Српски|Shqip|

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање радних места у Општинској управи општине Бујановац.

22/12/2021

НАПОМЕНА: Обавештење о Јавном конкурсу објављено је дана 22.12.2021.год. у дневним новинама “Данас”.

На основу чл. 4.ст.8. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон,), члана 12.Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.95/2016), члана 27к. закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 – др. закон), Кадровског плана Општинске управе општине Бујановац за 2021. годину бр. 02-251/20 од 29.12.2020. год и у складу са Правилником о унутрашњој систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Бујановац 02-82/21-03 од 31.05.2021,.године објављује ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање радних места у Општинској управи општине Бујановац.

За више информације о јавном конкурсу, кликните на следећим линковима:

Javni konkurs za popunjavanje radnih mesta u opstinskoj upravi opstine Bujanovac

Izjava-Deklarata (2)

Last modified: 22/12/2021

Comments are closed.