KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2022

Në bazë të Programit  mbështetës për realizimin e politikave bujqësore dhe politikave të zhvillimit rural të komunës së Bujanocit për vitin 2022, nr.320-20/02-76/2022 nga data 09.05.2022 , në të cilën Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe ekonomis së ujërave ka dhënë pëlqimin numër: 320-00-03442/2022-09 nga data 01.04.2022 dhe të nenit 11. të  Rregullorës mbi kushtet dhe … Vazhdoni me leximin e KONKURS PËR NDARJEN E MJETEVE STIMULUESE NGA PROGRAMI MBËSHTETËS PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKËS SË ZHVILLIMIT RURAL TË KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2022