Српски|Shqip|

Председник Скупштине општине Бујановац Аднан Салиху сазива пету седницу за 18.09.2018.године (уторак)

17/09/2018

Република Србија

СКУПШТИНА ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

Бр: 06-20/18

Дана:13.09.2018.год.

Бујановац

                        На основу члана 38. став.1.Закона о локалој самоуправи („Сл.гласник РС“,бр.129/07,83/2014 –др закон и 101/2016 – др закон и 47/2018), члана 43.Статута општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа“ бр.24/08) и члана 79.ста.1. Пословника Скупштине општине Бујановац („Службени гласник Пчињског округа“ бр.30/08)

С А З И В А М

 

ПЕТУ седницу Скупштине општине Бујановац за 18.09.2018.године (уторак). Седница ће се одржати у сали Скупштине општине Бујановац са почетком у 10.00 часова.

 

За седницу предлажем следећи

 Д н е в н и     р е д

 

Разматрање и усвајање извода из записника са четврте седнице  СО Бујановац одржане 28.06.2018. године. Скупштине општине Бујановац.

 1. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника;
 2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника;
 3. Извршење буџета прихода и расхода за период од 01.01-30.06.2018. годину;
 4. Предлог Одлуке о комуналном уређења општине Бујановац;
 5. Предлог Одлуле о конверзији потраживања општине Бујановац у трајни улог капитала „Симпо“, А.Д Врање;
 6. Извештај о раду ЈП “ Комуналц „ Бујанновац за 2017. годину;
 7. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Месних заједница;
 8. Предлог Решења и измени Решења и именовању комисије за избор и именовање;
 9. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о мрежи Основних школа на територији Општине Бујановац;
 10. Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова школског одбора О.Ш. “Бора станковић“ у Кленикe;
 11. Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова школског одбора С.Ш. “Свети Сава“ Бујановац;
 12. Одборничка питања.

 

Коначан дневни ред биће утврђен на самој седници

 

 

 П Р Е Д С Е Д Н И К  СО.

               Аднан Салихи

Last modified: 17/09/2018

Comments are closed.