Српски|Shqip|

О Д Л У К У – Расписујем изборе за избор чланова Савета Месних заједница на подручију општине Бујановац

05/03/2018

На основу члана 38. Став 1. тачкам 1 и члан 74 Законa о локалној самоуправи (,,
Сл.гласник РС „ 129/07 и 83/2014 – др. закон, и 101/2016 – др. закон) , и члан 43. став 1. и члан 86.
Став 1. Тачка 1. Статута оптине Бујановац ( ,, Сл.гласник Пчињског округа „ бр.24/08 ), дана
13.02.2018 године, донисим

 

 

О Д Л У К У

I

Расписујем изборе за избор чланова Савета Месних заједница на подручију општине Бујановац

II

Избори треба да се одрже у период од 20.02.2018 до 31.03.2018 године.

III

Од датума одржавања збора грађана на којој се предлажу и бирају чланови Савета Месних
заједница у обавези сте да обавеститет надлежан орган СО Бујановац.

IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а биће објавлена у ,, Службеном гласнику
општине Бујановац ,,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

 

 

О Д Л У К У 

Last modified: 05/03/2018

Comments are closed.