне правце из Ниша и уз пут према Бујановачкој бањи (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);

 

 • Одлука о одређивању лица за оверу образаца за обрачун и исплату зарада, тромесечно извештавање о реализацији годишњих програма пословања и извештаја о кретању зарада и броја запослених у јавним комуналним предузећима и друштвима капитала која обављају делатнос од општег интереса (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);

 

 • Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);

 

 • Одлука о приступању плана капиталних инвестиција и програмског бужета општине Бујановац (“Сл. Гласник оптине Бујановац бр. 2/15);

 

 • Закон о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“ број 104/09

 

 • 99/11),
 • Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97, 31/01

 

 • „Службени гласник РС“ број 30/10),

 • Закон о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС“ број 72/09, 20/14 и 55/14),

 

 • Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12),

 

 • Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),

 

 • Закон о радним односима и државним органима („Службени гласник РС“ број 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01, 39/02, 49/05, 79/05, 81/05, 83/05 и 23/13),

 

 • Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“ број 104/09),

 

 • Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14),

 

 • Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ број 34/03, 85/05, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 и 75/14),

 

 • Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 43/01, 101/07 и 92/11),

 

 • Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ 36/10),

 

 • Закон о безбедбости и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/05),

 

 • Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09, 88/10,99/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14),

 

 • Закон о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ број 111/09, 92/11 и 93/12), Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ број 111/09),

 

 • Закон о цивилној служби („Службени гласник РС“ број 88/09),

 

 • Закон о тајности података („Службени гласник РС“ број 104/09),

 

 • Закон о легализацији исправа у међународном промету („Служ. лист СФРЈ“ бр. 6/73 и „Служ. лист СЦГ“ бр. 1/03 – Уст. повеља),

 

 • Закон о држављанству Република Србије („Службени гласник РС“ број 135/04 и

 

90/07),

 • Породични закон („Службени гласник РС“ број 18/07 и 72/11),

 

 • Закон о  оверавању потписа,  рукописа  и  преписа  („Служ.  гласник  РС“  број 93/14),
 • Закон о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09),

 

 • Закон о републичким административним таксама (“Службени гласник РС” број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 и 57/14),

 

 • Закон о ванпарничном поступку („Службени гласнин СРС“ број 25/82 и 48/88 и „Службени гласник РС“ број 46/95, 18/05, 85/12, 45/13 и 55/14),

 

 • Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине („Службени гласник РС“ број 72/14 и 81/14),

 

 • Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 29/13 и 104/13),

 

 • Правилник о садржини извештаја о јавним набавкама и начину вођења евиденције о јавним набавкама („Служ. гласник РС“ број 29/13),

 

 • Списак међународних организација и међународних финансијских институција чији се посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 33/13),

 

 • Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној способности наручиоца („Службени гласник РС“ број 31/13),

 

 • Правилник о програму и начину полагања посебног стручног испита за матичара („Службени гласник РС“ број 101/09),

 

 • Правилник о издавању извода из матичних књига намењених иностранству („Службени гласник РС“ број 15/10 и 102/11),

 

 • Правилник о начину уписа чињенице држављанства у матичну књигу рођених, обрасцима за вођење евиденција о решењима о стицању и престанку држављанства и обрасцу уверења о држављанству („Служ. гласник РС“ бр. 22/05, 84/05, 121/07 и 69/10),

 

 • Правилник о начину израде и садржају плана заштите од пожара АП, јединице локалне самоуправе и субјеката разврстаних у прву и другу категорију („Службени гласник РС“ број 73/10),

 

 • Уредба о програму и начину полагања државног стручног испита („Службени гласник РС“ број 16/09 и 84/14),

 

 • Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима – пречишћен текст („Службени гласник РС“ број 44/08 и 2/12),

 

 • Уредба о категоријама регистратурског материјала с роковима чувања („Службени гласник РС“ број 44/93),
 • Уредба о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе („Службени гласник РС“ број 100/11),

 

 • Уредба о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Службени гласник РС“ број 98/10),

 

 • Упутство о методологији за израду процене угрожености и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Служ. гласник РС“ бр. 96/12),

 

 • Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/09, 4/10, 10/10, 25/11, 5/13 и 94/13),

 

 • Уредба о канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ број 80/92),

 

 • Упутство о канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ број 10/93 и14/93),

 

 • Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига („Службени гласник РС“ број 109/09, 4/10, 10/10, 25/11, 5/13 и 94/13),

 

 • Одлука о усвајању стратегије одбране Републике Србије („Службени гласник РС“ број 88/09),

 

 

 • Уредба о електронском канцеларијском пословању органа државне управе („Службени гласник РС“ број 40/10),

 

 • Упутство о електронском канцеларијском пословању („Службени гласник РС“ број 102/10),

 • Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Службени лист СРЈ“ број 24/98, 29/98 и 25/00 и „Служ. гласник РС“ број 101/05 и 111/09),

 

 • Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица („Службени гласник СРС“ број 54/89 и „Службени гласник РС“ број 137/04

 

и 69/12),

 • Закон о  правима  цивилних  инвалида  рата  („Службени  гласник  РС“  број 52/96),
 • Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ број 107/05, 72/09,88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14),
 • Закон о јавном здрављу („Службени гласник РС“ број 72/09),

 

 • Закон о социјалној заштити („Службени гласник РС“ број 24/11),

 

 • Закон о остваривању заштите чланова породице лица на обавезној војној служби („Службени гласник РС“ број 9/77, 45/79, 10/84 и 49/89),

 

 • Закон о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“ број 16/02, 115/05 и 107/09),

 

 • Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/09, 52/11 и 55/13),

 

 • Закон о основном образовању и васпитању („Служ. гласник РС“ бр. 55/13),

 

 • Закон о средњем образовању и васпитању („Служ. гласник РС“ бр. 55/13),

 

 • Закон о друштвеној бризи о деци („Службени гласник РС“ број 49/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 25/96, 29/01 и 18/10),
 • Закон о предшколском образовању и васпитању („Службени гласник РС“ број 18/10),

 

 • Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ број 18/10 и 55/13),
 • Закон о култури („Службени гласник РС“ број 72/09),

 

 • Закон о младима („Службени гласник РС“ број 51/11),

 

 • Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“ број 52/11),

 

 • Закон о спорту („Службени гласник РС“ број 24/11 и 99/11),

 

 • Закон о избеглицама („Служ. гласник РС“ број 18/92, „ Служ. лист СРЈ“ бр. 42/02 и „Служ. гласник РС“ бр. 30/10),

 

 • Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13),
 • Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14),

 

 • Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом („Сл. гласник РС“ бр. 29/02, 80/04, 123/04, 17/06, 107/06, 51/10, 73/10, 27/11),

 

 • Правилник о ближим условима и начину остваривања права на родитељски додатак за прво дете („Сл. лист АПВ“ бр. 13/05),

 

 • Правилник о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета (“Службени гласник РС” бр. 1/02),

 

 • Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику (“Службени гласник РС” бр. 63/10),

 

 • Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања (“Службени гласник РС”број 61/12),
 • Правилник о стандардима квалитета рада установе (“Службени гласник РС” број 7/11 и 68/12),

 

 • Правилник о критеријумима за утврђивање мањег, односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу (“Службени гласник РС” број44/11),

 

 • Уредбa о праву на месечно новчано примање за време незапослености ратних војних инвалида од V до X групе из оружаних акција после 17. августа 1990. године („Службени гласник РС“ број 42/06),

 

 • Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи школа (“Службени гласник РС” број 80/10),

 

 • Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/06,

 

65/08 и 41/09),

 

 • Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ брoj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13),

 

 • Закон о водама („Службени гласник РС“ број 30/10 и 93/12),

 

 • Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ број 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ број 30/10),

 

 • Закон о туризму („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 99/11 и 93/12),

 • Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13),
 • Закон о републичким административним таксама (“Службени гласник РС”број 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 54/09, 35/10, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13 и 57/14),

 

 • Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС“ бр. 10/13),

 

 • Закон о превозу у друмском саобраћају („Службени гласник РС“ број 46/95, 66/01 66/05, 91/05, 62/06 и 31/11),

 

 • Закон о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“ број 104/09),

 

 • Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС“ број 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 7/12, 93/12, 114/12, 8/13, 47/13, 48/13, 108/13, 6/14, 57/14 и 68/14),
 • Закон о пензијском и инвалидском осигурању(„Службени гласник РС“ број 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13 и 75/14),

 

 • Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС“ број 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 7/12, 8/13, 47/13, 108/13,6/14, 57/14 и 68/14),
 • Закон о приватизацији („Службени гласник РС“ број 83/14),

 

 • Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС“ бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 и 68/14),

 

 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14),

 

 • Закон о финасирању политичких активниости („Службени гласник РС“ број 43/11),
 • Закон о  раду  („Службени  гласник  РС“  број  24/05,  61/05,  54/09,  32/13  и 75/14),
 • Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број62/06, 47/11, 93/12 и 99/13),
 • Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12),

 

 • Закон о јавном дугу („Службени гласник РС“ број 61/05, 107/09 и 78/11),

 

 • Закон о буџету Републике Србије за 2014. Годину („Службени гласник РС“ број 110/13),

 

 • Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14),

 

 • Закон о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14),

 

 • Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14),

 

 • Закон о рачуноводству („Служ. гласник РС“ бр. 62/13),

 

 • Закон о  рачуноводству  и  ревизији  („Службени  гласник  РС“  број  46/06, 1/09, 99/11 и 62/13), 11

 

 • Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова („Службени гласник РС“ бр. 74/10, 116/12 и 58/14),
 • Правилник о садржини, начину вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС“ број 86/10),

 

 • Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај („Службени гласник РС“ број 41/10, 103/10 и 99/12),

 

 • Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе општине Бујановац (бр. 110-1/13 од 13.2013.) год.

 

 

 • Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у Општинској управи општине Бујановац (број 06-09/12-03 од 20.03.2012.),

 

 • Правилник о измени правилника о измени и допуни правилника о звањима, занимањима и платама запослених у општинској управи општине Бујановац (број 02-65/15-03)

 

 

 • Правилник о начину и садржају извештавања о планираним и извршеним расходима за плате у буџетима јединица локалне власти у 2014. години („Служ. гласник РС“ бр. 17/14),

 

 • Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних срестава из буџета РС јединици локалне самоуправе, односно припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит аутономној покрајини („Службени гласник РС“ број 6/06 и 108/08),

 

 • Уредба о накнади трошкова и отпремнина државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“ бр. 98/07 – пречишћен текст и 84/14),
 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији (“Служ. гласник РС”

 

бр. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14),

 

 • Закон о извршењу и обезбеђењу (“Службени гласник РС” број 31/11, 99/11, 109/13 и 55/14),
 • Закон о стечају (“Службени гласник РС” број 104/09, 99/11, 71/12 и 83/14),

 

 • Закон о заштити животне средине (“Службени гласник РС” број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11),

 

 • Закон о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13),

 

 • Закон о прекршајима (“Службени гласник РС” број 65/13),

 

 • Закон о финансирању локалне самоуправе  (“Службени  гласник РС” број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13),

 

 • Закон о порезу на доходак грађана (“Службени гласник РС” број 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 7/12, 93/12, 114/12, 8/13, 47/13, 48/13, 108/13, 6/14, 57/14 и 68/14),

 

 • Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“ брoj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 и 108/13),

 

 • Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07 и 83/14),

 

 • Закон о рачуноводству и ревизији (“Службени гласник РС” број 46/06, 111/09, 99/11 и 62/13),

 

 • Уредбa о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга (“Службени гласник РС” број 53/03, 61/04 и 71/05),

 

 • Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза (“Службени гласник РС” број 63/03 и 51/10),

 

 • Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике (“Службени гласник РС” број95/14),

 

 • Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друга правна лица („Служ. гласник РС“ бр. 24/14).

 • Закон о јавном правобранилаштву („Службени гласник РС“ број 55/14),

 

 • Закон о парничном поступку („Службени гласник РС“ број 72/11, 49/13, 74/13 и 55/14),

 

 • Закон о ванпарничном поступку (“Службени гласник СРС” број 25/82, 48/88 и „Службени гласник РС“ број 46/95, 18/05, 85/12, 45/13, 55/14),

 

 • Закон о општем управном поступку (“Службени лист СРЈ” број 33/97 и „Службени гласник РС“ број 30/10),

 

 • Закон о управним споровима („Службени гласник РС“ број 111/09),

 

 • Закон о извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС“ број 31/11, 99/11, 109/13 и 55/14),

 

 • Законик о кривичном поступку („Служ. гласник РС“ бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14),
 • Закон о  јавној  својини  („Службени  гласник  РС“  број  72/11,  88/13  и 105/14),

 

 • Закон o планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13 и 98/13),

 

 • Закон о  државном премеру и  катастру  („Службени  гласник  РС“ број 72/09, 18/10 и 65/13),
 • Закон о хипотеци („Службени гласник РС“ број 115/05),

 

 • Закон о заложном праву на покретним стварима уписаним у регистар („Службени гласник РС“ број 57/03, 61/05, 64/06 и 99/11),

 

 • Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ број 29/78, 39/85, 45/89 и 57/89 и „Службени лист СРЈ“ број 31/93 и „Службени лист СЦГ“ број 1/03),

 

 • Закон о промету непокретности („Службени гласник РС“ број 93/14),

 

 • Закон о адвокатури („Службени гласник РС“ број 31/11 и 24/12),

 

 • Закон о Уставном суду („Службени гласник РС“ број 109/07, 99/11 и 18/13),

 

 • Закон о уређењу судова („Службени гласник РС“ број 116/08, 104/09, 101/10, 31/11, 78/11, 101/11 и 101/13),

 

 • Закон о судским таксама („Службени гласник РС“ број 28/94, 53/95, 16/97, 34/01, 9/02, 29/04, 61/05, 116/08, 31/09, 101/11, 93/12 и 93/14),

 

 • Закон о републичким административним таксама („Службени гласник РС“ број 43/03, 51/03, 61/05, 101/05, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12,47/13, 65/13 и 57/14),

 

 • Закон о експропријацији („Службени гласник РС“ број 53/95, „Служ. лист СРЈ“ бр. 16/01 и „Служ. гласник РС“ бр. 20/09 и 55/13),
 • Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“ број 62/06,65/08 и 41/09),
 • Закон о  стечају  („Службени  гласник  РС“  број  104/09,  99/11,  71/12  и 83/14),
 • Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13),
 • Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11),

 

 • Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12, 116/13 и 44/14),
 • Закон о враћању одузете имовине и обештећењу („Службени гласник РС“ број 72/11 и 108/13),
 • Закон о удружењима („Службени гласник РС“ број 51/09 и 99/11),

 

 • Закон о јавним путевима („Службени гласник РС“ број 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13),

 

 • Закон о национализацији најамних зграда и грађевинског земљишта, („Службени лист ФНРЈ” број 52/58, 3/59, 24/59, 24/61 и 1/63 и „Служ.лист СФРЈ“ бр. 30/67 и 32/68),

 

 • Закон о аграрној реформи и унутрашњој колонизацији („Службени гласник НРС” број 5/48, 11/49 и 34/56),

 

 • Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12),

 

 • Закон о претварању друштвене својине на пољопривредном земљишту у друге облике својине („Службени гласник РС“ број 49/92, 54/96 и 62/06),

 

 • Закон о враћању утрина и пашњака селима на коришћење („Службени гласник РС“ број 16/92),

 

 • Закон о  локалној  самоуправи  („Службени  гласник  РС“  број  129/07  и 83/14),
 • Закон о јавним службама  („Службени  гласник  РС“ број  42/91, 71/94,79/05, 81/05, 83/05 и 83/14),

 

 • Закон о враћању (реституцији) имовине црквама и верским заједницама („Службени гласник РС“ број 46/06),

 

 • Закон о безбедности саобраћаја („Службени гласник РС“ број 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 и 55/14),

 

 • Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 63/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 и 105/14),

 

 • Закон о  платном  промету  („Службени  лист  СРЈ”  број  3/02,  5/03  и „Службени гласник РС“ број 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11),
 • Закон о  привредним  друштвима  („Службени  гласник  РС“  број  36/11, 99/11 и 83/14),

 

 • Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ број 34/01, 62/06, 63/06, 116/08, 92/11, 99/11, 10/13, 55/13 и 99/14),

 

 • Закон о затезној камати („Службени гласник РС“ број 119/12),

 

 • Закон о државној управи („Службени гласник РС“ број 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14),

 

 • Закон о добробити животиња („Службени гласник РС“ број 41/09),

 

 • Закон о задругама („Службеном гласник СРС” број 57/89 и „Службени гласник РС“ број 67/93, 46/95 и 101/05),

 

 • Закон о  одржавању  стамбених  зграда  („Службени  гласник  РС“  број 44/95, 46/98, 1/01, 101/05 и 88/11),

 

 • Закон о туризму („Службени гласник РС“ број 36/09, 88/10, 99/11 и 93/12),
 • Закон о раду („Службени гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),

 

 • Одлука о општинском јавном правобранилаштву Општине Бујановац (”Службени Гласник града Лесковца” брoj 10/09).

 1. УСЛУГА КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА

Услуге које пружа општине Бујановац доступне су на веб сајту општине: www.bujanovac.rs

 1. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

Поступак пружања услуга и обрасци за подношење захтева налазе се на Интернет сајту општине Бујановац: www.bujanovac.rs

 1. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

Општинска управа општине Бујановац је у обавези да извештава о свом раду Скупштину општине, те се на седници Скупштине у текућој години за претходну годину разматра извештај о раду Општинске управе.

И З В Е Ш Т А Ј

О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2019.ГОД

R A P O R T I

MBI PUNËN E  ADMINISTRATËS KOMUNALE

PËR PERIUDHËN PREJ 01.01.-31.12.2019

Бујановац, ОКТОБАР 2020.год.

Bujanoc, TETOR 2020

                                                       Садржај –  Përmbajtja

Извештај о раду Општинске управе за 2019.годину, садржи:

Raporti mbi punën e Administratës komunale për vitin 2019 përfshin:

 1. Увод

Hyrjen

 1. Одељење за општу управу

Drejtoratin për Administrat të përgjithshme

 1. Одељење за привреду и локални економски развој

Drejtoratin për ekonomi dhe zhvillim ekonomik lokal

 1. Одељење за финансије

Drejtoratin për finansa

 1. Одељење за Локалну пореску управу

Drejtoratin për Administrat tatimore lokale

 1. Одељење за урбанизам, имовинско – Правне послове, стамбено – комуналне, грађевинске делатности и заштита животне средине

Drejtoratin për urbanizëm,çështje pronësore – juridike, banesore – komunale, veprimtari ndërtimore dhe mbrojtje të ambijentit jetësorë

 1. Одељење за Јавну службу

Drejtoratin për shërbime publike

 1. Одељење за друштвене делатности

Drejtorati për veprimtari shoqërore

 1. Одељење за инвцестиције и развој

Drejtorati për investim dhe zhvillim

 1. Одељење за инспекцијске послове

Drejtoratin për punë të inspekcionit

УВОД – HYRJE

          На основу Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. Закон и 47/2018), Општинска Управа:

          Në bazë të Ligjit për vetqeverisje lokale ( ,,Fletorja zyrtare e RS“,nr.129/2007, 83/2014 – ligj.tj. dhe 101/2016 – ligj.tj.dhe 47/2018) Administrata komunale:

– извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председник општине и Општинско веће;

– – ekzekuton vendimet dhe aktet e tjera të Kuvendit të Komunës, Kryetarit të Komunës dhe Këshillit Komunal;

– одлучује у првостепеном управном поступку о правима и обавезама грађана, предузеђа, установа и других организација о управним питањима из надлежности општине;

– vendos në procedurën e shkallës së parë administrative për të drejtat dhe detyrimet e qytetarëve, ndërmarrjeve, institucioneve dhe organizatave të tjera për çështjet administrative brenda kompetencës së komunës;

– обавља послове управног надзора над извршењем прописа и других општих аката Скупштине општине;

– kryen mbikëqyrje administrative mbi ekzekutimin e rregulloreve dhe akteve të tjera të përgjithshme të Kuvendit Komunal;

– спроводи законе и друге прописе чије извршење поверено општини;

– Zbaton  ligje dhe rregulloret tjera, zbatimi i të cilave i është besuar komunës;

– обавлја стручне и друге послове која му одреди Скупштина општина, Председник општине и Општинско веће.

– kryen detyra të ekspertëve dhe të tjera të përcaktuara nga Kuvendi Komunal, Kryetari i Komunës dhe Këshilli Komunal.

С тога Општинска управа обавља групу послова у оквиру својих надлежности.

            Si rezultat, Administrata Komunale kryen një grup të detyrave brenda kompetencave të tij.

Прва група послова се тиче функционисању њених извршних органа – Председника општине и Општинског већа;

Grupi i parë i detyrave ka të bëjë me funksionimin e organeve ekzekutive – kryetarit të komunës dhe Këshillit Komunal;

 Друга група послова је вођење и решавање иправних питања у управно, у првостепеном управном поступку о правима и обавезама грађана, предузећа, установа и организација из надлежности општине;

 Grupi i dytë i detyrave është menaxhimi dhe zgjidhja e çështjeve të parregullta në procedurën administrative administrative në shkallë të parë për të drejtat dhe detyrimet e qytetarëve, ndërmarrjeve, institucioneve dhe organizatave në kompetencë të komunës;

 Трећа група послова се односи на управни надзор на спровођење прописа и других аката Скупштине општине;

 Grupi i tretë i detyrave i referohet mbikëqyrjes administrative të zbatimit të rregulloreve dhe akteve të tjera të Kuvendit Komunal;

Четврта група послова се односи на спровођење закона  и других прописа уколико њихово спровођење поверено органима Општинске управе.

Grupi i katërt i detyrave i referohet zbatimit të ligjeve dhe rregulloreve të tjera nëse zbatimi i tyre i është besuar organeve të administratës komunale.

Пета група послова односи се на неодређене послове, стручне послове, које се обављају од стране Општинске управе, а као такве одређује их Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће.

            Grupi i pestë i detyrave i referohet punëve të papërcaktuara, detyrave profesionale, të kryera nga Administrata Komunale, dhe si të tilla përcaktohen nga Kuvendi Komunal, Kryetari dhe Këshilli Komunal.

Одлуком о Општинској управи утврђена су надлежности, унутрашња организација, начин руковођења, односи са другим органима, средствима за рад и друга питања важним за рад и организацију Општинске управе Општине Бујановац.

            Me Vendim mbi Administratën Komunale përcaktohen kompetencat, organizimi i brendshëm, mënyra e menaxhimit, marrëdhëniet me organet e tjera, mjetet e punës dhe çështje të tjera të rëndësishme për punën dhe organizimin e Administratës Komunale të Komunës së Bujanocit.

            Општинска управа је образовано као јединствени орган општине у Општини Бујановац.

            Administrata komunale është formuar si një autoritet i vetëm komunal në Komunën e Bujanocit.

            Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, Закона и Статута општине и других аката Општине.

            Administrata komunale kryen detyra të bazuara në dhe brenda kornizës së Kushtetutës, Ligjit dhe Statutit të Komunës dhe akteve të tjera të Komunës.

            Посао Општинске управе је отворена за јавност и она подлеже критици и јавне контроле од стране грађана предвиђено Законом, Статутом општине и Одлуке о Општинској управи.

            Puna e Administratës Komunale është e hapur për publikun dhe i nënshtrohet kritikave dhe kontrollit publik nga qytetarët e parashikuar nga Ligji, Statuti i Komunave dhe Vendimi për Administratën Komunale.

I- УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

I- VËREJTJET HYRËSE

 

            Одлуком Скупштине Општине Бујановац, бр.02-221/16 од дана 07.12.2016.године, у Општинској Управи су образоване следећа одељења:   

 1. Одељење за привреду и локални економски развој;

Drejtorati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik lokal;

 1. Одељење за финансије;

Drejtorati për financa;

 1. Одељење локалне пореске администрације;

Drejtorati i administratës tatimore lokale;

 1. Одељење за урбанизам, имовинско правне послове, комунално-стамбене, грађевинске делатности и заштиту животне средине;

Drejtorati për urbanizëm, punë pronësore-juridike, komunale-banesore, për veprimtari ndërtimore dhe për mbrojtje të mjedisit jetësor,

 1. Одељење за јавне службе

Drejtorati për shërbime publike

 1. Одељење за друштвене делатности;

Drejtorati për veprimtari shoqërore;

 1. Одељење за општу управу;

Drejtorati për administratë të përgjithshme;

 1. Одељење за инспекцијске послове;

Drejtorati për punë të inspeksionit;

 1. Одељење за инвестиције и развој.

Drejtorati për investime dhe zhvillim

 

            Општинска управа на крају извештајне 2019.године имала је у радни однос 173 запослених, од којих 157 у радни однос на неодређено време и 16 њих на одређено време. Школска стручна спрема запослених била је као у следећем:

            Administrata komunale në fund të vitit raportues 2018, ka pasur në marëdhënie pune 173 të punësuar, prej të cilëve 157 në marëdhënie pune në kohë të pacaktuar dhe 16 të tyre në marëdhënie pune në kohë të caktuar. Përgatitja profesionale e të punësuarëve ka qenë si në vijim:

                    – Висока стручна спрема – Përgatitja profesionale superiore ——80,

                    – виша стручна спрема – Përgatitja e lartë profesionale ——-19,

                    – средња стручна спрема – Përgatitja e mesme profesionale ——58,

                    – основно образовање – Shkollimi fillor———-16,

                      УКУПНО ———————-173.   

        

            Следи приказ рада Општинске управе за 2019 годину по организационим јединицама:

 1. ОДЕЛЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ – DREJTORATI PËR ADMINISTRATË TË PËRGJITHSHME

Током  периода од 01.01. – 31.12.2019. године, у Оделењу за општу управу општине Бујановац обављени  послови који се односе на:

 • Спровођење закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака и бирачких спискова.
 • Послови писарнице и архиве, превођења, послове радних односа у Општинској управи.
 • На физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање, чишћење тих објекта.
 • Послови економата.
 • Послови грађанског стања;
 • Стручне и административне послове за потребе Месних заједница,
 • припремање седница СО и ОВ.
 • Обезбеђивања услова рада за потребе Општинске управе;

Ky Drejtorat gjatë periudhës raportuese prej 01.01. – 31.12.2019. ka kryer punët të cilat kanë të bëjnë me:

 • Zbatimin e ligjeve dhe të akteve tjera, zbatimi i të cilave iu është besuar komunës në sferën e nënshtetësisë, librave të ofiqarisë, emrit personal, martesës dhe listave zgjedhore;
 • Ka kryer punët në lidhje me dhënien e librezave të punës, punët e notarisë dhe arkivit, përkthimit, punët rreth mardhënieve të punës;
 • Punët rreth sigurimit fizik të objektit, mbajtja e rregullt, dhe pastrimin e objektit;
 • Punët rreth dorëzmit të shkresave, punët e ekonomatit;
 • Punët rreth gjendjes civile;
 • Punët profesionale dhe administrative për nevojat e Bashkësive lokale;
 • Punët rreth përgatitjes së seancave të Kuvendit komunal dhe të Këshillit komunal;
 • Sigurimi i kushteve të punës për nevojat e Administratës komunale;

            У саставу  Оделења за општу управу образоване су следеће унутрашње организационе јединице:

 • Служба за заједничке послове;
 • Стручна служба за скупштинске послове;
 • Стручна служба за послове Општинског већа.
 • Служба за превођење
 • Служба за заштиту и спашавање.

          Në kuadër të këtij Drejtorati janë themeluar këto njësi të mbrendëshme organizative:

 • Shërbimi për punë të përbashkëta,
 • Shërbimi profesional për punë të Kuvendit,
 • Shërbimi profesional për çështje të Këshillit komunal
 • Shërbimi i përkthyesve dhe
 • Shërbimi për mbrojtje dhe shpëtim

            За извршавање одређених послова из надлежности Општине, као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, у саставу Оделења за општу управу образовано је  8 матичних подручја  и то: М.П у Бујановцу, М.П. Биљача, М.П. Велики Трновац, М.П. Кленику, М.П. Муховац, М.П. Несалце, М.П. Зарбинце и М.П. Жбевац.

          Për kryerjen e punëve nga kompetenca e komunës, si dhe punëve të besuara nga organet shtetërore dhe krijimin e kushteve që këto punë të kryhen më efikase dhe më afër vendit të banimit dhe punës së qytetarëve në kuadër të këtij Drejtorati janë themeluar 8 Zona të Amzës dhe ate: Z.A. Bujanoc,  Z.A.Bilaç, Z.A. Zhbevcë, Z.A. Klenikë, Z.A. Nesalcë, Z.A. Tërnoc, Z.A. Muhoc dhe Z.A. Zarbincë.

            Матична подручја врше послове који се односе на лична стања грађана, вођење матичних књига и издавање извода и уверења, састављање смртовница, праћење бирачких спискова и друге послове који повери Општинска управа.

          Zonat e Amzës kryejnë punë të cilat kanë të bëjnë me gjendjen civile të qytetarëve, udhëheqjen e librave të ofiqarisë dhe dhënien e certifikatave, hartimin e aktit të vdekjes, udhëheqjen e listave zgjedhore edhe punë tjera të cilat ja beson administrata komunale.

 

 1. РАД ИЗВРШИЛАЦА ПО  ОБЛАСТИМА И СЛУЖБАМА

    PUNA E EKZEKUTUESVE SIPAS VEPRIMTARISË DHE SHËRBIMEVE

 

 1. ПОСЛОВИ СТРУЧНЕ  СЛУЖБЕ  ЗА  СКУПШТИНСКЕ  ПОСЛОВЕ

        PUNËT E SHËRBIMIT PROFESIONAL PËR PUNË TË KUVENDIT

 

  На овим пословима раде 2 извршиоца: Секретар СО и саветник за Скупштинске послове. 

  Në këtë shërbim kemi 2 ekzekutues: Sekretari i KK dhe këshilltari për çështje të Kuvendit komunal.

  Ова служба је током  периода од 01.01. – 31.12.2019. године обављала послове припреме и обраде материјала за седнице Скупштине и његових радних тела, водила записнике са њихових седница, пружала стручну помоћ одборничким групама, одборницима, и вршила проверу усаглашености нормативних аката које доноси СО у складу са Законом и другим прописима.

  Ky shërbim gjatë periudhës raportuese prej 01.01. – 31.12.2019. ka kryer punët të cilat kan të bëjnë me pregatitjen dhe përpunimin e materialit për seancat e Kuvendit dhe të trupave të tyre punues, i ka përpiluar proçesverbalet nga seancat e mbajtuara nga ana e tyre, i ka ofruar ndihmë profesionale grupeve të këshilltarëve dhe ka bërë verifikimin e përputhshmërisë së akteve normative të cilat i bie KK me Ligj dhe me aktet e tjera.

  Скупштина оптине Бујановац је током периода од 01.01. – 31.12.2019. године одржала  9 редовних седница.

          Kuvendi Komunal i Bujanocit gjatë periudhës prej 01.01. – 31.12.2019. ka mbajtur 9 seanca të rregullta.

           На седницама Скупштине општине Бујановац разматрано и усвојено је :

 • 38 одлука;
 • 53 решења;
 • 11 закључак.

          Në seancat e Kuvendit Komunal të Bujanocit janë aprovuar:

 • 38 vendime
 • 53 aktvendime,
 • 11konklizione

Рад Скупштинских радних тела утврђен Статутом у извештајном периоду изгледао је овако:

 

 1. Savet za komunalne, stambene, urbanisti~ke i poslove za{tite `ivotne sredine odr`ao 1 sednicu.
 2. Savet za привреду, finansije i buџet odr`ao je 7 sednicа.
 3. Komisija za izbor i imenovaw odr`ala 3 sednicе.
 4. Op{tinski Savet za bezbednost odr`aо je 2 sednicе.
 5. Савет за здравље одржао је 3 седнице.

     Puna e trupave punuese të Kuvendit  gjatë  kësaj periudhe është si në vijim:

 1. Këshilli për punë komunale, banesore, urbanistike dhe për punë të mbrojtjes së mjedisit jetësor nuk ka mbajtur 1 seance;
 2. Këshilli për financa dhe buxhet ka mbajtur 7 seanca;
 3. Komisioni për punë të imunitetit dhe mandatit nuk ka mbajtur asnjë séance;
 4. Komisioni për zgjedhje dhe emërime ka mbajtur 3 seanca;
 5. Këshilli për siguri dhe parandalim të kriminalitetit e ka mabjtur 2 seanca;
 6. Këshilli për shëndetësi i ka mbajtur 3 seanca;

     

 1. ПОСЛОВИ СТРУЧНЕ  СЛУЖБЕ  ЗА  ПОСЛОВЕ  ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

PUNËT E SHËRBIMIT PROFESIONAL PËR PUNËT E KËSHILLIT KOMUNAL

 

  На овим пословима радили су 3 извршиоца:  Самостални саветник за полове Општинског већа и два референта за послове Општинског већа. Послови ове службе који су се обављении у периоду од 01.01. – 31.12.2019. године обухватају техничку припрему и организовање седница ОВ, обрада аката усвојених на седницама, припрема материјала и записника са седницама, сређивање, евидентирање и чување аката о раду Општинског већа.

  Në këtë shërbim kanë të punuar 3 ekzekutues: këshilltari i pavarur për punët e Këshillit komunal dhe 2 referentë për punët e Këshillit. Punët e këtij shërbimi  të cilat janë kryer gjatë periudhës prej 01.01. – 31.12.2019. përfshijnë  përgatitjen teknike dhe organizimin e seancave të këshillit komunal, punët që kanë të bëjnë me hartimin e akteve të aprovuara në seanca të Këshillit, përgaditja e materialeve, përpilimin e procesverbaleve nga seancat, rregullimin, evidentimin dhe ruajtjen e akteve mbi punën e Kshillit komunal.

Општинско веће општине Бујановац  у  периоду од 01.01. – 31.12.2019. године одржало је 30 редовних седница.

Këshilli komunal i Komunës së Bujanocit  gjatë periudhës prej 01.01. – 31.12.2019. i ka mbajtur 30 seanca të rregullta.

 

На седницама Општинског већа  донето је 109 разчличитих аката и то:

 • 6 Одлука,
 • 57 Решења,
 • 109 Закључка,
 • 1 оглас
 • 4 правилника
 • 1 програм
 • 2 извештаја

 

Në seancat e Këshillit komunal janë miratuar 180 akte të ndryshme:

 • 6 Vendime
 • 57 Aktvendime,
 • 109 Konkluzione,
 • 1 Shpallje
 • 4 Rregullore
 • 1 Program
 • 2 Raporte

          Скупштини општине Бујановац упућено је на разматрање и усвајанје 51 акaта (извештаји, програми рада, предлози, одлуке и планови).

            Kuvendi të Komunës Bujanoc i janë përcjellur për shqyrtim dhe aprovim 51 akte (raporte të punë, programe pune, propozime, vendime dhe plane)

          У периоду од 01.01. – 31.12.2019. примљено је укупно 299 различитих поднесака, и 2 предмета пренето је из 2018.г. што значи да је у раду укупно било 301 предмета.

          Në periudhën prej 01.01. – 31.12.2019. janë pranuar gjithësejtë 299 shkresa të ndryshme, ndërsa nga viti 2018 janë bartur 2, ashtu që numri i përgjithshëm i lëndëve të shqyrtuara është 301.

          Од укупног броја примљених предмета на седнициама Општинског већа решено је 231 захтева, 59 су прослеђени другим органима и установама (Центру за социјални рад, оделењу за финансије, оделењу за инвестиције), па је самим тим у раду је остало 11 предмета.

          Nga numri i përgjithshëm i kërkesave të paraqitura në seancat e Këshillit komunal janë zgjidhur 231 kërkesa, 59 kërkesa iu janë përcjellur organeve, ndërmarrjeve e enteve të tjera (Qendrës për punë sociale, drejtoratit për financa, drejtoratit për investime dhe zhvillim), ashtu që në punë kanë mbetur 11 lëndë.

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ  -PARAQITJA TABELARE

 

 

Укупно

примљено
Gjithësejtë të pranuara

Решено
Të zgjidhura
Донето на седницама ОВ
Të aprovuara në seancat e KshK
Другим органим и установама

Organeve dhe enteve të tjera

Нерешено
Të pazgjidhura
У 2019. год.
Në v. 2019
299 231 +59 231 59 11
Të bartur nga 2018
Пренето из 2018
2

пренета

të bartuara

Укупно
Gjithësejtë
301 290 231 59 11

 1. ПОСЛОВИ ГРАЂАНСКИХ СТАЊА– PUNËT E GJENDJES CIVILE

 

            На овим пословима имамо 1 извршиоца. У току  периода од 01.01. – 31.12.2019. године у области грађанских стања примљено је 234 предмета, а пренетих из 2018.године било је 6 предмета, односно укупно у решавању било је 240 предмета, од чега је решено и архивирано  225 предмета, а у поступку решавања остало је 15 предмета.

