Српски|Shqip|

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање годишњих програма и пројеката удружење грађана са седиштем на територији општине Бујановац

21/02/2018

На основу члана 4. Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима грађана у општини Бујановац („Службени гласник општине Бујановац“ бр.19/14), Комисија за вредновање пројеката и програма удружења грађана општине Бујановац на седници одржаној 19.02.2018.године расписује

Në bazë të nenit 4. të Rregullores mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve në Komunën e Bujanocit (“Gazeta zyrtare e Komunës së Bujanocit”, nr. 19/14), Komisioni për shoqata të qytetarëve i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 19.02.2018, shpallë

 

ЈАВНИ КОНКУРС за финансирање годишњих програма и пројеката удружење грађана са седиштем на територији општине Бујановац

I

Предмет овог јавног конкурса је расподела средстава опредељених у Одлуци о буџету општине Бујановац за 2018.годину и на позицији 234, функција 860, економска класификација 481 „Дотације невладиним организацијама“, Одлуке о буџету општине Бујановац за 2018.годину, за реализацију годишњих програма и пројеката удружења грађана на територији Oпштине Бујановац, у износу од 3.000.000,00 динара, у скалду са одредбама Правилника о начину финансирања, критеријумима и поступку доделе средстава удружењима грађана у Oпштине Бујановац (у даљем тексту: Правилник).

Lëndë e këtij konkursi publik është shpërndarja e mjeteve të orientuara në vendimin mbi buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2018 në pozicionin 234, funksioni 860, klasifikimi ekonomik 481 “Grantet për organizatat joqeveritare”, të Vendimit mbi buxhetin e Komunës së Bujanocit për vitin 2018, në shumë prej 3.000.000,00 dinarë, për realizimin e programeve vjetore dhe projekteve të shoqatave të qytetarëve, me qëllim të realizimit të nevojave dhe interesave në këtë sferë, në territorin e Komunës së Bujanocit, në pajtim me Rregulloren mbi mënyrën e fnancimit, kriteret dhe procedurën e ndarjes së mjeteve shoqatave të qytetarëve, në Komunën e Bujanocit (në vazhdim të tekstit: Rregullorja).

II

Право учешћа на јавном конкурсу за финансирање програма и пројеката има удружење грађана из члана 3. Правилника која испуњава следеће услове:

– да има седиште на територији општине Бујановац;

– да је основана у складу са прописима којима се уређује оснивање организација у ову област;

– да се програм или пројекат реализује на територији општине Бујановац и ван њене територије, под условом да својим активностима представља општину Бујановац.

Të drejtën e pjesëmarrjes në konkursin publik për financimin e programeve dhe projekteve e ka shoqatat joqeveritare nga neni 3. i Rregullores e cila i përmbushë këto kushte:

 • ta ketë selinë në territorin e Komunës së Bujanocit,

–   të jetë themeluar në pajtim me dispozitat me të cilat rregullohet themelimi i organizatave në sferën e shoqatave joqeveritare,

–  që programi ose projekti të realizohet në territorin e Komunës së Bujanocit dhe jashtë teritorit të saj, me kusht që me aktivitetet e saja ta përfaqësoj Komunën e Bujanocit.

III

Потребна документација која се подноси уз пријаву:

 1. план и програм рада за 2018.годину,
 2. фотокопија извода Агенције за привредне регистре,
 3. подаци о овлашћеном лицу за реализацију програма или пројекта,
 4. број текућег рачуна и ПИБ удружења грађана.

 

Krahas fletëparaqitjes nevoiten edhe këto dokumente:

 1. plani dhe programi i punës për vit 2018,
 2. fotokopia e ekstraktit të Agjensionit për regjistrat ekonomik,
 3. të dhënat mbi personin e autorizuar për realizimin e programit ose projektit,
 4. numri i llogarisë rrjedhëse dhe NIT i shoqatës joqeveritare.

IV

На конкурсу за финансирање и суфинансирање исклучиво имају права Удружења грађана са територије општине Бујановац, регистрованих у Агенцији за привредне регистре у Београду, а која реализују пројекте и захтеве из следећих области:

Në konkursin për financimin dhe bashkëfinancimin  kanët ë drejtë shoqatat e qytetarëve nga teritori i Komunës së Bujanocit, të regjistruara në Agjensionin për regjistra ekonomik në Beograd, e që realizojnë projekte dhe kërkesa nga këto fusha:

 • Активности које се односе на јачање сарадње између владиног и цивилног сектора,

Aktivitete që përkojnë me forcimin e bashkëpunimit mes sekorit qeveritar dhe atij civil,

