Српски|Shqip|

Kryetari Adnan Salihi konvokon seancën e dytë të Kuvendit komunal të Bujanocit për datën 27 maj (e hënë)

26/05/2019

Republika e Serbisë

KUVENDI KOMUNAL BUJANOC

Nr: 06-13/19

Më:21.05.2019.

B u j a n o c

Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07, 83/2014 ligj.tjera, 101/2016- ligj.tjera dhe 47/2018), nenit 43. të Statutit të Komunës së Bujanocit (,,Gazeta zyrtare e rrethit të Pçinjës”, nr. 24/08), dhe të nenit 79. par. 1. të Rregullorës të Kuvendit Komunal të Bujanocit (,,Gazeta zyrtare e rrethit të Pçinjës”, nr. 30/08).

 

K O N V O K O J

Seancën e DYTË të Kuvendit Komunal të Bujanocit më 27.05.2019 (e hënë). Seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal të Bujanocit me fillim në ora 10.00.

Për seancë propozoj këtë:

 

Rend të ditës

Shqyrtimi dhe aprovimi i ekstraktit nga procesverbali i seancës së parë të mbajtur më 11.03.2019 të Kuvendit Komunal të komunës së Bujanocit.

 1. Propozim Statuti i Komunës së Bujanocit;
 2. Propozim Vendimi mbi llogarinë përfundimtare të Buxhetit të Komunës së Bujanocit për vitin 2018;
 3. Propozim Vendimi mbi përcaktimin e projekteve të cilat financohen nga buxheti i Trupit Kordinues;
 4. Propozim Vendimi mbi transportin taksi të udhëtarëve dhe shërbimin limo në teritorin e komunës së Bujanocit;
 5. Propozim Vendimi mbi kushtet dhe mënyrën e furnizimit me energji të ngrohjes në territonin e komunës së Bujanocit;
 6. Propozim Vendimi mbi varrimet dhe varrezat në territorin e komunën së Bujanocit;
 7. Propozim Vendimi mbi Kanalizimin;
 8. Plani operativ për mbrojtje nga vërshimet në ujrat e rendit të II në teritorin e komunës së Bujanocit për vitin 2019;
 9. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportiti mbi punën e Administratës komunale Bujanoc për periudhën prej 01.01.-31.12.2018;
 10. Raporti vjetor Likuidues i NP „ Drejtoria për toka ndërtimore, urbanizëm, rrugë dhe çështje banimi i komunës së Bujanocit“ – në Likuidim;
 11. Raporti mbi punën e Stacionit Policor në Bujanoc për vitin 2018;
 12. Raporti mbi punën e këshillit për shëndetësi në komunën e Bujanocit për periudhen 01.01.-31.12.2018;

13.  Shqyrtimi dhe aprovimi i Vendimit  mbi rrjetin e shkollave fillore me seli në komunën e Bujanocit për periudhën 2019-2026;14.  Shqyrtimi dhe aprovimi i Vendimit   mbi rrjetin e entit parashkollor me seli në komunën e Bujanocit për periudhën 2019-2026;

 1. Propozim Aktvendimi mbi ndryshiminn e aktvendimit mbi shkarkimin e anëtarëve të këshillit të shkollës në SH.F.”Vuk Karaxhiq” në Levosojë;
 2. Propozim Aktvendimi mbi ndryshiminn e aktvendimit mbi emërimin e anëtarëve të këshillit të shkollës në SH.F.”Vuk Karaxhiq” në Levosojë;
 3. Propozim Aktvendimi mbi ndryshiminn e aktvendimit mbi emërimin e anëtarëve të këshillit të shkollës së muzikës për arsim dhe edukim themelor në Bujanoc;
 4. Plani detal rregullativ I;
 5. Plani detal rregullati IV;
 6. Pyetje të këshilltarëve.

 

Rendi përfundimtar i ditës do të caktohet në seancë.

KRYETARI i KK-së,

Adnan Salihi

Last modified: 26/05/2019

Comments are closed.