Në këto punë kemi 1 ekzekutues, gjatë periudhës raportuese 01.01. – 31.12.2019. në sferën e gjendjes civile janë pranuar 234 lëndë,  kurse prej vitit 2018 janë bartur 6 lëndë, gjegjësisht në procedurë kanë qenë gjithsejt 240 lëndë, prej të cilave janë zgjidhur dhe arkivuar 225, të pazgjidhura kanë mbetur 15 lëndë.

Од укупног броја предмета у току периода од 01.01. – 31.12.2019. године

Prej numrit të përgjithshëm të lëndëve në periudhën prej 01.01. – 31.12.2019.

За промену личног имена примљено је 144 предмета, и 6 предмета су пренета из 2018 што значи да у раду је било 150 предмета од чега је решено и архивирано  139,  а  1предмета су нерешени чији је поступак у току.

Për ndryshimin e emrit personal janë pranuar 144 dhe 6 lëndë të bartura nga viti 2018, çka don të thotë se ne procedurë kanë qenë 150 lëndë, prej të cilave janë zgjidhur dhe arkivuar 139, kurse 11 kanë mbetur në procedurë të zgjidhjes.

За исправку података  у МК рођених примљено је 50 предмета. Решена су и архивирано 47 предмета, а 3 предмета су у поступку.

              Për përmirsimin e shënimeve në LAL janë pranuar 50 lëndë. Janë  zgjidhur dhe arkivuar 47, ndërkaq 3 lëndë kanë mbetur në procedurë të zgjidhjes..

            – За накнадни упис у МКУ примљено 23 захтева, 22 су решена е 1 је у поступак решавања.

             Për regjistrim me vonesë në LAV janë pranuar 23 kërkesa, 22 janë zgjidhur e arkivuar dhe 1 ka mbetur në procedurë të zgjidhjes..

          – За исправку података у евиденцији о држављанству примљено је 7  предмета, и сви су решени и архивирани.

            Për përmisimin e të dhënave në evidencën e shtetësisë janë pranuar 7 lëndë të gjitha janë zgjidhur dhe arkivuar.

 

          За исправку  података у МКВ  примљено је 10 захтева, и сви су решени и архивирани.

            Për përmirësimin e të dhënave në LAK janë pranuar 10 kërkesa, të gjitha janë zgjidhur dhe arkivuar.

          У  области издавања  уверења  намењених за инострану употребу, примљено је 141 захтева, који су сви решени и архивирани. За инострану употребу издају се уверења о породичном стању, уверења о издржаваним члановима породице, као и потврде о животу.

          Në sferën e dhënies së çertifikatave për nevoja ndërkombëtare, janë pranuar 141 kërkesa, të cilat janë zgjidhur dhe arkivuar të gjitha. Për nevoja ndërkombëtare lëshohen çertifikata për gjendjen familjare, çertifikata mbi anëtarët e familjes që mbahen nga i punësuari në botën e jashtme dhe vërtetimin se personi është gjallë.

ПОСЛОВИ  РАДНИХ ОДНОСА – REFERATI PËR MARDHËNIE PUNE

            На овим пословима имамо 2 извршиоца и у току извештајног периода  у  области радних односа донета су следећа решења:

 • 22 решења о заснивању радног односа на одређено време,
 • 12 решења о престанку радног односа;
 • 4 решења о остваривању права на старосну пензију,
 • 11 уговора о обављању сезонских послова;
 • 15 решења о распоређивању радника,
 • 9 решења за стицање звања
 • 44 решење за плаћено одсуство;
 • 19 решења о солидарној помоћи
 • 17 решења о признавању путних трошкова
 • 6 решења о јубиларним наградама;
 • 15 потврде радницима о радном односу,
 • 168 решења о годишњем одмору ,
 • 15 решења о прековременом раду
 • 19 решења о одређивању коефицијента,
 • 3 решења о минулом раду,
 • 3 решења о признавању права на породиљско одсуство,
 • 16 пријава стручног испита,
 • 12 уговора о повременим и привременим пословима

          Në kryerjenë e këtyre punëve në kemi 2 ekzekutues dhe se gjatë periudhës raportuese në sferën e mardhënieve të punës janë aprovuar këto akte:

 • – 22 aktvendime mbi themelimin e mardhënies së punës për kohë të caktuar,
 • – 12 aktvendime mbi ndërprerjen e mardhënies së punës,
 • – 4 aktvendime për realizimin e të drejtës së shkuarjes në pension të pleqërisë
 • – 11 kontrata për kryerjen e punëve sezonale,
 • – 15 aktvendim mbi radhitjen e punëtorëve,
 • – 9 aktvendime mbi tiullin e ri,
 • – 44 aktvendime për pushim me pagesë,
 • – 19 aktvendime për ndihmë solidare,
 • – 17 aktvendime për pranimin e shpenzimeve të udhëtimit ,
 • – 6 aktvendim për shpërblim jubilare,
 • – 15 vërtetime për punëtorë,
 • – 168 aktvendime për pushim vjetor,
 • – 15 aktvendime mbi punën jashtë orarit të punës.
 • – 19 aktvendime mbi caktimin e koeficientit,
 • – 3 aktvendime mbi përvojën e punës,
 • – 3 aktvendime mbi njohjen e të drrejtës të oushimit të lehonisë,
 • – 16 paraqitje të provimit profesional,
 • – 12 kontrasta për punët e përkohëshme, të herëpasherëshme

          На основу службене евиденције у Општинској управи општине Бујановац закључно са 31.12.2019. било је запослено:

 • 158 радника на неодређено време
 • 10 радника на одређено,
 • 3 изабрана лица,
 • 3 именована лица
 • 6 радника са уговорима о повременим и привременим и сезонски радови.

 

            180  Укупно

          Në bazë të evidencës zyrtare në Administratën komunale të Komunës Bujanoc më 31.12.2019.  kanë qenë të punësuar:

 • 158 punonjës në kohë të pacaktuar,
 • 6 punonjës në kohë të caktuar,
 • 3 persona të zgjedhur
 • 2 persona të emëruar
 • 6 punonjës me kontratë për punë të përkohëshme dhe të kohëpaskohëshme.

 

Gjithësejtë: 180

            Осим тога вршили су пријаве и одјаве радника, оверавање здравствених књижица, сређивање досије радника и друге послове у вези радног односа.

          Përpos këtyre punëve kan bërë lajmërimin dhe çlajmërimin e punëtorëve, vërtetimin e librezave shëndetsore rregullimin e dosjeve të punëtorëve dhe punë tjera rreth mardhënieve të punës.

5. СЛУЖБА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ – SHËRBIMI I PËRKTHYESVE

          На овим пословима током извештајног периода год. имали смо 3 извршиоца – преводиоца  за превођење, који су  обављали  послове везане за превођење докумената са Албанског на Српски језик, као и са Српског на Албански језик  за потребе општине  Бујановац и по захтевима  странака.

          Gjatë kësaj periudhe në këto punë kemi pasë 3 eкzekutues – përkthyes ku kanë kryer punët që kanë të bëjnë me përkthimin e dokumenteve nga gjuha shqipe në ate sërbe dhe anasjelltas, për nevojat e komunës së Bujanocit dhe me kërkesë të palëve.

          У наведеном периоду по захтеву странке примљено је 51 предмета и сви су решени.

          Gjithsejt gjatë kësaj periudhe sipas kërkesave të  palëve janë pranuar 51 lëndë dhe të gjitha janë të zgjidhura.

          По службеној дужности  преведени су записници, одлуке, решења, закључци, извештаји и друго за потребе Скупштине општине и Скупштинских радних тела, општинске управе, Општинског већа и друге органе и службе Општинске управе, као и симултани преводи са седницама Скупштине, Општинског веча, Општинског савета за безбедност, и за потребе странака.

          Sipas detyrës zyrtare janë përkthyer procesverbalet, vendimet, aktvendimet, konkluzionet, raportet për nevojat e Kuvendit komunal dhe trupave punuese të Kuvendit, admnistratës komunale, Këshillit komunal dhe organeve të tjera dhe shërbimeve të admninistratës komunale si dhe përkthimet simultante nga seancat e Kuvendit, Këshillit komunal, Këshillit komunal për siguri dhe për nevoja të palëve.

 

 1. ПОСЛОВИ МАТИЧАРА – PUNËT E OFIQARËVE

 

          Матичне послове за подручје општине Бујановац у  периоду од 01.01. – 31.12.2019. годинe обављало је 11 матичара и заменика матичара у 8 матичних подручја.

          Punët e ofiqarisë për territorin e komunës së Bujanocit në periudhën raportuese prej 01.01. – 30.06.2019. i kanë kryer 11 ofiqarë dhe zëvendës ofiqarë në 8 Zona të amzës.

          Укупно је у периоду од 01.01. – 31.12.2019. години  у свим матичним подручјима извршено 494 уписа у МКР, МКВ и МКУ од чега је у МКР извршено 146 уписа, у МКВ извршено је 186 уписа, а у МКУ извршено је  162 уписа.

          Gjatë periudhës prej 01.01. – 3112.2019., në të gjitha zonat e amzës  janë bërë gjithsejtë 1068 regjistrime në LAL, LAK dhe LAV, prej të cilave në LAL 341 regjistrime, në LAK 398, kurse në LAV 329 regjistrime.

ТАБЕЛАРНИ  ПРИКАЗ ИЗВЕШТАЈА РОЂЕНИХ, ВЕНЧАНИХ  И УМРЛИХ ЛИЦА 

ОД 01.01. – 31.12.2020. ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ СВИХ

МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

PARAQITJA TABELARE E RAPORTIT PËR PERSONAT E LINDUR, TË KURORËZUAR DHE TË VDEKUR  PREJ 01.01. – 31.12.2019.

NË TË GJITHA ZONAT E AMZËS NË TERITORIN E KOMUNËS SË BUJANOCIT

 

 

LAL

 

LAK

 

LAV

 

Матична подручја
Zonat e Amzës

Редовни уписи

Regjistrimi i rregullt

Решењем органа
Me aktvendim të organit
Рођених у иностранстви
Të lindur  jasht
Укуно – Gjithësejtë Редовни уписи

Regjistrimi i rregullt

Решењем органа
Me aktvendim të organit
Венчаних у иностранству
Të kurorëzuar në botën e jashtme.
Укуно – Gjithsejt Редовни уписи

Regjistrim I rregullt

Решењем органа
Me aktvendim të organit
Умрлих у иностранству
Të vdekur në botën e jashtme.
Укупно – Gjithsejt

 

 

Бујановац
Bujanoc
0 5 135 140 183 0 47 230 140 4 8 148
Вел. Трновац
Tërnoc
0 3 74 77 38 0 31 69 44 3 6 53
Жбевац
Zhbevc
0 0 1 1 1 0 0 1 17 0 1 18
Кленике

Klenik

0 0 2 2 6 0 1 7 27 1 1 29
Биљача
Bilaç
0 0 45 45 16 0 15 31 20 1 4 25
Несалце
Nasalcë
0 0 47 47 25 0 15 40 18 4 8 30
Муховац

Muhoc

0 4 17 21 10 0 9 19 8 5 4 17
Зарбинце
Zarbincë
0 7 1 8 1 0 0 1 1 6 2 9
Укупно
Gjithsej:

 

0 19 322 341 280 00 118 398 275 24 34 329

            Осим наведеног у извештајном периоду издато је 4699 уверења из књига држављана, 8214 извода из матичних књига рођених, 1782 извода венчаних, 723 умрлих и 1498 интернационалних извода.

Përveç kësaj në periudhën raportuese janë dhënë 4699 çertifikata nga librat e shtetësisë, 8214 ekstrakte nga librat e amëzës të lindjeve, 1782 ekstrakte nga librat e amëzës të kurorëzimeve, 723 ekstrakte nga librat e amëzës të vdekjeve dhe 1498 ekstrakte internacionale.

7. ПОСЛОВИ АОП – PUNËT E PADH-it

На овим пословима током извештајног периода од 01.01. 31.12.2019.   имали смо 3 извршиоца који су вршили  ажурирање бирачких спискова за сва матична подручја општине Бујановац, што подразумева доношење решења о упису, брисању исправци  и допуни у бирачки списак, укупно донета су  3220 решења, од тога 1032 решења за упис бирача у бирачки списак, 1281 решења о брисању, 907 решења о изменама, допунама и исправкама и 16 решења о техничким грешкама.

Në kryerjen e këtyre punëve gjatë periudhës raportuese prej  01.01. – 31.12.2019. kemi pasur 3 ekzekutues, të cilët kanë  punuar në azhornimin e listave zgjedhjore për të gjitha zonat e amzës në territorin e komunës së Bujanocit, që nënkupton prurjen e aktvendimeve për regjistrimin e tyre, shlyerjen nga lista dhe përmirësimit të listës zgjedhore të komunës së Bujanocit, në këtë periudhë gjithsejtë janë nxjerrë 3220 aktvendime, prej të cilave 1032 aktvendime për regjistrimin e zgjedhësve në listën zgjedhore, 1281 aktvendime për shlyerje, 907  aktvendime për  përmirësime dhe plotësime në listën zgjedhore dhe 16 aktvendime për mënjanimin e gabimeve teknike.

Током овог извештајног периода је извршено и ажурирање Посебног бирачког списка, који се односи на Националне савете националних мањина, па стога су донета 830, од којих 16 решења о упису, 326 решења о брисању и 488 решења о изменама и допунама.

Gjatë periudhës raportuese është bërë edhe azhornimi i Regjistrit të veçantë zgjedhor, i cili përkon me Këshillat nacionale të pakicave kombëtare, andaj për nevojat e tyre janë nxjerrë 830 aktvendime, pre të cilave 16 për regjistrim, 326 për shlyerje dhe 488 aktvendime mbi ndryshim dhe plotësim.

         

 1. ПОСЛОВИ МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ – PUNËT E BASHKËSIVE LOKALE

          На овим пословима радио је 1 извршилац, и у  периоду од 01.01. – 31.12.2020.. години примљена су 187 захтева, ради издавања уверења, изјава, сагласности, ради остваривања својих права и сви су решени, и донето је:

 • 67 уверења о заједничком домаћинству,
 • 76 уверења о трошковима сахране,
 • 20 уверења о једном те истом лицу,
 • 4 уверења о старости, поседовању куће или плаца,
 • 16 Уверење о животу,
 • 1 Уверења о незапослености,
 • 2 уверење о националној припадности
 • 1 решење да је житељ општине Бујановац

          Në punën e këtij referati kanë punuar 1 ekzekutues, dhe në periudhën raportuese prej 01.01. – 31.12.2019. janë pranuar 187 kërkesa, me qëllim të dhënies së çertifikatave, deklaratave, pëlqimeve me qëllim të realizimit të të drejtave të tyre, dhe të gjitha janë zgjidhura edhe ate:

 • 67 çertifikata për jetën në bashkësi familjare
 • 76 çertifikata për shpenzimet e varrimit,
 • 20 çertifikata mbi identitetin e personit,
 • 4 çertifikatë për vjetërsinë e objektit,
 • 16 çertifikata se është ende gjallë,
 • 1çertifikata mbi papunësinë dhe
 • 2 vërtetim mbi përkatësinë kombëtare.
 • 1 aktvendim se është banotë i komunës së Bujanocit.

            Служба је радила и на пружању стручне помоћи  Месним Заједницама на територију општине Бујановац, радила је записнике са разних састанака , слала позиве, обавештења и слично.

          Shërbimi gjithashtu ka punuar edhe në dhënien e ndihmës profesionale Bashkësive lokale  në territorin e komunës së Bujanocit, ka përpiluar procesverbale nga takime të ndryshme, ka dërguar ftesa, lajmërime dhe të ngjajshme.

9. ПОСЛОВИ  АРХИВЕ  И  ИЗДАВАЊА  РАДНИХ  КЊИЖИЦА

    PUNËT E ARKIVIT DHE TË DHËNIES SË LIBREZAVE TË PUNËS

Референт архиве и издавања радних књижиица обављала следеће послове у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи:

 • врши пријем и разврставање предмета по категоријама,
 • рукује архивским материјалом и архивском грађом,
 • води архивску књигу и друге евиденције у области архивске грађе и регистарског

     материјала,

 • припрема архивску грађу ради предаје Историјком архиву,
 • издаје радне књижице и води одговарајуће књиге издатих радних књижица,

обавља и друге послове по налогу Начелника

Referenti i arkivës dhe i lëshimit të librezavve të punës ka ushtruar pnët në pajtim me Rregulloren mbi organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Administratën komunale dhe atë:

 • Pranimin dhe klasifikimin e lëndëve sipas kategorive,
 • Administron me materialin akivor dhe me gjedhen arkivore,
 • Udhëheq librin e arkivit dhe evidencat e tjera në fushën e gjedhes arkivore dhe të materialit të regjistrave,
 • Përgaditë gjedhen arkivore për t’ia dorëzuar Arkivit historik,
 • Lëshon libreza të punës dhe udhëheq librat përkatës të librezave të lëshuara,
 • Kryen edhe punë të tjera me urdhër të Kryeshefit.

У протеклом извештајном периоду  рађено је следеће:

 • извршен је упис у архивску књигу предмета из 2018.године, а

препис достављен Историјском архиву Врање.

 • вршен је пријем и разврставање предмета по категоријама, накнадно достављених од радника Општинске управе, који чине трајну архивску грађу.
 • сређивање и преношење документације у архивском депоу из 2016.године, која се је налазила у писарници општине Бујановац, а која представља трајну архивску грађу.

Gjatë kësaj periudhe është punuar si në vijim:

 • Është bërë regjistrimi në librin e arkivit i lëndëve të vitit 2018 ndërkaq kopja i është dërguar Arkivit historik nga Vranja,
 • Është bërë pranimi dhe klasifikimi i lëndëve sipas kategorive, të dërguara me vonesë nga ana e punëtorëve të Administratës komunale, të cilat përbëjnë gjedhë të përhershme arkivore,
 • Rregullimi dhe bartja e dokumentacionit në depon arkivore nga 2016, e cila gjendej në noterinë e Komunës së Bujanocit, e që paraqet gjedhe të përhershme arkivore.

На захтев радника одељења Општинске управе да им се из архиве пронађу одговарајућићи предмети за рад службе, исти су нађени и достављени радницима.

Me kërkesë të Drejtoratit për punë të përgjithshme janë gjetur dhe janë dhënë në dispozicion shërbimeve përkatëse për procedim.

У току извештајног периода  примљено је и 15 захтева странака за проналажење предмета из архивског депоа, након што су нађени фотокопије предмета су достављене странкама.

Gjatë periudhës raportuese janë pranuar 15 kërkesa të palëve për gjetjen e lëndëve nga depoja e arkivit, ndërkaq pas gjetjes së tyre, fotokopjet e tyre i janë dërguar palëve.

            Oбављени су и друге послове по налогу начелник Одељења.

Janë kryer edhe punë të tjera me urdhër të kryeshefit të Drejtoratit.

 

 1. ПОСЛОВИ ПИСАРНИЦЕ – PUNËT E ZYRËS PËR SHKRESA

У писарници  радили су  4 извршиоца, који су обављали послове пријема, распоређивања и достављања захтева странака на рад обрађивачима. Поред тога, обављано је и отпремање поште као и архивирање завршених предмета.

Në zyrën për shkresa kanë punuar 4 ekzekutues, të cilët kanë kryer punët e pranimit, shpërndarjes dhe dorëzimit të kërkesave të palëve deri te përpunuesit e lëndëve. Krahas kësaj ata kanë përgatitur dorëzimin e materialit në postë si dhe arkivimin e lëndëve të kryera.

            Током извештајног периода од 01.01. – 31.12.2019. год примљено је 2971 предмета:

 • Примљена пошта на личност: 2091,
 • Отпремљена пошта (препоручена писма) 3100

          Gjatë kësaj periudhe raportuese prej 01.01. – 31.12.2019. janë pranuar :

 • Posta e pranuar për personin………………………………… 2091
 • Posta e përgatitur (letra rekomanduese) ………………….. 3100

 

         

          У прилогу  овог извештаја је и табеларни приказ  о решеним и нерешеним првостепеним управним предметима као и  издатим уверењима  за наведени период у Општинској управи Бујановац.

          Këtij Raporti i bashkëngjitet edhe paraqitja tabelare për numrin e lëndëve administrative të zgjidhura dhe të pazgjidhura si dhe për numrin e çertifikatave të lëshuara për periudhën në fjalë në Administratën komunale të Bujanocit.

 

ИЗВЕШТАЈ О БРОЈУ ПРИМЉЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА РЕШАВАЊЕ

У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ ПО ОДЕЉЕЊИМА ЗА

ПЕРИОД ОД 01.01. – 31.12.2019. ГОДИНЕ

 

RAPORTI MBI NUMRIN E LËNDVE  TË PRANUARA PËR VENDOSJE NË  PROCEDURË ADMINISTRATIVE SIPAS DREJTORATEVE

NË PERIUDHËN PREJ  01.01. – 31.12.2019.

 

Управна област

Sfera administrative

Бр. Пренети

Предмета

nr. i lëndëve të bartura

Бр. Примљених предмета

Nr. i lëndëve të pranuara

 

Укупно

Gjithsejtë

Решени

Të zgjidhura

Нерешени

Të pa zgjidhura

Жалбе

Ankesa

1. имв.пр сл.

sh. pron. juridik

   382     60   442    44 398 6
2. Грађевинарство

Ndërtimtaria

6190   190 6381  304 6077 0
3.Комун.инс.полиц.

ins./policia komunale

     2 111    113  113     0 0
4. Пољопривреда

  Bujqësia

    3 20     23    22     1 0
5. Занатство
Zejtaria
    0   72     72   72      0 0
6. Грађанска стања
Gjendja civile
   9 234      243  228 15 0
7. Борачка заштита
Mbrojtja e luftëtarëve
    1 11      12     11      1 0
8. Заштита жив.сред.
Mbroj e mjed. jetësor
    0 26       26      23     3 0
9. Урбанизам

   Urbanizmi

    1   49      50      50     0 0
10. Грађевинска инспекција
Inspeksioni i ndërtimtarisë
    0 67      67     67    0 0
11. Саобраћајна инс.
Inspeksioni i komunikacionit
     0  47 47       47    0 0
12. Стамб. Ком. Делат.
Vepr. ban. komunale
     0    0          0        0   0 0
Укупно – Gjithësjetë 6588 888 7476 981 6495 6

 

 

 

УВЕРЕЊАÇERTIFIKATA

 

Бр. пренетих предмета
Numri i lëndëve të bartura
Бр. примљених предмета
Numri i lëndëve të pranuara
 Укупно у раду
Gjithësejtë në punë
Решени

Të zgjidhura

Нерешени
Të pazgjidhura
Жалбе

Ankesa

1.Урбанизам
Urbanizmi
1 114 115 115 0 0
2. геод. послови
Punët e gjeodezisë
0    0 0 0 0 0
3. Занатство
Zejtaria
0 14 14 14 0 0
4. Пољопривреда
Bujqësia
0 27 27  27 0 0
5. Грађанска стања
Gjendja civile
0 141 141 141 0 0
   Укупно – Gjithësejtë 1 296 297 297 0 0

                                        

 

 1. ПОСЛОВИ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ЗА  ЗАЈЕДНИЧКЕ  ПОСЛОВЕ

            PUNËT E SHËRBIMIT PËR PUNË TË PËRBASHKËTA

          Ова служба обавља стручне послове који се односе на одржавање зграде општине, обезбеђење зграде општине, обезбеђење других услова рада за општинску управу и друге органе, превоз моторним возилима,  послове умножавања материјала, послове у вези даставе материјала за СО и општинско Веће и других аката локалне самоуправе

          Ky shërbim ka kryer punët profesionale të cilat kanë të bëjnë me mirëmbajtjen e objektit të komumnës, sigurimin e objektit të komunës, sigurimin e kushteve të tjera për punë të administratën komunale dhe të organeve të tjera, bartjen me automjete zyrtare të zyrtarëve komunal, punët rreth shumëzimit të materialit, punët rrethë shpërndarjes së shkresave për nevojat e Kuvendit të Komunës, Këshillit komunal dhe të akteve të tjera të vetadministrimit lokal.

          Овом Службом руководи шеф Службе за заједничке послове

          Me këtë Shërbim udhëheq Shefi i shërbimit pë punë të përbashkëta.

 

          Послови техничког секретара – Punët e sekretarit teknik

          На овим пословима радили су 2 извршиоца, који су обављали административне техничке послове за  Председника општине, Председника СО и  заменика Председника Општине.

          Këto punë i kryejnë 2 ekzekutues të cilët kanë kryer punë tekniko – administrative për kryetarin e komunës,  kryetarin e kuvendit dhe për zv/kryetarin e Komunës.

          Послови су се односили на: евиденцију странака,обавештења странака о времену пријема код функсионера, пријем и отпремање поште функсионера.

          Punët kanë pasë të bëjnë me evidentimin e palëve, njohtimin e palëve mbi kohën e pranimit te funksionarët si dhe pranimin dhe dorëzimin e postës për funksionar.

         Послови економата – Punët e ekonomit

            На овим пословима радио је  2 извршиоца, који су у току извештајног периода вршили набавку канцелариског матерјала и ситног инвентара, вршио је набавку требовања матерјала и опреме, водио је евиденцију потрошеног материјала, вршио је фотокопирање матерјала за за потребе Стручне службе за послове СО, Општинског већа и Општинску управу.

          Këto punë i kryen 2 ekzekutues të cilët gjatë kësaj periudhe raportuesekanë bërë furnizimin me material për zyre dhe inventare të vogla, ka bërë furnizimin me material dhe paisje, ka bërë evidencën e materialit të harxhuar për administratë komunale dhe fotokopjimin e materalit për Shërbimin profesional për punët ë KK, Këshillit komunal dhe Administratës komunale.

          Послови домара – Punët e mirmbajtësit të objektit të komunës

У  извештајном периоду на овим пословима  радио је 1 извршилац који се старао  о одржавању зграде Општине и  инвентара у њој.       

Gjatë kësaj periudhe në këto punë ka punuar vetëm se 1 ekzekutues i cili është kujdesur për mirmbajtjen e objektit të Komunës  dhe të inventarit të saj.

          Послови возача  – Punët e vozitësve

          Ове послове у  извештајном периоду обављало је 4 извршилаца. Послови возача обављени су према потребама Општинске управе.

          Në periudhën raportuese këtë punë e  kanë ushtruar 4 ekzekutues. Janë kryer të gjitha punët sipas nevojës së Administratës komunale.

            Списак возила са пређеном километражом у току  извештајног периода је:

            Regjistri i automjeteve sipas kilometrave të kaluara në periudhën raportuese:

 

R.br.
Nr.
Vrsta
Lloji
Marka
Marka
Tip – Tipi ukupno pre|enih

kilometrat e kaluara

кm – km

Registar.

Broj

Nr. i targave

1. Putni~ko
Udhëtarëve
Pe`o
Pezho
407 31.974 BU-001 AN
2. Putni~ko

Udhëtarëve

Mazda 3 54.775 BU -013 ZG
3. Terensko

Udhëtarëve

Lada
Llada
Niva
Niva
2.569 BU 018 RX
4. Putni~ko

Udhëtarëve

[koda

Shkoda

Oktavia
Oktavia
17.637 BU 007 CK
5. Terensko
Terenit
Da~ija
Daçija
Daster
Daster
17.568 BU 009 US
6. Putni~ko

Udhëtarëve

Pe`o
Pezho
Bokser
Bokser
10.552 BU 011 NJ
7. Terensko

Terenit

Da~ija
Daçija
Daster
Daster
11.800 BU 012 TS
8. Putni~ko

Udhëtarëve

Шкода

Shkoda

Субер Б Suber B 38.549 BU 019 TN
9. Putni~ko

Udhëtarëve

Pe`o
Pezho
406 22.087 BU 005 KM
10 . Putni~ko

Udhëtarëve

Opel
Opel
Astra
Astra
11.827 BU 018 DČ
11 Teretno Mercedes 308 4.272 BU 021 BN
12 teretno Mercedes Sprinter 1.425 BU 020 ES
Укупно

Gjithësejtë

225.035

          Послови чувараPunët e rojtarëve

 

          Ове послове обављало је 5 извршиоца у  извештајном периоду, а њихов рад се одвијао по утврђеном распореду у сменама, који обављају послове физичког обезбеђења објекта и имовине Општинске управе, уласка и изласка странака и радника Општинске управе.

          Këto punë i kanë kryer 5 ekzekutues ndërsa orari i punës është i caktuar në ndërrime të cilët i kryejnë punët rreth sigurimit fizik të objektit dhe pasurisë së komunës, bëjnë evidencën e hyrje -daljeve të palëve dhe punëtorëve të Administratës komunale.

 

          Послови достављача  – Punët e komunikuesve

          На овим пословима радило је 12 достављача, који су достављали материјал за седнице СО и Општинског већа, позиве, решења и остало за потребе органа општинске управе.

          Këto punë i kanë kryer 12 komunikues, të cilët kanë dorëzuar materialet për seancat e KK dhe të Këshillit komunal, ftesat, aktvendimet dhe kanë punuar edhe për nevojat e tjera të organeve të Administratës komunale.

         

          Послови заштите на раду и противпожарне заштите

          Mbrojtja në punë dhe mbrojtja kundër zjarrit

 

          За обављање послова заштите на раду и противпожарне заштите ангажован је 1 извршилац који се стара о предузимању мера за заштиту на раду запослених у Општинској управи и предузима мере противпожарне заштите, стара се одржавању и врши евиденцију противпожарне апаратуре и других мера која су предвиђена законом.

 

          Rreth punëve të mbrojtjes në punë dhe mbrojtjes kundër zjarrit është i angazhuar 1 ekzekutues i cili kujdeset rreth ndërmarrjes së masave për mbrojtje në punë të punëtorëve të administrates komunale dhe ndërmerrë masat të mbrojtjes kundër zjarrit, kujdeset rreth mirëmbajtjes dhe bënë evidencën e aparaturës kundër zjarrit dhe të masave të tjera të cilat janë të parapara me ligj.

          Послови одржавања хигијенеPunët rreth mirëmbajtjes së higjienës

 

          Ове послове обављало је 5 извршилаца, од којих 2 на одређено време, чији се рад одвијао двократно по утврђеном распореду       

 

Gjatë periudhës raportuese këto punë i kanë kryer 5 të punësuara, prej tyre 2 në kohë të caktuar, të cilat kryhen në orar të ndarë në dy pjesë (para dhe pas dite) sipas orarit të përcaktuar.

          Послови припреме освежавајучих напитака

            Punët rreth përgatitjes së pijeve freskuese

 

          Ове послове обављало је 1 извршилац која вршила припрему и послуживања освежавајучем напитком.

          Ne periudhën e cekur raportuesa këto punë i ka kryer 1 ekzekutuese e cila ka bërë përgatitjen dhe shërbimin me pije freskuese.

 1. 12. ПОСЛОВИ СЛУЖБЕ ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ

               PUNËT E SHËRBIMIT PËR MBROJTJE DHE SHPËTIM

 

          Током извештајног периода  од 01.01. 31.12.2019.  године у овој служби радило је 2 извршиоца који су обављали послове заштите и спасавање по Правилнику о систематизацији радних места у ОУ Бујановац.

          Gjatë periudhës raportuese prej 01.01. 30.06.2019. në kët shërbim kanë punuar 2 ekzekutues të cilët kanë kryer punët e mbrojtjes dhe shpëtimit sipas rregullores për sistematizimin e evendeve të punës në Administratën komunale të Komunës së Bujanocit.

          У извештајном периоду Штаб за ванредне ситуације општине Бујановац одржао је 11 редовне седнице и 2 ванредне, на којима је разматрано 45 тачака а донето је 73 различитих аката у виду закључака, препорука и налога.

          Në periudhën raportuese Shtabi për situata të jashtëzakonshme i Komunës së Bujanocit i ka mbajtur 11 seanca të rregullta dhe 2 të jashtëzakonshme, në të cilat janë shqyrtuar 45 pika, ndërkaq janë nxjerrë 73 akte të ndryshme konkluzione, rekomandime, urdhëresa.

          Што се тиче послова одбрамбених припрема вршено је редовно ажурирање и усклађивање акта Плана одбране општине Бујановац који је разматран на седници Општинског већа одржаној дана 29.06.2017. године и једногласно је донетас Одлука о одобравању Плана одбране општине Бујановац.

          Sa i përket punëve përgatitore mbrojtëse është bërë azhornimi dhe harmonizimi i rregullt i Planit të mbrojtjes për Komunën e Bujanocit i cili është shqyrtuar në seancën e Këshillit komunal të mbajtur më 29.06.2017 dhe me atë rast njëzëri është aprovuar Vendimi mbi lejimin e Planit të mbrojtjes për Komunën e Bujanocit.

 

 

 1. ОДЕЛЕЊЕ ЗА ФИНАНЦИЈЕ

На основу Одлуке о Општинској управи општине Бујановац послови који припадају и који се реализују у  Одељењу за финансије  су следећи:

Në bazë të Vendimit mbi Administratën komunale të Komunës së Bujanocit ky Drejtorat ushtron dhe i realizon këto punë:

 • организује и кординира поступак израде буџета ,

Organizon dhe kordinon procedurën e hartimit të buxhetit

 • издаје упуства за припрему за припрему нацрта буџета,

jep udhëzime për përgatitjen e draftit të buxhetit

 • обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин утврђен Законом о буџетском система,

siguron aprovimin e buxheti tsipas procedurës dhe mënyrës së përcaktuar me Ligjin mbi sistemin buxhetor

 • прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о томе извршне органе,

e përcjellë ekzekutimin e buxhetit, dhe së paku dy here në vit për këtë  i informon organet ekzekutive,

 • у извршењу буџета Одељење за финансије: контролише план извршења буџета, врши промену апропријација у складу са Законом о буџетском система, контролише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке корисницима буџета,

në ekzekutimin e buxhetit Drejtorati për financa kontrollon planin e realizimit të buxhetit bënë ndryshimin e aproprijimeve në përputhje me Ligjin mbi sistemin buxhetor, kontrollon obligimet e marra, përcjell të hyrat dhe të dalat nga buxheti, jep rekomandime sfrytëzuesve të mjeteve buxhetore.

 • месечо информише Председника општине о планираним и оствареним примањима и издацима буџета,

e informon për çdo muaj kryetarin e komunës mbi ndarjet e planifikuara dhe të realizuara të buxhetit

 • одељење за финансије пројектује и прати прилив на консолидовани рачун трезора и захтеве за плачање расхода и дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавезаи плаћања,

drejtorati për financa projekton dhe përcjell hyrjet në llogarin e konsoliduar të thesarit dhe kërkesat për pagesën e shpenzimeve dhe definon kuotat tremujore, mujore dhe ditore të obligimeve të marra dhe pagesave.

 • управља готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе, управља дугом,

Menaxhon me mjetet e gatshme në llogarin e konsoliduar të thesarit, kontrollon shpenzimet, menaxhon me borxhet

 • обавља рачуноводствене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета,

i kryen punët e kontabilitetit, kryen pagesat, udhëheq librin kryesor të thesarit, dhe librat ndihmës, përpilon raportet financiare dhe përgatit Draft vendimin mbi llogarinë përfundimtare të buxhetit,

 • припрема Нацрт Одлуке о локалним, административним таксама, о накнадама о коришћењу грађевинског замљишта, о висини стопе пореза на имовину и других одлука из области јавних прихода,

përgadit Draft vendimin mbi taksat lokale dhe administrative, mbi kompenzimin për shfrytëzimin e tokës ndërtimore, mbi lartësin e shkallës së tatimit në pronë dhe vendimeve të tjera në sferën e të hyrave publike,

 • обавља стручне и административно-техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних финансија,

kryen punët profesionale administrative – teknike të cilat kan të bëjnë në ndryshimin e rregulave në sferën e financave publike,

 • одељење за финасије обавља рачуноводствене послове за Општинску управу, Месне заједнице, Фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено,

drejtorati për financa kryen punët e kontabilitetit për Administratën komunale, Bashkësit lokale, Fondet dhe subjektet të tjera kur ato i jan besuar me vendim të posaçëm.

