Српски|Shqip|

RANI JAVNI UVID PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA DEO ROMSKOG NASELJA – “NOVO NASELJE” U BUJANOVCU/SHIKIM PUBLIK NË PLANIN E DETAJIZUAR RREGULLATIV PËR PJESËN E LAGJES ROME “LAGJEJA E RE” NË BUJANOC

27/06/2019

Odeljenje za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Bujanovac, u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i  izgradnji (“Službeni glasnik RS” br.72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19) i člana 36., 37., 38., 39., 40., 41. i 42. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS” br.64/15).

Drejtorati për urbanizëm, punë pronësore-juridike, komunale-banesore, veprimtari ndërtimore dhe për mbrojtjen e mjedisit jetësor të Komunës së Bujanocit, në pajtim me nenin 50. Të Ligjit për planifikim dhe ndërtim (“Gazeta zyrtare е RS“, numër 72/09, 81/09-përmirësim, 64/10-GJK, 24/11, 121/12, 42/13-GJK, 50/13- GJK, 98/13- GJK, 132/14 dhe 145/14, 83/18, 31/19 dhe 37/19) dhe të nenit 36., 37., 38., 39., 40., 41. dhe  42. të Rregullores për përmbajtjen, mënyrën dhe procedurën të hartimit të dokumenteve të planifikimit hapsinor dhe urbanisitik („Gazet zyrtare e RS“, nr. 64/15)

ORGANIZUJE RANI JAVNI UVID PLANA DETALJNE REGULACIJE

ZA DEO ROMSKOG NASELJA – NOVO NASELJE U BUJANOVCU

ORGANIZON SHIKIM PUBLIK NË PLANIN E DETAJIZUAR RREGULLATIV

PËR PJESËN E LAGJES ROME “LAGJEJA E RE” NË BUJANOC

Rani javni uvid Plana Detaljne Regulacije za deo Romskog Naselja – “NOVO NASELJE” u Bujanovcu organizuje se u trajanju od petnaest dana i to u periodu od 27.06.2019 do 11.07.2019godine.

Shikimi i hershëm publik në planin e detajizuar rregullativ për pjesën e lagjes rome “LAGJEJA E RE” në Bujanoc do të jetë i hapur në kohëzgjatje prej pesëmbëdhjetë ditë edhe atë në periudhën nga 27.06.2019 deri më 11.07.2019.

Materijal ranog javnog uvida biće izložen u holu na oglasnoj tabli Opštinske uprave Bujanovac, u holu prizemlja.

Materiali i shikimit publik do të ekspozohet tabelën për shpallje të Administratës komunale Bujanoc, në holin e katit përdhesës.

Zainteresovana pravna i fizička lica, organi i organizacije, mogu podnositi primedbe i sugestije na izloženi materijal  u toku ranog javnog uvida u pisanom obliku, Odeljenju za urbanizam, imovinsko–pravne poslove, komunalno–stambene, gradjevinske delatnosti i zaštitu životne sredine Opštinske uprave Bujanovac, preko pisarnice.

Personat e interesuar fizik dhe juridik, organet dhe organizatat, mund t’ia paraqesin me shkrim vërejtjet dhe sugjerimet ndaj materialit të ekspozuar gjatë shikimit të hershëm publik Drejtoratit për urbanizëm, punë pronësore-juridike, komunale-banesore, veprimtari ndërtimore dhe për mbrojtjen e mjedisit jetësor të Administratës komunale Bujanoc, përmes Noterisë.

Urbanistička služba (kancelarija 310) pruža potrebne informacije i stručnu pomoć u periodu od 11-14 časova.

Shërbimi urbanistik (Zyra nr. 310) ofron informatat e nevojshme dhe ndihmën profesionale nga ora 11. – 14.00.

Načelnik odelenja – Kryeshef i Drejtoratit

_________________

Amir Xhaferi

DOKUMENT

Last modified: 27/06/2019

Comments are closed.