Српски|Shqip|

Sqarim nga drejtorati për punët e inspekcionit mbi mënyrën e procedures së njoftimit dhe mënyrën e dorëzimit të fletëparaqitjes kundërvajtëse

03/08/2021

             Pjesa e Njoftimit që thotë se autori i kundërvajtjes nuk është hasur në vend ngjarje dhe se (prandaj) fletëparaqitja kundërvajtëse do t’i dorëzohet pronarit të automjetit me postë, në përputhje me Ligjin për Procedurën e Përgjithshme Administrative, pajtohet (vetëm) me mënyrën të paraqitjes së fletëparaqitjes kundërvajtëse me dispozitat e nenit 172, paragrafi 5 të Ligjit për kundërvajtje. Sipas këtyre dispozitave ligjore, nëse personi që konsiderohet se ka kryer kundërvajtje mungon dhe kur e kërkojnë rrethanat e zbulimit ose natyra e kundërvajtjes, fletëparaqitja kundërvajtëse do të bëhet me postë ose me shërbimin e dorëzimit të organit të autorizuar, në përputhje me dispozitat për dërgimin nga ligji që rregullon procedurën e përgjithshme administrative.

             Drejtorati për punët e inspekcionit të Administratës Komunale të Komunës së Bujanocit ka kohë që u ka lënë një Njoftim pronarëve të automjeteve motorike që pronari-përdoruesi (kryesi i kundërvajtjes) i cili nuk është hasur në vend ka vepruar në kundërshtim me dispozitën materiale të përmbajtur në një vendim të caktuar komunal (në tekstin e mëtejmë: Njoftimi).

              Para se të marrë fletëparaqitjen kundërvajtëse, ka vetëm mundësinë të japë informacion në lidhje me autorin e kundërvajtjes (nëse është dikush tjetër) ose të përgatitet, për aq sa është e mundur, për të reaguar ndaj fletëparaqitjes kundërvajtëse që do të marrë më vonë.

             Njoftimi i organit kompetent nuk mund të kundërshtohet, është vetëm një dokument me shkrim që informon qytetarin për ekzistencën e një detyrimi, etj. Pas dorëzimit të fletëparaqitjes kundërvajtëse personit, procedura zhvillohet sipas dispozitave të Ligjit për kundërvajtje.

            Nëse një qytetar dëshiron të kundërshtojë një fletëparaqitje kundërvajtëse, ai duhet të paraqesë një kërkesë për një vendim gjykate mbi urdhresën e lëshuar dhe vetëm atëherë mund të kundërshtojë urdhresën në gjykatë dhe të sigurojë provat e kundërta, dmth. për të vërtetuar se nuk e ka kryer veprën kundërvajtëse.

            Prandaj, pas njoftimit, qytetari nuk ka mundësi të zhvillojë procedurën e kundërshtimit të kundërvajtjes, sepse këtë mund ta bëjë vetëm pasi të ketë paraqitur fletëparaqitjen për kundërvajtje, dhe atë nëse paraqet kërkesë për vendimmarrje gjyqësore. Në atë rast, ai nuk do të jetë më në gjendje të paguajë gjysmën e gjobës dhe nëse nuk e kundërshton urdhrin në gjykatë, ai do të jetë i detyruar të përballojë shpenzimet e procedurës.

            Qëllimi i këtij teksti është të sqarojë disa nga këto dyshime dhe të shprehë një opinion mbi të metat e Njoftimit, eliminimi i të cilit do të përmirësonte marrëdhënien midis inspekcionit dhe pronarëve të automjeteve motorike.

 

Kryeshef

i drejtoratit për punët e inspekcionit

Metin Ramizi

Last modified: 03/08/2021

Comments are closed.