Српски|Shqip|

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ – THIRRJE PUBLIKE PËR TA DËSHMUAR TË DREJTËN E PËRPARËSISË SË QIRASË NË TOKËN BUJQËSORE NË PRONËSI TË SHTETIT NË TERRITORIN E KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2020 ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ –

14/08/2019

 

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIKA E SERBISË

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

ADMINISTRATA KOMUNALE  E KOMUNËS SË BUJANOCIT

Карађорђа Петровића, бр .115, 17520 Бујановац

Karagjorgje Petroviq, nr. 115, 17520 Bujanoc

Одeљење за привреду и локални економски развој

Drejtorati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik lokal

www.bujanovac.rs

Бр-Nr. 320- 9.
Дана-Më :09.08.2019.год.   

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ                                                    ЗЕМЉИШТА У   ДРЖАВНОЈ   СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

 

THIRRJE PUBLIKE

PËR TA DËSHMUAR TË DREJTËN E PËRPARËSISË SË QIRASË NË TOKËN BUJQËSORE NË PRONËSI TË SHTETIT NË TERRITORIN E KOMUNËS SË BUJANOCIT PËR VITIN 2020

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015 , 80/2017  и 95/2018), Правилника о условима и поступку  давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл. гласник РС» бр. 16/2017, 111/2017 и 18/2019), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта/ надлежни орган јединице локалне самоуправе општине  Бујановац, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

Në pajtim me Ligjin mbi tokën bujqësore (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 62/06, 65/08 – ligji tjetër, 41/09 dhe 112/2015, 80/2017 dhe 95/2018), Rregullores mbi kushtet dhe procedurën e dhënies me qira dhe mbi shfrytëzimin e tokës bujqësore në pronësi shtetërore (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 16/2017, 111/2017dhe 18/2019),  Komisioni për hartimin e Programit vjetor për mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore/  organi kompetent i njësisë së vetadministrimit lokal i komunës së Bujanocit, shpallë thirrje publike për të gjithë personat fizikë dhe juridikë, me të cilën i njofton:

– власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и

– pronarët e sistemeve të ujitjes, kullimeve kultivuesit e peshqëve, të objekteve bujqësore, të serrave të qelqit dhe najllonit dhe të fidanishteve shumëvjeçare (pemishteve dhe vreshtave të frytshme) në tokat bujqësore në pronësi të shtetit dhe të cilat janë të regjistruara në regjistrin e ekonomive bujqësore me status aktiv së paku tri vjet radhazi (në vazhdim të tekstit: infrastruktura bujqësore) dhe

–  власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање јуедну годину ( у даљем тексту: сточарсво),

–  pronarët e kafshëve shtëpiake, të cilët janë edhe pronarë, përkatësishtë qiramarrës të objekteve për kultivimin e këtyre kafshëve në territorin e njësisë së vetadministrimit lokal në të cilën realizohet e drejta e përparësisë në qira, të cilët janë të regjistruar në Regjistrin e ekonomive bujqësore dhe që kanë status aktiv së paku një vit (në vazhdim të tekstit: blegtoria),

    да доставе потрбну документацију ради доказивања права пречег закупа на пољоприввредном земљишту у државној својини на територији општине Бујановац за 2019 годину, до дана 31.октобра 2019. године.

    të paraqesin dokumentacionin e nevojshëm për ta dëshmuar të drejtën e përparësisë në qira ndaj tokës bujqësore në pronësi shtetërore në territorin e Komunës së Bujanocit për vitin 2019, deri më 31 tetor 2019.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА

DOKUMENTACIONI QË DËSHMON TË DREJTËN E PËRPARËSISË NË QIRA

 

      I  Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу власништва над пољопривредном инфраструктуром je:

         Dokumentacioni i nevojshëm për realizimin e të drejtës së përparësisë në qira  në bazë të pronësisë mbi infrastrukturën bujqësore është:

 1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);

                 Kërkesa për njohjen e të drejtës së përparësisë në qira në bazë të pronësisë mbi infrastrukturën të nënshkruar nga ana e personit fizikë, përkatësishtë të personit përgjegjës në personin juridik (e paraqet parashtruesi i kërkesës);                                              

 1. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром:

Dëshmia për pronësi mbi infrastrukturën bujqësore:

а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе)и/или а)

Ekstrakti nga evidenca publike e patundshmërisë për infrastrukturën bujqësore e nënshkruar dhe e vërtetuar në pajtim me Ligjin mbi kontabilitetin për personin juridik, për infrastrukturën e cila nuk është evidentuar në evidencën publike për patundshmëritë (e paraqet parashtruesi i kërkesës) dhe /ose

б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу Законом о рачуноводству за правно лице, за инфраструктуру која није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац захтева) и/или

