Српски|Shqip|

Трећи јавни позив за реализацију програма струћне праксе за 2017. – 2018. годину

11/12/2017

Na osnovu člana 43. stav 1. tač..3) i tač.5) Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlanosti (“Sl. Glasnik RS’’, br. 36/2009, 88/2010 i 38/2015) i člana 39. Odluke o opštinskom veću opštine Bujanovac (“Sl. Glasnik Pčinjskog okruga”, br. 30/08) i na osnovu Odluke Opštinskog veća br. 400-264/16-03 od 27.10.2016. godine,

 

Në bazë të nenit 43. alineja 1. pika 3) dhe pika) e Ligjit mbi punësimin dhe sigurimin për rastet e papunësisë (“Gazeta Zyrtare RS”, nr. 36/2009, 88/2010 i 38/2015) dhe nenit 39 të Vendimit të këshillit komunal të komunës së Bujanocit (“Gazeta Zyrtare e rrethit të Pcinjës” nr.30/08), dhe në bazë të vendimit të Këshillit komunal nr. 400-264/16-03 të datës 27.10.2016

 

 

OPŠTINA BUJANOVAC – KOMUNA E BUJANOCIT

Raspisuje – Shpallë

TRECI JAVNI POZIV – THIRRJEN E TRETË PUBLIKE

ZA – PËR

REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U 2017-2018. GODINI

REALIZIMIN E PRAKTIKËS PROFESIONALE NË VITIN 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I        OPIS PROGRAMA I VISINA SREDSTAVA                                                                                                                                                                                           I        PËRSHKRIMI I PROGRAMIT DHE LARTËSIA E MJETEVE

 

Program stručne prakse namenjen je nezaposlenim licima koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanja za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme, a radi osposobljavanja za samostalni rad i polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita, u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca.

Programi i praktikës profesionale i dedikohet personave të papunësuar të cilët për herë të parë aftësohen profesionalisht për profesionet të cilat i kanë fituar për llojin dhe shkallën e caktuar profesionale, ndërsa me qëllim të të afëtsimit për punë të pavarur dhe të dhënies së provimit profesional, në pajtim me ligjin ose me aktin e përgjithshëm të punëdhënësit.

Program stručne prakse traje u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca, i to:

Programi i praktikës profesionale zgjatë në pajtim me ligjin, gjegjësisht në pajtim me aktin mbi organizimin dhe sistematizimin e punëve te punëdhënësi, edhe ate:

– do 12 meseci za pripravnike sa višom ili visokom stručnom spremom.

– deri në 12 muaj për praktikantët me përgatitje të lartë apo superiore.

– 6 meseci za lica sa srednjom stručnom spremom,

– 6 muaj për personat të cilët kanë të kryer shkollën e mesme.

Tokom trajanja stručne prakse Opština Bujanovac :

Gjatë kohëzgjatjes së praktikës profesionale Komuna e Bujanocit:

 1. Uplaćuje poslodavcu sredstva za isplatu angažovanih lica po utvrđenom mesečnom iznosu:

I paguan punëdhënësit mjetet për pagesën e personave të angazhuar sipas shumës së     përcaktuar mujore:

– 22.000,00 dinara u neto iznosu za lica sa visokom stručnom spremom,

– 22.000,00 dinarë në shumën neto për personat me përgatitje profesionale superior,

– 20.000,00 dinara u neto iznosu za lica sa višom stručnom spremom,

– 20.000,00 dinarë në shumën neto për personat me përgatitje të lartë profesionale,

–   18.000,00 dinara u neto iznosu za lica sa srednjom stručnom spremom.

–   18.000,00 dinarë në shumën neto për personat me shkollë të mesme.

 1. Uplaćuje sredstva poslodavcu, koji vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti u skladu sa zakonom i

i paguan mjetet punëdhënësit, i cili bënë përllogaritjen dhe pagesën e kontributeve në rast të lëndimit në punë dhe sëmundjeve profesionale në pajtim me ligjin dhe

 1. snosi troškove polaganja stručnog – pripravničkog ispita u visini jednomesečne novčane pomoći.

