Српски|Shqip|

О Д Л У К У – Расписују се избори за избор чланова Савета Месне заједнице В.Трновац општине Бујановац

28/03/2018

На основу члана 38. Став 1. тачкам 1 и члан 74 Законa о локалној самоуправи (,, Сл.гласник РС „ 129/07 и 83/2014 – др. закон, и 101/2016 – др. закон) , и члан 43. став 1. и члан 86. Став 1. Тачка 1. Статута оптине Бујановац ( ,, Сл.гласник Пчињског округа „ бр.24/08 ) и решење о поништавању избора за чланове савета МЗ.Трновац бр:04-15/18 од 26.03.2018,Председник СО дана 28.03.2018 године, донисим:

О Д Л У К У 

 

I

Расписују се  избори за избор чланова Савета Месне заједнице В.Трновац општине Бујановац

II

            Избори треба да се одрже  дана 31.03.2018 године (субота) почев од 09:00 до 19:00 сати, у просторијама О.Ш.Мухарем Кадриу-струкарска махала у В.Трновац

III

          Од датума одржавање избора,  Комисија је дужна да утврђује  укупне резултате избора, да подноси извештај председнику Скупштине општине о спроведеним изборима у М.З.В.Трновац.

 

 

       IV

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења  а биће објавлена у ,, Службеном гласнику општине Бујановац ,,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

 

Број-: 04-16/18                      

П Р Е Д С Е Д Н И К  СО 

                                                                                                       Dr. Adnan Salihi

 

 

 

 

/vvvv

Last modified: 28/03/2018

Comments are closed.