Lista regjistruese dhe dokumentacioni i kontabilitetit i nënshkruar dhe i vertetuar në pajtim me Ligjin mbi kontabilitetin për persona juridik, për ifrastrukturë e cila nuk është e regjistruar në evidencen publike mbi patundshmërinë (e paraqet parashtruesi i kërkesës) dhe /ose

в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева)

Pëlqimin/lejen e Ministrisë kompetente për punët e bujqësisë në mjetet investuese për infrastrukturë e cila është ngritur pas korrikut të 2006-tës, përkatësishtë kontrata e shitblerjes e personit fizikë (parashtruesit të kërkesës) me personin juridik i cili e ka ngritur infrastrukturën bujqësore në pajtim  me rregullat që atëherë kanë qenë në fuqi (e paraqet parashtruesi i kërkesës),

 1.   Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева); (Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по основу инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра 2019.године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције, односно ветеринарске инспекције. Записник Републичке пољопривредне инспекције је саставни део документације која се доставља до 31. октобра 2019. године и обавезно садржи тачно наведене све катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.);

Procesverbali i Inspeksionit republikan të bujqësisë (e paraqet parashtruesi i kërkesës);

                 Vërejtje: Të gjithë personat e interesuar për realizimin e të drejtës së përparësisë në qira në bazë të infrastrukturës janë të obliguar që në afat, më së voni, deri më 1 shtator 2019, ta parashtrojnë kërkesën për daljen e Inspeksionit republikan të bujqësisë përkatësisht Inspekcioni i veterinës. Procesverbali i inspekcionit republikan i bujqësisë është pjesë e dokumentacionit të parashtruar që dërgohet deri më 31 tetor 2019. dhe patjetër përmbanë të gjitha ngastrat kadastrale të shënuara me saktësi, ose pjesë të ngastrave, për të cilat është konstatuar funksionaliteti i sistemit për ujitje, vaditje, pellgjeve për kultivimin e peshkut, objektit bujqësorë, serave të qelqit dhe najllonit, si dhe pemishteve e vershtave të frytshme);

 1. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне самоуправе);

Dëshminë se parashtruesi i kërkesës, bartësi ose anëtari i Ekonomisë bujqësore të regjistruar ka status aktiv së paku tre vite (e merr njësia e vetadministrimit lokal);

               II  Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу сточарства je:

                    Dokumentacioni i nevojshëm për realizimin e të drejtës së përparësisë në qira mbi bazën e blegtorisë është si në vijim:

 1.    Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);

Kërkesën për njohjen e të drejtës  së përparësisë në qira në bazë të blegtorisë të nënshkruar nga ana e personit fizik, përkatësishtë të personit përgjegjës në personin juridik (e paraqet parashtruesi i kërkesës);

 1.      Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне самоуправе);

Dëshminë se parashtruesi i kërkesës, bartësi ose anëtari i Ekonomisë bujqësore të regjistruar ka status aktiv së paku një vit (e merr njësia e vetadministrimit lokal);

 1.   Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних грла:

Dëshminë se personi juridik ose fizik është pronarë i kafshëve shtëpiake dhe pronarë përkatësishtë qiramarrës i objektit për kultivimin e atyre kafshëve, kushtimishtë me numrin e përcaktuar të krerëve:

 

 1.      a) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун ( изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд-Земун), односно за територију АП Војводине Пољопривредни факултет Нови Сад-Департман за сточарство – за Регистровано пољопривредно газдинство у систему уматичења (доставља подносилац захтева);

Vërtetimin mbi numrin eventual të krerëve të cilin e lëshon Instituti për blegtori Beograd – Zemun (përjashtimisht për kuajt të cilin e lëshon Fakulteti i bujqësisë në Beograd – Zemun), pëtkatësishtë për territorin e KA të Vojvodinës, Fakulteti i bujqësisë në Novi Sad – Depatamenti për blegtori – për Ekonominë bujqësore të regjistruar në sistemin e amëzimit (e paraqet parashtruesi i kërkesës);

б) Записник Републичког ветеринарског инспектора – за Регистровано пољопривредно газдинство које није у систему уматичења (доставља подносилац захтева). (Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује број условних грла која обрачунава на осносву затеченог стања, односно исправе лица о продаји, предаји на клање и извозу животиња);

Procesverbalin e Inspektorit republikan të veterinës –  për Ekonominë bujqësore të regjistruar të cilat nuk janë në sistemin e amëzimit (e paraqet parashtruesi i kërkesës). (Vërejtje: Inspektori republikan i veterinës me procesverbal e konstaton numrin eventual të krerëve të cilin e llogaritë në bazë të gjendjes së momentit, përkatësishtë në bazë të dokumentit të personit për shitjen, dorëzimin ose therrjen dhe eksportin e bagëtive);