I bartë shpenzimet e dhënies së provimit profesional – të praktikantit në lartësinë e ndihmës njëmujore financiare.

 

II USLOVI I POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČESTVOVANJE

II KUSHTET DHE DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR PJESËMARRJE

 

Uslovi – Kushtet:

Pravo na učešće na Javnom pozivu imaju poslodavci iz obrazovnih institucija, Javnih Preduzeća i Javnih Ustanova, čiji je osnivač Opština Bujanovac, državnih organa, kao i poslodavci iz sektora privrede, pod uslovom da :

Të drejtën e pjesëmarrjes në Ftesën publike e kanë punëdhënësit nga Institucionet e Arsimit, Ndërmarrjeve Publike dhe Institucioneve Publike, ku themelues është Komuna e Bujanocit, nga organet shtetërore, si dhe punëdhënësit nga sektori i ekonomisë, me kusht që :

– uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

që me rregull të paguajnë obligimet tatimore dhe kontributet për sigurim të obliguar pensional:

– je zakonom ili aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža;

që me ligj ose me aktin mbi organizimin dhe sistematizimin e punëve te punëdhënësi si kusht për punë në punët e caktuara të jetë paraparë obligimi i mbajtjes së praktikës profesionale;

– ima kadrovske i druge kapacitete za stručno osposobljavanje lica;

të ketë kapacitete kadrovike dhe të tjera për aftësimin profesional të personave;

– angažuje nezaposleno lice koje:

– të angazhoje personin e papunësuar i cili:

 • ima srednje, više ili visoko obrazovanje

ka arsim të mesëm, të lartë ose superior,

 • nema radnog iskustva u struci ili nema radnog iskustva u svojstvu pripravnika, dovoljnog za sticanje uslova za polaganje pripravničkog, odnosno stručnog ispita.

Që nuk ka përvojë pune në profesion ose nuk ka përvojë pune në cilësinë e  praktikantit, të mjaftueshme për fitimin e kushtit për dhënien e provimit profesional, gjegjësisht të provimit të praktikantit;

 • Prijavljeno je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijale u Bujanovcu i dostavi poslodavcu uverenje o tome.
 • Që gjendet në evidencën e Shërbimit nacional për punësim, Ekspozitura në Bujanoc dhe për këtë t’ia dërgoj punëdhënësit çertifikatën.

Poslodavac koji ima do 10 zaposlenih ima pravo da u program uključi do dva nezaposlena lica, a poslodavac koji ima preko 10 zaposlenih ima pravo da u program uključi nezaposlena lica čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

Punëdhënësi i cili ka deri në 10 të punësuar ka të drejtë që në program t’i inkuadroj deri në dy persona të papunësuar, ndërsa punëdhënësi që i ka mbi 10 të punësuar ka të drejtë në inkuadrimin të numrit që nuk mund të jetë më i madhë se 20% i të punësuarve.

Dokumentacija – Dokumentacioni:

– Zahtev za učešće u programu na propisanom obrascu

kërkesa për pjesëmarrje në programin në ekstraktin e paraparë

– Fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR;

Fotokopjen e aktvendimit të organit kompetent mbi regjistrimin në regjistër, nëse aplikuesi i kërkesës nuk është i regjistruar në ARE;

– Izvod iz akta o organizaciji i sistematizaciji poslova, gde je kao uslov za rad na određenim poslovima propisana obaveza obavljanja pripravničkog staža;

– Ekstrakti nga akti mbi organizimin dhe sistematizimin e punëve, në të cilin është paraparë obligimi i kryerjes së stazhit të praktikantit është si kusht për punë në punët e caktuara;

– Dokaz o uplati poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih za mesec koji prethodi mesecu u kojem je podnet zahtev ( kopije overenih obrazaca).

Dëshmia mbi pagesën e tatimeve dhe kontributeve për sigurim të obligueshëm social të punësuarëve për muajin i cili i paraprinë muajit në të cilin është paraqitur kërkesa (kopja e ekstrakteve të verifikuara).

 • Za poslodavce – privredna društva i preduzetnike, dokaz da u stalnom radnom odnosu imaju lice odgovarajuće stručne spreme za stručno osposobljavanje nezaposlenog lica.

