Српски|Shqip|

BUXHETI I KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2019

27/02/2019

Në bazë të nenit 43. të Ligjit mbi sistemin buxhetorë (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 54/2009, 73/2010,

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 dhe 63/2013- përmirësuar, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015

dhe 99/2016 dhe 113/2017), nenit 32, të Ligjit mbi vetëadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RS”,

nr.129/2007 dhe 83/2014, 101/2016 dhe 47/2018) dhe nenit 35. të Statutit të komunës së Bujanocit (“Gazeta

zyrtare e rrethit të Pçinjës”, nr. 24/2008), Kuvendi i komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më datën

24.12.2018, aprovoi

V E N D I M I N MBI BUXHETIN E KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2019.

I PJESA E PËRGJITHSHME

Neni 1.

Të hyrat dhe inkasimet, shpenzimet dhe të dalurat e buxhetit të komunës së Bujanocit për vitin 2019 (në tekstin

në vijim: buxheti) përbëhen nga:

Buxheti i komunes Bujanocit per vitin 2019 (1)

Last modified: 27/02/2019

Comments are closed.