Српски|Shqip|

Kryetari Adnan Salihi fton seancën e nëntë të Asamblesë komunale për 27 dhjetor, 2018

26/12/2018

Republika e Serbisë

KUVENDI KOMUNAL BUJANOC

Nr: 06-32/18

Më:22.12.2018.

B u j a n o c

 Në bazë të nenit 38. të Ligjit mbi vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RS” nr. 129/07, 83/2014 ligj.tjera, 101/2016- ligj.tjera dhe 47/2018), nenit 43. të Statutit të Komunës së Bujanocit (,,Gazeta zyrtare e rrethit të Pçinjës”, nr. 24/08), dhe të nenit 79. par. 1. të Rregullorës të Kuvendit Komunal të Bujanocit (,,Gazeta zyrtare e rrethit të Pçinjës”, nr. 30/08)

K O N V O K O J

Seancën e NËNTË të Kuvendit Komunal të Bujanocit më 27.12.2018 (e enjte). Seanca do të mbahet në sallën e Kuvendit Komunal të Bujanocit me fillim në ora 10.00.

Për seancë propozoj këtë:

Rend të ditës

 1. Propozim Vendimi mbi Rishikim e Buxhetit të komunës së Bujanocit për vitin 2018;
 2. Shqyrtimi i programit të punës me planin financiar i NP”Komunalia” Bujanoc për vitin 2019;
 3. Shqyrtimi i programit të punës me planin financiar i Bibliotekës “14 Nëntori” Bujanoc për vitin 2019;
 4. Shqyrtimi i programit të punës me planin financiar i Agjensionit turistik Bujanoc për vitin 2019;
 5. Shqyrtimi i programit të punës me planin financiar i Qendrës sportive “Rinia” Bujanoc për vitin 2019;
 6. Shqyrtimi i programit të punës me planin financiar i Qendrës për punë sociale Bujanoc për vitin 2019;
 7. Shqyrtimi i programit të punës me planin financiar i Shtëpisë Kulturës “Vuk Karaxhiq” Bujanoc për vitin 2019;
 8. Shqyrtimi i programit të punës i Këshillit komunal të Komunës së Bujanocit për vitin 2019;
 9. Shqyrtimi i Raporti të punës me raportin financiar i E.P“Gëzimi Ynë” Bujanoc për vitin 2017/2018;
 10. Shqyrtimi I programit  të  punës me planin financiar i E.P “Gëzimi Ynë” Bujanoc për vitin 2018/2019;
 11. Propozim Aktvendimi mbi ndryshimin e Aktvendimit  të anëtarëve të këshillit drejtues të EP”Gëzimi Ynë” në Bujanoc;
 12. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e anëtarëve të këshillit të shkollës në SH.F. “Muharrem Kadriu” në Tërnoc;
 13. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e anëtarëve të këshillit të shkollës në SH.F. “Muharrem Kadriu” në Tërnoc;
 14. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e anëtarëve të këshillit të shkollës në SH.F.”Sami Frashëri” në Lluçan;
 15. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e anëtarëve të këshillit të shkollës në SH.F.”Sami Frashëri” në Lluçan;
 16. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e anëtarëve të këshillit të shkollës në SH.F.”Ali Bektashi” në Nesalcë;
 17. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e anëtarëve të këshillit të shkollës në SH.F.”Ali Bektashi” në Nesalcë;
 18. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e anëtarëve të këshillit të shkollës në SH.M.”Sezai Surroi” në Bujanoc;
 19. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e anëtarëve të këshillit të shkollës në SH.M.”Sezai Surroi” në Bujanoc;
 20. Propozim Aktvendimi mbi shkarkimin e anëtarëve të këshillit të shkollës në SH.F.”Bora Stankoviq” në Klenik;
 21. Propozim Aktvendimi mbi emërimin e anëtarëve të këshillit të shkollës në SH.F.”Bora Stankoviq” në Klenik;
 22. Pyetje të këshilltarëve.

 

Rendi përfundimtar i ditës do të caktohet në seancë.

 KRYETARI i KK-së,

Adnan Salihi

Last modified: 26/12/2018

Comments are closed.