 

 • Për punëdhënësit – shoqëritë ekonomike dhe ndërmarrësit, dëshminë që në marëdhënie të përhershme pune të kenë persona adekuat me përgatitje profesionale për aftësimin profesional të personave të papunësuar.

 

 • Savet za zapošljavanje Opštine Bujanovac, određen za praćenje realizaciju programa stručne prakse (Savet) koji donosi odluku, zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o podnetom zahtevu.

Këshilli për punësim i Komunës së Bujanocit, është caktuar për përcjelljen dhe realizimin e programit të praktikës profesionale i cili edhe e bie vendimin, e mbanë të drejtën të kërkojë edhe dëshmi të tjera që janë relevante për vendosje mbi kërkesën e paraqitur.

 

III DONOŠENJE ODLUKE  – SJELLJA E VENDIMIT

 

Na osnovu podnetih zahteva poslodavaca Savet donosi odluku u roku od 15 dana, od dana završetka Javnog poziva.

Në bazë të kërkesave të paraqitura të punëdhënësve, Këshilli nxjerr vendimin në afat prej 15 ditësh, nga data e mbylljes se thirrjes publike.

Donešene odluke, biće objavljene na sajtu Opštine Bujanovac, i na oglasnoj tabli Opštinske uprave Opštine Bujanovac.

Vendimet e nxjerrura do të publikohen në faqen e Komunës së Bujanocit dhe në tabelën për shpallje të Administratës komunale të Komunës së Bujanocit.

 

IV ZAKLJUČIVANJE UGOVORA – LIDHJA E KONTRATËS

 

Načelnik Opštinske uprave Opštine Bujanovac i Poslodavac zaključuju ugovor, kojim se definišu međusobna prava i obaveze, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Kryeshefi i Administratës komunale të Komunës së Bujanocit dhe Punëdhënësi lidhin kontratë, me të cilën definohen të drejtat dhe obligimet e ndërsjellta, në afat prej 15 ditësh nga data e nxjerrjes së vendimit.

Nakon zaključivanja ugovora između Načelnika Opštinske uprave Opštine Bujanovac i Poslodavca, izvršene selekcije kandidata u skladu sa utvrđenim kriterijumima, Poslodavac je u obavezi da zaključi ugovor sa licem na stručnoj praksi.

Pas lidhjes së kontratës në mes të Kryeshefit të Administratës komunale të Komunës së Bujanocit dhe Punëdhënësit, kryerjes së përzgjedhjes së kandidatëve në pajtim me kriteret e përcaktuara, Punëdhënësi është i obliguar të lidhë kontratë me personin në praktikën profesionale.

Po izvršenoj selekciji Saveta za zapošljavanje Opštine Bujanovac, poslodavci će u skladu sa potpisanim ugovorima i odobrenim sredstvima, angažovati nezaposlena lica, prema datim uslovima.

Pas kryerjes së përzgjedhjes nga ana e Këshillit për punësim të Komunës së Bujanocit, punëdhënësit në pajtim me kontratat e nënshkruara dhe me mjetet e lejuara, do t’i angazhojnë personat e papunësuar, sipas kushteve të parapara.

Lica kod poslodavca prilažu dokaz:

Personat paraqesin këto dëshmi para punëdhënësit:

– Dokaz o stečenom obrazovanju;

Dëshminë mbi shkallën e përgatitjes shkollore,

– Dokaz da nisu obavljali stručnu praksu do sada i da nisu radili u struci,

Dëshmi se deri më tani nuk e kanë kryer praktikën profesionale dhe se nuk kanë punuar në profesionin gjegjës;

– Uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci

Çertifikatën mbi shtetësinë jo më të vjetër se 6 muaj

– Izvod iz matične knjige rođenih

Çertifikatën nga libri amëz i të lindurve

– Dokaz o prebivalištu da su lica sa teritorije opštine Bujanovac

Dëshmi mbi vendbanimin se personat janë nga territori i Komunës së Bujanocit.

Datum početka sprovođenja programa stručne prakse mora biti posle datuma donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse.