Наведене послове радило је 13  радника у сталном радном односу, и 2  радника на одређено време.

Punët e përmendura i kanë kryer 13 punëtor me mardhënie pune të pacaktuar dhe 2 punëtorë me kohë të përkohshme dhe në punët e përkohshme.

Послове Одељења за финансије можемо да поделимо у две групе и то:

Punët e Drejtoratit për financa mund ti ndajmë në dy grupe edhe ate:

 1. Послови буџета, рачуноводства, благајне и локалних такси.

Punët e buxhetit, kontabilitetit, arkatarisë  dhe taksat lokale.

Одељење за финансије имало је дневну ажурност и било је ангажовано  на следећим пословима:

Drejtorati për financa ka pasur azhornime ditore dhe ka qenë i angazhuar në këto punë:

 • израда нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бујановац за 2018. годину. Ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања за 2018. годину   вршила је независна ревизорска кућа ДФК Консултант –Ревизија доо из Београда и добили смо следеће мишљење: “По нашем мишљењу, консолидовани завршни рачун Општине Бујановац за 2018. годину по свим материјално значајним аспектима даје истинит и објективан приказ извршења буџета на дан 31. децембар 2018. године, приказ прихода и расхода исказаних на готовинској основи, биланс стања имовине и обавеза, новчане токове, капиталне расходе, за годину која се завршава на тај дан, у складу са законским и другим прописима о буџетском система Републике Србије”.  Приликом израде  нацрта Одлуке о завршном рачуну буџета општине за 2018.годину, ревизорски тим је боравио   у периоду од 17.04. до 19.04.2018.године. Ревизорски тим је осим увида у финансијску документацију  Општинске  управе имао увид и у финансијску документацију  индиректних  корисника буџета (ЈП ”Дирекција за изградњу – у ликвидацији”,  ПУ “Наша радост”).

Hartimin e projekt Vendimit mbi llogarinë përfundimtare të buxhetit të Komunsë së Bujanocit për vitin 2018. Revidimin e raporteve të konsoliduara  financiare të llogaris përfindimtare të buxhetit dhe rregullsin e veprimeve për vitin 2018 krahas pëlqimit pararendës të kryer nga shtëpia e pavarur për revidim DFK Konsultant – Revizioni Shpk nga Beogradi dhe kemi marrë mendimin si në vijim: “Sipas mendimit tonë, llogaria e konsoliduar përfundimtare e komunës Bujanocit për vitin 2018, sipas të gjitha aspekteve materiale jep pasqyrë reale dhe objektive të realizimit të buxhetit në datën 31 dhjetor 2018, paraqitjen e të hyrave dhe shpenzimeve të paraqitura në bazë të parave të gatshme, bilancin e gjendjes së pasuris, rrjedhat financiare, shpenzimet kapitale, për vitin i cili përfindon me atë datë në përputhje me ligjin dhe të rregulloret tjera mbi sistemin buxhetor të Republikës Serbisë”. Gjat hartimit të Projekt Vendimit mbi llogarin përfundimtare të buxhetit të komunës për vitin 2018 ekipi i revidimit ka qëndruar në periudhën prej 17.07 deri më 19.04.2018. ekipi i revidimit përpos prezantimit në dokumentet financiare të Asministratës komunale  ka pasur qasje edhe ne dokumentet financiare të shfrytëzuesve indirekt të buxhetit (NP “Drejtoria për ndërtim” – në likuidim dhe EP “Gëzimi ynë”).

 • У извештајном периоду Одељење је три пута радило Нацрт одлуке о ребалансу буџета општине Бујановац и достављало Општинском већу, Скупштинском савету за привреду, финансије и буџет и СО Бујановац, први ребаланс је усвојен на седници СО Бујановац на седници СО Бујановац 30.09.2019. године, други ребаланс 05.12.2019. године и 30.12.2019. године.

Në periudhën raportuese ky Drejtorat tri herë ka hartuar Projekt vendimin për rebalansin e buxhetit të komunës Bujanocit dhe këtë ia ka dërguar Këshillit komunal, Këshillit për ekonomi, financa dhe buxhet të Kuvendit dhe KK të Bujanocit. Rebalansi i parë është aprovuar në seancën e KK Bujanocit më 30.09.2019, dyti më 05.12.2019 ndërkaq i treti më 30.12.2019.

 • Одељење је испоштовало буџетски календар и одрадило упутство за израду одлуке о буџету за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину и доставило свим директним и индиректним корисницима буџета општине као и свим основним и средњим школама са пратећим обрасцима у електронској форми.
 • Drejtorati e ka rrespektuar kalendarin buxhetor dhe ka hartuar udhëzimet për përgatitjen e Vendimit mbi buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2020, me projekcionet për vitin 2021 dhe 2022, duke ia përcjellur të gjithë shfrytëzuesve direkt dhe indirekt të buxhetit sikur edhe shkollave fllore dhe të mesme me ekstraktet përcjellëse në formë elektronike.

 • Одељење је урадило Бацрт одлуке о буџету општине Бујановац за 2020. годину и доставило Општинском већу, а Скупштина је Одлуку усвојила на седници одржаној 23.12.2019. године.

Drejtorati i e ka përpiluar Projekt Vendimin mbi buxhetin e Komunës për vitin 2020 dhe ia ka përcjellur Këshillit komunal, ndërsa Kuvendi Vendimin e ka aprovuar në seancën e mbajtur më datë 23.12.2019.

 • Након израде Нацрта одлуке о буџету општине Бујановац за 2020. годину одржани су састанци – јавне расправе са директним и индиректним корисницима буџета, основним и средњим школама, јавним предузећима и месним заједницама.

Pas hartimit të Projekt vendimit mbi buxhetin e Komunës Bujanocit për vitin 2020  janë mbajtur mbledhje – disktime publike me shfrytëzuesit direkt dhe indirekt të buxhetit, shkollave fillore të dhe mesme, ndërmarrjeve publike dhe bashkësive lokale.

 • Одржана је јавна расправа о буџету за 2020. годину са грађанима општине Бујановац у амфитеатру Економског факултета у Бујановцу 21.12.2019. године.

Është mbajtur debat publik mbi buxhetin për vitin 2020 me qytetarët e komunës Bujanocit në amfiteatrin e Fakultetit ekonomik në Bujanoc më datë 21.12.2018.

 • Исплата студентских стипендија за школску 2018/2019. годину за 730   студената.

pagesa e bursave të studentëve për vitin shkollor 2018/2019 për 730 student,

 • Месечна исплата ђачких стипендија из Координационог тела за 124 ученика средњих школа.

pagesa mujore e bursave të nxënësve nga Trupi koordinues për 124 nxënës të shkollave të mesme,

 • Исплата дотација удружењима грађана.

pagesa e dotacioneve për shoqatat e qytetarëve,

 • Исплата дотација културно-уметничким друштвима

pagesa e dotacioneve për shoqërit kulturo artistike,

 1. Исплата дотација спортским клубовима.

pagesa e dotacioneve për klubet sportive,

 • Исплата једнократне помоћи за субвенционисање дела путних трошкова ученика средњих школа са територије општине Бујановац за 835 ученика.
 • Pagesa e ndihmës së njëhershme për subvencionimin e një pjese të shpenzimeve të udhtimit të nxënësve të shkollave të mesme në territorin e komunës Bujanocit për 835 nxënës.

 • израда извештаја о оствареним приходима и извршеним расходима Буџета општине за период (01.-31.01.2019.; 01.01.-28.02.2019.; 01.01.-31.03.2019;. 01.01.-30.04.2019.; 01.01.-31.05.2019.; 01.01-30.06.2019.; 01.01.-31.07.2019.; 01.01.-31.08.2019.; 01.01.-30.09.2019.; 01.01.-31.10.2019.; 01.01.-30.11.2019. и 01.01.-31.12.2019.) и о томе је извештавало председника општине,

hartimi i raportit financiar mbi gjendjen e të hyrave dhe shpenzimeve për periudhën prej (01.01.-31.01.2019.; 01.01.-28.02.2019.; 01.01.-31.03.2019;. 01.01.-30.04.2019.; 01.01.-31.05.2019.; 01.01-30.06.2019.; 01.01.-31.07.2019.; 01.01.-31.08.2019.; 01.01.-30.09.2019.; 01.01.-31.10.2019.; 01.01.-30.11.2019. и 01.01.-31.12.2019.) dhe për këtë është raportuar kryetarit të komunës.

 • израда извештаја о примљеним и утрошеним средствима за инвестиционе пројекте из буџета Координационог тела,

Hartimi i raportit mbi mjetet e pranuara dhe të shepnzuara për projektet e investuara nga Trupi koordinues,

 • праћење инвестиција које се финансирају из буџета општине и других извора финансирања,

Përcjellja e investimeve të cilat janë financuar nga mjetet buxhetit të komunës dhe prej burimeve të tjera financiare,

 • месечно сравњење главне књиге трезора са Управом за трезор,

Nivelizimi mujor i librit kryesor të thesarit me Drejtorinë e thesarit.

 • књижење извода рачуна – Извршење буџета,

Evidentimi I ekstraktit të llogarisë – ekzekutimi I buxhetit,

 • израда месечног извештаја П/Р и достављање Министарству финансија – Управи за трезор до 5. у месецу,

Hartimi i raportit mujor të të hyrave dhe shpenzimeve ekstrakti P/R dhe dërgimi i tij Drejtorisë së thesarit në datën 5 të muajit.

 • израда и достављање извештаја о инвестирању сопствених прихода директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти Министарству финансија – Управи за трезор до 5. у месецу за предходни месец,

Hartimi dhe dërgimi i raportit mbi investimin e të hyrave vetanake për shfrytëzuesit e drejtpërdrejtë dhe të tërthortë të mjeteve buxhetore, Ministrisë së financave dhe ekonomisë – Drejtorisë së thesarit deri në datën 5. të muajit,

 • израда и достављање извештаја о кредитном задужењу “Образац 5” Министарству финансија – Управи за трезор до 10. у месецу за претходни месец,

Hartimi dhe dërgimi i raportit mbi obligimet kreditore “ekstrakti 5” Ministrisë së financave dhe ekonomisë – Drejtorisë së thesarit deri në datën 10. të muajit.

 • израда и пријављивање обрасца Појединачна пореска пријава о обрачунатим порезима и доприносима (ППП-ПД) за све исплате и слање Министарству финансија – Пореској управи,

Hartimi dhe paraqitja e ekstraktit Paraqitja individuale e tatimit mbi tatimet dhe kontributet e llogaritura (PPP-PD) për të gjitha pagesat dhe dërgimi Ministrisë së financave – Drejtoratit tatimor,

 • израда и достављање годишњег извештаја ППП-ОД, Министарству финансија – Пореској управи до 31. јануара за предходну годину,

Hartimi dhe dërgimi i raportit vjetorë PPP Ministrisë së financave – Drejtoratit tatimor deri më 31 janar për vitin pararendës,

 • израда и достављање образаца МУН и МУН-К, после сваке исплате комисије и уговора о делу Фонду ПИО,

Hartimi dhe dërgimi I ekstraktit MUN dhe MUN-K, pas çdo pagese komisionit dhe kontratave në vepër Fondit të SPI deri me 31 mars për vitin pararendës,

 • израда образаца од 1 до 4 за доставу кадровских и финансијских података у регистар запослених, изабраних, постављених и ангажованих лица у јавном сектору Министарству финансија – Управи за трезор од 1. до 7. у месецу за претходни месец,

Hartimi I ekstraktit prej 1 deri 4 për dërgimin e të dhënave kadrovike dhe financiare në regjistrin e personave të punësuar, zgjedhur, emëruar dhe të angazhuar në sektorin publik Ministris së ekonomis dhe financave- Drejtorisë së thesarit prej datës 01deri më datën 07 të muajit për muajin pararendës,

 • Образац 1 – Подаци о запосленимана на неодређено и одређено време, изабраним и постављеним лицима,

Ekstrakti 1 – të dhënat e të punësuarëve në kohë të pacaktuar dhe të caktuar, personave të zgjedhur dhe të emëruar.

 • Образац 2 – подаци о ангажованим лицима на основу уговора,

Ekstrakti 2 – të dhënat për personat e angazhuar në bazë të kontratës,

 • Образац 4 – подаци о примањима запослених, изабраних, постављених лица.

Ekstrakti 4 – të dhënat mbi të ardhurat e personave të punësuar, zgjedhur dhe të emëruar.

 • израда и достављање ЛП табела месечно и квартално Министарству финансија – Управи за трезор до 15. у месецу за предходни месец, до 20. у месецу за квартални извештај,

Hartimi dhe dërgimi i LP tabelës mujore dhe tremujore Ministris së ekonomis dhe financave- Drejtorisë së thesarit deri më datën 15 të muajit për muajin e pararendës, dhe deri më datën 20 të muajit për raportin tremujorë,

 • израда и достављање обрасца ПЛ-1 и ПЛ-2 (број запослених и маса планираних и исплаћених средстава за зараде) за све кориснике буџета, – Министарству финансија до 15. у месецу за предходни месец,

Hartimi dhe dërgimi i ekstraktit PL-1 dhe PL-2 (numri i të punsuarve dhe sasia e mjeteve të planifikuara dhe të paguara për të ardhura) për të gjithë shfrytzuesit e buxhetit, – Ministrisë së ekonomis dhe financave deri më datën 15 të muajit për muajin e pararendës,

 • РИНО образац – образац везан за рокове измирења новчаних обавеза. По пријему рачуна у службу имамо рок 3 дана да пријавимо неплаћене рачуне у РИНО образац а такође 3 дана да убацимо и плаћене рачуне у исти. До сада нисмо имали кашњења у измирењу обавеза (рок за плаћање је 45 дана).

RINO ekstrakti – ekstrakt lidhur me afatet për kryerjen e obligimeve financiare. Pas pranimit të llogaris kemi 3 ditë afat të paraqesim llogarit e pa paguara në RINO ekstrakt dhe gjithashtu 3 ditë për ti futur edhe llogarit e paguara në të njejtin. Deri më tani nuk kemi pasur vonime në kryerjen e obligimeve (afati për pagesa është 45 ditë).

 • Централни регистар фактура – од 01.03.2018. године сви корисници јавних средстава у обавези су да своје фактуре пријављују и измирују посредством Централног регистра фактура. До 31.12.2019. године имали смо кашњења у измиривању обавеза.

 • израда годишњег статистичког извештаја о инвестицијама у основна средства ИНВ-01 за 2018.годину –  РЗС-Одељење у Лесковцу,

Hartimi i raportit statistikor vjetor mbi investimet në mjetet themelore INV-01 për vitin 2018 ERS – Drejtoria në Leskoc,

 • израда месечног извештаја о расходима и издацима, приходима и примањима у буџету ЈЛС, као и месечног прегледа неизмирених обавеза локалне самоуправе. Извештаје достављамо до 15. у месецу за претходни месец.

Hartimi i raportit mujor mbi shpenzimet dhe ndarjet, të hyrave dhe arkëtimeve në buxhetin e NJVL, si dhe rishikimi mujor i detyrimeve të papaguara të vetëqeverisjes lokale. Ne paraqisim raporte deri më 15 të muajit për muajin e kaluar.,

 • обрачун и исплата зарада изабраним, постављеним и запосленим у општинској управи од 1-5 за предходни месец и

Rrogaritja dhe pagesa e të rrogave personave të zgjedhut, emëruar dhe të punësuarve në administratën komunale prej datës 1 deri më datën 5 për muajin pararendës dhe

 • вођење књиговодства за ОО Помоћ расељеним и избеглим лицима,

Udhëheqja e kontabilitetit për këshillin komunal për ndihmë personave të zhvendosur dhe të ikur,

 • У извештајном периоду успостављен је развој адекватног система финансијског управљања и контроле у општини Бујановац.

У овом извештајном периоду одељење учествује и у реализацији пројеката са страним донаторима и то:

Në këtë periudhë raportuese drejtorati marrë pjesë në realizimin e projekteve me donatorët e huaj edhe atë:

 • Европска унија:

Bashkimi evropian

 1. Унапређење капацитета за управљање отпадом: Квалитетно окружење – квалитетан живот – Набавка опреме за Трансфер станицу – достављање финалног извештаја Министарству финансија Владе Републике Србије.

Përmirësimi i kapaciteteve të menaxhimit të mbeturinave: Mjedisi cilësor – jeta cilësore – Blerja e pajisjeve për Transfer stacionin – Dorëzimi i raportit përfundimtar Ministrisë së financave të Qeverisë së Republikës së Serbisë, dhe

 1. Унапређење уличне расвете градског дела општине Бујановац.

Përmirësimi i ndriçimit në rrugë në pjesën e qytetit të komunës së Bujanocit.

Поред редовног праћења и измирења обавеза директног корисника буџета примљен је и реализован велики број захтева индиректних корисника буџета и то:

Krahas përcjelljes së rregullt dhe të kryerjes së obligimeve ndaj shfrytëzuesve të rregullt të buxhetit janë pranuar dhe realizuar edhe një numër i madhë i kërkesave të shfrytëzuesve të tërthortë të buxhetit edhe atë:

Туристичка организација Бујановац

Organizata turistike ………………………………………………………………………..

80
ЈП “Дирекција за изградњу – у ликвидацији” Бујановац

NP “Drejtoria për ndërtim” – në likuidim ………………………………………….

21
СЦ “Младост” Бујановац

QS “Rinia” ……………………………………………………………………………………

102
ДУ  “Вук Караџић” Бујановац

ESH “Vuk Karaxhiq” ……………………………………………………………………

135
Библиотека “14. Новембар” Бујановац

Biblioteka “14 Nëntori” …………………………………………………………………

115
ПУ “Наша радост” Бујановац

EP “Gëzimi ynë”……………………………………………………………………………

281
Дом здравља Бујановац

Shtëpia e shëndetit Bujanoc……………………………………………………………..

89
Центар за социјални рад

Qendra për punë sociale………………………………………………………………….

40
Основно образовање (12 основих школа)

Skollimi fillor (10 shkolla fillore)……………………………………………………

849
Средње образовање (2 основне школе)

Shkollimi i mesëm (2 shkolla të mesme)…………………………………………..

258

што укупно износи 1980 захтева.

Gjithësejtë ka pasur 1980 kërkesa.

У извештајном периоду радници Одељења су присуствовали стручним семинарима.

Në periudhën raportuese punëtorët e Drejtoratit kanë marrë pjesë në seminaret profesionale.

Одељење за финансије је помагало Служби Општинског већа у изради Закључака и Решења о употреби текуће буџетске резерве.

Drejtorati për financa ka ndihmuar Shërbimin e Këshillit komunal në hartimin e Konkluzioneve dhe Aktvendimeve mbi përdorimin e rezervës vijuese buxhetore.

 1. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

PROKURIMET PUBLIKE

Послови јавних набавки у Општинској управи обављају се преко Комисије за јавне набавке, која је формирана Одлуком Општинског већа, а  стручне и административно – техничке послове  ради Одељење за финансије са два извршиоца  у сталном радном односу.

Punët e prokurimeve publike në Administratën komunale kryhen permes Komisionit për prokurime publike, e cila është formuar me Vendimin e Këshillit komunal, ndërsa punët profesionale-administrative i kryen Drejtorati për financa permes nji ekzikutuesi me punë të përhershme.

Активност радника који раде на пословима јавних набавки директно је повезана са активношћу Комисије за јавне набавке општине Бујановац.

Aaktiviteti I puntorëve të cilët punojn në punët e prokurimeve publike drejtpër drejtë I lidhur me aktivitetet e Komisionit për prokurime publike të komunës së Bujanocit.

Из Извештаја који се доставља Управи за јавне набавке Београд могу се видети стручни и административно – технички послови који су обављали радници  у јавним набавкама (отворени поступак, јавне набавке мале вредности и јавне набавке мале вредности – путем наруџбенице).

Nga raporti që I dërgohet Drejtoris për prokurime publike – Beograd mund të shihet punët profesionale administrative teknike të cilat I kan kryer punëtorët në prokurime publike (procedur e hapur, prokurimet publike me vlerë të vogël dhe prokurimet publike me vlerë të vogël – përmes porosisë).

Имајући у виду напред изнето, мислим  да је Одељење успешно радило и извршавало све задатке и активности у наведеном периоду.

Duke pasur parasysh gjithë këtë që u tha, mendoj se Drejtorati për financa ka punuar dhe  i ka kryer punët e veta me sukses, për periudhën e cekur.

 

 

III. ОДЕЉЕЊЕ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ – БУЈАНОВАЦ

ADMINISTRATA LOKALE TATIMORE – BUJANOC

 

На основу Одлуке СО Бујановац бр.06-020-120/06 од 04.12.2006 год. основана је ЛПА Општинске управе општине Бујановац.

           Në bazë të vendimit të Kuvendit të komunës së Bujanocit nr. 06-020-120/06 të datës 04.12.2006  themelohet drejtorati për ATL

 

           ЛПА  функционише од почетка 2008 год

           ALT  funksionon nga fillimi i vitit 2008 v.

 

ЛПАима9 радникасаследећомстручномспремом

           ATL   ka  9 puntor me strukturë kualifikuse

 

Високастручнаспрема                                    (7 )

 • Pregaditja superiore
 • Вишастручнаспема ( 0 )
 • Pregaditja e lartë
 • Срдедњастручнаспрема   (2)
 • Pregaditja e mesme shkollore

Систематизацијераднихместа:

Sistematizimi i vendeve të punës

 • Начелникоделења ( 1)

Kryeshefi i drejtoratit një                            

     

Инспекторканцеларијскеконтроле                             (1)                        

 • Inspektor i mbikqyrjes në zyre një

 

 

 • Порескиконтролор            (2 )                   

            Kntrollus tatimor

 

 • Poreskiinspektor             (2
 • Ispektortatimor
 • извршитељ                        (1)
 • Ekzegutus i lartë tatimor një

 

 • Порескиизвршитељ (1 )
 • Ekzegutus tatimor

 

 • Пословипорескеевиденције ( 1 )
 • Punët e evidencsës tatimor një

 

 • Пословиадминистраторамреже Л П А       (1 )

      Punët e administratorit të rrjetit të  ATL  

 

Извори јавних прихода су:

                                      Të hyrat burimore janë:

 

     порез на имовину физичких лица

    -порез на имовину правних лица

    -приходи од истицања фирме на пословном простору

    -накнада за грдско грађевинско земљиште од физичких и правних лица

    -порез на имовину од пољопривредног земљишта

    -боравишна такса и

    -накнада за животну средину.

 

    –

 

   Tatimi në pronë i personave fizik,

   Tatimi në pronë i personave juridik,

     Taksa mbi shenimin(ekspozimin) e firmës në lokalin afarist-firmarina

      Kompenzimi i tokës ndërtimore qytetare

    T atimi në pronë i tokës    bujqësor,

    Taksa e qëndrimit         dhe 

       Kompenzimi  për mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetësor

 

 

 

 

Изворни локални приходи остварени у буџету локалне                   

самоуправе од:

 Të hyrat burimore të buxhetit në njisin e vetëadministrimit

             Lokal janë ;

                                    Пореза на имовину физичких лица

 • Tatimi në pronë i personave fizik

Што се тиче пореза на имовину физичких лица у периоду од 01.01.2019 до 31.

12.2019 ЛПА је радила на ажурирање базе података и уписа нових пореских обвезника, тако да све пријаве које су попуњене на терену прошле године убачене су у програм чиме је знатно повећан број пореских обвезника.

         Sa i përket tatimit në pronë te personat fizik  gjatë periudhës paraprake 01.01.2019 deri 31.12.2019 drejtorati i tatimeve ka punuar  në  azhurimin e bazës së të dhënave  njiherit edhe regjistrimin e obligusve të  ri tatimor ,kështu që gjitha fletëparaqitjet të cilat  janë plotsuar nga tereni vitin e kaluar ato janë janë futur në program gjë që ka bërë edhe rritjen e numrit të obligusve tatimor .

 

      Бр. Решење                 задужење са решење                уплата               реализација у%

 • Nr i akv. Ngarkesa me aktvendime          pagesat            realizimi

             10775                 34.163.549,53                   18.840.362,15          56%

 

Планирани износ пореза на имовину од физичких лица по буђету је 19.800.000,00 динара

Të planifikuara për periudhën paraprake  nga   tatimi në pronë personat   fizik sipas buxheti janë   19,800,000,00

            Порез на имовину правних лица

Tatimi në pronë personat juridik

 

Ступањем на снагу измена и допуна закона о порезима на имовину (сл.гл. РС бр. 47/2013)омогучено пореским обвезницима који воде пословне књиге од  2014 године самоопорезивњем достављањем пореске пријаве (ППИ1 ) које пореске оделење задужује за ту непокретност која је на (ППИ1

 

Me hyrjen në fuqi të ligjit mbi plotsimin dhe ndërrimin e ligjit mbi tatimin në pronë(fletorja zyrtare RS nr. 47/2013 ) ju ka mundsue që obligusit tatimor që udhëheqin libra afariste nga viti  2014 të vetëtatimohen  duke e sjell fletëparaqitjen tatimore (PPI 1 ) të cilën organi  i drejtoratit të tatimit e ngarkon për atë patundshmëri e cila është në (PPI 1)

 • Бр. Решење задужење са решење                уплата        реализација у %
 • Nr aktv. Ngarkesat me aktvendim         pagesat          realizimi  në  %

           55                  17,832,649.01                   10,509,334.23    58 %

Планирано по бужету за овај период је 19,000,000,00 дин.

Të planifikuara për periudhën paraprake  sipas buxheti janë 19,000,000,00  din

Комунална такса на име фирмарине

Taksa komunale në emër të firmës

У  току 2012 године дошло је до измена и допуна закона о финансирању локалне самоуправе.Ове измене су се тицале управо таксе за истицање фирме на пословном простору чиме је дошло до  тога да се за велики број таксених обвезника укида обавеза плаћања, осим оних обвезника који имају већи остварени обрт од минимума који прописује нови закон  који је објављен у Сл.гл.РС. бр. 93/2012.год. дана 28..09.2012.

 

Gjatë vitit 2012 ka ardhë deri te ndryshimi  dhe plotësimi i Ligjit mbi finansimin e vetëqeverisjes lokale, këto ndryshime dhe plotësime janë bërë te taksa mbi shenimin e firmës në lokalin afarist e ashtuquajtura-firmarinë. Çka do të thot se sipas ndryshimit dhe plotësimit të ligjit në fjalë të shpallur në fletoren zyrtare të RS nr 93/2012 të datës 28,09,2012.

 

Бр. Решење                 задужење са решење                уплата               реализација у %

 • Nr i akt.                    Ngarkesat me aktv.                Pagesat            realizimi në %

       69                                 22,979,467.27                   25,390,620.36         110 %

 

 • Планирани средстава за овај период по буџету су 24,000,000,00 дин.
 • Të planifikuara për periudhën paraprake sipas buxhetii janë, 24,000,000,00 din

 

            Накнада за унапређење и заштиту животне средине

Taksa mbi kompenzimin për  mbrojtjen dhe përparimin e mjedisit jetsor

 

Што се тиче ове накнаде она је у нашој општини уведена од 01.01.2013.год. Средства која се прикупљају на основу ове  таксе намењена су за заштиту животне средине као сто су:

Уређивање водовода,паркова,канализације итд

Накнада за унапређење и заштиту животне средине за 2019 године променила закон о задужење што значи да смо задужили порески обвезници  до 1.03.2019 год .

  Sa i përket taksës në fjalë kjo është taksë e re e cila ka filluar të zbatohet nga 1,01,2013 në komunën e Bujanocit.Mjetet të cilat grumbullohen nga kjo taksë dedikohen për rregullimin dhe mbrojtjen e ambientit, siç janë rregullimi  i ujësjellsit, parqeve , kanalizimit, etj.

Kompenzimi për mbrojtjen dhe përparimin e e mjedisit jetsor nga viti 2019 ka ndryshuar edhe metoda e tatimimit,kështu që për vitin në fjalë kemi ngarkuar obligusit tatimor deri me datën 1.03.2019

 

 

 

 • Бр. Решење задужење са решење                уплата            реализација у %
 • I akv. Ngarkesat me akvendim                      pagesat            realizimi në %

       10951                      1,319,749.91                    3,234,174.00              245 %          

 

Планирани средстава  по буџету су5,000,000.00 дин

                  Të planifikuara për periudhën në fjalë sipas buxheti janë 5,000,000.00 dinar

 

 

Комунална такса за коришчење простор на јавним површнама

Taksa komunale për shfrytzimin e hapsirës në sipërfaqe publike

 

Бр.решења                задужења са решенје                      уплат       реализација у %             

Nr. I akvend.                Ngarkesa me aktvendim                 pagesat              realizimi në  %

 

                                                                                           1,363,985.99  

 

Што се тиче ову таксу ми за 2019 год. Нисмо могли да и задужимо због измене закона (сл.95/2018 од 8.12.2018 закон о накнадама за коришчење јавни добара)

Sa i përket taksës në fjalë ne për vitin 2019 nuk kemi mund të ngarkojmë obligusit për shkak të ndryshimt të ligjit (fl.95/2018 të datës 8.12.2018- ligji mbi kompenzimin e përdorimit të të mirave publike)

 

Од 01.01.-31.12.2019 ЛПА радила и ове послове

Nga 01.01-31.12.2019 ALT ka bërë edhe këto punë

 

21836  комада  решење

                    aktëvendime edhe ate:

 

10775        решење за порез на имовину физицка лица

                 Aktëvendime për tatimin në pronë personat fizik

 

55   решење за порез на имовину правна лица

  Aktëvendime për tatimi në pronë  personat juridik

 

69решење за комуналну таксу  

                 aktëvendime për taksë komunale

 

10993 решење  накнада за унапредјење  животне средине

   aktëvendime për  zhvillimin e mjedisti  jetsor

 

 

 9510  опомене за порез на имовину физичких лица

                Vërejtje për tatimin në pronë personat fizik

 

57опомене за правних лица

                Vërejtje për persont juridik  

 

  20       решење за принудну наплату и привремене мере

Aktëvendime për masa të përkoshme dhe masa të dhunshme

 

 

Заузеће јавну површину

             Zërja e sipërfaqes publike    

 

 

11        опмене за заузеће јавну површину

           Vërejtje për shfrytzimin e sipërfaqes publike       

 

9        решење за принудну наплату и привремене мере

          Aktëvendime për masa të dhunshme dhe masa të përkoshme  

 

6      извшење  решење код народне банке у Крагујевац

aktëvedime të egzekutuar në bankën popullore  në Kragujevc

 

 

Опмене за комуналну таксу (фирмарина )

Vërejtje për taksë komunale (firmarina )

 

 

530    опомене за комуналну таксу

          Vërejtje për taksë komunale   

 

57     решење за принудне наплату и привремене мере

        Aktëvendime për masa të dhunshme dhe masa të përkohshme

 

13    извшење  решење код народне банке у Крагујевац

aktëvedime të egzekutuar në bankën popullore  në Kragujevc

 

 

Порез на имовину правних лица

            Tatimi në pronë për persona juridik

 

57       опомене

vërejtje

 

20     решење за принудну наплату и привремене мере

         Aktëvendime për masa të dhunshme dhe masa të përkohshme

 

15     извшење  решење код народне банке у Крагуј

       aktëvedime të egzekutuar në bankën popullore  në Kragujevc

 

 

 

         Порез на имовину физичких лица

        Tatimi në proë për persona fizik

 

 • Опомене

     Vërejtje

 

 • решење за принудну наплату и привремене мере

               Aktëvendime për masa të dhunshme dhe masa të përkohshme

 

 

 • извшење решење код народне банке у Крагујевац

                aktëvedime të egzekutuar në bankën popullore  në Kragujevc

 

 

 

  292    захтева за репрограм пореског дуга

                Kërkesa për reprogram të borxhit tatimor

 

 

  292    захтева за репрограм пореског дуга

                Kërkesa për reprogram të borxhit tatimor

 

 

40     захтева за терен

           Kërkesa për teren    

 

749    потврда

           vërtetima

 

4        дописа

           shkresa

 

 

5       попратни акта за другог степена

            Akte shoqruse për shkallë të dytë

 

3      обавештења

           lajmërime 

 

 

 

   1      одговор  на захтев странке

           përgjegje në kërkesë të palës

 

 

323   предмета од јавног бележника

Lëndë nga noteri publik

 

14        Захтев за прекњизжење

Kërkesa për kthimin e mjeteve

 

 

 

 1. IV. Одељење за урбанизам, имовинско – Правне послове, стамбено – комуналне, грађевинске делатности и заштита животне средине

Drejtorati për urbanizëm,çështje pronsore-juridike, komunalo banesore,veprimtari ndërtimore dhe mbrojtjen e mjedisit jetsor

У одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове, стамбено-комуналне, грађевинске делатности и заштита животне средине радници су радили на пословима и задацима предвиђеним Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи  Бујановац а по програму рада предвиђеном за наведени период.

            Në Drejtoratin për urbanizëm, çështje pronsoro-juridike, komunalo-banesore, veprimtari ndërtimore dhe mbrojtjen e mjedisit jetësorë, punëtorët  kanë punuar në detyrat dhe punët  e parapara me Rregulloren dhe sistematizimin e vendeve të punës në Administratën komunale të Komunës së Bujanocit, të parapara me Programin e punës për  periudhën në fjalë.

ИМОВИНСКО-ПРАВНА СЛУЖБА – SHËRBIMI PRONËSORO-JURIDIK                         

Самостални стручни сарадник, виши сарадник и стручни сарадници на имовинско-правним пословима одлучивали су на основу захтева странака који се углавно тичу у управном поступку за признавање права коришћења на неизграђеном осталом грађевинском земљишту у државној својини, давању у закуп осталог грађевинског земљишта на основу права својине на објекту (легализација), исправка граница катастарских односно граница грађевинских парцела (парцелација-препарцелација), давање у закуп осталог грађевинског земљишта, давања у закуп јавног грађевинског земљишта ради постављања привремених монтажних објеката, депоседација земљишта и престанак права коришћења, куповина стана која су у власништву Општине Бујановац, исељење из стана, повраћај одузетог земљишта од предходних власника, захтеви за издавање тапија, експропријација и др.

Bashkëpunëtori i pavarur profesional dhe bashkëpunëtori profesional në punët pronësore–juridike  kanë vendosur në bazë të kërkesave të palëve të cilat kryesishtë kanë të bëjnë me procedurën administrative për njohjen e të drejtës për shfrytëzimin e tokës tjetër të pandërtuar në pronësi shtetërore, të dhënies me qira të tokës tjetër ndërtimore  në bazë të së drejtës së pronësisë mbi objektin (legalizimi), përmirësimi i kufijëve të parcelave kadastrale, përkatësishtë kufijve të parcelave ndërtimore (parcializimi – preparcilizimi), dhënia me qira e tokës tjetër ndërtimore, të dhënies me qira të tokës ndërtimore publike me qëllim të vendosjes së objekteve të përkohshme montuese, deposedimi i tokave dhe ndërprerja e të drejtës së shfrytëzimit, blerja e banesave të cilat janë në pronësi të Komunës së Bujanocit, shpërnguljen nga banesa, kthimi i tokave të marra pronarëve të mëparshëm, kërkesat për dhënien e tapiave, eksproprijimi etj.

У извештајном периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.године имовинско правна служба је примила укупно 60 предмета, укупно пренети из претходне године су 382 предмета, предмета у раду је било 442, решених је било 44, а нерешених је 398 предмета, од тога за 6 предмета је уложена жалба, за 4 предмета се води судски поступак.

Në periudhën prej 01.01.2019 deri 31.12.2019 ky shërbim ka pranuar gjithësejtë 60 lëndë, nga viti i kaluar janë bartur 382 lëndë, lëndë në përpunim kanë qenë 442 lëndë, prej të cilave janë zgjidhur 44 lëndë, ndërsa të pa zgjidhura kan mbetur 398 lëndë, prej të cilave në 6 lëndë është parashtruar ankesa, 4 lëndë është në procedurë gjyqësore.

Кретање предмета по класификационим бројевима:

Lëvizja e lëndëve në bazë të numrit kualifikues:

 

 • 361 достава података о закупу пословних просторија: пренето из предходне године нема ниједан предмет, примљено је 1 предмет и исти је решен.

361 lëshimi i të dhënave për marrjen me qira të hapësirave afariste: nga periudha e kaluar raportuese nuk është bartur asnjë lëndë, ndërsa nuk është pranuar një lëndë e re gjatë periudhës së raportimit dhe është kryer.

