Српски|Shqip|

ЈАВНИ КОНКУРС – за финансирање годишњих програма и пројеката из области културе са седиштем на територији општине Бујановац

08/03/2018

На основу члана 76. став 6. Закона о култури („Службени гласник РС бр. 72/09), члана 4. Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава за програме и пројекте у области културе у општини Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“ бр.19/14), Комисија за вредновање пројеката и програма у области културе општине Бујановац на седници одржаној 07. марта 2018.године, расписује:

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

за финансирање годишњих програма и пројеката из области културе са седиштем на територији општине Бујановац

Предмет овог јавног конкурса је расподела средстава опредељених у Одлуци о буџету општине Бујановац за 2018. годину и на позицији 189, функција 860, економска класификација 481 „Дотације невладиним организацијама – културна уметничка друштва“, за реализацију годишњих програма и пројеката из области културе на територији Oпштине Бујановац, у износу од 1.800.000,00 динара, у склaду са одредбама Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава из области културе у Oпштини Бујановац (у даљем тексту: Правилник).

II.

Право учешћа на јавном конкурсу за финансирање програма и пројеката имају Културна уметничка друштва, удружења и аматерских секција из члана 3. Правилника која испуњава следеће услове:

– да има седиште на територији општине Бујановац;

– да је основана у складу са прописима којима се уређује оснивање организација у овој области;

– да се програм или пројекат реализује на територији општине Бујановац и ван њене територије, под условом да својим активностима представља општину Бујановац.

 

III.

 

Потребна документација која се подноси уз пријаву:

  1. план и програм рада за 2018.годину,
  2. фотокопија извода Агенције за привредне регистре,
  3. подаци о овлашћеном лицу за реализацију програма или пројекта,
  4. број текућег рачуна и ПИБ-a.

 

 

IV.

 

На конкурсу за финансирање и суфинансирање исклучиво имају права Културна уметничка друштва, удружења и аматерских секција општине Бујановац која реализују пројекте и захтеве из следећих области:

 

  • Садржај плана и програма као и манифестације које су од значаја,
  • Допринос упознавању и промовисању заштите културног наслеђа код деце и младих, утицај на ширење свести о значају очувања и промовисања културног наслеђа,
  • Допринос сарадњи и умрежавању са истородним, односно разнородним удружењима, КУД – овима,аматерским секцијама, итд.
  • Промоција принципа мултикултуралности кроз заштиту и презентацију заједничког културног наслеђа у општини Бујановац,
  • Допринос стварању, презентацији и промовисању нових садржаја заснованих на заштити културног наслеђа.

 

 

 

V.

 

Подносиоци пријава који конкуришу са програмима или пројектима за 2018. годину треба да прилажу и финансијски извештај о програму или пројекту који је реализован из буџета Општине за 2017. годину.

VI.

 

Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе Бујановац и званичној интернет презентацији општине Бујановац, који почиње да тече од дана 08.03.2018. године до 22.03.2018. године.

VII.

 

Пријава на конкурс са одговарајућом документацијом се подноси Општинском већу општине Бујановац – Комисији за културу, са назнаком:

„Пријава на јавни конкурс за финансирање годишњих програма и пројеката y области културе – не отварати“

 

Fletëparaqitja në konkurs krahas dokumentacionit përkatës i paraqitet Këshillit komunal të Komunës së Bujanocit – Komisionit për kulturë, me shenjën:

“Fletëparaqitje për konkurs publik për financimin e programve vjetore dhe të projekteve në fushën e kulturës – të mos hapet”

 

 

VIII.

 

Пријава на конкурс се предаје:

 

– препорученим писмом на адресу: Општина Бујановац – Општинско веће (комисији за културу канцеларија бр.301), 17520 Бујановац, ул. К.Петровића бр.115, или

 

  • непосредно у писарницу Општинске управе Бујановац.

IX.

 

Обрасци пријаве могу се скинути са интернет странице Општине Бујановац  www.bujanovac.rs или могу се добити у згради Општине Бујановац канцеларија бр. 301.
Валидним ће се сматрати само пријаве послате на овим обрасцима док се непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

 

 

КОМИСИЈA ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У ОПШТИНИ БУЈАНОВАЦ ЗА 2018. ГОД

 

 

 

 

 

Председник комисије
ARTAN SALIHU

 

 

ПРИЈАВА

Културни конкурс

Културни конкурс (Scanned)

Last modified: 08/03/2018

Comments are closed.