Data e fillimit të zbatimit të programit të praktikës profesionale duhet patjetër pas datës së nxjerrjes së vendimit mbi zbatimin e programit të praktikës profesionale.

 

V OBAVEZE POSLODAVCA – OBLIGIMET E PUNËDHËNËSIT

 

Poslodavac je u obavezi da:

Punëdhënësi është i obliguar që:

 • Nezaposlenog osposobi za samostalan rad u struci, u skladu sa zakonom, odnosno aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova;

Të papunësuarin ta aftësoj për punë të pavarur në profesion, në pajtim me ligjin, gjegjësisht aktin mbi organizimin dhe sistematizimin e punëve;

 • Nezaposlenog stručno osposobljava najmanje u dužini trajanja ugovorne obaveze;

Të papunësuarin ta aftësoj profesionalisht më së paku sa zgjatë obligimi i kontraktuar;

 • Izda potvrdu o obavljenom pripravničkom stažu, odnosno položenom pripravničkom – stručnom ispitu;

T’i lëshojë vërtetimin mbi kryerjen e stazhit të praktikantit, gjegjësisht të dhënies së provimit të praktikantit/ provimit profesional;

 • Omogući Savetu kontrolu ugovorenih obaveza i

T’i mundësoje Këshillit kontrollin e obligimeve të kontraktuara dhe

 • Obavesti Savet o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

Ta njoftojë Këshillin mbi të gjitha ndryshimet të cilat janë me rëndësi për realizimin e kontratës në afat prej 8 ditësh nga dita e shfaqjes së ndryshimit.

U slučaju prekida stručnog osposobljavanja lica u roku od 30 dana od dana otpočinjanja stručnog osposobljavanja, poslodavac može da izvrši zamenu drugim nezaposlenim licem koje ispunjava potrebne uslove, za preostalo vreme definisano ugovorom.

Në rast të ndërprerjes së aftësimit profesional të personave në afat prej 30 ditësh nga dita e fillimit të aftësimit profesional, punëdhënësi mund të bëjë zëvendësimin me të papunësuarin tjetër i cili i plotëson kushtet e nevojshme, për kohën e mbetur të definuar me kontratë.

 

VI OSTALE INFORMACIJE – INFORMACIONE TË TJERA

 

Zahtev za učešće u programu stručne prakse koji se može dobiti u Opštinskoj upravi opštine Bujanovac – Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj, kancelarija br. 306 ili na sajtu www.bujanovac.rs sa pratećom dokumentacijom, podnosi se Savetu za zapošljavanje Opštine Bujanovac koji je određen za praćenje i realizaciju programa stručne prakse Opštine Bujanovac, u zatvorenoj koverti sa naznakom ’’PRIJAVA ZA UČEŠĆE U PROGRAMU STRUČNE PRAKSE’’.

Kërkesa për pjesëmarrje në Programin e praktikës profesionale, i cili mund të merret në Administratën komunale të Komunës së Bujanocit- Zyra për zhvillim ekonomik lokal ose në faqen e internetit www.bujanovac.rs me dokumentacionin përcjellës, i paraqitet Këshillit për punësim të komunës së Bujanocit, i cili është caktuar për përcjelljen dhe realizimin e Programit të praktikës profesionale të Komunës së Bujanocit, në plikon e mbyllur me shenjën “Fletëparaqitje për pjesëmarrje në Programin praktikës profesionale.”

Informacije o programu mogu se dobiti na sledeće brojeve – 654 517 i 654 607.

Informacionet mbi programin mund të merren në këta numra të telefonit: 654 517 dhe 654 607.

Javni poziv je otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja na sajtu Opštine Bujanovac i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Bujanovac .

Thirrja publike është e hapur 15 ditë nga dita e publikimit në faqen zyrtare të Komunës së Bujanocit dhe në tabelën për shpallje të Administratës komunale të Komunës së Bujanocit.

treci Javni poziv strucna praksa 2016 – Bujanovac

Zahtev za ucesce u programu strucne prakse – Kerkesa per pjesemarrje ne programin e praktikes profesionale 2016

Last modified: 12/12/2017

Leave a Reply