Српски|Shqip|

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање радног места намештеника у Општинској управи општине Бујановац

04/08/2023

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 113/2017 – др. закон, и 114/2021) члана 12.Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.95/2016 и 12/2022 ), члана 27к. ст.8. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 – др. закон), на основу члана 24.став 2. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (“Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 32/2013 и 14/2022), Кадровског плана Општинске управе општине Бујановац за 2023. годину бр. 02-179/22 од 23.12.2022.год и у складу са Правилником о унутрашњој систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Бујановац 02-22/23-03 од 27.02.2023.године објављује ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање радног места намештеника у Општинској управи општине Бујановац.

Javni Konkurs – Konkurs Publik

Izjava-za-javni-konkurs invalidi

Last modified: 04/08/2023

Comments are closed.