 1.      Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац захтева);

Kontratat për marrjen me qira të tokës bujqësore të lidhur me personat e tjerë për tokën e cila gjendet në territorin e njësisë së vetadministrimit lokal në të cilën parashtrohet kërkesa, të cilat janë të vërtetuara nga ana e organit kompetent (e paraqet parashtruesi i kërkesës),

 1.      Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива;

Deklarata e parashtruesit të kërkesës me të cilën e jep pëlqimin për kryerjen e verifikimit të të dhënave te organet kompetente që janë të domosdoshme për realizimin e thirrjes publike;

 1.       Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписана од стране физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под пуном кривичном, прекршајном и материјалном одговорношћу, која садржи:

– изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,

–  списак повезаних лица.

(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова);

Deklarata e parashtruesit të kërkesës mbi të dhënat e sakta, të nënshkruar nga ana e personit fizik, përkatësisht të personit përgjegjës në personin juridik, të dhënë nën përgjegjësinë e plotë penale, kundërvajtëse dhe përgjegjësi materiale, e cila përmbanë:

– deklaratën se i ka dorëzuar të gjitha dëshmitëtë cilat përkojnë me qiranë e tokës bujqësore në territorin e njësisë së vetadministrimit lokal në të cilën e ka parashtruar kërkesën;

– listën e personave të ndërlidhur.

(Vërejtje: te personat fizikë me persona të ndërlidhur konsiderohen: gjyshi, gjyshja, nëna, babai, fëmijët, bashkëshorti, i adoptuari, partneri jashtëmartesor nëse kanë vendbanim në të njëjtën adresë; te personat juridik persona të ndërlidhur konsiderohen: personi juridik dhe/ose personi fizikë i cili ka së paku 25% pjesëmarrje në kapital (aksione, hise ose vota.)

 1. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља јединица локалне самоуправе)

Çertifikatën nga evidenca publike për patundshmërinë me të cilën dëshmohet sipërfaqja e përgjithshme e tokës bujqësore të cilën parashtruesi i kërkesës e ka në pronësi të veten në në territorin e njësisë së vetadministrimit lokal në të cilën parashtrohet kërkesa (e merr njësia e vetadministrimit lokal);

 1. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем захтева. (прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица из изјаве из тачке 6. који доставља подносилац захтева )

Çertifikatën nga evidenca publike për patundshmërinë me të cilën dëshmohet sipërfaqja e përgjithshme e tokës bujqësore e cila është në pronësi të personave të ndërlidhur me parashtruesin e kërkesës (e merr njësia e vetadministrimit lokal pas shikimit  në listën e atyre personave nga pika 6 të cilën e paraqet parashtruesi i kërkesës);

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.

Të gjitha kufizimet nga neni 64. parag. 17. të Ligjit mbi tokën bujqësore (kontrata me persona të tjerë, pronësia mbi tokën bujqësore të personave të ndërlidhur, qiraja e tokës ndërtimore në pronsëi të shtetit) përkojnë me territorin e njësisë së vetadministrimit lokal në të cilën gjendet objekti, përkatësishtë bagëtia.

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8, јединица локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2019. године.

Dokumentacionin nga pjesa I pika 2a dhe 4, përkatësishtë nga pjesa II pikat 2, 7 dhe 8, njësia e vetadministrimit lokal e merr më së voni deri më 30. nëntor 2019.

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта,у складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/06,65/08-др.закон, 41/09 и 112/2015).

Po e ritheksojmë se te personat të cilët i përmbushin kushtet për realizimin e të drejtës në përparësi të qirasë mbi bazën e blegëtorisë, në pajtim me këtë Thirrje publike, përcaktimi i sipërfaqes së tokës bujqësore në pronës shtetërore në Programin vjetor për mbrojtjen, rregullimin dhe sfrytëzimin e tokës bujqësore bëhet në atë mënyrë ashtu që sipërfaqja e përcaktuar për numrin eventual të krerëve, zvogëlohet për sipërfaqen e tokës bujqësore , në pajtim me nenin 64a parag. 17. të Ligjit mbi token bujqësore (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 62/06, 65/08 – ligji tjetër, 41/09 dhe 112/2015).

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног органа који издаје исправу.

I gjithë dokumentacioni i paraqitur në pajtim me Thirrjen publike patjetër duhet të shënohet në të njëjtin person fizik apo juridik, i cili mund të jetë bartës ose anëtar i Ekonomisë bujqësore të regjistruar dhe patjetër duhet të jetë i vërtetuar dhe nënshkruar nga ana e organit kompetentë i cili e lëshon dokumentin përkatës.

Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку врсту животиња доствља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3.