 • Развој локалне заједнице,

Zhvillimin e komunitetit lokal,

 • Екологија,заштита животне средине,здравља грађана и заштита животиња,

Ekologjia, mbrojtja e mjedisit jetësor, shëndetit të qytetarëve dhe mbrojtjen e kafshëve,

 • Афирмисање људских и мањинских права,

Afirmimin e të drejtave të njeriut dhe të pakicave,

 • Програм за омладину,стара лица и лица са инвалидитетом,

Programe për të rinjë, personat e moshuar dhe për personat me invaliditet,

 • Програм из области образовања и науке,

Programe nga fusha e arsimit dhe shkencës,

 • Социјална заштита,

Mbrojtja sociale,

 • Превенција и заштита од болести зависности и превенција насиља,

Parandalimi dhe mbrojtja nga sëmundjet e varësisë dhe parandalimi i dhunës,

 • Активности пензионерских организација,

Aktivitete të organizatave të pensionistëve,

 • Афирмисање женских права,

Afirmimi i të drejtave të grave,

 • Хуманитарних и других пројеката који искључиво и непосредно следе јавне потребе општине Бујановац.

Projekte humanitare dhe projekte të tjera të cilat ekskluzivisht dhe drejtëpërdrejtë përkojnë me nevojat publike të Komunës së Bujanocit.

V

Подносиоци пријава који конкуришу са програмима или пројектима за 2018 годину треба да од 20.02. – 15.03.2018 прилажу финансијски извештај (извод из банке) и наративни извештај о програму или пројекту који је реализован из буџета Општине Бујановац за 2017 годину.

Aplikuesit që konkurojnë me programe ose projekte për vitin 2017 duhet që në periudhën 20.02. – 15.03.2018 ta sjellin edhe raportin financiar (ekstraktin nga banka) dhe raportin përshkrues për programin ose projektin e realizuara nga buxheti i Komunës së Bujanocit për vitin 2017.

VI

Тражена средства по појединачном програму, односно пројекту не могу бити већа од 200.000,00 динара.

Mjetet e kërkuara për programe, gjegjësishtë projekte individuale nuk mund të jenë më shumë se 200.000,00 dinarë.

VII

            Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 24 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе Бујановац и званичној интернет презентацији општине Бујановац, који почиње да тече од дана 20.02.2018 годне до 15.03.2018. године.

Afati për parashtrimin e fletëparaqitjes në konkursin publik është 24 ditë nga dita e publikimit në tabelën e shpalljeve të Administratës komunale dhe në faqen zyrtare të Komunës së Bujanocit në internet, i cili fillon të rrjedhë nga 20.02.2018 deri më 15.03.2018.              

VIII

Пријава на конкурс са одговарајућом документацијом се подноси Општинском већу општине Бујановац – Комисији за удружење грађана, са назнаком:

„Пријава на јавни конкурс за финансирање годишњих

програма и пројеката о области удружења грађана – не отварати“

Fletëparaqitja në konkurs krahas dokumentacionit përkatës i paraqitet Këshillit komunal të Komunës së Bujanocit – Komisionit për shoqatat e qytetarëve, me shenjën:

“Fletëparaqitje për konkurs publik për financimin e programve vjetore dhe të projekteve nga sfera e shoqatave të qytetarëve – të mos hapet”.

IX

Пријава на конкурс се предаје:

 1. препорученим писмом на адресу: Општина Бујановац –Општинско веће, 17520 Бујановац, ул.К.Петровића бр.115, или
 2. непосредно у писарницу Општинске управе Бујановац.

Fletëparaqitja për konkurs dorëzohet:

 1. me letër rekomanduese në adresën: Komuna e Bujanocit – Këshillit komunal, 17520 Bujanoc, rr. K. Petroviq nr. 115, ose
 2. drejtëpërsëdrejti në Shkrimoren e Administratës komunale në Bujanoc

X

Обрасци пријаве могу се скинути са интернет странице Општине Бујановац www.bujanovac.rs или могу се добити у згради Општине Бујановац канцеларија бр. 208.

Ekstraktet e fletëparaqitjes mund të merren duke i shkarkuar nga faqja zyrtare e Komunës së Bujanocit në internet www.bujanovac.rs ose mund të merren në objektin e Komunës së Bujanocit, zyra numër 208.

Валидним ће се сматрати само пријаве послате на овим обрасцима док се непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Valide do të konsiderohen vetëm se fletëparaqitjet e dërguara në këto ekstrakte ndërsa nuk do të shqyrtohen fletëparaqitjet me dokumentacion jo të plotë dhe jashtë afatit.

 КОМИСИЈA ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА  У ОПШТИНИ БУЈАНОВАЦ ЗА 2018. ГОД

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                                                Bejxhet Selimi

Formulari për OJQ-të

 

Last modified: 21/02/2018

Comments are closed.