Српски|Shqip|

AKTVENDIM MBI ANULINIMIN E THIRRJES PUBLIKE për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2019

19/03/2019

Në bazë të nenit 20. të Ligjit mbi informimin publik dhe mediave (“G. zyrtare e RS”, nr. 83/14, 58/2015 dhe 12/2016-interpretimi autentik), nenit 163.të Ligjit mbi procedurën e përgjithshme administrative (“G. zyrtare e RS”, nr.18/2016 dhe 95/2018 – interpretim autentik),  nenit 8.alineja 1.Rregullores mbi bashkëfinancimin e projekteve për realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik (“G. zyrtare e RS” nr. 16/16 dhe 8/17), Kryeshefi i Drejtoratit për veprimtari shoqërore të komunës së Bujanocit më 19.03.2019 sjell

A K T V E N D I M

MBI ANULINIMIN E THIRRJES PUBLIKE për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2019.

ANULOHET Thirja publike për pjesëmarrje në konkurs për bashkëfinancimin e projekteve në realizimin e interesit publik në fushën e informimit publik në territorin e komunës së Bujanocit, për vitin 2019 ( në tekstin e më tejmë: Thirrje publike), të cilën e ka shpallur Drejtorati për veprimtari shoqërore të komunës së Bujanocit më datën 26.02.2019, me sygjerim të shoqatave të pavarura të mediave dhe Ministrisë së Kulturës dhe informimit.

VENDIMI

Last modified: 19/03/2019

Comments are closed.