      Nëse personi juridikë ose fizikë është pronarë i më shumë llojeve të bagëtive, për secilin lloj të bagëtisë e dorëzon vërtetimin e veçantë, përkatësishtë procesverbalin nga pjesa II pika 3.

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.

Për periudhën e qirasë që është më gjatë se një vit, krahas pageesës së qirasë për vitin e parë, për lidhjen e Kontratës për qiranë duhet paraqitur mjetet për sigurinë e pagesës, e cila mund të jetë: garancia e bankës afariste në lartësinë e qirasë vjetore të tokës bujqësore ose kontratën për garantimin/pengun mes Ministrisë si kreditorë dhe personit juridik si garantues/debitorë ose dëshminë për pagesën e depozitës në lartësinë e qirasë njëvjeçare si mjet i sigurimit të pagesës së qirasë e cila në rast të pagesës së rregullt do të faturohet si qira e paguar për vitin e fundit të qirasë.

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

Nëse për ngastrat kadastrale të cilat iu janë përcaktuar personave mbi bazën e të drejtës së përparësisë në qira vie deri te ndryshimi i sipërfaqes mbi çfardo baze ligjore, procedura e mëtejshme e dhënies së tokës bujqësore me qira mbi bazën e të drejtës së përparësisë në qira do të zbatohet vetëm se për sipërfaqen e përcaktuar të tokës.

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 08.00 до 14.00 часова, у просторијама Одељења  за привреду и локални економски развој  Општинске   управе општине Бујановац, Улица Краља Петровића бр.115, II спрат, канцеларија бр.308 или са сајта www.bujanovac.rs.

Ekstrakti i kërkesës mund të merret çdo ditë pune nga ora 08.00-14.00 në objektin e Administratën e Komunës së Bujanocit – Drejtorati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik lokal, rruga K. Petroviq, nr. 115, kati II, zyra nr. 308 ose të shkarkohet nga faqja zyrtare e komunës në internet www.bujanovac.rs.

      Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2019. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.

     Afati për dërgimin e kërkesës dhe të dokumentacionit të nevojshëm nga kjo Thirrje publike është 31 tetor 2019. Kërkesa që arrinë pas skadimit të kësaj date të caktuar në këtë Thirrje publike do të konsiderohet e paafatshme dhe Komisioni do t’ia kthejë parashtruesit të kërkesës ashtu të mbyllur.

 

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање права пречег закупа по основу власништва пољопривредне  инфраструктуре за 2020. годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2020. годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Бујановац, на адресу: Одељење за привреду и економски развој  Општинске  управе општине Бујановац, ул.К.Петровића, бр.115, на полеђини коверте наводи се назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева. Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Зоран  Младеновић, телефон: 017-651-103, локал 122,  или лично у просторијама Одељења за привреду и локални економски развој Општинске управе  опшзине Бујановац, Улица  К. Петровића, бр.115, II спрат, канцеларија br 308.

Kërkesa me dokumentacionin përkatës paraqitet në noteri ose me postë, në plikon e mbyllur të targetuar në anën e parme; “Kërkesa për realizimin e të drejtës së përparësisë në qira mbi bazën e  pronësisë  së infrastrukturës bujqësorevitin 2020” ose “Kërkesa për realizimin e të drejtës së përparësisë në qira mbi bazën e blegtorisë për vitin 2020”,  për Komisionin për hartimin e Programit vjetor për mbrojtjen, rregullimin dhe shfrytëzimin e tokës bujqësore në territorin e Komunës së Bujanocit, në adresën: Drejtorati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik lokal, rruga K. Petroviq, nr. 115. Në anën e pasme të plikos shënohet emërtimi/emri,  mbiemri dhe adresa e parashtruesit të kërkesës. Personi kontaktues për të gjitha informacionet lidhur me këtë thirrje publike është Zoran Mladenoviq, në numrin e telefonit: 017 – 651 – 103, lokali 122, ose personalishtë në Administratën komunale të komunës së Bujanocit – Drejtorati për ekonomi dhe zhvillim ekonomik lokal, Rruga K. Petroviq, nr. 115, kati II, zyra nr. 308.

Овај јавни позив објавити у “Службени гласник општине Бујановац“, или интернет страници   wwwbujanovac.rs  и на огласним таблама  Општине Бујановац  .

Kjo thirrje publike të shpallet në “Gazetën zyrtare të komunës së Bujanocit” ose në faqen zyrtare të komunës në internet www.bujanovac.rs dhe në tabelat për shpallje të Komunës së Bujanocit

 

 

                                                             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ – KRYETARI I KOMISIONIT

                                                                          ЗОРАН МЛАДЕНОВИЋ – ZORAN MLLADENOVIQ   

                                                                                     _______________________

Last modified: 14/08/2019

Comments are closed.