 • 360 откуп станова: 63 захтева за откуп општинских станова је пренето је из претходне године, примљених је било 10 предмета, у раду је било 73 предмета, решених је 7 предмета, а нерешени су 66 предмета, за 1 предмет се води судски поступак, за 1 предмет је уложена жалба.

360 blerja e banesave: 63 lëndë për blerje të banesave të komunës në periudhën raportuese janë bartur prej vitit të kaluar, janë pranuar 10 lëndë të reja, gjithësejtë në punë kanë qenë 73 lëndë, prej të cilave janë zgjidhur 7 lëndë, kanë mbetur për tu kryer 66 lëndë, ndërkaq 1 lëndë është në procedurë gjyqësore, për një lëndë është dorëzuar ankesë.

 

 • 462 јавно земљиште, национализација: у извештајном периоду пренето је из предходне године су 5 предмета, примљених је било 1 предмета, у раду је било 6 предмета од тога су решени 0 предмета, нерешено је 6 предмета.

462 toka publike, nacionalizimi: në periudhën raportuese nga periudha paraprake janë bartur 5 lëndë, është pranuar 1 lëndë e re, pra gjithësejtë kanë qenë në shqyrtim 6 lëndë prej të cilave 0  janë zgjidhur kurse 6 lëndë kanë nuk janë zgjedhur – janë në procedurë.

 • 463 депоседирање земљишта, конверзија, упис права својине: пренето из предходне године су 213 предмета, примљених је било 1 предмета, у раду је 214 предмета, решено је 0 предмета, нерешених је 214 предмета.
 • 463 deposedimi i tokave, konvertimi, regjistrimi i të drejtës së pronësisë: nga viti i kaluar janë bartur 213 lëndë, kurse është pranuar 1 lëndë e re, kështu që në punë janë gjithësejtë 214 lëndë, janë zgjidhur 0 lëndë, të pazgjidhura janë 214 lëndë.

 • 464 промет непокретности: пренето из предходне године нема ниједан предмет такође нема нових примљених предмета у току извештајног периода.

464 qarkullimi i palujtshmërive: nga viti i kaluar është bartur asnjë lëndë, sikur nuk është pranuar asnjë lëndë gjatë kësaj periudhe raportuese.

 • 465 експропријација: пренето је из предходне године 76 предмета, примљено је 45 предмета, у раду је било 121 предмета, од тога су решени 35 предмета а нерешени су 86 предмета, за 3 предмет се води судски поступак, за 5 предмета је уложена жалба.

465 eksproprijimi: nga viti i kaluar janë bartur 76 lëndë kurse gjatë periudhës raportuese janë pranuar 45 lëndë të reja dhe gjithësejtë  kanë qenë në punë 121 lëndë, prej tyre  janë zgjidhur 35 kurse të pazgjidhura kanë mbetur 86, për 3 lëndë udhëhiqet procedurë gjyqësore, ndaj 5 lëndëve është ushtruar ankesë.

 • 046 повраћај земљишта: пренето из предходне године 25 предмета, примљено је 2 предмета, у раду је било 27 предмета, од тога су 1 предмет решен, а нерешених су 26 предмета.

046 kthimi i tokave: nga viti i kaluar janë bartur 25 lëndë, kurse gjatë periudhës raportuese është pranuar 2 lëndë, kështu që numri i përgjithshëm është 27, nga të cilat 1 është zgjidhur, ndërsa të pazgjidhura kanë mbetur 26 lëndë.

 

УРБАНИЗАМ – URBANIZMI

На пословима урбанизма решавано је по захтевима странака на издавању информације о локацију, локацијске услове, припрема података за израду урбанистичких пројеката, пројеката парцелације, пројеката препарцелације, решавање предмета у поступку легализације и озакоњењу објеката, на прикључење на комуналну инфраструктуру и др.

Në punët e urbanizmit me kërkesë të palëve janë zgjidhur lëndët që kanë të bëjnë me lëshimin e  informatave për lokacione, dhënien e aktvendimeve mbi lejen e lokacionit, përgatitjen e të dhënave për hartimin e projekteve urbanistike, projekteve të parcealizimit, projekteve të preparcializimit, zgjidhjen e lëndëve në procedurën e legalizimit.

У извештајном периоду од 01.01.2019 до 31.12.2019год. служба урбанизма је примила укупно 163 предмета, укупно пренети из претходне године је 1 предмет, предмета у раду је било 164, од тога су 164 решених, нерешено је 0 предмет.

Në periudhën raportuese prej 01.01.2019 deri 31.12.2019 shërbimi për urbanizëm ka pranuar gjithësejt 163 lëndë, nga viti kaluar është bartur 1 lëndë, kështu që gjithësejtë në procedurë kanë qenë 164  lëndë, janë zgjidhur të gjitha.

Кретање предмета по класификационим бројевима:

Lëvizja e lëndëve në bazë të numrit kualifikues:

 

            Самостални стручни сарадници за послове урбанизма

            Bashkëpunëtorët e pavarur profesional për punë të urbanizmit

 

 • 350 издавања информације о локацију, урбанистички пројекти, пројекти парцелације и пројекти препарцелације, прикључење на комуналну инфраструктуру: у извештајном периоду пренешено је 1 предмет, примљено је 114 предмета, у раду је било 115 предмета од тога је решено 115 предмета, нерешено је 0 предмет.

         350 dhënia informatave për lokacione, legalizime të objekteve, projekte urbanistike, projekte parcelizimi dhe projekte preparcelizimi: në periudhën raportuese janë bartur nga viti i kaluar 1 lëndë, kurse  janë pranuar 114 lëndë të reja, në shqyrtim kanë qenë gjithsejtë 115 lëndë dhe të gjitha janë zgjidhur.

 • 353 издавање локацијске услове: у извештајном периоду пренето је из предходне није ниједан предмет, примљено је 49 предмета, у раду је било 49 предмета од тога је решено 49 предмета, нема нерешених предмета.

          353 dhënia kushteve të lokacionit: në periudhën raportuese nga viti i kaluar nuk është bartur asnjë lëndë,  janë pranuar 49 lëndë të reja, gjithësejtë në punë kanë qenë 49 lëndë, dhe se të gjitha janë zgjidhur.

ГРАЂЕВИНАРСТВО – NDËRTIMTARIA

 

На пословима грађевинарства решавано је по захтевима странака на решавање предмета у поступку легализације, озакоњењу објеката, издавање грађевинских дозвола, формирање комисије за технички пријем, одредјивање стручног надзора  и др.

Në punët e ndërtimtarisë me kërkesë të palëve janë zgjidhur lëndë për procedurën e legalizimit, lëshuarjen e lejeve të ndërtimit, formimin e  komisioneve për pranim teknik, përgatitjen e vendimeve për emërimin e organeve mbikqyrëse etj.

У извештајном периоду од 01.01.2019 до 31.12.2019год. служба грађевинарства је примила укупно 191 предмета, укупно пренети из претходне године су 6190 предмета, предмета у раду је било 6381, од тога су 304 решених  а нерешених 6077 предмета.

Në periudhën raportuese prej 01.01.2019 deri 31.12.2019 shërbimi i ndërtimtarisë ka pranuar gjithsejt 191 lëndë, prej vitit paraprak janë bartur në vitin vijues 6190 lëndë, prej nga në procedurë kanë qenë gjithsejt 6381 lëndë, prej të cilave janë zgjidhur 304 dhe 6077 lëndë kanë mbetur të pa zgjidhura.

          Кретање предмета по класификационим бројевима:

             Lëvizja e lëndëve në bazë të numrit kualifikues:

 

            Самостални стручни сарадник за послове грађевинарства

            Bashkëpunëtori i pamvarur profesional për punë të ndrtimtarisë

 

 • 351 грађевинске дозволе: у извештајном периоду пренето из претходне године није било предмета, примљених је било 34 предмета, у раду је било 34 предмета, и сви предмети су решени.

               351 leje ndërtimi: nga viti paraprak nuk është pranuar asnjë lëndë, në periudhën raportuese janë pranuar 34 lëndë, të zgjidhura janë 34 lëndë.

 • 351 пријава почетка грађења објекта: у извештајном периоду примљено је 40 предмета који су сви решени.

                351 lajmërimi për fillimin e ndërtimit të objektit: në periudhën raportuese janë pranuar 40 lëndë, dhe se të gjitha janë zgjidhur.

 • 351 решење о одобрењу извођењу радова чл.145: у извештајном периоду примљено је 29 предмета који су сви решени.

                351 leja e për ekzekutimin e punimeve, neni 145: në periudhën raportuese janë pranuar 29 dhe se të gjitha janë zgjidhur.

 • 351 употребне дозволе: у извештајном периоду примљено је 7 предмета који су сви решени.

                351 lejet e përdorimit: në periudhën raportuese janë pranuar 7 lëndë dhe se të gjitha janë zgjidhur.

 • 351 пријава завршетка израде темеља: у извештајном периоду примљено је 5 предмета који су сви решени.

              351 lajmërimi i përfundimit të temelit: në punë janë pranuar 5 lëndë, të gjitha janë zgjidhur.

 • 351 пријава завршетка објекта у конструктивном смислу: у извештајном периоду примљено је 3 предмета који су сви решени.

                351 lajmërimi i kryerjeve të objekteve në kuptimin konstruktiv: në periudhën raportuese janë pranuar 3 lëndë, të gjitha janë zgjidhur.

 • 351 озакоњење објекта: у извештајном периоду пренето из претходне године су 6190 предмета, примљених је било 73 предмета, у раду је било 6263 предмета, од тога 186 предмета су решени и 6077 предмета су нерешени.

            351 legalizimi i objekteve: nga viti paraprak në këtë periudhë raportuese janë bartur 6253 lëndë, në periudhën raportuese janë pranuar 122 lëndë, në punë kanë qenë 6375 lëndë, prej tyre 185 lëndë janë zgjidhur, ndërkaq 6190 lëndë nuk janë zgjidhur.

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ – PUNËT BANESORE-KOMUNALE

На пословима стамбено-комуналним делатностима решавано је по захтевима странака који се углавном тичу: промена стамбеног у пословни простор, прекопавање улица, постављање билборда, радно време и др.

Në punët e veprimtarisë banesoro-komunale, janë zgjidhjur lëndët në bazë të kërkesave të palëve, të cilat kanë të bëjnë kryesisht me: ndryshimi i destinimit nga banimi në lokal afarist, mihja e rrugëve, vendosja e bilbordëve, orari i punës etj.

У извештајном периоду од 01.01.2019 до 31.12.2019год. служба стамбено-комуналних делатности је примила укупно 1 предмет, укупно пренети из претходне године нема, предмета у раду је било 1, решених предмета је 1, тако да нема нерешених предмета.

Në periudhën raportuese prej 01.01.2019 deri 31.12.2019 shërbimi i veprimtarive banesoro-komunale ka pranuar 1 lëndë të re, nga viti i kaluar nuk kemi asnjë lëndë të bartur, gjithësejtë në punë kanë qenë 1 lëndë, e cila është zgjidhur, kështu që nuk ka lëndë të pa zgjidhura.

            Кретање предмета по класификационим бројевима:

            Lëvizja e lëndëve në bazë të numrit kualifikues:

 

 • 352 решење о прекопавању улица: у извештајном периоду није примљено ниједан предмет.

352 aktvendimet për mihjen e rrugëve: në periudhën raportuese nuk janë pranuar asnjë lëndë.

 • 344 билборди: у извештајном периоду примљено је 1 предмет и исти је решен.

344 bilbordet: në periudhën raportuese është pranuar 1 lëndë dhe i njejti është kryer.

 • 130 држање музике: у извештајном периоду није примљено ниједан предмет.

130 shfqaja e programit muzikor: në periudhën raportuese nuk është pranuar asnjë lëndë.

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – MBROJTJA E MJEDISIT JETËSORË

 

На пословима заштите животне средине решавано је по захтевима странака каја се тичу: заштита животне средине, процена утицаја на животну средину, стратешка процена утицаја и др.

Në punët e mbrojtjes së mjedisit jetësorë janë zgjidhur lëndët me kërkesë të palëve që kanë të bëjnë me: mbrojtjen e mjedisit jetësorë, vlerësimin e ndikimit në mjedisin jetësorë, vlerësimin e ndikimit strategjik etj.

У извештајном периоду од 01.01.2019 до 31.12.2019год. служба заштите животне средине је примила укупно 12 предмета, пренето из претходне године су 0 предмета, предмета у раду је било 12 предмета, од тога 12 предмета су решена, нерешених је 0 предмета.

Në periudhën raportuese prej 01.01.2019 deri 31.12.2019 shërbimi i mbrojtjes së mjedisit jetësorë janë pranuar 12 lëndë të reja, nga viti i kaluar nuk është bartur asnjë lëndë, gjithësejtë në punë kanë qenë 12 lëndë, dhe se të gjitha janë zgjidhur.

Кретање предмета по класификационим бројевима:

Lëvizja e lëndëve në bazë të numrit kualifikues:

 

501 заштита животне средине: у извештајном периоду пренето из предходне године су 0 предмета, примљено је 12 предмета, у раду је било 12 предмета, решени су 12 предмета, нерешених је 0 предмета.

501 mbrojtja e mjedisit jetësorë: në periudhën raportuese nga viti i kaluar nuk është bartur asnjë lëndë,  janë pranuar 12 lëndë të reja, gjithësejtë në punë kanë qenë 12 lëndë, prej të cilave janë zgjidhur të gjitha.

Табеларни приказ о свим класификационим бројевима одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, стамбено-комуналне, грађевинске делатности и заштите животне средине:

Paraqitja tabelare për të gjithë numrat klasifikues në drejtoratin për urbanizëm, çështje pronsoro-juridike, komunalo-banesore, veprimtari ndërtimore dhe mbrojtjen e mjedisit jetësorë:

Клас.

Број

Nr.

klasifik.

Број пренет.

предмета из 2018год.

Nr. i lëndëve
të bartura
nga viti 2018

Број примљ.

предмета у

2019год.

Nr. i lëndëve
të pranuara
në vitin 2019

Укупно

у раду

Gjithsejt në punë

Решени

Të zgjidhura

Нерешени

Të pazgjidhura

По

Жалбе

Sipas ankesës

361 0 1 1 1 0 0
360 63 10 73 7 66 1
462 5 1 6 0 6 0
463 213 1 214 0 214 0
464 0 0 0 0 0 0
465 76 45 121 35 86 5
046 25 2 27 1 26 0
350 1 114 115 115 0 0
353 0 49 49 49 0 0
351 6190 191 6381 304 6077 0
958 0 0 0 0 0 0
352 0 0 0 0 0 0
344 0 1 1 1 0 0
130 0 0 0 0 0 0
501 0 12 12 12 0 0
Укупно

Gjithësejt

6573 427 7000 525 6475 6

V.Одељење за јавне службе

Drejtorati për shërbime publike

 

            У периоду од 01. 01. до 31. 12. 2019. године у оквиру Одељења за  јавне службе у делу образовања одржане су следеће активности:

Në periudhën nga 01. 01. deri më 31. 12. 2019 në kuadër të Drejtoratit të shërbimeve publike në fushën e arsimit janë zhvilluar aktivitetet e mëposhtme:

               У периоду од 04. јануара до 25. јануара 2019. године трајао је конкурс за доделу једнократне новчане помоћи студентима основних и мастер студија за академску 2018/2019. годину. Због великог интересовања студената конкурс је продужен до 08. фебруара 2019. године. Ове године је издвојено 10 милиона динара за једнократне новчане помоћи студентима. На конкурс се пријавило 817 студента, а са исправном документацијом било је 732 студента. Они су добили једнократну новчану помоћ. Неисправну документацију (нису доставили потврду о упису године, о просеку оцена, обновили су годину или су у радном односу) поднело је 85 студента. Комисија је заузела став да се доделе различити износи једнократне новчане помоћи у односу на просек оцена и годину студија и то од 5.000,00 до 22.000,00 динара за најбоље студенте. Сви студенти И године који су имали просек оцена од 2,50 до 5,00 су добили једнократну новчану помоћ без обзира на просек оцена. Студентима је једнократна новчана помоћ исплаћена преко њихових жиро рачуна или жиро рачуна родитеља.

                    Nga 4 janari e deri më 25 janar 2019, ka zgjatur konkursi për ndarjen e ndihmave të njëhershme financiare  për studentët e studimeve themelore dhe master për vitin akademik 2018/2019. vit. Për këtë vit janë ndarë 10 milion dinarë për ndihmë të njëherëshme financiare për studentët. Në konkurs aplikuan 817 studentë, dhe me dokumentacionin e saktë ishin 732 studentë, të cilët edhe morën ndihmë financiare të njëherëshme. Me dokumentacion jot të plotë (nuk kishin dërguar vërtetimin për regjistrimin e vitit, mesataren e notave e tj) ishin paraqitur 85 studentë. Komisioni mori qëndrim të akordojë shuma të ndryshme të ndihmës financiare të njëhershme në lidhje me mesataren e notave dhe vitin e studimit, duke filluar nga 5.000.00 deri në 22,000.00 dinarë për studentët më të mirë. Të gjithë studentët e vitit të parë që kishin një mesatare të notës prej 2.50 deri në 5.00 morën një ndihmë financiare të njëjtë pavarësisht suksesit. Shumat individuale për çdo student janë bartur në llogaritë e studentëve ose prindërve të tyre.

            Од 21. јануара до 27. јануара 2019. године одржана је Светосавска недеља са низ манифестација у оквиру ње. У свим школама  је прослављена школска слава уз пригодан програм који су припремили ученици.

            Nga 21 deri më 27 janëarë 2019 është mbajtur java e Sveti Savës me një sërë aktivitetesh. Në të gjitha shkollat janë mbajtur manifestime të rastit të përgatitura nga ana e vet nxënësve të shkollave përkatëse.

            Упис ученика у И разред основне школе за школску 2019/2020. годину прописан је чланом 18. Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл. Гласник РС” број 88/2017) и обављен је од 15. априла до 31. маја 2019. године. Испитивање ове деце пред полазак у школу врше педагог и психолог школе. За децу која желе да се превремено упишу у школу проверу спремности за полазак врши психолог школе применом одговарајућих стандарда и поступака. Према одредби члана 24. Закона о основама система образовања и васпитања (”Сл. Гласник РС” број 88/2017) припремни предшколски програм у трајању од четири сата најмање девет месеци који остварује васпитач постаје обавезан почев од школске 2009/2010. године тако да је и ове школске године био организован за сву децу рођену од 01. 03. 2012. до 01. 03. 2013. године. Он се остварује као програм припреме детета пред полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања и образовања.

 • Regjistrimi i fëmijëve në klasën e parë të shkollës fillore për vitin shkollor 2019/2020 është kryer në bazë të nenit 18. të Ligjit mbi bazat e arsimit dhe të edukimit („Gaz zyr.e RS“ nr. 88/2017) në kohën prej 15 prillit e deri më 31. maj të vitit 2019. Testimi i këtyre fëmijëve para fillimit të shkollimit bëhet nga ana e pedagogut dhe psikologut të shkollës. Për fëmijët të cilët dëshirojnë të regjistrohen para kohe ata testohen  nga ana e psikologut të shkollës duke aplikuar kriteret dhe procedurat e parapara. Sipas dispozitave të nenit 24. të Ligjit  mbi bazat e sistemit të arsimit dhe të edukimit („Gaz zyr.e RS“ nr. 88/2017) programi përgatitor me nga 4 orë mësim në ditë dhe i cili do të zgjasë së paku gjashtë muaj  bëhet i detyrueshëm duke filluar prej vitit shkollor 2009/2010 andaj edhe për këtë vit ky program do të aplikohet ndaj fëmijëve të lindur prej 01.03.2012 – 01.03.2013. Ai bëhet si program i përgatitjes për vijimin në shkollën fillore në kuadër të edukimit dhe arsimimit parashkollor.

            Интерресорна комисија (Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету,ученику и одраслом) је дала 7 мишљења Комисије и  индивидуални план подршке за сву децу у складу са Правилником. Додатна подршка обезбеђује се без дискриминације по било ком основу сваком детету, односно ученику из друштвено осетљивих група, коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу и других разлога потребна додатна подршка у образовању, здравству или социјалној заштити.

            Komisioni ndërresorial ( Komisioni për vlerësimin e dhënies së ndihmës së duhur  për arsimim shtesë, shëndetësore dhe sociale, përkrahjen e fëmijës dhe nxënësit), ka dhënë 6 mendime të komisionit dhe plani individual të përkrahjes për të gjithë fëmijët në pajtim me Rregulloren. Përkrahja shtesë sigurohet pa diskriminim në çdo aspekt për secilin fëmijë, respektivisht nxënësve nga grupet shoqërore të ndryshme, të cilëve për shkak të kufizimeve sociale pengesave në zhvillim, invaliditetit, vështërsive në mësim dhe arsyeve të tjera është i nevojshëm përkrahja shtesë në edukim, shëndetësi dhe mbrojtje sociale.

            Један део финансијских средстава у износу од 1.650.000,00 динара из општинског буџета издвојен је за ангажовање персоналних асистената у редовним школама и предшколској установи.  Запошљено је 24 персоналних асистената који су радили у ОШ ’’Бранко Радичевић’’ Бујановац – 2 асистента, ОШ ’’Мухарем Кадрију’’ Велики Трновац – 6 асистента, ОШ ’’Вук Караџић’’ Левосоје – 2 асистента, ОШ ’’Наим Фрашери’’ Бујановац – 3 асистента, ОШ ’’Десанка Максимовић’’ Биљача – 3 асистента, ОШ ’’Бора Станковић’’ Кленике – 2 асистента, СШ ’’Сезаи Сурои’’ – 1 асистент и ПУ’’Наша Радост’’ Бујановац – 5 асистента. Примали су по 18.000,00 динара нето месечно, а радили су од 04. марта 2019. године  до 30. априла 2019. године.

Një pjesë e fondeve në shumën prej 1.650,000.00 dinarë nga buxheti i komunës është caktuar për angazhimin e ndihmësve personalë në shkollat fillore dhe parashkollore. Janë punësuar 24 asistentë personal që kanë punuar në Shkollën fillore “Branko Radiceviç” Bujanovac – 2 asistentë; në Shkollën fillore “Muharem Kadriu” Tërnoc – 6 asistentë; Shkollën fillore “Vuk Karaxhiq” Levosojë – 2 asistentë, Shkollën fillore “Naim Frashëri” Bujanoc – 3 asistentë; Shkolla fillore ” Desanka Maksimovic ” Bilaç – 3 asistentë; Shkolla fillore ” Bora Stankoviq ” Klenik – 2 asistentë; Shkolla fillore ” Sezai Surroi” – 1 asistent dhe EP ”Gëzimi ynë” Bujanoc – 5 asistentë. Ata morën 18,000.00 dinarë në muaj neto, dhe kanë punuar nga 4 marsi deri më 30 prill 2019.

У току јула и августа месеца све школе су набавиле дневнике, сунђере и креде, а ми смо им пребацили новчана средства како би могли несметано да почну са наставом.

Gjatë muajve korrik dhe gusht, të gjitha shkollat ​​blenë ditarë, sfungjerë dhe shkumësa, dhe ne u transferuam fonde atyre që të mund të fillojnë mësimet pa vështirësi.

У току августа месеца школе, месне канцеларије и одељења дечјег вртића ’’Наша Радост’’ су по нормативу обезбедили довољно огревног дрвета и лож-уља за школску 2019/2020. годину.

Gjatë muajit gusht, shkollat, zonat e amëzës dhe departamentet e Entit parashkollor’’Gëzimi ynë’ ’siguruan, sipas standardit, dru zjarri të mjaftueshëm dhe vaj karburanti për vitin shkollor 2019/2020.

У току августа месеца школе, месне канцеларије и одељења дечјег вртића ’’Наша Радост’’ су по нормативу обезбедили довољно огревног дрвета и лож-уља за школску 2019/2020. годину.

Nga 1 shtatori deri më 30 shtator 2019, Ministria e Arsimit e RS shpalli konkurs për bursa dhe kredi për nxënësit që mësimet vijojnë në vitin shkollor 2019/2020. . 356 studentë aplikuan për konkurs. Ne gjithashtu morëm 46 kërkesa të nxënësve për strehim në konvikte.

У сарадњи са Координационим телом у периоду од 25. септембра до 11. октобра 2019. године трајао је конкурс за доделу стипендија ученицима средњих школа за школску 2019/2020. годину. На конкурс се пријавило 286 ученика а стипендија је одобрена за 124 ученика у износу од 6.000,00 динара месечно у 10 месечних рата.

Në bashkëpunim me Trupin qeveritar bashkërendues në periudhën prej 25 shtatorit deri më 11 tetor zgjatur konkursi për bursa dhe kredi për nxënësit që mësimet i vijojnë në vitin shkollor 2019/2020. Në konkurs janë paraqitur 286, ndërkohë që bursat u lejuan për 124 nxënës në shumë prej 6.000,00 dinarë në muaj në dhjetë këste mujore.

Основно образовање у протеклој школској 2018/2019. години похађало је  3219 ученика. У самом граду у оквиру две основне школе наставу је похађало 1479 ученика, а у сеоским централним и подручним школама наставу је похађало 1740 ученика. У свим основним школама наставу је изводило 418 наставника углавном стручно заступљени.

Në vitin e kaluar shkollor 2018/2019. arsimin fillor e kanë vijuar 3219 nxënës. Në në dy shkollat fillore në Bujanoc mësimin e kanë vijuar, 1479 nxënës , dhe në shkollat ​​rurale qendrore dhe paralele të ndara, mësimin e kanë vijuar 1740 nxënës. Në të gjitha shkollat ​​fillore mësimin e kanë zhvilluar 418 mësues.

У две средње школе у општини Бујановац у протеклој школској години наставу је похађао 1361 ученик. Наставу је изводило стручно наставно особље и то 179 професора.

Në dy shkollat e mesme të komunës Bujanoc mësimin e kanë vijuar 1361 nxënës, me një personel mësimor prej 179 mësimdhënës.

У Музичкој школи у Бујановцу у протеклој школској години наставу је похађало 95 ученика, а изводило је 10 професора.

Gjatë vitit të kaluar shkollor në shkollën e muzikës mësimine kanë vijuar 95 nxënës me 10 mësimdhënës që e kanë ekzekutuar planin dhe programin mësimor.

У периоду од 01. до 31. октобра 2019. године Министарство просвете РС расписало је конкурс за доделу студентских стипендија и кредита за школску 2019/2020. годину. На конкурс се пријавило  44  студента. Примили смо и  26 захтева за становање у студентском дому.  Издали смо и 8 потврде за смањење школарине.

Në periudhën nga 01 deri më 31 tetor 2019, Ministria e Arsimit e RS ka shpallur konkurs për ndarjen e bursave studentore dhe kredi për vitin shkollor 2019/2020. vit. 44 studentë aplikuan për konkurs. Ne gjithashtu morëm 26 aplikime për strehimin e studentëve në konvikte. Ne kemi lëshuar edhe 8 çertifikata të uljes së çmimit të shkollimit.

Један део финансијских средстава у износу од 2.350.000,00 динара из општинског буџета издвојен је за ангажовање персоналних асистената у редовним школама и предшколској установи. Запошљено је 33 персоналних асистената. Примали су по 18.000,00 динара и 17.000,00 динара нето месечно, а радили су од 16. октобра 2019. године  до 31. децембра 2019. године.

Një pjesë e fondeve në shumë prej 2,350,000.00 RSD nga buxheti i komunës është alokuar për angazhimin e asistentëve personalë në shkollat e rregullta dhe entin parashkollor. Janë punësuar 33 asistentë personal. Ata morën 18,000.00 dinarë, përkatësisht 17,000.00 dinarë kompensim neto në muaj, dhe punuan nga 16 tetori 2019 deri më 31 dhjetor 2019.

У сарадњи са Координационим телом у периоду од 06. до 12. децембра 2019. године трајао је конкурс за доделу финансијских средстава за превоз ученика средњих школа са подручја општине Бујановац. За ове намене Координационо тело је издвојило 3.700.000,00  динара. На конкурс се пријавило 842 ученика а финансијска средства су одобрена за 835 ученика. Финансијска средства су једнократно исплаћена, а износ је био различит у односу на расположива средства и релацију на којој ученик путује.

Në bashkëpunim me Trupin Koordinues, nga 06 deri më 12 dhjetor 2019, u mbajt konkursi për shpërndarjen e fondeve për transportin e nxënësve të shkollave të mesme nga territori i komunës së Bujanocit. Për këtë qëllim, Trupi Koordinues ka ndarë 3,700,000.00 dinarë. 842 nxënës aplikuan për konkurs dhe financimi u miratua për 835 nxënës. Financimi u rimbursua mbi bazën e njëhershme, dhe shuma ishte e ndryshme në lidhje me fondet në dispozicion dhe distancën e udhëtimit të nxënësit.

Одржано је и низ састанака са основним и средњим школама, Музичком школом, предшколском установом, са активом директора основних и средњих школа и са Општинским саветом родитеља, а у вези текућих питања.

              Gjithashtu u mbajtën një seri takimesh me shkollat ​​fillore dhe të mesme, Shkollën e Muzikës, Entin parashkollor, me aktivin e drejtorëve të shkollave fillore dhe të mesme, dhe me Këshillin komunal të prindërve, ndërkaq takimet përkonin me çështjet aktuale.

            Послати су извештаји Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и заштитнику грађана.

Raportet iu dërguan Ministrisë së arsimit, shkencës dhe zhvillimit teknologjik, Ministrisë së punës, punësimit, për çështje të luftëtarëve dhe ato siciale dhe Mbrojtësit të Qytetarëve.

            ПРОСВЕТНЕ ИНСПЕКЦИЈА ОРГАНА УПРАВЕ

INSPEKSIONI I ARSIMIT NË KUADËR TË ORGANIT KOMUNAL

                                                                                   

            Послове инспекцијског надзора у установама предшколским, основним и средњем образовању и васпитању на територији општине Бујановац,  као поверене послове у извештајном периоду је обављао један просветни инспектор, у оквиру Одељења за јавне службе и друштвене делатности Општинске управе општине Бујановац, Решењем начелника општинске управе, број 112-6/2019, од 19.02.2019.године.

            Mbikëqyrja e inspektimit në arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm dhe arsimin në territorin e komunës së Bujanocit, pasi detyrat e besuara gjatë periudhës raportuese janë kryer nga një inspektor arsimor, në kuadër të Departamentit të Shërbimeve Publike të Administratës Komunale të Komunës së Bujanocit, me Vendimin e Kryetarit, Nr. 112-6 / 219, datë 19 shkurt 2019.

 

            У оквиру овлашчења утврђених Законом, општинска просветна инспекција врши контролу:

            Në kuadër të kompetencave të përcaktuara me ligj, Inspektorati Komunal i Arsimit kontrollon:

 

 • поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката;

e veprimit të entit në pikëpamje të zbatimit të ligjit, të rregullave të tjera në sferën e arsimit dhe edukimit dhe të akteve të tjera,;

 • остваривање права и обавеза запосленог, ученика и његовог родитеља односно другог законског заступника, утврђених прописима у области образовања и васпитања;

ushtrimi i të drejtave dhe detyrimeve të punonjësit, nxënësit dhe prindit të tij ose të një përfaqësuesi tjetër ligjor, të përcaktuar me rregullat në fushën e arsimit dhe edukimit;

 • остваривање заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно других законских заступника, као и заштите права запослених;
 • e realizimit të mbrojtjes së të drejtave të nxënësve dhe fëmijëve, të prindërve, gjegjësisht kujdestarëve të tyre dhe të punësuarëve;

 • обезбеђивања заштите детета, ученика и запосленог од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и понашања које вређа углед, част или достојанство;
 • sigurimin e mbrojtjes së fëmijëve dhe nxënësve dhe të punonjësve nga diskriminimi, dhuna, keqtrajtimi dhe injorimi si dhe sjelljet që e fyejnë reputacionin, nderin ose dinjitetin;

 • поступка уписа и поништавања уписа у школу;
 • procedurën e regjistrimit dhe anulimit të regjistrimit në shkollë;

 • испуњености прописаних услова за спровођење испита;
 • përmbushja e kushteve të përcaktuara për mbajtjen e provimit;

 • вођења прописане евиденције коју води установа и утврђивање чињеница у поступку поништавања јавне исправе коју издаје установа;
 • mbajtjen e evidencës së paraparë të cilën e udhëheq enti dhe konstatimi i fakteve në procedurën e anulimit të dokumenteve publike të cilat i lëshon enti;

 • страначког организовања и деловања.
 • organizimit dhe veprimit partak.

 

У поступку верификације установе, образовног профила, остваривања наставних планова и програма, проширене делатности установе, статусне промене и промене назива и седишта установе, просветна инспекција испитује испуњеност услова и поступа у оквиру својих овлашћења. Када утврђује испуњеност услова у поступку верификације установе, за основну и проширену делатност, просветни инспектор записником констатује да ли установа испуњава услове, у складу са законом којим се уређују основе система образовања и васпитања и прописа донетих на основу тог закона и о томе обавештава орган надлежан за доношење решења у поступку верификације установа.

Në procesin e verifikimit të institucionit, profilit arsimor, arritjen e kurrikulave, veprimtarinë e zgjeruar të institucionit, ndryshimet e statusit dhe ndryshimet e emrit dhe selisë së institucionit, inspeksioni arsimor ekzaminon përmbushjen e kushteve dhe vepron brenda kompetencave të tij. Me rastin e përcaktimit të përmbushjes së kushteve në procesin e verifikimit të një institucioni për veprimtarinë themelore dhe të zgjeruar, inspektori arsimor regjistron me procesverbal nëse institucioni i plotëson kërkesat në përputhje me ligjin që rregullon bazat e sistemit të arsimit dhe edukimit dhe rregullat e miratuara në bazë të këtij ligji dhe informon autoritetin kompetent për nxerrjen e aktvendimit në procdurën e verifikimit të institucioneve.

 

               Извештај о раду за сваки месец се доставља Министарство просвете, науке и технолошког развоја-Школској управи у Лесковцу и начелнику одељења за јавне службе општинске управе у Бујановцу, а сваки записник о инспекцијском надзору електронском поштом се шаље у базу података inspekcija@pn.gov.rs и начелнику одељења.

               Raporti mujor i punës i dërgohet Ministrisë së arsimit, shkencës dhe zhvillimit teknologjik – Administratës shkollore në Leskoc dhe kryeshefit të Departamentit të shërbimeve publike të administratës komunale në Bujanoc. Çdo procesverbal mbi mbikqyrjen e inspektimi i dërgohet me email në bazën e të dhënave të inspektimit inspekcija inspekcija@pn.gov.rs dhe kryeshefit të Departamentit.

 

            У извештајном периоду, општинска просветна инспекција је укупно имала у раду  43 предмета у редовном и ванредном инспекцијском надзору,  од којих су: 1 у редовном надзору и 42 у ванредном надзору. По предеставкама је било 39 предмета од којих су преко Министарство просвете, науке и  технолошког развоја-Школска управа Лесковац 25 и  непосредно општинском просветном инспектору 14.

            Gjatë periudhës raportuese, inspektorati komunal i arsimit kishte gjithsej 43 lëndë në inspektime të rregullta dhe të jashtëzakonshme, 1 prej tyre ishin në mbikëqyrje të rregullt dhe 42 në mbikëqyrje të jashtëzakonshme. Sipas parashtresave kanë qenë 39, nga të cilat përmes Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Zhvillimit Teknologjik – Administrata e Shkollës Leskoc 25 dhe direkt tek inspektori komunal i arsimit 14.

 

            У инспекцијском надзору донети су 31 записника и наложене су укупно 42 мере са роком извршења. Контролни надзор је у ћетири предмета, а за остале је у току.

            Në inspektim janë lëshuar 16 procesverbale dhe janë urdhëruar gjithsej 23 masa me një afat të caktuar ekzekutimi. Monitorimi i kontrollit po vazhdon.

 

            Решењем председника окружне уписне Комисије за Пчињски управни округ, број 71/2019-15 од 14.06.2019.године, општински просветни инспектор је извршио надгледање спровођења завршног испита у: ОШ „9 Мај“ у Рељане, општина Прешево, дана 17.06.2019.године, у ОШ “Мухарем Кадриу у В.Трновцу, дана 19.06.2019.године и у ОШ “Дитуриа”у Црнотинце, општина Прешево, дана 20.06.2019.године.

