Српски|Shqip|

AKTVENDIM MBI VAZDHIMIN E MANDATITI TË ORGANIT TË PËRKOHSHËM NË NP “KOMUNALIA” BUJANOC

05/01/2021

Në bazë të nenit 32. paragrafi 1. pika 9. të Ligjit mbi vetadministratën lokale të Republikës së Serbisë (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07, 83/2014 ligj.tjera, 101/2016- ligj.tjera dhe 47/2018), të nenit 67. paragrafi 1. të Ligjit mbi ndërmarrjet publike (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 15/2016 dhe 88/19) dhe të nenit 41. paragrafi 1. pika 11. Dhe të nenit 125 paragrafi 1 pika 3 të Statutit të komunës së Bujanocit (“Gazeta zyrtare e komunës së Bujanocit” nr. 5/19), dhe të pikës VI të Aktvendimit mbi emrin e organit të përkohshëm në NP „Komunalia“ Bujanoc nr.02-89/20 të datës 28.07.2020, Kuvendi komunal i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 29.12.2020 miratoi AKTVENDIM MBI VAZDHIMIN E MANDATITI TË ORGANIT TË PËRKOHSHËM NË NP “KOMUNALIA” BUJANOC.

15.Aktvendim-mbi-vazhdimin-e-organit-të-përkohshëm-në-NP-Komunalia 2020

Last modified: 05/01/2021

Comments are closed.