Српски|Shqip|

PROGRAMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2018

06/07/2018

Në bazë të nenit 13. paragrafit 1, 3 dhe 4  të Ligjit mbi stimulimet në bujqësi dhe zhvillimit rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë”, numër 10/2013, 142/14 , 103/15 dhe 101/2016 ), nenit 53 të Statutit të komunës së Bujanocit ( “Gazeta zyrtare e rrethit të Pçinjës” numër 24/08), nenit 39 të Vendimit të këshillit komunal  (“Gazeta zyrtare e rrethit të Pçinjës“ nr 30/08).

Pas marrjes së Vendimit mbi dhënjen e pëlqimit  paraprak të Ministrisë së bujqësisë dhe mbrojtjes së mjedisit jetësor (numër 320-00-3760/2018-09 nga data 06.08.2018) Këshilli komunal i komunës së Bujanocit, në seancën e mbajtur më: 22.06.2018 nxjerrë

Програм-Program

Last modified: 06/07/2018

Comments are closed.