            Me vendim të kryetarit të Komisionit regjistrues të Qarkut për Qarkun Administrativ të Pçinjës, nr. 71 / 2019-15, të datës 14 qershor 2019, Inspektori komunal i arsimit mbikqyri zbatimin e provimit përfundimtar në shkollën fillore “9 maj” në Leran, komuna e Preshevës, më 17 06. 2019, në Shkollën Fillore “Muharem Kadri” në Tërnoc më 19 qershor 2019 dhe në Shkollën Fillore “Dituria” në Corroticë, komuna e Preshevës – më 20 qershor 2019.

 1. VI. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

DREJTORARI PËR VEPRIMTARI SHOQËRORE

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОБУХВАТА СЛЕДЕЋЕ ПОСЛОВЕ:

–     послови културе и информисања

–     послови спорта и физичке културе

–     послови друштвене бриге о деци

–     послови дечије, социјалне и здравствене заштите

–     послови борачко – инвалидске заштите

–     послови општинског повереништва за избегла, прогнана и расељена лица

–     координатор за ромска питања

DREJTORARI PËR VEPRIMTARI SHOQËRORE MBULON KËTO VEPRIMTARI:

 • punët e kulturës dhe të informimit
 • sfera e sportit dhe e kulturës fizike
 • sfera e kujdesit shoqëror ndaj fëmijëve
 • sfera e fëmijëve, mbrojtja sociale dhe shëndetësore
 • sfera e mbrojtje së luftëtarëve dhe invalidëve
 • shërbimi për të ikurit dhe të zhvendosurit dhe
 • Bashkërenduesi për çështje rome.

 

ПОСЛОВИ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА

 

     Улога Одељења за јавне службе и друштвене делатности у области културе и информисања у периоду од 01. 01. до 31. 12. 2019. године свела се на материјалној логистици, без уплитања у организацију културног, забавног и информативног живота.

     Друштвена установа за образовање и културу ”Вук Караџић” је установа која се бави културно забавним активностима. Једна од основних активности је биоскопска делатност али посећеност биоскопа је у последње време опала због све веће појаве пиратских копија филмова које се јављају у видео клубовима много пре него што се филмови приказују у биоскопима. Приказан је и мањи број позоришних представа због тога што оне изискују велика материјална улагања. Насупрот позоришним представама број одржаних концерта и приредби је повећан. Последњих неколико година многе невладине организације своје програме реализују преко ове установе. Организовањем традиционалних манифестација и изложби ради се на очувању традиције од заборава. Треба истаћи и активности КУД-а ”Соко”,  „Јехона“ „ Глас долине“ и ”Зулфикар Бајрамовић”, које су биле присутне својим програмима и наступима пред публиком.

     Јавни конкурс за финансирање годишњих програма и пројеката из области културе са седиштем на територији општине Бујановац трајао је од 6. марта до 15. марта 2019. године.З сва културна уметнићка друштва оштина за 2019 одјовојила 2.000.000,00 динара

     Јавни конкурс за финансирање програма и пројеката Удружења грађана са седиштем на територији општине Бујановац трајао је од 02. фебруара до 08. марта 2019. године. За невладине организације за 2019 године општина је одвојила укупно 3.000.000,00 динара.

    Јавни конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2019. години трајао је од 04. априлла до 18. априлла 2019године.Општина за финанцирање из области јавног информисања из буџета издвоио 4.800.000,00 дин.

     Народна библиотека ”14. Новембар” је целокупан свој књижни фонд ставила на располагању својим корисницима. О најновијим издањима редовно се обавештавају грађани путем изложби књига, обавештења, изложбених витрина у којима су смештени најновији наслови и путем средстава јавног информисања. Вршена је редовна процедура учлањења, издавања књига и пружања свих информација везаних за библиотечки фонд.

     Ми смо имали добру сарадњу са средствима јавног информисања која су нам била доступна за објављивање информација од важности за нас, локалну самоуправу и за све грађане наше општине.

PUNËT E KULTURËS DHE INFORMIMIT

Roli i Drejtoratit për shërbime publike dhe veprimtari shoqërore në sferën e kulturës dhe të informimit në periudhën raportuese 01.01 e deri më 31.12.2019 është bërë në logjistikën materiale,  pa u përzier në organizimin e jetës kulturore, argëtuese dhe në sferën e informimit.

Enti shoqëror për arsimim dhe kulturë »Vuk Karaxhiq« merret me aktivitete kulturore dhe argëtuese. Veprimtaria e saj themelore është në fushën kinematografike, mirëpo kohëve të fundit dukshëm ka rënë shikueshmëria e filmave për shkak të paraqitjes së kopjeve piraterike të filmave të cilët po paraqiten nëpër video-klube, shumë më parë se që Kinematë arrijnë t’i kenë ato. Kemi shfaqur edhe një numër të vogël të shfaqjeve teatrale, për shkak se ato kërkojnë më tepër mjete finansiare. Përkundër numrit të shfaqjeve teatrale numri i koncerteve të mbajtura është shtuar. Viteve të fundit disa prej OJQ-ve programet e veta i realizojnë përmes këtij enti. Kemi organizuar edhe manifestime tradicionale dhe ekspozita përmes të cilave ruhet trashëgimia kulturore. Duhet theksuar edhe aktivitetet e SHKA “Soko” , “Jehona”, “Zëri i luginës” dhe “Zylfiqar Bajramoviq”, të cilat ishin të pranishme me programet e veta para publikut të këtushëm.

Konkursi publik për financimin e programeve dhe projekteve vjetore nga sfera e kulturës me seli në territorin e Komunës së Bujanocit ka zgjatur prej 06 marsit e deri më 15 mars 2019.Komuna per shoqerit kulturo artistike nga bixheti i vitit 2019 ka ndar 2.000.000,00 dinar.

Konkursi publik për finacimin e e programeve dhe projekteve vjetore nga sfera e shoqatave të qytetarëve me seli në territorin e Komunës së Bujanocit ka zgjatur prej 02 shkurt e deri më 08mars  2019. Pedr organizatar joqeveritare komuna nga buxheti ka ndar 3.000.000,00 dinar.

Konkursi publik për finacimin e e programeve dhe projekteve vjetore nga sfera e informimit publik me seli në territorin e Komunës së Bujanocit ka zgjatur prej 04 prille e deri  më 18 prill 2019.Komuna nga buxheti per financimin e mjeteve te informimit publik ka ndar 4.800.000,00 dinar.

Biblioteka popullore »14 Nëntori« ia ka ofruar në dispozicion qytetarëve tërë fondin e saj të librave. Qytetarët informohen rregullishtë për botimet më të reja përmes ekspozitës së librit, lajmërimeve, dhe të vitrinave ekspozuese në të cilat vendosen titujt e botimeve të fundit.. Ka vijuar edhe procedura e rregullt e anëtarësimit, botimit të librave dhe i ofrimit të të gjitha informacioneve lidhur me fondin e bibliotekës.

Ne kemi pasë bashkëpunim të mirë edhe me mjetet e informimit publik, në të cilat kishim qasje sa herë që kishte nevojë në publikimin e informacioneve të aktiviteteve të Administrasatës komunale dhe të cilat kanë qenë të rëndësishme për qytetarët e komunës sonë.

ПОСЛОВИ СПОРТА И ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ

     Највећа заслуга за одвијање спортског живота у нашој општини припада несумњиво Спортском центру где се окупљају млади спортисти из целе општине.Спортски сентар досадашњим радом он је оправдао очекивања јер се бавио организацијом многих спортских и културних манифестација (турнира, спортских сусрета, концерата и сл.), а такође је успео да окупи и усмери велики број младих људи који су тек почели да се баве спортом. Спортски центар је обезбедио услове за рад многим клубовима, пре свега кошаркашком, одбојкашком, карате клубу и осталима. Ми као Одељење за  друштвене делатности подржавамо и стојимо иза свих спортских активности ових клубова уз финансијску помоћ из буџета општине. Ту спадају клубови који се такмиче на вишем нивоу такмичења као што су Р.К. ”БСК” Бујановац и Карате клуб ”БСК” Бујановац, али нисмо занемарили ни остале спортске клубове који се такмиче на општинском нивоу и на нивоу округа. Велики значај имају и клубови који окупљају младе талентоване спортисте, девојчице и дечаке и тиме увеличавају и оплемењују однос према спорту. Треба истаћи и сеоске клубове као што су  ФК ”Трновац” из Великог Трновца, ФК ”Вихор” из Жбевца  и ФК ”АС” из Бујановца који су веома активни у својим школама фудбала.

     Јавни конкурс за финансирање спортских организација са седиштем на територији општине Бујановац трајао је од 05 фебруара до 25. марта  2019. године. Општина за финанцирање спортских организација из буџета за 2019 год. Издвојио 10.000.000,00 динара.

SFERA E SPORTIT DHE KULTUREA FIZIKE

 Merita më e madhe për zhvillimin e sportit në komunën tonë gjithsesi se i takon Qendrës Sportive »Rinia« ku aktivitetin e tyre sportiv e zhvillojnë të rinjtë nga tërë territori i komunës së Bujanocit. Qendra Sportive »Rinia« me punën e deritanishme e ka arsyetuar ekzistimin  dhe funksionimin e saj, sepse është marrë me organizimin e manifestimeve të shumta sportive dhe kulturore (turnireve sportive, takimeve sportive, koncerteve etj.), kurse gjithashtu ka arritur t’i tubojë dhe orientoj një numër të madh të të rinjëve të cilët janë në fillim të karrierës së tyre sportive. Qendra sportive ka arritur t’i sigurojë kushte për punë shumë klubeve e në veçanti klubeve të basketbollit, hendbollit, klubeve të karatesë dhe klubeve të tjera. Ne si Drejtorat për veprimtari shoqërore i përkrahim dhe qëndrojmë pas të gjitha aktiviteteve sportive të këtyre klubeve, krahas përkrahjes financiare përmes buxhetit komunal. Këtu hyjnë edhe klubet që garojnë në rangje më të larta të garave, siç është fjala me KH “BSK Bujanoc”, KK(karatesë) “BSK Bujanoc” por nuk i kemi anashkaluar edhe klubet e tjera sportive të cilat garojnë në nivel të rrethit dhe të komunës. Ne i kemi kushtuar vëmendje të theksuar edhe klubeve të cilat tubojnë talent të ri të sportit, të rinjë e të reja, dhe me këtë këtë e fisnikërojnë dhe e madhështojnë raportin ndaj sportit. Me këtë rast duhet të përmenden edhe klubet sportive që veprojnë nëpër fshatrat e komunës sonë siç është KF »Tërnoci« në Tërnoc, KF »Vihor« në Zhbevcë si dhe KF »AS« nga Bujanoci të cilët janë shumë aktiv në shkollat e futbollit.

Konkursi publik për financimin e organizatave dhe klubeve sportive me seli në territorin e Komunës së Bujanocit ka zgjatur prej 05 shkurt  e deri më 25 mars 2019. Komuna nga buxheti për vitin 2019 për financimin e organizatave sportive ka ndar 10.000.000,00 dinar.

 

ПОСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ БРИГЕ О ДЕЦИ

     На пословима везаним за рад службе друштвене бриге о деци која се налази у оквиру Одељења за друштвене делатности радило је 4 радника и то 1 самостална стручна сарадника и 3 виша референта.

     У извештајном периоду ради остваривања права на дечји додатак укупно је поднето 3444 захтева,  Донето  је 3419 решења, остало је  нерешено 25 захтева о којима qе служба одлучивати у 2020 години.

     Самостални стручни сарадници су  решавали захтеве енергетских заштићених купаца и у наведеном периоду поднето је 1502 захтева и сви  су решени.

  Решење о номиналном износу за дечји додатак усклађује се два пута годишње и то 1. априла и 1. октобра са шестомесечним индексом потрошачких цена у РС. Дечји додатак за једно дете износи 3.044,99 динара а увећани износ је 3.958,37 динара.

Цензус за остваривање права на дечји додатак усклађује се месечно са индексом потрошачких цена у РС.

     У  2019 годину, ради остваривања права на родитељски додатак за прво, друго, треће и четврто новорођено дете примљено је 478 захтева од чега 469 захтева решено доношењем позитивних решења, 2 захтева су негативно решена, 3 захтева су уступлена другим општинским управама (Врање и прешево) због њихове месне надлежности и 6 предмета је пренето на рад у 2020 години .         Од напред наведеног броја за прворођено дете поднето је 178 захтева, за друго 148 захтева, за треће 112 захтева и за четврто дете 40 захтева.

     Новчани износ за прво дете износи 101.496,66 динара и исплаћује се једнократно, за друго дете 243.591,84 динара и исплаћује се у 24 једнаких рата по 10.149,66 динара месечно, за треће дете 1.461.551,04 динара и исплаћује се у 120 једнаких рата или 12.179,59 дин месечно, и за четврто дете 2.192.326,56 динара и исплаћује се у 120 једнаких рата или 18.269,39 дин. месечно.

Такодје иМинистарство исплачује и паушал за набавку опрема за свако новорођено дете  у износу од 5.074,83 динара.

      За остваривање права на породиљско одсуство поднето је 119 захтева. По обради захтева донето је 116 позитивних решења, два захтева су прослеђена ГУ града Врања, док један захтев упучен у надлежно министарство на разматрање.

      Породиљско одсуство по Закону о финансијској подршци породице са децом траје 3 месеца ако се отпочне од дана порођаја, односно 28 дана би требало да се искористи породиљско пре порођаја као законска обавеза а може и 45 дана пре порођаја и траје док новорођенче не наврши 3 месеца живота.

     Нега детета траје од завршетка породиљског до навршетка годину дана од отпочињања породиљског за прво и друго дете, а до навршетка 2 године за треће и свако наредно новорођено дете. Посебна нега детета се користи по одобрењу лекарске комисије и може се користити до навршетка 5 године детета.

    Укупно је проверено и оверено 517 списка на којима су обрачунате накнаде зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета.

     Обавеза је послодавца да обрачуна и исплати накнаду породиљама истовремено са исплатом зарада осталих запослених а да ми по извршеној провери и овери требујемо средства из Министарства и вршимо рефундацију исплаћене накнаде послодавцима по достављеним доказима о извршеној исплати.

Висина исплате породиљске накнаде се одређује на основу просека  зараде за 12 месеци пре отпочињања породиљског одсуства. Висина исплате зависи и од непрекидног радног стажа породиље пре отпочињања породиљског одсуства. Исплата накнаде од 100% припада породиљи која је била у радни однос непрекидно пре отпочињања породиљског одсуства дуже од 6 месеци. 60% има права на накнаду зараде породиља ако има радни стаж пре отпочињања породиљског од 3. месеца до 6.месеци и 30% од просечне зараде за 12 месеци ако је била у радни однос краће од 3 месеца..

    Састављање месечних извештаја и требовање средстава за месечну рефундацију накнаде послодавцима за извршену исплату накнаде зараде породиљама.Укупно је требовано 33.254.202,00 динара и толико је и рефундирано послодавцима по достављеним доказима да су исплатили накнаде зараде породиљама.

     Састављање месечних извештаја и полугодишњих извештаја о потребним средствима за породиљска права за Министарство за рад запошљавање, борачка и социјална питања.

 Новим законом ћија примена је поћела од 01.07.2018 год. , предвиђено је да се накнада за време породиљског одсуства утврђује нас основу  збир месећних основица на који су плаћени доприноси за последњих 18 месеци пре одпоћињањеа одсуства са рада.

Уводи се и директна уплата накнада из буџета државе на раћун породиље, а не као што је то било до сада на таћун послодавца.

 

SFERA E KUJDESIT SHOQEROR NDAJ FEMIJVE

 

Lidhur me punët që i përkasin shërbimit për kujdesin shoqëror të fëmijëve i cila gjendet në kuadër të Drejtoratit për   veprimtari shoqërore kanë punuar 4 punëtor edhe ate 1 bashkëpuntorë të lartë profesional, dhe 3 referentë.

Në këtë periudhë raportuese për realizimin e kërkesës për shtesa fëmijnore gjithësejtë janë paraqitur 3444 kërkesa, jan lëshuar 3419 vendime  për 25 kërkesa shërbimi do të vendos në vitin 2020.

Bashkëpunëtorët e pavarur profesional i kanë zgjidhur kërkesat e blerësve të mbrojtur të rrymës dhe në këtë periudhë janë paraqitur 1502 kërkesa dhe të gjitha jane zgjidhur pozitivisht.

 Aktvendimi për shumën nominale për shtesa fëmijërore harmonizohet dy herë në vit edhe atë më 01 prill dhe 01 tetor me indeksin gjashtëmujor të çmimeve të konsumit në Republikën e Serbisë. Shtesa fëmijërore për një fëmijë është 3.044,90 dinarë, ndërkaq shuma e shtuar është 3.958,37 dinarë. Cenzusi për realizimin e të drejtës në shtesa fëmijërore harmonizohet për çdo muaj me indeksin mujor të çmimeve të konsumit në Republikën e Serbisë.

Në vitin 2019 me qëllim të realizimit të së drejtës së shtesës prindërore për fëmiun e parë, të dytë, të tretë dhe të katërt janë pranuar 478, Prej të cilave hjane zgjidhur pozitivishte 469 kerkesa , dy jane negative dhe tre kerkesa jane derguar komunave tjera  ( Vranje presheve) .

Për fëmiun e parë janë 178 kërkesa,për të dytin 148 për të tretin 112 dhe për fëmiun e katërtë 40 kërkesa.

Shuma financiare për fëmiun e parë është 101.496,66 dinarë dhe paguhet njëherësh, për fëmiun e dytë është 243.591,84 dinarë dhe paguhet në 24 këste të barabarta mujore nga 10.149,66din., fëmiun e tretë është 1.461.551,04 dinarë dhe paguhet në 120 këste të barabarta mujore  nga 12.179,59 din.dhe fëmiun e katërt është 2.192.326,56 dinarë dhe paguhet në 120 këste të barabarta mujore nga 18.269,39din.

Takodje iMinistarstvo isplačuje i paušal za nabavku oprema za svako novorođeno dete  u iznosu od 5.074,83 dinara.

Gjithashtu ministria për çdo fëmij të lindur paguan nga 5.074,83 din. për nevojat e të posalindurit.

Për realizimin e të drejtës së pushimit të lehonisë janë bërë 119 kërkesa.Gjithashtu me   aktvendim janë miratuar 116 kërkesa, dy kërkesa jane dërguar në administratën e qytetit të Vranjës, ndërsa një kërkes është dërguar ne ministrin përkatëse për rishqyrtim.

Pushimi i lehonisë sipas Ligjit për financimin e familjeve me fëmijë zgjatë 3 muaj, nëse fillohet nga dita që lind, përkatësisht 28 ditë duhet shfrytëzuar pushimi i lehonisë para ditës që bëhet lindja si obligim ligjor, ndërka ka mundësi që pushimi i lehonisë të filloj edhe 45 ditë para lindjes dhe zgjatë deri sa foshnja i mbushë 3 muaj.

Kujdesi ndaj fëmiut zgjatë deri te përfundimi i një viti nga fillimi i pushimit të lehonisë për fëmiun e parë, të dytë, ndërkaq deri në  2 vjeç për fëmiun e tretë dhe secilin fëmijë tjetër sipas radhës. Kujdesi i veçantë i fëmiut shfrytëzohet me lejimin e komisionit mjekësor dhe mund të shfrytëzohet deri sa fëmiu t’i mbushë 5 vjet.

Gjithësejtë janë verifikuar dhe vërtetuar 517 regjistra në të cilat janë llogaritur kompensimet e fitimeve për gjatë kohës së pushimit të lehonisë, të mungesës nga puna me qëllim të kujdesit ndaj fëmiut dhe të mungesës nga puna për kujdes të veçant të fëmiut

Është obligim i punëdhënësit që ta llogarisë dhe paguaj kompensimin për lehonat të njëjtën kohë me pagesën e rrogave të punsëurëve të tjerë dhe se ne menjëherë pasi të bëjmë verifikimin dhe vërtetimin i kërkojmë mjetet nga Ministria dhe bëjmë rimbursimin e kompensimit të paguar punëdhënësve sipas dëshmive për pagesën e kryer.

 Lartësia e pagesës së kompensimit të lehonave caktohet në bazë të mesatares së pagave për 12 muajt para fillimit të pushimit të lehonisë. Lartësia e pagesës varet dhe nga stazhi i pandërprerë i punës së lehonës para fillimit të pushimit të lehonisë. Pagesa 100% i takon lehonës e cila ka qenë në mardhënie pune të pandërprerë para fillimit të pushimit të lehonisë më gjatë se 6 muaj. Lehona ka të drejtën e 60% të kompensimit nëse ka 3 – 6 muaj stazh pune, ndërkaq 30%  nga paga meatare për 12 muaj nëse ka qenë në mardhënie pune më pak se 3 muaj, para fillimit të pushimit të lehonisë.

Janë përpiluar raportet mujore dhe kërkesa e mjeteve për rimbursimin mujor të kompensimit ndaj punëdhënësve për pagesën e kryer të kompensimit për lehonat. Gjithësejtë janë kërkuar 33.254.202,00 dinarë dhe po aq mjete iu janë rimbursuar punëdhënësve sipas dëshmive të dërguara se kanë kryer pagesën e pagave për lehonat.

      Përpilimi i raporteve mujore dhe i atyre gjashtëmujore për mjetet e nevojshme për të drejtat e lehonisë për Ministrinë për punë dhe punësim, çështje të luftëtarëve dhe atyre sociale.

Me ligjin e ri zbatimi i të cilit ka fillu 01.07.2018 lartësia e pagesës së kompensimit të lehonave caktohet në bazë të mesatares së pagave për 18 muajt para fillimit të pushimit të lehonisë. Tani me ligjin e ri pagesat bëhen direk lehonave shfrytezuesve e jo si deri tani ka qen npagesat jane bere në llogari t ë pundhënësit.

 

ПОСЛОВИ ДЕЧИЈЕ, СОЦИЈАЛНЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

     У оквиру овог реферата написано је и отпремљено 3154  позива за вакцинацију деце са подручја наше општине за период од 01.01.2019.године до 31.12.2019године.

PUNËT E MBROJTJES SË FËMIJËVE,

MBROJTJES SOCIALE DHE SHËNDETËSORE

 

    Në kuadër të këtij referati janë shkruar dhe janë dërguar  3154 ftesa për vaksinimin e fëmijëve për periudhën 01.01. – 31.12.2019.

 

 

ПОСЛОВИ БОРАЧКО – ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ

     У извештајном периоду ова служба је примила укупно 11 нова предмета.

     Од тога решени су 10 захтеви и донета су сва решења у законском року од два месеца.

     У извештајном периоду по службеној дужности донета су:  24 решења о борачком додатку за МНП (месечно новчано примање) за 4 корисника РВИ, 4 решења о признавању права на накнаду трошкова сахране.4 решења о престанку права корисника због сличаја смрти, 13 потврде и уверења о правима корисника ове службе, 9 књижице за повлашћену вожњу,   и 25 позива за странку.

Број примљених

предмета

Број пренешених предмета Број решених предмета Број нерешених предмета по жалби Укупно у раду
11 / 10 1 1

За све наше кориснике , за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 године, за МНП ( месећно новћано примање) укупно требовано средстава у износу од 4.831,029 динара.

 

SFERA E MBROJTJES SË LUFTËTARËVE DHE INVALIDËVE

            Gjatë periudhës raportuese ky shërbim ka pranuar 11 kërkesa.Prej tyre jane zgjidhur 10 në afatin e parapar ligjor prej dy muajsh.

 Në periudhën raportuese sipas detyrës zyrtare janë miratuar: 24 aktvendime për shtesën e luftëtarëve për 4 shfrytëzues të invaliditetit ushtarak, 4 aktvendime për harxhimet e vorrimit. 4 aktvendime për ndërprerjen e të drejtës në të ardhura për arsye të vdekjes.13vërtetime dhe çertifikata për të drejtat e shfrytëzuesve të këtij shërbimi, 9 libreza sipas autorizimit të vozitjes, , 25 thirrje për palët.

Numri i lëndëve të pranuara

 

Numri i lëndëve të bartura Numri i lëndëve të zgjidhura Numri i lëndëve të pazgjidhura me ankesë Gjithesejte ne procedurë
11 / 10 1 1

Për të gjith shfrytëzuesit tanë, për periudhën 01.01.2019 deri më 31.12.2019 , kemi kërkuar mjete në sasi prej 4.831,029 din.

ПОСЛОВИ ОПШТИНСКОГ  ПОВЕРЕНИШТВА

ЗА ИЗБЕГЛА, ПРОГНАНА И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

     Општински повереник се у току 2019. године као и осталих година бавио проблемима избеглих, расељених лица, а у задње време и проблемима миграната и повратника по реадмисији, а  ти проблеми су углавном смештај, исхрана, одећа, обућа и друго.

     Што се тиче смештаја и исхране у овом делу је Комесаријат за избеглице и миграције Р.С. као и осталих година финансирао исхрану и смештај расељених лица у колективним центрима на територији општине Бујановац.

     Комесаријат за избеглице и миграције РС  а преко Хуманитарних организација као што су: Интерсос, Дански савет, Визија, Каритас, УНХЦР и Хоусинг центар (који се бави решавањем трајног решења стамбеног збрињавања избеглица и расељених лица донирањем монтажних кућа), залаже преко повереништва општине Бујановац на исељавању-затварању колективних центара у виду пројеката откупа пољопривредних домаћинстава и помоћи у грађевинском материјалу за лица која су самостално започела изградњу куће као и пројекта монтажних кућа за лица која имају своје плацеве.

      У току ове године није било пројеката као ранијих година веза ни за трајно тешавање смештаја расељених и избеглих лица тако да се стање  у колективним центрима Салваторе И Технићка школа у односу на прошлу годину бројћано повећало за 3 лица који су добили упут за смештај од стране Комесариата за избеглице Републике Србије, а касније  смањило за два лица ( једно преминуло, а друго се удало).Тренутно стање у наведеном колективном центру је 70 лица.

          Број лица је у односу на раније године много опао јер се тежи затварању колективних центара на територији целе Србије  што је и ућињено и једини колективни центар који још функсионише је овај у Бујановцу.

 Поред избеглица Комесаријат за избеглице има мандат за рад са мигрантима, тако да ја као повереник за избеглице од јула месеца 2015. године када је отворен центар за мигранте у Прешеву по потреби обављам и послове у том центру, као и у  скоро отвореном центру за прихват миграната у бившој фабрици акомулатора ’’Светлост’’ у Бујановцу.Тренутно у том прихватном центру борави око 213 лица.    

PËRFAQËSIA E KOMESARIATIT PËR REFUGJATË

DHE PERSONA TË ZHVENDOSUR

Personi përgjegjës i komunës për refugjatë dhe persona të zhvendosur gjatë vitit 2019 si dhe gjatë viteve tjera  është marrë me problemin e kësaj kategorie të njerëzve lidhur me vendosjen e tyre, ushqimin furnizimi me lëndë për ngrohje, veshmbathja e tj.

Sa i përket strehimit dhe ushqimit në këtë pjesë Komesariati për refugjatë ka finansuar strehimin dhe ushqimin, për personat e çvendosur ne territorin e komunës së Bujanocit.

 Komesarijati për refugjatë i RS nëpërmjet organizatave humanitare sikurse janë: Intersos, Këshilli danez, Vizioni, UNHCR angazhohet përmes të ngarkuarit të komunës së Bujanocit në zbrazjen e qendrave të strehimit kolektiv në formë të projekteve të blerjes së amëvisërive bujqësore dhe të ndihmës në material ndërtimi për refugjatë – persona të zhvendosur të cilët si të pavarur kanë filluar ndërtimin e shtëpive si edhe projekti i shtëpive montuese për personat që kanë ngastrat e veta.

Gjatë këtij viti, nuk ka pasur projekte si ma pare për të zgjidhur gjendjen e përhershme të banimit , për ate edhe numri i të çvendosurve është rritur gjithësejte për 3 persona.

Numri i personave të strehuar në qendrat e pranimit kolektiv në krahasim me vitet e mëparshme ka rëndë ndjeshëm meqë synohet mbyllja e qendrave kolektive çka është vepruar në vendet tjera , e vetmja qender funksionale është kjo në Bujanoc

 Përveç se për të zhvendosurit, Komesarjati për refugjatë ka mandatin edhe punën me emigrantët, kështu që, sipas nevojës, personi i besuar është i angazhuar edhe në Qendrën e pranimit për migrantët në Preshevë si dhe në qendrën e hapur rishtazi në ish fabrikën e akumulatorëve “Svetllost” në Bujanoc.Në këtë qender momentalisht jan të vendosur 213 persona.

КООРДИНАТОР ЗА РОМСКА ПИТАЊА

        Задужење координатора састоји се у саветодавном раду на остваривању одређеног права као и обавеза рома према локалној самоуправи као и других локалних и државних институција, затим свакодневна комуникација између припадника ромске заједнице и локалне општинске администрације а све у циљу интеграције ромске заједнице у систему целокупне друштвене заједнице.

     Поред овог свакодневног рада ту је и рад и координација на пројекту-техничка подршка за инклузију рома – који спроводи Мисија ОЕБС-а у Србији а финансира ЕУ.

     На основу члана 5. Уредба  о енергетски угроженом купцу ( сл. Гл РС бр . 113/15) грађани Републике Србије имају право да поднесе захтев за добијење решење о стицању статуса енергетскуи угрожени купац.

      У периоду од 01. 01. до 30. 12. 2019. године примљено је 1502 захтева за умањење електричне енергије за енергетски угрожене грађане.

 Саставни део  рада координатора за ромска питања су и састанци, семинари, радионице организовани од стране Владе Републике Србије, ОЕБС, општине као и других међународних организација и институција, на којима  као координатор присуствао испред Општине Бујановац и дао свој допринос.

KOORDINATORI PËR ÇËSHTJEN E ROMEVE

             

            Koordinatori bënë punën e  këshilluesit në realizimin e të drejtave dhe detyrimeve të romëve në autoritetet komunale dhe institucioneve tjera lokale dhe shtetërore, në komunikimin e përditshëm mes komunitetit rom dhe administratës komunale të caktuara, me qëllim të integrimit të komunitetit rom në sistemin e komunitetit.

            Krahas punëve të përditshme këtu hynë edhe puna dhe bashkërendimi në projektin – përkrahja teknike për inkluzionin e romëve – të cilin e implementon Misioni i OSBE-së në Serbi, nërkaq e financon BE.

            Në baz të nenit 5 të bleresve të rrezikuar të energjisë elektrike ( gz RS. Nr. 113/15) qytetaret e Republikes së Serbisë kan të drejte të marrin vendim për të marr statusin e blersit të rrezikuar të energjisë elektrike.

Në periudhën prej 01.01 – 30.12.2019 janë pranuar 1324 kërkesa për zvogëlimin e shpenzimin e rrymës elektrike për qytetarët me gjendje të rënduar sociale.

Pjesë përbërëse e punës së koordinatorit për çështjet rome në këtë raport janë edhe takimet, seminaret, punëtorit e organizuara nga Qeveria e Serbisë, OSBE, komunës dhe të organizatave dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare, në të cilat ka marrë pjesë dhe ka kontribuar në cilësinë e përfaqësuesit të komunës.

VII. Одељење за привреду и локални економски развој

Drejtorati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik local

 

У периоду од 01.01. до 30.06.2019.године саветници за пољопривреду,   шумарство и водопривреду  радили су на доношењу   Решења у управном   поступку по:

     Në periudhën prej 01.01. deri më 30.06.2019. këshilltarët për bujqësi, pylltari dhe menaxhim të  ujërave kanë punuar në marrjen e aktvendimeve  në procedurat administrative sipas:

 • Закону о пољопривредном земљишту,

Ligjit mbi tokën bujqësore,

 • Закону о водама,

Ligjit mbi ujërat,

 • Закону о шумама,

Ligjit mbi pyjet,

 • Правилницима, Одлукама, Уредбама и осталим прописима.

Rregulloreve, vendimeve dhe urdhëresave si dhe dispozitave tjera .

     Из области пољопривреде поднето је 8 захтева ,  и то за  доношење Решење  за пренамену 4 .У управном поступку решена су 3   и донешена  су :    3 Решење за пренамену пољопривредног земљишта у градско градјевинско. Том  приликом  је за пренамену  наплаћено  1.027.675,00 динара   а пренамена је извршена на  површини од 4694  м².

     Nga fusha e bujqësisë janë paraqitur 8 kërkesa  edhe ate në marrjen e aktvendimeve për destinim 4 . Me  procedurë  administrative janë zgjidhur 3. dhe janë lëshuar 3 aktvendime për shndërrimin e tokës bujqësore në tokë ndërtimore. Me këtë rast për destinim janë paguar   1.027.675,00 dinarë  kurse destinimi është bërë  në sipërfaqe prej 4694 m².

     Издато је 1 потврда за остваривање Републичке субвенције, остало:  су обавештење и програм.

     Janë dhënë 1 vërtetime për realizimin e subvencioneve republikane, kurse 2  tjerat janë: lajmrim dhe program .

     За поднете захтеве наплаћена је:

     Për kërkesat e paraqitura janë paguar :

 • општинска такса у износу од 10.000,00 динара, а
 • taksa komunale në shumë prej 10.000,00 kurse
 • републичка у износу од 2.000,00динара
 • taksa republikane në shumë 2.000,00 din.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИМЉЕНИХ ПРЕДМЕТА ОД 01.01.2019 –  30.06.2019.ГОД. ЗА ПРЕНАМЕНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ГРАЂЕВИНСКО

PARAQITJA TABELARE E LËNDËVE TË PRANUARA NË PERIUDHËN PREJ 01.01.2019 -30.06.2019

PËR NDËRRIMIN E DESTINIMIT TË TOKËS BUJQËSORE NË ATË NDËRTIMORE

Ред.

бр.

Nr.r

Броj

Nr.

Име и презиме

Emëri dhe mbiemri

Кат. Општ.

Komuna kadastrale

Бр. парцел

Nr.i parc.

Кул. и класа

Kul. dhe kl.

Површина. м²

Sip.

Износ у дин.

Vlera në din.

1. 320-1 Златковић

Никола

Бујановац

Bujanoc

404, 405, 406, 407 Њива 3 класе

Arë e kl. të 3

  2963 m²      814.825,00
 

2.

320-2 Павловић Власта Старац

Starac

 4467 Шума 5 класе

Pyllë e kl. të 5

  1344 m² Ослобођен

I liruar

3. 320-3  Asani Arsim Бујановац

Bujanoc

2016/6,

2020/6

Њива 3 класе

Arë e kl. të 3

    387 m² 212.850,00
 

4.

320-4 Александровић

Ивица

Јабланица

Jabllanicë

1138 Њива 5 класе

Arë e kl. të 5

    246 m² У поступку

Në procedurë

Укупно:

Gjithësejt:

  4694 1.027.675,00
 1. Пољопривреда

      Bujqësia

 

У извештајном периоду, поред Законом прописаних задатака и послова које врши пољопривредна служба у оквиру надлежности Општинске управе, правци приоритетних активности били су усмерени ка стриктном поштовању Законом прописаних норми и максималној подршци пољопривредним произвођачима. У оба ова правца постигнути су изузетни резултати.

Gjatë periudhës raportuese, përveç detyrave të përshkruara me Ligj që kryhen nga shërbimi bujqësor brenda juridiksionit të administratës komunale të mandatuara ligjërisht, drejtimet prioritare të aktiviteteve  janë  fokusuar në respektimin e rreptë të normave ligjore dhe mbështetjen maksimale për prodhuesit bujqësorë. Në të dyja këto drejtime janë  arritur rezultate të jashtëzakonshme.

            Укупна пољопривредна површина на територији општине Бујановац је 25.695 ха.

            Sipërfaqja e përgjithshme në territorin komunës së   Bujanocit është 25,695 ha.

            Даном истека рока за регистрацију и обнову пољопривредних газдинстава , 31.03.2019. године па до 30.06.2019, Управа за трезор, евидентирала је да је на територији општине Бујановац регистровано 2357 газдинстава и да је од тога 1809 газдинстава активно а 548 газдинство је пасивно.

            Në ditën e skadimit të afatit për regjistrimin dhe përsëritjen e ekonomive bujqësore,më datë 31.03.2019 deri më datë 30.06.2019, Drejtorati i Thesarit ka evidentuar se në territorin e  komunës së   Bujanocit janë  regjistruar 2357 ekonomi  edhe  atë 1809 ekonomi aktive dhe 548 ekonomi pasive.

