Српски|Shqip|

Konkurs publik për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve të cilat kanë tendenca për rritje dhe punësime të reja në vitin 2019 në komunën e Bujanocit

04/02/2019

Me vendim të buxhetit të komunës së Bujanocit për vitin 2019, nr 400-437 të datës 24.12.2018, të planifikuar në seksionin 5, kreu 5.01, Programi 3: zhvillimi ekonomik lokal, aktiviteti i programit 1501-0003 Nxitja për zhvillimin e sipërmarrjeve, pozicioni nr 100 “Subvencionet rrjedhëse për sipërmarrjet tjera jofinanciare publike”, klasifikimi funksional 411, klasifikimi ekonomik 454, burimi i finasimit 01 në masë prej 10.000.000 dinar. Komisioni për ndarjen e mjeteve stimuluese për zhvillimin e ndërmarrësisë lokale në komunën e Bujanocit, në mbledhjen e mbajtur më 04.02.2019. Shpallë

  KONKURS PUBLIK

për ndarje të mjeteve për subvencionimin e projekteve të shoqërive ekonomike të vogla dhe të mesme dhe sipërmarrësve të cilat kanë tendenca për rritje dhe punësime të reja në vitin 2019 në komunën e Bujanocit

Konkursi zbatohet nga Komisioni për ndarjen e mjeteve stimuluese për zhvillimin e ndërmarrësisë lokale në komunën e Bujanocit në shumën totale prej 10.000.000,00 dinarë, për veprimtaritë me seli në territorin e komunës së Bujanocit.

Tekst konkursa 2019

Obrazac 1 – prijava predloga projekta za 2019

Obrazac 2 – Izjava o saglasnosti sa uslovima poziva 2019

Obrazac 3 – Obrazac troskova 2019

Obraza 4-prijava radnika 1

 

 

Last modified: 04/02/2019

Comments are closed.