 Област пољопривреде у Буџету Општине Бујановац заступљена је са 20.000.000,00 динара. Lëmia e bujqësis në Buxhetin e komunës së Bujanocit është e përfaqësuar me 20,000,000.00 din.

     На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и расположивих средстава у Буџету општине Бујановац, урађен је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бујановац за 2019. годину. и на овај Програм је, такође, затражено и добијено позитивно мишљење надлежног Министарства.

     Në bazë të Ligjit mbi stimulimet në bujqësi dhe fondeve në dispozicion në buxhetin e komunës së Bujanocit, është punuar programi i mbështetjes për zbatimin e politikave për bujqësi dhe zhvillim rural të komunës së Bujanocit për vitin 2018 . Edhe ky program gjithashtu ka kërkuar dhe marrë  mendim pozitiv nga Ministria kompetente.

     У складу са поменутим програмским документима, а ради подстицања генетског унапређења сточарства и повећања броја грла под контролом пољопривредне службе из буџета од 20.000.000,00 динара , 2.000.000,00 динара су одвојена за ову намену.

     Në përputhje me dokumentet e lartpërmendura të programit, dhe për të inkurajuar përmirësimin gjenetik të blegtorisë dhe rritjen e numrit të krerëve nga buxheti i komunës prej 20.000.000.00 dinar, 2.000.000,00 dinar janë ndarë për këtë qëllim e që janë nën kontrollin e shërbimit bujqësor.

     Надзор над спровођењем ове мере врши ће пољопривредна служба.

     Mbikëqyrjen  mbi  zbatimin  e  kësaj  mase do ta   kryej shërbimi  bujqësor.

     Ради реализације програмске мере – Субвенционисање набавке пољопривредне механизације и опреме у пчеларству , ратарству и повртарству  и сточарству доделена су средства у износу од 17.500.000,00 динара. Формирана је Комисија за доделу подстицајних средстава у пољопривреди.

      Për të realizuar masat e programit – Subvencionimin e blerjes së  mekanizmit bujqësor dhe pajisjeve në bletari , lavërtari dhe perimkulturë dhe blegtori janë ndarë mjete në vlerë prej 17.500.000,00 din. Është formuar  Komisioni për ndarjen e mjeteve stimuluese në bujqësi.

     Рад Одељења за привреду и локални економски развој у извештајном периоду био је предмет контроле виших инспекцијских органа, републичког водопривредног инспектора за област водопривреде.

     Puna e Drejtoratit të ekonomisë dhe zhvillimit ekonomik lokal në periudhën raportuese ka qenë objekt i kontrollit të organeve më të larta të inspektimit, inspektori republikan i menaxhimit të ujërave.

     Запослени службеници у Пољопривредној служби у извештајном периоду показали су пуну посвећеност радним задацима и ангажовањем у разним комисијама и саветима.

     Të punësuarit zyrtarët në shërbimin bujqësore në periudhën raportuese kanë treguar angazhim të plotë ndaj detyrave dhe  angazhimit në komisione të ndryshme dhe këshilla.

    Подршка пољопривредним произвођачима у извештајном периоду, поред осталог, огледала се је и у томе да је Пољопривредна служба стручно попунила више од 2.000 образаца  и то за обнову и регистрацију газдинстава, за биљну структуру,  и друге обрасце. Суштина је да на основу ових докумената пољопривредни произвођачи остварују право на новчане износе који су прописани Законом о подстицајима. Чињеница је да је Пољопривредна служба учинила све што је могла да свим газдинствима помогне.

     Mbështetja tek prodhuesit bujqësorë në periudhën raportuese, ndër të tjera, pasqyrohet në faktin se shërbimi bujqësor  në mënyr profesinale ka plotësuar  më shumë se 3.000 formularë edhe ate për  regjistrimin e ekonomive  , strukturën e bimëve, për regres të plehrave dhe formulare të tjera. Çështja është se në bazë të këtyre dokumenteve, fermerët  fitojnë të drejtë në  shumë të të hollave të cilat janë të përshkruara me Ligjin mbi  stimulimet. Fakti është se Shërbimi bujqësore ka bërë gjithshka që mundet për të ndihmuar të gjitha fermerët.

 

ЗАНАТСТВА И МАЛА  ПРИВРЕДА

ZEJTARIA DHE EKONOMIA EVOGËL

            Извештај о раду односи се за период од  01.01.2019.г. до 30.06.2019.г. где су рађјене следеће послове:

            Raporti i punës përkon me periudhën prej 01.01.2019 v.– 30.06.2019v. gjatët ë cilit janë kryer këto punë:

  • Праћење прописа из области занатства и мале привреде,

Përcjellja e dispozitave ligjore nga sfera e zejtarisë dhe ekonomisë së vogël,

  о    Пружање стручне помоћи предузетницима,

       Ofrimi i ndihmës profesionale për ndërmarësit,

  • Пријем документације за оснивање самосталних радњи, брисање, промене које настану током водјења радње, издавање извода из регистра и проследјивање исте Агенцији за привредне регистре Републике Србије која води јединствен регистар привредних субјеката,

Pranimi i dokumentacionit për themelimin e punëtorive të pavarura, shlyerja, ndryshimet që shfaqen gjatë drejtimit të punëtorisë, lëshimi i ekstrakteve nga regjistri dhe përcjellja e tyre Agjensionit për regjistrat ekonomik të Republikës së Serbisë, i cili mbanë regjistrin e subjekteve ekonomike,

  • Достављање решења Агенције странкама,
  • Dërgimi i aktvendimeve të Agjensionit  palëve,

  • Издавање уверења по цлану 29.  ЗУП-а,

Lëshimi i çertifikatave sipas nenit 29. të LPA-së,

  • Овера реда вожње из области саобраћаја за превознике који се баве линијским превозом путника и то за градски и приградски превоз,

Vërtetimi i orarit të udhëtimeve nga sfera e komunikacionit për transportuesit të cilët merren me transportin linjor urban dhe ndërurban të udhëtarëve,

  • Издавање одобрења за обављање ауто-такси делатности,

Lëshimi i lejeve për ushtrimin e veprimtarisë auto-taksi,

  • Издавање допунске такси дозволе,,

Lëshimi i lejes shtesë për ushtrimin e taksisë,

  • Врши промену података у такси дозволи, продужење такси дозволе и враћање такси дозволе,

Bënë ndryshimin e të dhënave në lejen taksi, vazhdimin e lejes taksi dhe kthimin e lejes taksi,

  • Израда одлука из области саобраћаја,
  • Hartimi i vendimeve nga sfera e komunikacionit,

  • Израда тромесечних извештаја за потребе Агенције за привредне регистре,

Hartimi i raporteve tremujore për nevojat e Agjensionit për regjistra ekonomik,

  • Израда тромесечних извештаја за потребе Министарства трговине, туризма и телекомуникације – Сектора туристичке инспекције о броју лица која издају собе за пружање услуге смештаја, броју категорисаних лежајева у домаћој радиности и укупно уплаћеној боравишној такси,
  • Hartimi i raporteve tremujore për nevojat e Ministrisë për tregëti, turizëm dhe telekomunikacion – Sektori i isnpeksionit turistik për numrin e personave që ëshojnë dhoma me qëllim të ofrimit të shërbiemve të strehimit, numrin e shtretërve të kategorizuar në veprimtarinë shtëpiakedhe për shumën e inkasuar të taksës së qëndrimit,

  • Праћење прописа из области туризма и доношење решења о категоризацији соба за пружање услуга смештаја и
  • Përcjellja e dispozitave ligjore nga sfera e turizmit dhe nxjerrja e aktvendimeve për kategorizimin e dhomave për ofrimin e shërbimit të strehimit dhe

  • На архивирању приспелих и завршених предмета, као и на другим пословима које нареди начелник Одељења.
  • Në arkivimin e lëndëve të arritura dhe të kryera, si dhe punët e tjera me urdhër të kryeshefit të Drejtoratit.

 

ЗАНАТСТВО – ZEJTARIA

 

            У извештајном периоду из области занатства  попуњено је и проследјено Агенцији за привредне  регистре Републике Србије 84. регистрационих пријава и то:

            Në periudhën raportuese nga sfera e zejtarisë janë plotësuar dhe i janë përcjellur Agjensionit për  regjistra ekonomik 84 aplikacione për regjistrim edhe atë:

            – за оснивање радње – për themelimin e punëtorisë 29,

            – за брисање – për shlyerje 7,

            – za promene koje nastanu tokom vodjenja radnje 48,

            – për ndryshimet e shfaqura gjatë aktivitetit të punëtorisë 48,

Структура оснивање  радњи по делатностима је следећа:

            Struktura e punëtorive të themeluara sipas veprimtarive është si në vijim:

 

          –  Трговинске радње – Punëtoritë tregtare 3,

          –  Фризерска радња – Punëtoritë parukeri 3,

          –  Угоститељско – hoteliere 9,

          –  Стоматолошка ординација – ordinancë stomatologjike 1.

           – Радње за забавне и рекреативне игре – Punëtoria për lojëra argëtuese dhe rekreative 2

           – Радње за обраду метала – Punetoria për përpunimin e metaleve 1.

          – Радње за производњу чорапа – Punetoria për prodhimin e çorapave 1.

          – Занатска  радња – Punëtori Zejtare 2,

         –  Лимарска радња- Punëtori Teneqe punues 1,

          – Такси радња – Punetoria Taxi 1

         –  Посластичарска  радња – Punëtoritë ëmbëltore 1,

         –  Радња за пружење интернет услуга – Punëtoritë per ofrimin e shërbimeve të internetit 1,

          – Аутопревозничка радња – Punëtori autotransportuese 1,

           – Радње за производ. предмета од пластике – Punetoria për prodhimin e elementeve nga plastika 1.

           – Агенција за фотокопирање и канцеларијске услуге – Agjensioni per kopjim dhe shërbime ne zyre 1.

             Структура брисање  радњи по делатностима је следећа:

             Struktura e punëtorive për shlyerje sipas veprimtarive:

 

 • Трговинске– tregtare 3,
 • Угоститељске – hoteliere 4,

         

      Такође је у овом периоду примљен је седам – 7. захтева за издавање уверења о вођењу     радње по цлану 29.  ЗУП-а.  Сви примљени Захтеви су решени и архивирани.

      Gjithashtu në këtë periudhë është pranuar shtatë – 7. kërkesë për lëshimin e aktvendimeve për mbajtjen e punëtorisë sipas nenit 29 të LPA.  Lëndët janë zgjidhur dhe arkivuar.

               

САОБРАЋАЈ – KOMUNIKACIONI

 

     Поред послова занатства и мале привреде у овом периоду примљено је 41 захтева  из области саобраћаја и то:

            Krahas punëve të zejtarisë dhe të ekonomisë së vogël në këtë periudhë janë pranuar edhe 41 kërkesa nga sfera e komunikacionit edhe atë:

         –   за издавање одобрења за обављање ауто такси делатности 1

          –   për lëshimin e lejeve për ushtrimin e veprimtarisë taksi 1,

          –   за промену података у такси дозволи – për ndryshimin e të dhënave  në lejen taksi 7,

         –   за продужење такси дозволе –për vazhdimin e lejes taksi  23,

         –  за враћање такси дозволе за возило- për kthyerjen e lejes taksi për vozitësin dhe automjetin 1.

         –   за оверу реда вожње  –për vërtetimin-legalizimin  e itinerarit rrugor  9.

Напомена – Verejtje :

          Приходи из издавање одобрења , промену података у такси дозволи и за продужење такси дозволе, за оверу реда вожње  за овај период износе 67.400,00 рсд.

          Захтеви су решени и архивирани.

          Të hyrat nga taksat për lëshimin e lejeve për ushtrimin e veprimtarisë taksi , për ndryshimin e të dhënave në lejen për vërtetimin-legalizimin  e itinerarit rrugor  ,dhe për vazhdimin e lejes taksi  për këtë periudhë  kohore janë 67.400,00 din.

           Lëndët janë zgjidhur dhe arkivuar.      

          

                        

ТУРИЗАМ – TURIZMI

 • У извештајном периоду за три месеца нема ни један-примљени захтев из области туризма.

Në këtë periudhë raportuese tre mujore nuk kemi asnjë- kërkesa të pranuar nga sfera e

                     turizmit.

 Напомена – Verejtje :

 • Приходи из боравишне таксе за овај период износе 20.580,00 рсд.

Të hyrat nga taksat e qëndrimit për këtë periudhë  kohore janë 20.580,00 din.

VIII. Одељење за инспекцијске послове

Drejtorati për punë të inspeksionit

 

Годишњи извештај о раду Одељење за инспекцијске послове за 2019. годину сачињен је у складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ бр.36/2015, 44/2018 – др. закон и 95/2018).

Raporti vjetor i Drejtoratit për punë të inspeksionit për vitin 2019 është hartuar në bazë të nenit 44 të Ligjit mbi mbikqyrjen inspektuese (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 36/2015, 44/2018 – ligji tjetër dhe 95/2018).

Одељење за инспекцијске послове, као посебна организациона јединица, састоји се од:

Drejtorati për punë të inspeksionit ,si njësi e veçantë organizative përbëhet prej :

 • грађевинске инспекције,

Inspeksionit  ndërtimor

 • комуналне инспекције, полиције

Inspeksionit  komunal ,policor

 • саобраћајне инспекције

Inspeksionit të komunikacionit.

 • инспекција за заштиту животне средине

Inspekcioni për mbrojtjen e mjedisit jetsorë

               I.          ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА – INSPEKCIONI NDËRTIMOR

За наведени извештајни период грађевинска инспекција вршила је инспекцијски надзор над изградњом објеката са два  извршиоца. Циљ рада и деловања грађевинске инспекције је превенција и нделовање радин спречавања нелегалне изградње и повећање поштовања грађевинских прописа и стандарда. Инспекцијски надзор се састојао у контроли над изградњом објеката на територији Општине Бујановац и то како самих инвеститора тако и извођача радова. Прописи које користи  грађевинска инспекција су:

Për periudhën e cekur raportuese inspeksioni për ndërtimtari ka bërë mbikqyerjen inspektive ndaj ndërtimit të objekteve me dy ekzekutues. Qëllimi I punësn dhe veprimit të inspeksionit të ndërtimit është parandalimi I ndërtimit informal dhe rritja e rrespektimit të rregullave dhe standardeve të ndërtimit. Mbikqyrja inspektive përbëhet prej kontrollit ndaj ndërtimit të objekteve në territorin e komunës së Bujanocit edhe ate të vetë investuesve si dhe të kryesve të punimeve. Rregullat që zbaton ky inspeksion janë:

 • Закон о инспекцијском надзору

Ligji mbi mbikqyrjen inspektuese,

 • Закон о општем управном поступку

Ligji mbi procedurën e përgjithshme administrative,

 • Закон о планирању и изградњи

Ligji mbi planifikimin dhe ndërtimin,

 • Закон о становању и одржавању зграда

Ligji mbi banimin dhe mirëmbajtjen e pallateve,

 • Закон о озакоњењу објеката

Ligji mbi legalizimin e objekteve,

 • Општинске одлуке у области грађевинарства
 • Vendimet komunale nga sfera e ndërtimit.

У овом извештајном периоду примљено је 67 предмета  који су решени. Грађевинска инспекција донела је 49 решења, 13 записника о обустави поступка, поднела 2 прекршајне пријаве и 3 кривичне пријаве. Треба нагласити да постоји проблем око извршења решења о рушењу јер се иста не могу спроводити због тога што ЈП Комуналац не приступа извршењу И поред уредног и благовременог поднтог захтева за асистенцију. Долази до тога да МУП пружи асистенцију а да Комуналац не дође на извршење. Потребно је обезбедити другог извођача за извршење.

Gjatë kësaj periudhe raportuese, janë pranuar 67 lëndë, të gjitha janë zgjidhur. Inspektorati i ndërtimit nxori 49 vendime, 13 procesverbale për ndërprerjen e procedurës, ngriti 2 kundërvajtje dhe 3 kallëzime penale. Duhet të theksohet se ka probleme me ekzekutimin e aktvendimeve mbi rrënimin, ngase ato nuk mund të ekzekutohen per shkak se JP Komunalec nuk ka vazhduar me ekzekutimin përkundër dorëzimit të rregullt dhe me kohë të kërkesës për ndihmë. Vienë atë moment, që asistencën e bënë MPB, ndërkohë që Komunalia nuk vie për ta ekzekutuar aktvendimin. Duhet të sigurohet një ekzekutues tjetër për përmbarim.

У току 2019 год. вршени су како редовни тако и ванредни инспекцијски надзори. Ванредни инспекцијски надзори вршени су по поднетим представкама или  захтевима грађана. Вршена је контрола о усаглашености темеља са главним пројектом као и контрола завршених објеката у конструктивном смислу. Вршена је контрола и по дописима Министарства грађевинарства,контрола објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи и суседних објеката, а у овом периоду грађевински инспектор  је на основу решења Одсека за ванредне ситуације Општине Бујановац радио у комисији за процену настале штете на грађевинским објектима услед елементарне непогоде.

Gjatë vitit 2019 Janë kryer inspektime të rregullta dhe të jashtëzakonshme. Inspektime të jashtëzakonshme u kryen në kërkesa të paraqitura të qytetarëve. Është kontrolluar përputhshmëria e themeleve me projektin kryesor, si dhe kontrolli i strukturave të përfunduara në një kuptim konstruktiv. Është bërë kontrolli edhe sipas shkresave zyrtare të Ministrisë së ndërtimit, kontrolli i objekteve të cilat paraqesin një kërcënim të drejtëpërdrejtë për jetën dhe shëndetin e njerëzve dhe ndërtesave fqinje, dhe gjatë kësaj periudhe inspektori i ndërtimeve ka punuar në komision për vlerësimin e dëmeve në ndërtesa, bazuar në vendimin e Shtabit komunal për situate të jashtëzakonshme të Komunës së Bujanocit me rastin e fatkeqësive elementare.

Благовремено је припремљен План инспекцијског надзора за 2020 год. у складу са Законом о инспекцијском надзору, на који је надлежно министарство дало позитивно мишљење и исти је објављен на сајту општине.

Me kohë është hartuar Plani i inspektimi për vitin 2020, në përputhje me Ligjin për mbikëqyrjen inspektuese, për të cilin ministria kompetente dha një mendim pozitiv dhe ai u  publikua në uebfaqen komunale.

Све жалбе поднете на донета решења грађевинске инспекције које су прослеђене другостепеном органу су потврђене.

Të gjitha ankesat e paraqitura ndaj vendimeve të inspeksionit të ndërtimit,të cilat iu janë dërguar  autoriteti gjyqësor të shkallës së dytë, janë vërtetuar.

Сарадња грађевинске инспекције са другим инспекцијама, судским органима, тужилаштвом, полицијом и јавним предузећима била је на задовољавајућем нивоу.

Bashkëpunimi i inspektoratit të ndërtimit me inspeksionet e tjera, autoritetet gjyqësore, prokuroritë, policinë dhe ndërmarrjet publike ishte në një nivel të kënaqshëm.

 

 1. САОБРАЧАЈНА ИНСПЕКЦИЈА

INSPEKCIONI I KOMUNIKACIONIT

Саобраћајна инспекција обавља послове инспекцијског надзора над спровођењем одредаба закона из области путева и превоза у друмском саобраћају, као и општинских одлука донетих на основу ових закона, а све у складу са методологијом о поступању инспектора прописаним Законом о инспекцијском надзору.

Inspektorati i Trafikut kryen detyrat e mbikëqyrjes së inspektimit mbi zbatimin e dispozitave të ligjeve në fushën e rrugëve dhe transportit në trafikun rrugor, si dhe vendimet komunale të marra në bazë të këtyre ligjeve, të gjitha në përputhje me metodologjinë e sjelljes së inspektorëve të përcaktuar me Ligjin mbi mbikqyrjen inspektuese.

Саобраћајна инспекција врши надзор над применом Одлуке о такси превозу путника и лимо сервиса на територији општине Бујановац,  Одлуке о јавном линијском превозу путника натериторији општине Бујановац, Одлуке о уређењу саобраћаја на територији општине Бујановац, Одлуке о јавним паркиралиштима, Одлуке о некатегорисаним путевима на територији ошпштине Бујановац.

Inspektorati i trafikut mbikëqyr zbatimin e Vendimit për transportin taksi të pasagjerëve dhe Shërbimin limo në territorin e Komunës së Bujanocit, Vendimet për transportin linjor publik të pasagjerëve brenda Komunës së Bujanocit, Vendimet për Rregullimin e trafikut në territorin e Komunës së Bujanocit, Vendimin mbi parkingjet publike, të Vendimit mbi rrugët e pakategorizuara në territorin e Komunës së Bujanocit.

Инспекцијски надзор обухвата следеће послове, које обављају инспектори распоређени на радном месту саобраћајног инспектора: вршење надзора над спровођењем одредаба: Закона о превозу путника у друмском саобраћају («Службени гласник РС», број 68/2015, 41/2015 и 44/2018), Закона о превозу терета у друмском саобраћају («Службени гласник РС», број 68/2015 и 41/2018) и Закона о путевима («Службени гласник РС», број 41/2018) –поверени послови), као и прописа донетих на основу овог закона у обављању локалног превоза: ванлинијски превоз путника, ванлинијски и линијски превоз ствари, превоз за сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоз; и заштите јавних путева. Поред инспекцијског надзора, саобраћајна инспекција у 2019. години радила је на прикупљању и анализи података добијених помоћу контролних листи и представки грађана, праћењу и анализирању стања у области инспекцијског надзора и делокруга рада саобраћајне инспекције, са освртом на процене ризика, прикупљању информација и података других државних органа и анализом испекцијске, управне, судске и пословне праксе из одговарајуће области. Саобраћајна инспекција у складу са планом рада редовно је сачињавала евиденције, извештаје, усклађивала и координирала инспекцијски надзор са другим инспекцијским органима и непрекидно радила на унапређењу рада саобраћајних инспектора.

Mbikëqyrja e inspektimit përfshin detyrat e mëposhtme, të kryera nga inspektorët e caktuar në punën e inspektorit të trafikut: mbikëqyrjen e zbatimit të dispozitave të Ligjit për transportin e tasagjerëve në trafikun rrugor (“Gazeta zyrtare RS”, nr. 68/2015, 41/2015 dhe 44/2018), Ligjin për transportin e mallrave në trafikun rrugor (“Gazeta zyrtare RS”, nr. 68/2015 dhe 41/2018) dhe Ligjin mbi rrugët (“Gazeta Zyrtare RS”, nr. 41/2018) – punët e besuara), si dhe rregullat e miratuara në bazë  të këtij ligji në kryerjen e transportit vendor: transport jolinjor të udhëtarëve, shërbime linjore dhe jolinjore në transportin e mallrave, transportin për nevoja personale të personave dhe sendeve dhe transporti auto-taksi; dhe mbrojtja e rrugëve publike. Përveç mbikqyrjes së inspektimit, inspektorati i trafikut në vitin 2019 ka punuar në mbledhjen dhe analizimin e të dhënave të marra përmes listave të kontrollit të qytetarëve dhe peticioneve, monitorimin dhe analizimin e situatës në fushën e inspektimit dhe fushën e inspektimit të trafikut, me fokus në vlerësimet e rrezikut, mbledhjen e informacionit dhe të dhënave nga organet e tjera shtetërore dhe analiza e praktikave sektoriale, administrative, gjyqësore dhe afariste në fushën përkatëse. Inspektorati i Trafikut, në përputhje me planin e tij të punës, përpiloi rregullisht evidenca, raporte, ka harmonizuar dhe bashkërenduar mbikëqyrjen isnpektuese me organet e tjera të inspektimit dhe punoi vazhdimisht për të avansimin e punës së inspektorëve të trafikut.

Актом о систематизацији инспекцијски надзор врше два извршиоца.

Me aktin mbi sistematizimin mbikqyrjen infektive e ushtrojnë dy ekzekutues.

Саобраћајна инспекција у свом раду користи два рачунара и располаже  по потреби са једним возилом.

Inspeksioni i trafikut në punën e vet shfrytëzon dy kompjuter dhe sipas nevojës disponon me një automjet.

 1. Општи показатељи – Treguesit e përgjithshëm

У извештајној години закључно са 31.12.2019. године отворено је укупно 47 предмета, од којих су сви решени и нема пренетих предмета из предходне године.

Në periudhën raportuese janë hapur gjithësejtë47 lëndë, prej të cilave janë zgjidhur të gjitha dhe se nuk ka pasur lëndë të bartura nga viti i kaluar.

 1. Показатељи делотворности – Treguesit e produktivitetit

Превентивно деловање и обавештавање јавности

         Како једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља и превентивно деловање,  што подразумева  тачно и правовремено информисање грађана, пружање стручне и саветодавне подршке и помоћи физичким лицима, предузетницима и правним лицима, објављивање важећих прописа, давање предлога, покретање иницијатива, упућивање дописа са препорукама и слично, чиме се подстиче правилност, исправност, уредност, безбедност и редовност у испуњавању обавеза, а што је прописано Законом о инспекцијском надзору.

            Si një nga mënyrat për të arritur qëllimin e mbikëqyrjes së inspektimit është veprimi parandalues, i cili përfshin informimin e saktë dhe në kohë të qytetarëve, ofrimin e ndihmës profesionale dhe këshilldhënëse për individët, sipërmarrësit dhe personat juridikë, publikimin e rregullave në fuqi, bërjen e propozimeve, inicimin e nismave, dërgimin e letrave me rekomandime dhe të ngjashme, e cila inkurajon rregullsinë, korrektësinë, rregullsinë, sigurinë në përmbushjen e detyrimeve, e cila përcaktohet me Ligjin për mbikëqyrjen inspektuese.

 1. Усклађености пословања и поступања са законом и прописима које се мерe контролним листама

Përputhshmëria e afarizmit dhe veprimit me ligjin dhe rregullat të cilat maten me fletat kontrolluese

У поступцима редовног и ванредног инспекцијског надзора утврђено је да је ниво усклађености поступања или пословања са прописима, а који се мери контролним листама задовољавајући, али да су највећа одступања када је у питању организација и начин обављања ауто-такси превоза на територији општине Бујановац. Овакво стање биће предмет појачаног превентивног и редовног инспекцијског надзора у следећој години, како би се извршила неопходна уподобљавања. Велика одступања констатована су када је у питању примена одредби Одлуке о такси превозу путника и лимо сервиса на територији општине Бујановац.

Në procedurat e mbikëqyrjes së rregullt dhe të jashtëzakonshëm të inspektimit, u përcaktua që niveli i përputhshmërisë së veprimeve ose operacioneve me rregulloret, i cili matet me listat e kontrollit, është i kënaqshëm, por që devijimet më të mëdha janë në organizimin dhe mënyrën e kryerjes së transportit automobilistik në territorin e komunës së Bujanocit. Kjo situatë do të jetë objekt inspektimesh të intensifikuara parandaluese dhe të rregullta gjatë vitit të ardhshëm, në mënyrë që të bëhen përshtatshmëritë e nevojshme. Devijime të mëdha u vërejtën kur bëhet fjalë për zbatimin e dispozitave të Vendimit për transportin me taksi të udhëtarëve dhe shërbimin limo në territorin e komunës së Bujanoc.

Највише проблема утврђено је у пословању ауто-такси предузетничких радњи, којима је поменутом Одлуком омогућено да у својој ауто-такси предузетничкој радњи могу имати запослене раднике. Претпоставка је да ће се новом Одлуком решити поједине неусаглашености и непрецизности везано за надзор, као и питања управљања и одлучивања и  застарелости појединих одредби одлуке, а јасније профилисати обавезе, права и дужности власника ауто-такси предузетничких радњи.

Shumica e problemeve u identifikuan në biznesin e sipërmarrësve auto – taksi, të cilat mundësuan që Vendimi i përmendur të kishte të punësuar në ndërmarrjen e tyre edhe punëtorë të tjerë. Supozimi është se Vendimi i ri do të zgjidhë mospërputhje dhe pasaktësi të caktuara në lidhje me mbikëqyrjen, si dhe çështje të menaxhimit dhe vendimmarrjes dhe vjetërimin e disa dispozitave të vendimit, ndërkaq edhe më qartë të të profilizojë detyrimet, të drejtat dhe detyrat e pronarëve të bizneseve taksi.

На основу контролних листи у поступцима редовних инспекцијских надзора надзирани субјекти сврстани су у одређене категорије, према којим ће се вршити инспекцијски надзор.

Bazuar në listat e kontrollit në procedurat e inspektimeve të rregullta, subjektet e mbikëqyrura klasifikohen në kategori të caktuara, sipas të cilave inspektimi do të kryhet.

 1. Нерегистровани субјекти и предузете мере

Subjektet e paregjistruar dhe masat e ndërmarrura

У извештајном периоду констатован је велики број лица која обављају превоз путника, а нису регистровани за обављање те врсте делатности. Превоз путника обавља се на свим путним правцима. Основни узрок ове појаве је неадекватан линијски превоз путника, чијом би оптимизацијом ова појава била значајно смањена.

Në periudhën raportuese, u gjetën një numër i madh i personave që kryejnë transportin e pasagjerëve, dhe nuk janë të regjistruar për të kryer këtë lloj aktiviteti. Transporti i pasagjerëve kryhet në të gjitha drejtimet rrugore. Shkaku kryesor i këtij fenomeni është transporti joadekuat i rregullt i pasagjerëve, optimizimi i të cilit do të zvogëlonte dukshëm këtë fenomen.

Како је превоз путника комунална делатност и предмет је контроле и надзора више инспекција других државних органа, неопходне су заједничке акције, нарочито са комуналном полицијом општине и саобраћајне полиције ПС Бујановац.

Meqenëse transporti i pasagjerëve është një veprimtari komunale dhe i nënshtrohet kontrollit dhe mbikëqyrjes nga disa inspektime të organeve të tjera shtetërore, veprime të përbashkëta janë të nevojshme, veçanërisht me policinë komunale të komunës dhe policinë e trafikut të SP Bujanovac.

Редовним инспекцијским надзором донето је 17 решења, од којих се 16 решења односе на условима за отпочињању и обављању такси делатности док 1 решење се односи у смислу искључења возила из саобраћаја.

Me mbikëqyrjen e rregullt inspektuese janë nxjerrë 17 aktvendime, prej të cilave 16 aktvendime përkojnë me kushtet për fillimin dhe ushtrimin e veprimtarisë taksi ndërsa 1 aktvendim përkon me përjashtimit të automjetit nga trafiku.

 1. Однос редовних и ванредних инспекцијских надзора

Raporti midis inspektimeve të rregullta dhe të jashtëzakonshme

У 2019. години извршен је редован инспекцијски надзор у области јавног превоза. У овом периоду нису вршени надзори у свим предвиђеним областима инспекцијског надзора јер се у овој години почело са применом новог Закона о инспекцијском надзору, што је захтевало уходавање, нова поступања као и упознавање надзираних субјеката са новим законским одредбама, а приоритетан задатак био је усмерен на нерегистроване, односно оне привредне субјекте који не послују и не обављају делатност у складу са законом, а како би прибавили прописана одобрења надлежних органа.

Në vitin 2019, janë kryer inspektime të rregullta në fushën e transportit publik. Gjatë kësaj periudhe, mbikëqyrjet nuk janë kryer në të gjitha fushat e planifikuara të mbikëqyrjes së inspektimit, sepse këtë vit filloi zbatimi i Ligjit të ri për mbikëqyrjen e inspektimit, i cili kërkonte komisionimin, veprimet e reja dhe njohjen e subjekteve të mbikëqyrura me dispozita të reja ligjore, dhe detyra prioritare u përqëndrua te subjektet e paregjistruar, përkatësisht ato subjekte ekonomike që nuk operojnë dhe nuk kryejnë veprimtari në përputhje me ligjin, me qëllim që të marrin lejet e përcaktuara të autoriteteve kompetente.

У току извештајне године извршена су 8 ванредна инспекцијска надзора, што је захтевало увиђај на лицу места, сачињавање прекршајног налога, спровођење испитног поступка, утврђивање одговорних лица, прикупљање неопходних података, састављање и доношење управних аката и обавештавање. Од тог броја 5 прекршајна налога се односе на површине јавне намене а преостала 3 на такси делатност.

Gjatë vitit raportues, janë kryer 8 inspektime të jashtëzakonshme, të cilat kërkuan një dalje në vendin e ngjarjes, përpilimin e një urdhri kundërvajtës, kryerjen e një hetimi, përcaktimin e personave përgjegjës, mbledhjen e të dhënave të nevojshme, përpilimin dhe miratimin e akteve administrative dhe njoftimin. Nga ai numër, 5 urdhra kundërvajtës i referohen hapësirave publike dhe 3 të tjera përkojnë me veprimtarinë taksi.

 1. Координација инспекцијског надзора

Bashkërendimi i mbikqrjes inspektuese

У поступцима редовних или ванредних инспекцијских надзора саобраћајна инспекција општине Бујановац  прослеђивала је другим инспекцијама записнике о утврђеном чињеничном стању, а чији предмет контроле није у њеној надлежности, у складу са чланом 30. Закона о инспекцијском надзору. У циљу успостављања реда и спречавања поступања и активности нерегистрованих субјеката, на иницијативу саобраћајне инспекције, организоване су заједничке координиране акције са општинском комуналном инспекцијом и републичком саобраћајном инспекцијом као и са Министарством унутрашњих послова Републике Србије.

Në procedurat e inspektimeve të rregullta ose të jashtëzakonshme, inspeksioni i trafikut i komunës së Bujanocit i përcolli inspeksioneve të tjera procesverbalet për gjendjen faktike të konstatuar, ndërsa subjekti i kontrollit të të cilit nuk është në kompetencën e tij, në përputhje me nenin 30 të Ligjit për mbikëqyrjen e inspektimit. Me qëllim të vendosjes së rendit dhe parandalimit të veprimeve dhe veprimtarive të subjekteve të paregjistruara, me iniciativën e inspeksionit të trafikut, u organizuan aksione të përbashkëta të koordinuara me inspeksionin komunal dhe inspeksionin republikan si dhe me Ministrinë e Punëve të Brendshme të Republikës së Serbisë.

Како би се постигла ефикаснија сарадња и координација инспекцијских органа, бржа и максимална међусобна информисаност, синхронизација акција и ефикасност у предузимању мера, неопходна је електронска повезаност са свим инспекцијама и другим службама и институцијама, а што се очекује у наредном периоду кроз обједињени систем е-управе.

Për të arritur një bashkëpunim dhe koordinim sa më efikas të organeve të inspektimit, është e nevojshme informacioni i shpejtë dhe maksimal i ndërsjellë, sinkronizimi i veprimeve dhe efikasiteti në marrjen e masave, është e nevojshme lidhja elektronike me të gjitha inspektsionet dhe shërbimet dhe institucionet e tjera, e cila pritet të bëhet në periudhën e ardhshme përmes një sistemi administrativ elektronik të unifikuar –e-administrata.

 1. Придржавање рокова за поступање

Rrespektimi i afateve për procesuim

Узимајући у обзир да је Законом о инспекцијском надзору прописана хитност мера уколико се процени и утврди висок и критичан ризик, односно када то захтевају разлози спречавања или отклањања непосредне опасности по животну средину, безбедност или комунални ред, инспектори су одмах по пријему телефонских пријава или оних које стижу поштом излазили на терен, како би на основу процене степена ризика одлучивали о покретању инспекцијског надзора и предузимању мера из своје надлежности, а о чему су обавештавали подносиоце представки. Из разлога што још увек није уведен јединствени електронски информациони систем и повезаност са свим инспекцијама, а с друге стране поједини управни поступци трају дуже због прибављања неопходних података и спровођења испитних и доказних поступака, одговори нису понекад стизали у жељеним роковима подносилаца,  али су испоштовани у складу са прописима.

Duke marrë parasysh që Ligji për mbikëqyrjen e inspektimit parashikon urgjencën e masave nëse vlerësohet dhe konstatohet një rrezik i lartë dhe kritik, d.m.th. kur këtë e kërkojnë arsyet e parandalimit ose mënjanimit të rrezikut të drejtëpërdrejtë për mjedisin jetësor, sigurinë ose rendin komunal, inspektorët menjëherë pas pranimit të raporteve telefonike ose dërgesave postare ata menjëherë dalin në teren, për të vendosur mbi bazën e vlerësimit të rrezikut për fillimin e inspektimeve dhe marrjen e masave në kompetencën e tyre, dhe për të cilat ata informuan ushtruesit e parashtresave. Për shkak të faktit se ende nuk ka një sistem i unifikuar elektronik i informacionit dhe lidhja me të gjitha inspektimet dhe nga ana tjetër disa procedura administrative zgjasin më shumë për shkak të marrjes së të dhënave të domosdoshme dhe të zbatimit të procedurave hetimore dhe të provave, ndonjëherë përgjigjet nuk janë marrë brenda afateve të dëshiruara, në përputhje me rregullat.

 1. Законитост управних аката

Ligjshmëria e akteve administrative

Саобраћајни инспектори врше инспекцијски надзор над спровођењем прописа јединице локалне самоуправе донетих на основу Закона о путевима («Службени гласник РС», број 41/2018), Закона о превозу путника у друмском саобраћају («Службени гласник РС», број 68/2015, 41/2018 и 44/2018),  Закона о превозу терета у друмском саобраћају («Службени гласник РС», број 68/2015 и 41/2018), као и Закона о инспекцијском надзору. О сваком извршеном прегледу и радњама инспектори су састављали записнике и достављали их странкама у поступку на изјашњавање, а о резултатима обавештавали подносиоце представки.

Inspektorët e trafikut kryejnë mbikëqyrje inspektimi mbi zbatimin e rregullave të njësisë së vetëqeverisjes vendore të miratuar në bazë të Ligjit për rrugë (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 41/2018), Ligji për transportin e pasagjerëve në trafikun rrugor (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 68/2015, 41 / 2018 dhe 44/2018), Ligji për transportin e transportit e mallrave në trafikun rrugor (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 68/2015 dhe 41/2018), si dhe Ligji për mbikëqyrjen e Inspektimit. Inspektorët bënë përpilimin e procesverbaleve për secilin inspektim dhe veprimet e kryera dhe ua dorëzuan palëve në procedurën e deklarimit, dhe informuan ushtruesit e parashtresave për rezultatet.

У случајевима када је у поступку надзора утврђено да одређени пропис није или је неправилно примењен, инспектор је доносио решење или зависно од процене ризика и тежине штетних последица, подносио захтев за покретање прекршајног поступка. Инспектори су у сарадњи са руководиоцима и запосленима на управним и нормативним пословима одлучивали о питањима везано за одређену област из делокруга рада саобраћајне инспекције и начину примене чланова који су непрецизно и нејасно дефинисани појединим прописом.

Në rastet kur në procedurën e mbikëqyrjes u përcaktua se një rregull e caktuar nuk ishte zbatuar ose ishte zbatuar gabimisht, inspektori nxori një vendim ose, në varësi të vlerësimit të rrezikut dhe ashpërsisë së pasojave të dëmshme, paraqiti një kërkesë për fillimin e procedurave kundërvajtëse. Inspektorët, në bashkëpunim me menaxherët dhe punonjësit në çështjet administrative dhe normative, vendosën për çështje që lidhen me një fushë të caktuar në kuadër të punës së inspektimit të trafikut dhe mënyrën e aplikimit të neneve të definuar në mënyrë të pasaktë dhe të paqartë në disa rregulla.

 1. Информациони систем

Sistemi i informacionit

Саобраћајни инспектори у свом раду за потребе инспекцијског надзора користе информационе податке Агенције за привредне регистре Републике Србије и Републичког геодетског завода, а добијају податке и од Министарства унутрашњих послова Републике Србије и користе их у складу са одредбама Закона о заштити података о личности.

Në punën e tyre, inspektorët e trafikut përdorin të dhëna informacioni nga Agjensia e Regjistrit të Bizneseve në Republikës e Serbisë dhe Autoritetit Gjeodezik i Republikës, dhe ata gjithashtu marrin të dhëna nga Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës së Serbisë dhe i përdorin ato në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale.

 1. Извршни поступак – Procedurat përmbaruese

Саобраћајна инспекција донела је 8 Закључака о дозволи изршење, а који се односе  6 на такси делатност, 1 на ванлинијски превоз путника и 1 на површине јавне намене.

Inspektorati i Trafikut lëshoi ​​8 Konkluzione për lejen e ekzekutimit, 6 nga to përkojnë me veprimtarinë taksi, 1 për transportin e udhëtarëve jashtë linje dhe 1 me sipërfaqet publike.

 1. Прекршајни поступци – Procedurat kundërvajtëse

У 2019. години поднето је 14 захтева за покретање прекршајних поступака,  и то највише због непоштовања одредби Одлуке о некатегорисаним путевима, као и поступања супротно Закону о превозу у друмском саобраћају, од којих се 12 односе на такси делатност док преостала 2 на ванлинијски превоз путника.

Në vitin 2019, janë parashtruar 14 kërkesa për fillimin e procedurave kundërvajtëse, kryesisht për shkak të mosrespektimit të dispozitave të Vendimit për rrugë të pakategorizuar, si dhe veprimeve në kundërshtim me Ligjin për transport rrugor, nga të cilat 12 kanë të bëjnë me aktivitete taksi dhe 2 për transportin e pasagjerëve jashtë linje.

У вршењу послова инспекцијског надзора над применом закона и одлука донетих на основу закона о јавним путевима, закона о обављању линијског и ванлинијског превоза путника и ствари, превоза за сопствене потребе лица и ствари и такси превоза, саобраћајни инспектор поднео је укупно:

Në kryerjen e mbikëqyrjes së inspektimit mbi zbatimin e ligjeve dhe vendimeve të marra në bazë të Ligjit për rrugët publike, Ligjit për transport linjor dhe jashtëligjor të pasagjerëve dhe sendeve, Transportit për nevojat vetanake të personave dhe gjësendeve dhe Transportit taksi, inspektori i trafikut ka paraqitur gjithsej:

9 прекршајних налога, а од тога:

9 fletëparaqitje kundërvajtëse, ndërkaq prej tyre:

 • 2 налога против правног и одговорног лица због необављања јавног линијског превоза по реду вожње,

2 urdhra kundër personit juridik dhe personit përgjegjës për mos kryerjen e transportit të rregullt publik, sipas orarit,

 • 2 налога против такси превозника због обављања такси превоза возилом без „TX“ таблица,

2 urdhra kundër transportuesve taksi për kryerjen e transportit taksi me automjete pa targa “TX”,

 • 1 налог против физичког лица због онемогућавања вршења инспекцијског надзора,

1 urdhër kundër një personi fizik që ka pamundësuar mbikëqyrjen inspektuese,

 • 1 налог против физичког лица због незаустављања на истакнути знак „СТОП“ од стране инспектора,

1 urdhër kundër një personi fizik se nuk është ndalur në shenjën e spikatur “STOP” nga inspektori,

 • 3 налога против физичког лица због обављања такси превоз путника на територији општине Бујановац, а да нема издато одобрење од стране органа општине Бујановца.
 • 3 urdhra kundër një personi fizik për kryerjen e transportit me taksi të udhëtarëve në territorin e komunës së Bujanoc, pa lejen e lëshuar nga autoritetet e komunës së Bujanocit.

Донео је укупно 62 решења и то:

Ka nxjerrë gjithsej 62 aktvedime edhe atë:

 • 33 Решења о испуњењу услова возила за обављање ауто-такси превоза.

    33 Aktvendime për plotësimin e kushteve të automjeteve për kryerjen e transportit taksi.

 • 3 Решења о заузећу некатегорисаног пута,

     3 aktvendime për zënien e një rruge të pakategorizuar,

 • 26 Решења о искључењу возила из саобраћаја.

    26 aktvendime për përjashtimin e automjeteve nga trafiku.

Обавештења странкама– 28.

Njoftime për palët – 28.

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ – PARAQITJA TABELARE

Послови и задаци Број Образложење
Ванредни инспекцијски надзор 41 обављени у циљу остварења несметаног одвијања јавног превоза
Ванредни инспекцијски надзор по захтеву надзираног субјекта 33 обављени по захтевима странака о испуњењу услова возила за обављање такси превоза
Ванредни инспекцијски надзор по представци 29 обављени по писаним представкама правних и физичких лица
Контролни инспекцијски надзор 14 обављени у циљу контроле наложених мера
Мере спроведене према надзираним субјектима 76 33 – решења о испуњењу услова за обављање такси превоза,

3 – решења за заузеће некатегорисаног пута,

26 – решења о искључењу возила из саобраћаја,

14 – записником наложених мера за отклањање неправилности на путу.

Прекршајни налози 9 2 – налога против правног и одговорног лица због необављања јавног линијског превоза по реду вожње,

2– налога против такси превозника због обављања такси превоза возилом без „TX“ таблица,

1 -налог против физичког лица због онемогућавања вршења инспекцијског надзора,

1 – налог против физичког лица због незаустављања на истакнути знак „СТОП“ од стране инспектора,

3 -налога против физичког лица због обављања такси превоза путника на територији града Врања, а да нема издато одобрење од стране органа Града Врања.

Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору 4 1 – другостепени поступак – жалба на решење о искључењу возила из саораћаја на 90 дана

3 – другостепена поступка – жалба на решење о налагању мера у неправилности на јавном путу

Обуке 3 1. Обука „Вршење инспекцијског надзора“ – разјашњење недоумица у практичној примени прописа о инспекцијском надзору и општем управном поступку.

2. Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе – семинар „Ка ефикаснијим инспекцијама“ Националне академије за јавну управу.

3. Општи програм обуке запослених у јединицама локалне самоуправе – семинар „Права и обавезе привредних субјеката у инспекцијском надзору“  Националне академије за јавну управу.

Превентивно деловање инспекције огледа се у контакту са субјектима – учесницима у јавном превозу приликом теренске контроле и указивању истима на промене у регулативи која важи за јавни превоз.

Veprimi parandalues ​​i inspeksionit reflektohet në kontaktin me subjektet – pjesëmarrës në transportin publik gjatë kontrollit në terren dhe duke u treguar atyre ndryshimet në rregullat që vlejnë për transportin publik.

Што се тиче нерегистрованих субјеката, од којих су сви у јавном – такси превозу путника на територији града Врања, према двојици субјеката изречене су мере искључења из саобраћаја на деведесет дана, а осталима су издати прекршајни налози.

Ndërsa për subjektet e paregjistruar, të gjitha këto janë në transport publik – taksi të udhëtarëve në territorin e qytetit të Vranjës, dy subjekte janë urdhëruar të përjashtohen nga trafiku për nëntëdhjetë ditë, dhe të tjerëve u janë lëshuar fletëparaqitje për kundërvajtje.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ – PARAQITJA TABELARE:

Punë dhe detyra numër Justifikim
Mbikëqyrje e jashtëzakonshme inspektimi 41 Janë kryer për të arritur drejtimin e papenguar të transportit publik
Mbikëqyrje e jashtëzakonshme inspektimi me kërkesë të subjektit të mbikëqyrur 33 Janë kryer me kërkesë të palëve për plotësimin e kushteve të automjetit për kryerjen e transportit taksi
Inspektim i jashtëzakonshëm pas peticionit 29 të kryera me parashtresa me shkrim të personave juridikë dhe individëve
Inspektimi i kontrollit 14 të kryera për të kontrolluar masat e vendosura
Masat e zbatuara kundër subjekteve të mbikëqyrura 76 33 – vendime për përmbushjen e kushteve për kryerjen e transportit taksi,

– zgjidhje për zënien e një rruge të pakategorizuar,

26 – vendime për përjashtimin e automjeteve nga trafiku,

14 – të masave të urdhëruara me procesverbal për eleminimin e parregullsive në rrugë.

fletëparaqitje kundërvajtëse 9 – urdhra kundër personit juridik dhe përgjegjës për mos kryerjen e transportit të rregullt publik, sipas orarit,

– urdhra kundër transportuesve taksi për kryerjen e transportit taksi me automjete pa targa “TX”,

– urdhër kundër një personi fizik për pengimin e kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit,

– urdhri kundër një personi fizik për mos ndalje në shenjën e spikatur “STOP” nga inspektori,

– urdhëra kundër një personi fizik për kryerjen e transportit me taksi të udhëtarëve në territorin e qytetit të Vranjës, pa miratimin e lëshuar nga autoritetet e qytetit të Vranjës.

Legaliteti i akteve administrative të aprovuara në mbikëqyrjen e inspektimit 4 – procedura e shkallës së dytë – ankesë kundër vendimit për përjashtimin e automjeteve nga trafiku për 90 ditë

– procedura e shkallës së dytë – ankesë ndaj vendimit për vendosjen e masave në parregullsi në rrugën publike

Trajnime 3 1. Trajnimi “Kryerja e mbikëqyrjes së inspektimit” – sqarim i paqartësive në zbatimin praktik të rregullave për mbikëqyrjen e inspektimit dhe procedurën e përgjithshme administrative.

2. Programi i përgjithshëm i trajnimit për punonjësit në njësitë e vetëqeverisjes lokale – seminar “Drejt inspektimeve më efikase” të Akademisë Kombëtare të Administratës Publike.

3. Programi i përgjithshëm i trajnimit për punonjësit në njësitë e vetëqeverisjes lokale – seminar “Të drejtat dhe detyrimet e subjekteve ekonomike në mbikëqyrjen e inspektimit” të Akademisë Kombëtare të Administratës Publike.

 • КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА – INSPEKCIONI KOMUNAL

За наведени период комунална инспекција  радила је са осам извршиоца. Рад службе организован је тако  да  један комунални инспектор  ради у услужном центру а остали на терену.

Për periudhën e lartëpërmendur, inspeksioni komunal ka punuar me tetë ekzekutues. Puna e shërbimit është e organizuar në atë mënyrë, ashtu që një inspektor komunal ka punuar në qendrën e asistencës ndërsa të tjerët kanë punuar në teren.

Комунална инспекција у оквиру Одељења за инспекцијске послове редовно је вршила инспекцијски надзор и контролу комуналног реда на подручју Општине Бујановац у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закона о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ 36/2015, 44/2018 и 95/2018) као и одлукама Скупштине општине Бујановац.

Inspeksioni Komunal në kuadër të Drejtoratit për punë të inspeksionit rregullisht ka kryer mbikëqyrje inspektuese dhe kontroll të rendit komunal në Komunën e Bujanocit në përputhje me dispozitat e Ligjit për veprimtaritë komunale (“Gazeta Zyrtare e RS” 88/2011, 104/2016 dhe 95/2018), Ligji mbi mbikëqyrjen e inspektimit (“Gazeta Zyrtare e RS” 36/2015, 44/2018 dhe 95/2018) si dhe vendimet e Kuvendit Komunal të Bujanoc.

Укупно примљених предмета 111 предмета , укупно у раду 111 предмета , укупно решених 111 предмета, од тога:

Totali i lëndëve të pranuara është 111, gjithsej në punë 111 lëndë, janë zgjidhur të gjitha, nga të cilat:

Донето је 39 решења у управном поступку са роком за отклањање комуналних недостатака.

39 vendime janë marrë në procedurën administrative me një afat kohor për eliminimin e mangësive komunale.

Издати су 40 прекршајних налога због непоступања по налогу и решењу комуналних инспектора, непрописног паркирања и других сличних прекршаја као и прекораћење радног времена.Наплачено је 150,000,00 дин.

Janë lëshuar 40 urdhra kundërvajtës për shkak të mosrespektimit të rendit dhe vendimit të inspektorëve komunal, parkimit të paligjshëm dhe shkeljeve të tjera të ngjashme, si dhe tejkalimit të orarit të punës. Janë arkëtuar 150,000.00 dinarë.

Изласком на лице места сачињено је 111 записника, о увиђају на лицу места и контроли наложених мера, на основу којих је покретан управни или прекршајни поступак.

Me të shkuar në vendin e ngjarjes, janë bërë 111 procesverbale, për hetimin në vendin e ngjarjes dhe kontrollin e masave të urdhëruara, në bazë të të cilave është iniciuar procedura administrative ose kundërvajtëse.

Извршном одељењу прекршајног суда врање одељење у Бујановац је прослеђено 11 предмета на даље поступање (за прекораћење радног времена).

11 lëndë janë dërguar në Departamentin Ekzekutiv të Gjykatës për kundërvajtje në Bujanoc për procedura të mëtejshme (për tejkalimin e orarit të punës).

Примљено је 15  пријава и захтева грађана по којима се поступало и сви су обавештени о предузетим мерама поводом њихових представки.

U pranuan 15 raporte dhe kërkesa të qytetarëve për të cilët u veprua dhe të gjithë u informuan për masat e marra në lidhje me kërkesat e tyre.

Издато је 0 налога јавним предузећима (ЈП „Комуналац“, – „Паркинг сервис“).

0 urdhëra u janë lëshuar ndërmarrjeve publike (NP “Komunalia”, – “Shërbimi i Parkimit”).

Извршено је 45 превентивних и саветодавних посета код надзираних субјеката.

45 vizita parandaluese dhe këshilluese u kryen pranë subjekteve të mbikëqyrura.

Поднето је 0 пријава за увођење принудне управе у стамбеним заједницама.

Janë paraqitur 0 kërkesa për aplikimin e administrimit të detyrueshëm në komunitetet e banimit.

Поднети су 2 прекршајне пријаве прекршајном суду у Врање одељење у Бујановац.

2 kallëzime kundërvajtëse u ngritën në gjykatën për kundërvajtje në Vranjë – në departamentin e në Bujanovac.

Издато је 145 налог за отклањање разних комуналних недостатака (хаварисана, нерегистрована возила, грађевински материјал, одвођење отпадних вода, уклањање мањих монтажних објеката и тезги са јавних површина).

Janë lëshuar 145 urdhra për eleminimin e mangësive të ndryshme komunale (automjete të dëmtuara, të paregjistruara, materiale ndërtimi, kullimin e ujërave të zeza, heqjen e objekteve më të vogla të parafabrikuara dhe tezgave nga vendet publike).

Периодично су рађене контроле са припадницима Полицијске станице Бујановац и то у делу ванпијачне продаје и контроле радног времена угоститељских објеката на територији Општине Бујановац. Посебно се истиче добра сарадња са сектором за управне послове ПС Бујановац код добијања одређених података о личностима и возилима ради вођења управног поступка, као и провере података.

Në mënyrë periodike, kontrollet u kryen me anëtarët e Stacionit Policor të Bujanoc, në pjesën e shitjeve jashtë tregut dhe kontrollin e orarit të punës të objekteve hotelierike në territorin e Komunës së Bujanoc. Bashkëpunimi i mirë me sektorin për çështje administrative të SP Bujanoc theksohet veçanërisht në marrjen e të dhënave të caktuara për persona dhe automjete me qëllim të kryerjes së procedurës administrative, si dhe verifikimin e të dhënave.

Са јавним предузећима сарадња је била добра у погледу пружања асистенција, извршавања наложених мера од стране комуналне инспекције ради бржег отклањања комуналних проблема, као и бољег и квалитетнијег живота грађана  на територији Општине Бујановац.

Bashkëpunimi me ndërmarrjet publike ishte i mirë për sa i përket ofrimit të ndihmës, ekzekutimit të masave të urdhëruara nga inspeksioni komunal me qëllim që të eliminohen më shpejt problemet komunale, si dhe cilësia e jetës më të mirë të qytetarëve në territorin e Komunës së Bujanoc.

Комунална инспекција је више пута обавештавала јавност о предузетим мерама из своје надлежности, као и о предстојећим акцијама и контролама.

Inspeksioni komunal ka informuar në mënyrë të rregullt publikun për masat e marra në kompetencën e tij, si dhe për veprimet dhe kontrollet e ardhshme.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ – PARAQITJA TABELARE:

Punë dhe detyra Numëri Arsyetimi
Ванредни инспекцијски надзор 111 обављени у циљу отклањања неправилности у комуналном реду (заштита јавне површине, уклањање хаварисаних возила, мањих монтажних објеката)
Контролни инспекцијски надзор 111 обављени у циљу контроле наложених мера
Редован инспекцијски надзор 0 обављени по плану инспекцијског надзора
Мере спроведене према надзираним субјектима 39 решења у управном поступку са роком извршности за отклањање недостатака

 

Захтеви за покретање

прекршајног поступка и

прекршајни налози

2 поднетих због непоступања по налогу инспектора
Уступање предмета на надлежност другим органима 11 Одсеку за послове извршења по Закључку о дозволи извршења решења принудним путем за прекораћење радног времена.
Наложене мере за отклањање недостатака 111 у циљу отклањања недостатака у комуналном реду
Налози ка јавним предузећима 45 у циљу отклањања недостатака из надлежности јавних предузећа

 

 

 

 

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ – PARAQITJA TABELARE:

Punë dhe detyra Numëri Arsyetimi
Mbikëqyrje e jashtëzakonshme inspektimi 111 të kryera për të eleminuar parregullsitë në rendin komunal (mbrojtja e hapësirave publike, heqja e automjeteve të dëmtuara, ndërtesat e parafabrikuara më të vogla)
Inspektimi i kontrollit 111 të kryera për të kontrolluar masat e vendosura
Inspektime të rregullta 0 kryhet sipas planit të mbikëqyrjes së inspektimit
Masat e zbatuara kundër subjekteve të mbikëqyrura 39 vendimet në procedurat administrative me një afat kohor për eleminimin e mangësive

 

Kërkesat për fillimin

procedurat kundërvajtëse dhe

urdhër-kundërvajtje

2 i ngritur për mosveprim sipas urdhrit të inspektorit
Caktimi i çështjeve organeve të tjera 11 Departamenti për punët e përmbarimit sipas Konkluzionit mbi lejen e ekzekutimit të vendimit me forcë për tejkalimin e orarit të punës.
Masat e vendosura për të eleminuar mangësitë 111 me qëllim të eleminimit të mangësive në rendin komunal
Urdhëron ndërmarrjet publike 45 me qëllim të eleminimit të mangësive brenda kompetencave të ndërmarrjeve publike
 1. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

  INSPEKCIONI PËR MBROJTJEN E MJEDISIT JETSORË

Правни основ – Baza juridike

 

На основу члана 44.     Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/2018-др.закон и  95/2018) сачињен је извештај о раду инспекције за заштиту животне средине Општинске управе Бујановац,  Одељења за инспекцијске послове.

Në mbështetje të nenit 44 të Ligjit për mbikëqyrjen e inspektimit (“Gazeta Zyrtare e RS”, Nr. 36/15, 44/2018-ligji tjetër dhe 95/2018), është përpiluar Raporti për punën e Inspektoriatit të mbrojtjes së mjedisit të Administratës komunale të Bujanocit, Drejtorati për punë të inspeksionit.

Инспектор за заштиту животне средине Општинске управе Бујановац, Одељења за инспекцијске послове. извршио је инспекцијски надзор над применом прописа поверених Законом и подзаконским акатима из области заштите животне.

Inspektori për mbrojtjen e mjedisit të administratës komunale të Bujanoc, Departamenti për çështje të inspektimit. ka kryer mbikëqyrje inspektuese mbi zbatimin e rregulloreve të besuara me ligj dhe akteve nënligjore në fushën e mbrojtjes së mjedisit

У вршењу инспекцијског надзора инспектор за заштиту животне средине примењује и следеће прописе:

Gjatë kryerjes së mbikëqyrjes së inspektimit, inspektori për mbrojtjen e mjedisit zbaton gjithashtu rregullat e mëposhtme:

Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15 и 44/2018-др.заакон и 95/2018) Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) Закон о прекршајима („Службени гласник РС”, бр.65/2013, 13/2016 и 98/2016) Закон о привредним преступима  („Сл лист СФРЈ”, бр.4/77, 36/77-испр., 14/85, 74/87, 57/89 и 3/90 и ,,Сл.лист СРЈ“, бр. 27/92, 16/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/2001 и ,,Сл. гл. РС“, бр.101/2005-др.закон)

Ligji për Mbikëqyrjen e Inspektimit (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 36/15 dhe 44/2018-ligji tjetër dhe 95/2018) Ligji për procedurën e përgjithshme administrative (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 18/2016) Ligji për kundërvajtje (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 65/2013, 13/2016 dhe 98/2016) Ligji për kundërvajtje ekonomike “Gazeta Zyrtare e RSFJ”, nr. 4/77, 36/77-përmirësim, 14/85, 74 / 87, 57/89 dhe 3/90 dhe “Gazeta Zyrtare e RFJ”, Nr. 27/92, 16/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 dhe 64/2001 dhe, , Gazeta Zyrtare e RS “, Nr. 101/2005-ligji tjetër)

Инспекцијски надзори у 2019. години вршени су у складу са Планом инспекцијског надзора инспекције за заштиту животне средине за 2019.годину, који је сагласно одредби члана 10. став 6. Закона о инспекцијском надзору, објављен на интернет страници општине Бујановац: www.бујановац.рс

Inspektimet në vitin 2019 janë kryer në përputhje me Planin e Inspektimit të Inspektoratit për mbrojtjen e mjedisit për vitin 2019, i cili është në përputhje me dispozitat e nenit 10, paragrafi 6 të Ligjit për Inspektimin, botuar në faqen e internetit të Komunës së Bujanocit: www.bujanovac. rs

 • Превентивно деловање инспекције

Veprimi parandalues ​​i inspeksionit

Праћење и анализа стања у области надзора и процена ризика је у непосредној вези са превентивним деловањем и чине предходни контролни механизам помоћу кога може да се битно смањи обим и вероватноћа могућих штетних последица.

Monitorimi dhe analizimi i situatës në fushën e mbikëqyrjes dhe vlerësimit të rrezikut lidhet drejtpërdrejt me veprimet parandaluese dhe përbën një mekanizëm paraprak kontrolli me anë të të cilit mund të zvogëlohet ndjeshëm fushëveprimi dhe probabiliteti i pasojave të mundshme të dëmshme.

Као једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља и превентивно деловање што подразумева тачно и правовремено информисање грађана, пружање стручне и саветодавне подршке и помоћи физичким лицима, предузетницима и правним лицима, објављивање важних прописа, давање предлога, покретање иницијатива, упућивање дописа са препорукама и слично, чиме се подстиче правилност, исправност, уредност, безбедност и редовност у испуњавању обавеза. На званичном сајту се објављују контролне листе, прописи по којима поступа инспекција, годишњи план, годишњи извештај о раду и др.

Si një nga mënyrat për të arritur qëllimin e inspektimit është veprimi parandalues, i cili përfshin informacion të saktë dhe në kohë për qytetarët, ofrimin e ndihmës dhe ndihmës profesionale dhe këshilluese për individët, sipërmarrësit dhe personat juridikë, publikimin e dispozitave të rëndësishme, hartimin e propozimeve, ndërmarrjen e nismave, dërgimin e rekomandimeve dhe në mënyrë të ngjashme, e cila inkurajon rregullsinë, korrektësinë, sigurinë në përmbushjen e detyrimeve. Në faqen zyrtare të internetit, listat e kontrollit, rregulloret sipas të cilave publikohen aktet e inspektimit, plani vjetor, raporti vjetor i punës, etj.

            Инспектор за заштиту животне средине континуирано пружа стручну помоћ у вршењу поверених послова, заинтересованим лицима и надзираним субјектима у смислу давања стручних објашњења, упознавања са обавезама из прописа и указивања надзираним субјектима на могуће забрањене, односно штетне последице њиховог незаконитог рада.

            Inspektori i Mbrojtjes së Mjedisit vazhdimisht ofron ndihmë profesionale në kryerjen e detyrave të besuara për personat e interesuar dhe subjektet e mbikëqyrura në drejtim të dhënies së shpjegimeve profesionale, njohjes me detyrimet nga rregullat dhe duke u treguar subjekteve të mbikëqyrura pasoja të mundshme nga puna e tyre e paligjshme.

 • Обавештење јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима

Informimi i publikut, ofrimi i mbështetjes profesionale dhe këshilluese për subjektet e mbikëqyrura

Инспектор за заштиту животне средине је објавио контролне листе из области инспекцијског надзора на сајту општине Бујановац и сачинио План рада за 2020. годину, а по прибављеном позитивном мишљењу Министарства заштите животне средине, исти је такође објавио на сајту општине Бујановац.

Inspektori i mbrojtjes së mjedisit publikoi listat kontrolluese në fushën e mbikëqyrjes së inspektimit në faqen e internetit të Komunës së Bujanocit dhe bëri një Plan pune për vitin 2020, dhe pasi mori një mendim pozitiv nga Ministria e mbrojtjes së mjedisit, ai i publikoi atë edhe në faqen e internetit të Komunës së Bujanocit.

У складу са чланом 13. Закона о инспекцијском надзору (“Сл.гл.РС”, број 36/2015 и 44/2018-др.закон 95/2018) инспекција за заштиту животне средине је вршила службене саветодавне посете са циљем предузимања превентивних мера и других активности усмерених ка подстицању и подржавању законитости и безбедности пословања и поступања у спречавању настанка штетних последица по заштиту животне средине.

Në përputhje me nenin 13 të Ligjit për mbikëqyrjen inspektuese (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 36/2015 dhe 44/2018-Ligji tjetër 95/2018), Inspektorati i mbrojtjes së mjedisit zhvilloi vizita këshilluese zyrtare me qëllim të marrjes së masave parandaluese. dhe aktivitete të tjera që synojnë inkurajimin dhe mbështetjen e ligjshmërisë dhe sigurisë së biznesit dhe veprimeve në parandalimin e shfaqjes së pasojave të dëmshme për mbrojtjen e mjedisit.

 • Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописима, који се мери помоћу контролних листи

Niveli i harmonizimit të afarizmit dhe të veprimit të subjekteve të mbikëqyrura me ligjin dhe rregullat e tjera, i cili matet përmes listave e kontrollit

            У поступку редовног инспекцијског надзора, инспектор поступајући у границама предмета инспекцијског надзора из налога за инспекцијски надзор, предузима оне провере и друге радње које су садржане у контролној листи и на основу оствареног броја бодова, након попуњавања контролне листе, констатовано је да ли надзирани субјекат послује са незнатним, ниским, средњим, високим или критичним ризиком. Уколико се у току вршења инспекцијског надзора процени да постоји ризик ван контролне листе који је висок или критичан, инспектор покреће ванредан инспекцијски надзор.

            Në procedurën e inspektimit të rregullt, duke vepruar në kuadër të objektit të inspektimit nga urdhri i inspektimit, inspektori ndërmerr ato kontrolle dhe veprime të tjera të përfshira në listën e kontrollit dhe bazuar në numrin e pikëve, pasi të plotësojë listën e kontrollit, deklarohet nëse subjekti i mbikëqyrur funksionon me rrezik të papërfillshëm, të ulët, të mesëm, të lartë ose kritik. Nëse gjatë inspektimit vlerësohet se ekziston rreziku jashtë listës së kontrollit që është i lartë apo kritik, inspektori fillon një inspektim të jashtëzakonshëm.

У 2019. години вршени су инспекцијски надзори код надзираних субјеката и доношењем управних мера њихово пословање је у великој мери усклађено са законом.

Në vitin 2019, inspektimet u kryen pranë subjekteve të mbikëqyrura dhe duke miratuar masa administrative, biznesi i tyre në masë të madhe u harmonizua me ligjin.

 • Број откривених и отклоњених штетних последица по законом заштићена добра, права и интересе

Numri i pasojave të dëmshme të zbuluara dhe eleminuara, në të mirat të drejtave dhe interesave të mbrojtura me ligj

Заштита ваздуха –Mbrojtja e ajrit

 

            Кроз 1 редовног предмета инспекцијских надзора, обрађени су предмети који су првенствено били везани   мерења емисије загађујућих штетних материја у ваздух, а у складу са Законом о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр.135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др.закон, 43/2011-одлукаУС и 14/2016) и Законом о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“бр.36/2009, 10/2013) и подзаконским актима, а односили су се на, Бетонско- асфалтну базу код којих се за грејање асфалта употребљава течно гориво.

            Përmes 1 rasti të rregullt të inspektimeve, janë përpunuar lëndë që kanë të bëjnë kryesisht me matjen e emetimeve të ndotësve në ajër, dhe në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e mjedisit (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 135/2004, 36/2009, 36 /2009-ligji tjetër, 72/2009- ligji tjetër, 43/2011-Vendimi i GJK dhe 14/2016) dhe Ligji për mbrojtjen e ajrit (“Gazeta Zyrtare e RS” Nr. 36/2009, 10/2013) dhe akteve nënligjore , e që përkonin me bazën e asfalt-betonit te e cila për ngrohjen e asfaltit përdoret karburanti i lëngët.

Мерења су наложена за постројења номиналне инсталиране снаге од 1 МW и веће. Закључци Извештаја са мерења, су указивали испод граничне вредности у складу са Законом о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“бр.36/2009, 10/2013) и подзаконским актима.

U caktuan matje për impiantet me një kapacitet nominal të instaluar prej 1 MW dhe më të lartë. Përfundimet e Raportit të matjes tregohen nën vlerën kufitare në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e ajrit (“Gazeta Zyrtare e RS” nr. 36/2009, 10/2013) dhe akteve nënligjore.

Заштита од буке – Mbrojtja nga zhurma

            У области заштите од буке у животној средини у затвореном и отвореном простору у 2019.години инспекција је решавала  ванредним инспекцијским прегледом, по пријавама грађана у 2 случај и извршене су ванредна контроле угоститељског објеката „ Звонко Банана“ Бујановац у вези  са служењем живом музиком и пријава грађана у вези буке код угоститељских локала у самом градском тргу, отварали предмет и завршили са Службеним белешкама заједнички са ПС у Бујановац због недостака елабората општинске управе о одређивању акустичних зона општине Бујановац. За први горенаведени ванредни предмет наложили смо вршење мерење нивоа буке од стране акредитованих и овлашћених кућа за мерење буке, регистровано прекорачење граничних вредности за буку налагане су мере којима ће се ниво буке смањити на ниво испод дозвољеног у складу са Законом о заштоити од буке („Службени гласник РС“ бр. 36/2009. и 88/2010), Уредби о идикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, 75/2010), и Правилнику о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл.гласник РС“, бр.72/2010).

            Në fushën e mbrojtjes nga zhurma në ambiente të brendshme dhe të jashtme në vitin 2019, inspeksioni ka vendosur përmes një inspektim të jashtëzakonshëm, sipas raporteve të qytetarëve në 2 raste dhe kontrolle të jashtëzakonshme të objektit të hotelierisë “Zvonko Banana” Bujanoc me ç’rast ato u kryen në lidhje me muzikë live dhe raporte qytetarët lidhur me zhurmën në restorantet në sheshin e qytetit, hapën rastin dhe përfunduan me Shënimet Zyrtare së bashku me SP në Bujanoc për shkak të mungesës së studimeve të administratës komunale për përcaktimin e zonave akustike të komunës së Bujanocit. Për rastin e parë të lartpërmendur, kemi urdhëruar matjen e niveleve të zhurmës nga kompani të akredituara dhe të autorizuara për matjen e zhurmës, për të regjistruar tejkalim të vlerave të kufirit të zhurmës, janë vendosur masa të cilat do të ulin nivelin e zhurmës në nivelin e lejuar në përputhje me Ligjin për mbrojtjen nga zhurma (“Gazeta Zyrtare e RS” Nr. 36/2009 dhe 88/2010), Rregullorja për treguesit e zhurmës, vlerat kufitare, metodat për vlerësimin e treguesve të zhurmës, shqetësimeve dhe efektet e dëmshme të zhurmës në mjedis (“Gazeta Zyrtare e RS”, 75/2010), dhe Rregulloren për metodat e matjes së zhurmës, përmbajtja dhe qëllimi i raportit për matjen e zhurmës (“Gazeta Zyrtare e RS”, Nr. 72/2010).

Управљање отпадом  – Menaxhimi i mbeturinave

Предмет највећег  редовних и ванредних предмета 10 од 26 инспекцијских надзора предузећа, предузеника и привредних друштва током 2019.године било је поступање са отпадом као и достава документације на увид и то првенствено документације о кретању отпада према Правилнику о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Службени гласник РС“ број 114/2013) и уговори за преузимање отпада од стране оператера који имају дозволу за управљање том врстом отпада, а сходно Закону о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016). Такође су вршене контроле по питању израде Плана управљања отпадом као и одређивању лица одговорног за управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр.36/2009, 88/2010 и 14/2016). Инспектор је такође на захтев надлежног органа за издавање дозволе утврђивао услове о испуњености услова за рад постројења за управљање отпадом.

Lëndë e numrit më të madhë të 10 nga 26 mbikëqyrjet inspektuese të rregulta dhe të jashtëzakonshme  të ushtruar ndaj kompanive, sipërmarrësve dhe ndërmarrjeve gjatë vitit 2019 ishte administrimi i mbeturinave dhe dorëzimi i dokumentacionit për inspektim, kryesisht dokumentacioni për lëvizjen e mbeturinave sipas Rregullores për formën e dokumentit për lëvizjen e mbeturinave dhe udhëzimet për përfundimi i tij (“Gazeta Zyrtare e RS” Nr. 114/2013) dhe kontratat për mbledhjen e mbeturinave nga operatorët e licencuar për menaxhimin e këtij lloji të mbeturinave, në përputhje me Ligjin për menaxhimin e mbeturinave (“Gazeta Zyrtare e RS”, Nr. 36/2009, 88 / 20 10 dhe 14/2016). Gjithashtu janë kryer kontrolle në lidhje me zhvillimin e Planit të menaxhimit të mbeturinave, si dhe përcaktimin e personit përgjegjës për administrimin e mbeturinave, në përputhje me Ligjin për menaxhimin e mbeturinave (“Gazeta Zyrtare e RS”, Nr. 36/2009, 88/2010 dhe 14/2016). Me kërkesë të organit kompetent për lëshimin e lejes, Inspektori gjithashtu përcaktoi kushtet për plotësimin e kushteve për funksionimin e stabilimenteve të administrimit të mbeturinave.

 

Заштита природе  – Mbrojtja e natyrës

 

            Сходно Закону о заштити природе (“Сл. гласник РС” бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010-испр. и 14/2016) нисмо имали ни један контролни надзор било редовни или ванредни.).

            Në zbatim të Ligjit për mbrojtjen e natyrës (“Gazeta Zyrtare e RS” nr. 36/2009, 88/2010 dhe 91/2010-përmirësim. dhe 14/2016), ne nuk kemi pasur ndonjë kontroll mbikqyrës, qoftë të rregullt apo të jashtëzakonshëm).

Процена утицаја на животну средину – Vlerësimi i ndikimit në mjedis jetësor

 

            По основу Закону о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр. 36/2009,88/2010, 14/2014 И 95/2018- др.закона),  Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“ бр. 135/2004 и 36/2009), извршене су и инспекцијски надзор над Привредним субјектом ХЕКЕР ОТПАД  ДДО индустријска зона бб,Бујановац. сачињен извештај на основу урађеног записника у вези добијање дозволе за обављање делатности.

            Në zbatim të Ligjit për menaxhimin e mbeturinave (“Gazeta Zyrtare e RS” Nr. 36 / 2009,88 / 2010, 14/2014 dhe 95/2018 – ligje të tjera), Ligji për vlerësimin e ndikimit në mjedisin jetësor “Gazeta Zyrtare e RS” nr. 135/2004 dhe 36/2009), inspektimet janë kryer në subjektin afarist HEKER OTPAD sh.p.k. Zona industriale p.nr., Bujanoc. bëri një raport bazuar në procesverbalet e hartuara në lidhje me marrjen e licencës për të kryer aktiviteteve.

Нејонизујуће зрачење – Rrezatimi jo-jonizues

У извештајном периоду је извршен 3  редовна  инспекцијска надзора над оператериме телекомуникационих услуга који оперишу на територији општине Бујановац односно имају инсталиране радио базне станице на територије наше општине.

Në periudhën raportuese, janë kryer 3 inspektime të rregullta në operatorët e shërbimit telekomunikues që operojnë në territorin e komunës së Bujanoc, përkatësisht që kanë instaluar stacione radiofonike në territorin e komunës sonë.

 • Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере спроведене према њима

Numri i subjekteve të identifikuara të paregjistruara dhe masat e zbatuara kundër tyre

У складу са усвојеним Законом о инспекцијском надзору инспектор за заштиту животне средине није имао случајеве нерегистрованих субјеката у току 2019 год.

Në përputhje me Ligjin e miratuar për mbikëqyrjen e mnspektimit, Inspektori i mbrojtjes së mjedisit nuk ka pasur raste të subjekteve të paregjistruara gjatë vitit 2019.

 • Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово дејство

Masat e marra për të harmonizuar praktikën e mbikëqyrjes së inspektimit dhe efektin e tyre

Инспекцијски надзор у области заштите животне средине врши се уз примену контролних листи и непосредном применом Закона о инспекцијском надзору као и применом одредби посебних закона у области заштите животне средине.

Mbikëqyrja e inspektimit në fushën e mbrojtjes së mjedisit kryhet me aplikimin e listave kontrolluese dhe zbatimin e drejtpërdrejtë të Ligjit për mbikëqyrjen e inspektimit, si dhe zbatimin e dispozitave të ligjeve speciale në fushën e mbrojtjes së mjedisit.

 • Остварење плана и ваљаност планирања инспекцијског надзора

Realizimi i planit dhe vlefshmëria e planifikimit të mbikëqyrjes së inspektimit

У извештајном периоду у складу са Планом инспекцијског надзора за 2019. годину обрађено је укупно 26 предмета. Извршено је 18 редовна, теренска и канцеларијска инспекцијска надзора по службеној дужности. Поступајући по службеној дужности извршена су 6 ванредна инспекцијска надзора од којих су 1 по захтеву странке правног лица. Инспектор за заштиту животне средине је у оквиру свог делокруга рада примао и усмене пријаве, представке и приговоре грађана. Сви приговори су пажљиво разматрани и о основаности навода као и о предузетим радњама странке су благовремено обавештаване. Инспектор за заштиту животне средине, заједно са ПС Бујановац, одговарао странкама које су се жалиле преко заштитника грађана у вези Закона о заштити од буке и сачинио Службене белешке у вези овог предмета и писмено одговорили и Заштитнику грађана.

Në periudhën raportuese, në përputhje me Planin e Inspektimit për vitin 2019, janë përpunuar gjithsej 26 lëndë. Janë bërë 18 inspektime të rregullta, në terren dhe në zyra e që janë kryer sipas detyrës zyrtare. Duke vepruar sipas detyrës zyrtare, janë kryer 6 inspektime të jashtëzakonshme, nga të cilat 1 ishin me kërkesë të palës së personit juridik. Në fushën e tij të punës, Inspektori i mbrojtjes së mjedisit gjithashtu pranoi raporte, peticione dhe ankesa nga qytetarët. Të gjitha kundërshtimet u morën në konsideratë me kujdes dhe palët u informuan në kohën e duhur për bazueshmërinë e pretendimeve, si dhe për veprimet e ndërmarra. Inspektori për mbrojtjen e mjedisit, së bashku me SP Bujanoc, iu përgjigjën palëve që u ankuan përmes Mbrojtësit të qytetarëve lidhur me Ligjin për mbrojtjen nga zhurma dhe bënë shënime zyrtare në lidhje me këto raste dhe iu përgjigjën me shkrim Mbrojtësit të qytetarëve.

          Поред редовних и ванредних инспекцијских надзора обрађено је 26 предмета (упитници, извештаји, одговори на питања и др …)

              Përveç inspektimeve të rregullta dhe të jashtëzakonshme, u përpunuan 26 raste (pyetësorë, raporte, përgjigje në pyetje, etj.)

Инспектор за заштиту животне средине у складу са својим овлашћењима и обавезама из позитивних законских прописа вршио контролу загађивања ваздуха, штетних утицаја који потичу од буке, штетних утицаја који потичу од нејонизујућег зрачења, контролу услова сакупљања, складиштења и транспорта неопасног и инертног отпада, контролу примена мера заштите животне средине датих у Студији о процени утицаја на животну средину и др.

Inspektori i mbrojtjes së mjedisit, në përputhje me kompetencat dhe detyrimet e tij nga rregullat pozitive ligjore, ka kryer kontrollin e ndotjes së ajrit, efektet e dëmshme që vijnë nga zhurma, efektet e dëmshme që vijnë nga rrezatimi jo-jonizues, kontrolli i kushteve për grumbullimin, ruajtjen dhe transportimin e mbeturinave jo të rrezikshme dhe inerte, kontrollin e aplikimit të masave të mbrojtjes së mjedisit të dhëna në Studimin mbi vlerësimin e ndikimit në mjedisi, etj.

План рада за 2019 годину је реализован око 75% зато што један претежни део планираних субјеката за надзор су у стању стечајног статуса, ликвидације или су привремено у мировању односно немају никакву активност или престали да обављање одређену делатност.

Plani i punës për vitin 2019 është realizuar me rreth 75% sepse një pjesë mbizotëruese e subjekteve të planifikuara për mbikëqyrje janë në gjendje të falimentimit, likuidimit ose janë përkohësisht pasive, d.m.th. ata nuk kanë asnjë aktivitet ose kanë ndaluar kryerjen e një veprimtarie të caktuar.

            У складу са Законом о заштити животне средине, Законом о енергетици и Законом о планирању и изградњи инспектор за заштиту животне средине је поступао по захтеву надзираних субјеката за утврђивање испуњености услова за добијање лиценце за обављање енергетске делатности.

            Në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e mjedisit, Ligjin për energjinë dhe Ligjin për planifikim dhe ndërtim, Inspektori i mbrojtjes së mjedisit veproi me kërkesën e subjekteve të mbikëqyrura për të përcaktuar përmbushjen e kushteve për marrjen e licencës për të kryer aktivitete energjetike.

У скалду са чланом 10. (“Сл.гл.РС” , број 36/2015) инспектор за заштиту животне средине је сачинио Годишњи план рада за 2020. годину и исти је објављен на сајту Општине Бујановац, за који је прибављено мишљење надлежног органа државне управе из делокруга заштите животне средине, а са циљем планирања контроле непосредне примене закона и других прописа тј. планирање мера и активности, превентивног деловања инспекције и планираних мера и активности за спречавање обављања делатности и вршења активности нерегистрованих субјекта. У наведеном плану у коме је испланирано вршење редовног инспекцијског надзора, приказан је и очекивани обим ванредних инспекцијских надзора за планирани период, као и други елементи од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора.

            Në përputhje me nenin 10 (“Gazeta Zyrtare e RS”, nr. 36/2015), Inspektori i mbrojtjes së mjedisit përgatiti Planin vjetor të punës për vitin 2020 dhe ai u publikua në faqen e internetit të Komunës së Bujanocit, për të cilën u mor mendimi i autoritetit kompetent të Administratës shtetërore nga fushëveprimi i mbrojtjes së mjedisit, dhe me qëllim të planifikimit të kontrollit të zbatimit të drejtpërdrejtë të ligjeve dhe rregullave të tjera, d.m.th. planifikimi i masave dhe aktiviteteve, veprimi parandalues ​​i inspektimit dhe masat dhe aktivitetet e planifikuara për të parandaluar kryerjen e veprimtarive dhe aktiviteteve të subjekteve të paregjistruara. Plani i deklaruar, në të cilin është planifikuar mbikëqyrje e rregullt e inspektimit, tregon gjithashtu shtrirjen e pritshme të inspektimeve të jashtëzakonshme për periudhën e planifikuar, si dhe elementë të tjerë me rëndësi për planifikimin dhe kryerjen e mbikëqyrjes së inspektimit.

 • Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге инспекције

Niveli i koordinimit të mbikëqyrjes së inspektimit me mbikëqyrjen e inspektimit që e ushtrojnë inspeksionet e tjera

Инспектор за заштиту животне средине је имао заједнички рад са републичком инспекцијом за заштиту животне средине и са комуналном инспекцијом.

Inspektori për mbrojtjen e mjedisit kishte punë të përbashkët me inspeksionin e republikës për mbrojtjen e mjedisit dhe me inspeksionin komunal.

 • Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у вршењу инспекцијског надзора и мере предузете у циљу делотворне употребе ресурса инспекције и резултатима предузетих мера

Burimet materiale, teknike dhe njerëzore të përdorura nga inspeksioni në kryerjen e mbikëqyrjes së inspektimit dhe masat e marra për të përdorur në mënyrë efektive burimet e inspektimit dhe rezultatet e masave të marra

На пословима инспекцијског надзора у области заштите животне средине ради један инспектор и користи моторно возило заједно са комуналном, грађевинском и саобраћајном инспекицијом. У канцеларији за рад користи компјутер са интернет приступом.

Një inspektor punon në mbikëqyrjen e inspektimit në fushën e mbrojtjes së mjedisit dhe përdor një mjet motorik së bashku me inspeksionin komunal, të ndërtimit dhe trafikut. Ai përdor një kompjuter me qasje në internet në zyrën e tij.

 • Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције

Respektimi i afateve të përcaktuara për veprimin e inspeksionit

Инспектор за заштиту животне средине се придржавао рокова прописаних за поступање и то у смислу рокова за обавештење подносиоца пријаве, као и у погледу поштовања рокова за издавање записника, решења и других управних аката. Предлог плана за 2020. годину је у законском предвиђеном року достављено на мишљење Министарству заштите животне средине и са мишљењем објављен на сајту Општинске управе Бујановац.

Inspektori i mbrojtjes së mjedisit ka respektuar afatet e përcaktuara për veprim, për sa i përket afateve për njoftimin e aplikuesit, si dhe për sa i përket respektimit të afateve për lëshimin e procesverbalit, vendimeve dhe akteve të tjera administrative. Drafti i planit për vitin 2020 është dorëzuar në Ministrinë e mbrojtjes së mjedisit për një opinion brenda afatit të përcaktuar me ligj dhe krahas mendimit është publikuar në faqen e internetit të Administratës komunale të Bujanocit.

 • Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору и поступање у решавању притужби на рад инспекције

Ligjshmëria e akteve administrative të miratuara në mbikëqyrjen dhe procedurën e inspektimit në zgjidhjen e ankesave për punën e inspeksionit

            У извештајном периоду није било жалби од стране надзираних субјеката на решења  инспектора за заштиту животне средине, тако да није покренут другостепени поступак.

            Në periudhën raportuese, nuk kishte ankesa nga subjektet e mbikëqyrura kundër vendimeve të inspektorit të mjedisit, kështu që nuk filloi asnjë procedurë e shkallës së dytë.

 • Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора

Trajnime dhe forma të tjera të formimit profesional të inspektorëve

 • Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у информационом систему

Masat dhe kontrollet e marra me qëllim të plotësimit dhe azhurnimit të të dhënave në sistemin e informacionit

            Сви подаци се редовно ажурирају на сајту Општине Бујановац.

            Të gjitha të dhënat azhurnohen rregullisht në webfaqen e Komunës së Bujanocit.

 • Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора

Situata në fushën e kryerjes së detyrave të besuara të mbikëqyrjes së inspektimit

            Сви поверени послови се извршавају у складу са позитивном законском регулативом у области заштите животне средине.

            Të gjitha detyrat e besuara kryhen në përputhje me rregullat pozitive ligjore në fushën e mbrojtjes së mjedisit.

 • Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајних поступака, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција

Rezultatet e veprimeve të organeve gjyqësore për kërkesat për fillimin e procedurave kundërvajtëse, raportet për kundërvajtje ekonomike dhe kallëzimet penale të paraqitura nga inspeksioni

У извештајном периоду инспектор за заштиту животне средине није подносио захтев за покретање прекршајног поступка, нити за привредни преступ. Исто тако треба изнети да у овом извештајном периоду у оквиру 26 редовних и ванредних предмета, 2 предмета су отворена у вези достављања извештаја за 2018  год. и Плана рада за 2019 год.

Në periudhën raportuese, Inspektori i mbrojtjes së mjedisit nuk ka paraqitur kërkesë për fillimin e procedurave kundërvajtëse, as për një kundërvajtje ekonomike. Duhet gjithashtu të theksohet se në këtë periudhë raportuese në kuadër të 26 rasteve të rregullta dhe të jashtëzakonshme, janë hapur 2 raste lidhur me dërgimin e raportit për vitin 2028 dhe Planit të punës për vitin 2019.

 

 1. Одељење за инвестиције и развој

Drejtorati për investime dhe zhvillim

 

 

                         Скупштина општине Бујановац на својој седници одржаној дана 07.12.2016.г. донела је одлуку о Општинској управи општине Бујановац  којом је  чланом 10. између осталог формирала као нову основну организациону јединицу – Одељење за инвестиције и развој.

            Kuvendi i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 07.12.2016 ka nxjerrë vendimin mbi Administratën komunale të mkomunës së Bujanocit, me të clin në nenin 10-të mes tjerash është formuar njësi e re organizative – Drejtorati për investime dhe zhvillim.

Одељење за инвестиције и развој као новоформирано одељење при Општинској управи Бујановац има  запошљене раднике различите структуре образовања и струке:дипломирани инжењер грађевине (1 извршилац),дипломирани инжењер архитектуре (2 извршилаца),мастер инжењер архитектуре (1 извршилац),мастер инжењер саобраћаја (2 извршилац),инжењер грађевине (1 извршилац) и инжењер архитектуре (1 извршилац)  од којих су четири радника са лиценцама Инжењерске коморе Србије одговорног извођача радова и одговорног пројектанта.

Drejtorati për inevstime dhe zhvillim si drejtorat i ri në Administratën komunale te Bujanocit ka punëtor të punësuar me nivele të ndryshme të shkollimit edhe ate me:Inxhinier i diplomuar i Ndërtimtarisë(1 ekzekutues), inxhinier i diplomuar i Arkitekturës (2 ekzekutues)  master inxhinier i Arkitekturës(1 ekzekutues), master inxhinier i Komunikacionit (2 ekzekutues),inxhinier i Ndërtimtarisë (1 ekzekutues) dhe inxhinier të Arkitekturës (1 ekzekutues)  prej të cilëve Katër ekzekutues të paisur me çertifikatë nga Oda e inxhenierëve të Serbisë përgjegjës për ekzekutues të punimeve dhe për projektim.

            Одељење за инвестиције и развој током 2019.г. је обављало следеће послове:

               Drejtorati për investime dhe zhvillim gjatë vitit 2019 v. ka kryer këto punë:

– предлагање приоритетних инвестиција са одређивањем пројектних задатака и процењених вредности за реализацију истих,

  – propozimin e investimeve me prioritet mduke caktuar detyrat projektuese dhe vlerat e parapara për realizimin e tyre;

– иницирање,израда,спровођење и реализација пројеката инвестиција од значаја за општину,

 inicimin, hartimin, zbatimin dhe realizimin e projekteve të investimeve me rëndësi për komunën,

– праћење и пројектовање реализације буџета за инвестиције,

– përcjelljen dhe projektimin e realizimit të buxhetit për investime,

– координирање и спровођење послова на изради пројектне и друге документације са овлашћеним субјектима,

– bashkërendimin dhe zbatimin e punëve në hartimin e dokumentacionit projektues dhe dokumentacionit tjetër me subjektet e autorizuara,

– подношење захтева за издавање локацијских услова,грађевинске дозволе,пријаве градње и употребне дозволе за све објекте у којима се као инвеститор и финансијер појављује Општинска управа Бујановац,

– paraqitjen e kërkesave për dhënien e kushteve të lokacionit, lejes së ndërtimit, lajmërimin e ndërtimit dhe lejen e përdorimit për të gjitha objektet në të cilat Komuna është në cilësinë e investitorit dhe financuesit,

– организација и обављање стручних послова везаних за одржавање и заштиту јавних путева и јавних површина,

– organizimi dhe ushtrimi i punëve profesionale lidhur me mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve publike dhe sipërfaqeve publike,

– планирање изградње,реконструкције,одржавања и заштита саобраћајница и других јавних површина и објеката,

– planifikimin e ndërtimit, rekonstruimit, mirëmbajtjes dhe të mbrojtjes së rrugëve dhe i sipërfaqeve dhe objekteve të tjera publike,

-вршење стручног надзора над изградњом,реконструкцијом,одржавањем и заштитом саобраћајница и других јавних површина и објеката,

-ushtrimin e mbikqyrjes profesionale ndaj ndërtimit, rekonstruimit, mirëmbajtjes dhe të mbrojtjes së rrugëve dhe i sipërfaqeve dhe objekteve të tjera,

– прибављање геодетских,геомеханичких и других података и подлога,

– marrja e të dhënave gjeodezike, gjeomehanike dhe i të dhënave dhe bazave të tjera,

 – успостављање базе података неопходних за спровођење инвестиција,

– Vendosja e bazës së të dhënave të domosdoshme për zbatimin e investimeve,

– вршење oбрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта у Обједињеној процедури у року прописаном законом  на основу формуле за обрачун накнаде по Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта за текућу годину,

– Kryerja e llogaritjes së kontributeve për rregullimin e tokës ndërtimore në procedurën e unifikuar në afat e paraparë me ligj në bazë të formulës për llogaritjen e kompensimit sipas vendimit për përcaktimin e kontributeve për rregullimin e tokës ndërtimore për vitin vijues,

– вршење обрачуна комуналних такси по Одлуци о локалним комуналним таксама за текућу годину,

– Kryerja e llogaritjes së taksave komunale sipas Vendimit për taksat lokale komunale për vitin vijues si dhe përcjelljen e realizimit të tyre,

– закључивање  уговора о закупу грађевинског земљишта за текућу годину као и праћење реализације истих.

 – Lidhjen e kontratave për dhënien me qira të tokës ndërtimore për vitin vijues si dhe përcjelljen e realizimit të saj,

– прати и одржава вертикалну и хоризонталну  сигнализацију.

– përcjell dhe e mirëmbanë sinjalizimin vertical dhe horizontal.

Током 2019.г. на основу спроведених поступака јавних набавки и потписаних уговора са извођачима-добављачима,праћена је реализација  инвестиција као и вршен стручни надзор над извођењем радова и то из следећих области:нискоградња,хидроградња и електроградња.

Gjatë vitit 2019. Në bazë të procedurave të prokurimit publik dhe kontratave të nënshkruara me kontraktorë-furnizues, u monitorua zbatimi i investimeve si dhe mbikëqyrjen e ekspertëve për ekzekutimin e punimeve në fushat e mëposhtme: ndërtim i ulët, hidro ndërtimet dhe elektro-ndërtim.

             

 

            ТАБЕЛА- O обрачуну доприноса за уређење грађевинског земљишта                                                                            Tabela – Mbi  llogaritjen e  kontributeve për rregullimin e tokës ndërtimore

            Приказ свих подносиоца захтева у  2019.години за обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта. Обрачун доприноса обрачунава се на основу Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта и формуле за обрачун за текућу годину. Сви ови захтеви стижу преко обједињене процедуре електронски. У 2019.години било је укупно 28 захтева.

            Paraqitja e të gjitha lëndëve për vitin 2019. për llogaritjen e kontributeve për rregullimin e tokës ndërtimore. Llogaritja e kontributeve llogaritet në bazë të vendimit mbi përcaktimin e kontributit për rregullimin e tokës ndertimire dhe formulës për llogaritje për vitin paraprak. Të gjitha këto lënd arrin në formen elektronike. Në vitin 2019 kishim gjithesej 28 lënd.

Бр     Nr Бр.Предмета

Nr.Landes

Инвеститор                                                                  Investitori Износ Доприноса                                        Shuma e kontributit Износ Комуналне таксе                    Shuma e takses komunale Укупно                                                                             Gjithësej
1 08 – 351            05 / 2019 Рахим Шерифи  из Бујановац                                           Rahim Sherifi nga Bujanoci  

75.985.00

 

8.350.00

 

84.335.00

2 08 – 351              06 / 2019 Стојко Станковић из с.Осларе                            Stojko Stankovic nga F. Oslare  

7.644.00

 

4.200.00

 

11.844.00

3 08 – 351            08 / 2019 Сеад Арифи из Бујановац                                Sead Arifi nga Bujanoci  

158.832.00

 

17.454.00

 

176.286.00

4 08 – 351             20 / 2019 Аљи Ређепи из Бујановац                                Ali Rexhepi nga Bujanoci  

101.747.00

 

9.318.00

 

111.065.00

5 08 – 351                33 / 2019 Никола станковић из с.Кленике                        Nikolla stankoviç nga F. Klenikë  

205.209.00

 

14.094.00

 

219.303.00

6 08-351    47/2019 Фатмир Вељиу из Бујановац                       Fatmir Veliu nga Bujanoci  

614.450.00

 

34.750

 

649.200.00

7 08 – 351                67 / 2019 Арсим Асани из Бујановац                        Arsim Asani nga Bujanoci  

113.866.00

 

15.454.00

 

129.320.00

8 08 – 351            72 / 2019 Едита Фејзулахи из с.Турије                                Edita Fejzulahi nga F.Turi  

174.256.00

 

15.765.00

 

190.021.00

9 08 – 351              82 / 2019 Ловачко удруженје”Голуб” из бујановац                                         Shoqata e gjuetisë “Golub” nga Bujanoci  

88.352.00

 

28.780.00

 

117.132.00

10 08 – 351              116 / 2019 Љутфи Бајрамовић из Бујановац                       Lutfi Bajramoviç nga Bujanoci  

182.220.00

 

16.482.00

 

198.702.00

11 08 – 351              139 / 2019 Ивица Александровић из Врања                     Ivica Aleksandroviç nga Vranje  

4.931.00

 

4.931.00

12 08 – 351              152 / 2019 Менсур Невзади из Самољице                  Mensur Nevzadi nga F. Samolic  

25.872.00

 

14.000.00

 

39.872.00

13 08 – 351              172 / 2019 Бајрам Диљај из Бујановац                       Bajram Dilaj nga Bujanoci  

66.991.00

 

6.850.50

 

73.841.50

14 08 – 351              181 / 2019 Висар Џемаиљи из В.Трновца                     Visar Xhemaili nga V.Trënoc  

14.434.00

 

8.850.00

 

23.284.00

15 08 – 351              182 / 2019 Д.О.О.”Ваљони Компани” Ораховац  

790.141.50

 

161.638.00

 

951.779.50

16 08 – 351              194 / 2019 Аријан Ахмети из с.Летовице                               Arijan Ahmeti nga F. LLetovic  

4.531.958.00

 

144.829.50

 

4.676.787.50

17 08 – 351              196 / 2019 Висар Малићи,Бујар Сејдиу и Михрије Малићи из Бујановац                                            Visar Malici, Bujar Sejdiu,Miihrije Malici nga Bujanoci  

283.561.00

 

29.535.00

 

313.096.00

18 08 – 351              198 / 2019 Дали Шерифи из Бујановац                              Dali Sherifi nga Bujanoci  

85.855.00

 

10.537.00

 

96.392.00

19 08 – 351              210 / 2019 Рагми Ајдини из Несалце                                        Ragmi Ajdini nga Nesalca  

7.850.00

 

4.812.50

 

12.662.50

20 08 – 351              220 / 2019 А.Д за производњу и одраду дувана и дуванске фолоје “ДИБ” Бујановац                  A.D për prodhimin dhe përpunimin e duhanit dhe folive të duhanit “DIB” Bujanovac  

27.224.00

 

1.740.00

 

28.964.00

21 08 – 351              226 / 2019 Саша Трајковић из С.Осларе                              Sasha Trajkovic nga F.Osllare  

27.275.50

 

11.808.00

 

39.084.00

22 08 – 351              227 / 2019 Срђан Исеновић из Бујановац                               Srxhan Isenovic nga Bujanoci  

96.881.00

 

14.850.00

 

111.731.00

23 08 – 351              230 / 2019 Илир Ајети из Биљача                                                 Ilir Ajeti nga Bilaci  

101.235.00

 

12.424.50

 

113.659.50

24 08 – 351              232 / 2019 Насер Махмути из Бујановац                                                 Naser Mahmuti nga Bujanoci  

295.561.00

 

23.638.50

 

319.199.50

25 08 – 351              237 / 2019 Мзхамет Исмаили из Прешево                                                 Muhamet Ismaili nga Presheva  

33.523.00

 

5.138.50

 

38.661.50

26 08 – 351              239 / 2019 Ајнур Селими из Бујановац                                                 Ajnur Selimi nga Bujanoci  

174.995.00

 

17.895.00

 

192.890.00

27 08 – 351              245 / 2019 Љутфи Бајрамовић из Бујановац                                                 Lutfi Bajramovic  nga Bujanoci  

104.850.00

 

10.722.00

 

115.572.00

28 08 – 351              250 / 2019 Гани Амиди из В.Трновац                                                 Gani Amidi  nga Terrnoci  

87.229.50

 

33.451.50

 

120.681.00

                                                  Укупно-Gjithësej           9.160.296.50  дин – din

 

                  Извештај за одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације за 2019. год.                                                         Raporti për mirëmbajtjen e sinjalizimit vertikal dhe horizontal për 2019-të

р.бр.     n.re Делатност                       Veprimtarija Опис активности                                                    Përshkrimi i aktivitetit Количина                    Sasia П.Средства           Mjet.e planif. Реализовано              të realizuara Плаћено            të paguara
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саобраћајна сигнализација

Sinjalizimi i trafikut

Одржавање вертикалне и хоризонталне сигнализације           Mirmbajtja  e sinjalizimit vertikal dhe horizontal
Набавка табли саобраћајних знакова                                                          Blerja e tabelave të shenjave të komunikacionit 53 ком  

 

599.580,00

 

 

414.640,80

 

 

414.640,80

Саобраћајни стуб        Л=3,0m,3,5m,4,5m.                                                                   shtylla te komunikacionit  L=3,0m,3,5m,4,5m.   34 ком
Уградња табли саоб.знакова

Vendosja e tabelave të komunikacionit

48 ком
Уградња стубова саоб.знакова                                                                 Vendosja e shtyllave te shenjave të komunikacionit 27 ком
Одржавање вертикалне сигнализације                                                                ( поправка постојеце сигнализације – варење , фиксирање ,бетонирање).

Mirmbajtja  e sinjalizimit vertikal ( riparimi i shenjave aktuale,saldimi ,fiksimi , betonimi).

225 ком
Одрзавање хоризонталне сигнализације ( обелезавање сред.линије ,пешачких прелаза,бус,паркинг линија).                                              Mirmbajtja e sinjalizimit horizontal (ngjirosja e vijëve gjatësore,kalimet e këmbësoreve,bus dhe parkingjet). 1112  m²

3650   m’

 

 

598.560,00

 

 

598.560,00

 

У Бујановцу, дана 22.10.2020.године

Në Bujanoc, më 22.10.2020

    Начелник Општинске управе,

Kryeshefi i Administratës Komunale,

                                                                             Nasim Rexhepi

 1. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

Изабрана и постављена лица Нето плата без минулог рада
Децембар 2019.год.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 91186,48
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 90715,24
ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ:
У области финансије    27332,38
У области образовање              27332,38
У области економије и привредни развој 27332,38
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 45357,62
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 36286,10
СКУПШТИНЕ
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 60469,29
ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 22855,53
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ 60469,29
ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ                  ——
ПРАВОБРАНИЛАЦ ОПШТИНЕ 60469,29
ЗАПОСЛЕНИ
НЕКВАЛИФИКОВАНИ РАДНИК 21076,69
ВОЗАЧ – КВ 25942,88
РЕФЕРЕНТ 29410,04
ВИШИ РЕФЕРЕНТ – IV СТЕПЕН 30565,76
САРАДНИК- V И VI СТЕПЕН 31104,90
ВИШИ САРАДНИК – VI СТЕПЕН 37353,52
СТРУЧНИ САРАДНИК- VII СТЕПЕН 44791,05
ВИШИ СТРУЧНИ САРАДНИК- VII 52449,77
СТЕПЕН
САМ.СТРУЧНИ САРАДНИК- VII СТЕПЕН   56541,79
САМ.СТРУЧНИ САРАДНИК- VII СТЕПЕН
ИНСПЕКТОР 56541,79
ШЕФ КАБИНЕТА (Председника општине) 56541,79
ШЕФ ОДЕЉЕЊА, СЛУЖБИ 56541,79
НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 56541,79

 1. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ОРГАНИ ОПШТИНЕ ОМОГУЋАВАЈУ ПРИСТУП

Информацијама које су настале у раду Општинске управе омогућен је приступ у начелу без ограничења, на начин утврђен Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Постоји могућност да приступ информацијама буде ускраћен у потпуности или делимично, у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закона о заштити података о личности и других прописа који ограничавају приступ одређеним врстама информација.

 1. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).

Информација од јавног значаја

Информација од јавног значаја, у смислу овог закона, јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Да би се нека информација сматрала информацијом од јавног значаја није битно да ли је извор информације орган јавне власти или које друго лице, није битан носач информација на коме се налази документ који садржи информацију, датум настанка информације, начин сазнавања информације, нити су битна друга слична својства информације.

Право на приступ информацијама од јавног значаја

Свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна.

Свако има право да му се информација од јавног значаја учини доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног значаја, право на копију тог документа, као и право да му се на захтев копија документа упути поштом, факсом, електронском поштом или на други начин.

Подношење захтева за обавештење, увид, издавање копије и упућивање

Подношење захтева писаним путем

Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја.

Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Подношење захтева усменим путем

Приступ информацијама орган јавне власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава на записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.

Образац за подношење захтева

Захтев за приступ информацији од јавног значаја налази се на сајту општине Бујановац.

Поступање по захтеву

Орган јавне власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа јавне власти од кога је информација тражена.

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва и животне средине, орган јавне власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако орган јавне власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе, најкасније у року од 7 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, изда му, односно упути копију тог документа.

Ако орган јавне власти на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним законом.

Орган јавне власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама органа јавне власти.

Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је информација тражена.

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Ако удовољи захтеву, орган јавне власти неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако орган јавне власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца поседовању информације, да му стави на увид документт који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

Накнада

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања.

Висина накнаде нужних трошкова прописана је Уредбом о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“ број 8/06).

Од обавезе плаћања накнаде за издавање копије докумената који садржи тражену информацију су новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива, удружења за заштиту људских права, када копију документа захтевају ради остваривања циљева удружења и сва лица када се тражена информација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине, осим у случајевима ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету.

Стављање на увид и израда копије

Увид у документ који садржи тражену информацију врши се употребом опреме којом располаже орган јавне власти, осим када тражилац захтева да увид изврши употребом сопствене опреме.

Орган јавне власти издаје копију документа (фотокопију, аудио копију, видео копију, дигиталну копију и сл.) који садржи тражену информацију у облику у којем се информација налази, а када је то могуће, у облику у коме је тражена.

Ако орган јавне власти не располаже техничким могућностима за израду копије документа, израдиће копију документа у другом облику.

Прослеђивање захтева поверенику

Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенку и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази.

Поступање повереника по прослеђеном захтеву

По пријему захтева Повереник проверава да ли се документ који садржи тражену информацију на коју се захтев односи налази у поседу органа јавне власти који му је проследио захтев.

Ако утврди да се документ не налази у поседу органа јавне власти који му је проследио захтев тражиоца, Повереник ће доставити захтев органу јавне власти који тај документ поседује, осим ако је тражилац одредио другачије, и о томе ће обавестити тражиода или ће тражиоца упутити на орган јавне власти у чијем поседу се налази тражена информација.

Начин поступања одредиће Повереник у зависности од тога на који ће се начин ефикасније остварити права на приступ информацијама од јавног значаја. Ако Повереник достави захтев органу јавне власти, рок почиње да тече од дана достављања.

Одредбе поступка

На поступак пред органом јавне власти примењују се одредбе закона којим се уређује општи управни поступак, а које се односе на решавање првостепеног органа.

Право на жалбу

Тражилац може изјавити жалбу Поверенику ако:

 • орган јавне власти одбаци или одбије затхев тражиоца, у року од 15 дана од дана када му је достављено решење или други акт;

 • орган јавне власти, супротно члану 16. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не одговори у прописаном року на захтев тражиоца;

 • орган јавне власти, супротно члану 17. став 2. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, услови издавање копије документа који садржи

тражену информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних трошкова израде те копије;

 • орган јавне власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију на начин предвиђен чланом 18. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја;

 • орган јавне власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не изда копију тог документа на начин предвиђен чланом 18. став 4. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја или

 • орган јавне власти на други начин отежа или онемогућава тражиоцу остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја, супротно одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Формулари

Формулари за доступност информацијама од јавног значаја налазе се на сајту Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Изјављивање жалбе: Жалба се изјављује Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности у року од 15 дана од дана достављања решења или другог акта органа јавне власти на адресу:

Поверенику за инфорамције од јавног значаја и заштиту података о личности, Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 15.

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПОСТУПКА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

ЗАХТЕВ писани усмени

УДОВОЉАВАЊЕ ЗАХТЕВУ

 • обавештење о поседовању информације;

 • увид у документ са траженом информацијом;

 • издавање копије документа са траженом информацијом;

 • достављање копије документа поштом или на

ЗАКЉУЧАК о одбацивању жалбе

РЕШЕЊЕ О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА

ЖАЛБА

ПОВЕРЕНИКУ

РЕШЕЊЕ

ПОВЕРЕНИКА по жалби

РЕШЕЊЕ РЕШЕЊЕ
о усвајању жалбе о одбијању жалбе
ТУЖБА
којом се покреће
управни спор пред
надлежним судом
против решења
Повереника

 

Comments are closed.