Српски|Shqip|

С А О П Ш Т Е Њ Е – K O M U N I K A T Ë

24/04/2020

Република Србија

Republika e Serbisë

ОПШТИНА БУЈАНОВАЦ

KOMUNA E BUJANOCIT

Штаб за ванредне ситуације

Shtabi për situata të jashtëzakonshme

Број – Numër: 82-116/20

Датум – Data: 21.04.2017

Б у ј а н о в а ц – B u j a n o c

На основу чл. 41 став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), чл.  13. Уредбе о саставу и начинуи организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС”, број 27/2020),  Штаб за ванредне ситуације општине Бујановацј  дана 21.04.2020. године, у складу са Одлуком Владе Републике Србије од 20.04.2020. гподине и Препоруком Привредне Коморе Србије,  издао  је  следеће

Në bazë të nenit 41. paragrafi 4. të Ligjit mbi uljen e rrezikut nga katastrofat dhe menaxhimi me situatat e jashtëzakonshme (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 87/2018), neni 13 Rregullorja për përbërjen dhe mënyrën e organizimit të punës së shtabeve për situatat e jashtëzakonshme (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 27/2020),  Shtabi për situata të jashtëzakonshme i komunës Bujanocit më datë  21.04.2020. në përputhje me vendimin e Qeverisë së Republikës Serbisë të datës 04.20.2020. dhe me Rekomandimin e Dhomës së tregtisë Serbe, lëshoi si në vijim

 

С А О П Ш Т Е Њ ЕK O M U N I K A T Ë

 

  1. На седници Владе Републике Србије, дана 20.04.2020. године,  а у складу са епидемиолошком ситуацијом и мишљењем струке, донете су одлуке у вези са ублажавање одређених мера у вези са спречавањем ширења вируса COVID -19.

Në mbledhjen e Qeverisë së Republikës Serbisë, më datë 20.04.2020 në përputhje me situatën epidemiologjike dhe mendimin e profesionit, u morën vendime lidhur me zbutjen e masave të caktuara në lidhje me parandalimin e përhapjes së virusit COVID-19.

  • Грађани старији од 65 година, моћи ће почевши од сутра, уторком, петком и недељом да излазе у шетњу у трајању од пола сата. Они ће својих пола сата за шетњу моћи да искористе у периоду од 18 часова до 1 сат иза поноћи, највише шест стотина метара од места становања.

Qytetarët mbi moshën 65 vjeç do të jenë në gjendje të dalin për shëtitje gjysmë ore duke filluar nga nesër, të martën, premten dhe të dielën. Ata do të jenë në gjendje të shfrytëzojn gjysmë orën e tyre për të ecur midis orës 18 deri në ora 1 pas mesnatës, më së shumti gjashtëqind metra nga vendbanimi i tyre.

  • Од уторка, 21. априла дозвољен је рад послодавцима из области пружања услуга, попут аутомеханичарских и вулканизерских радњи, обућара, кројача, хемијских чишћења, школа за обуку возача као и послодавцима из области трговине на мало – књижаре, трговци моторним возилима, бициклима, наутиком, техничком робом, грађевинским материјалом…

Nga dita e martë, më 21 Prill, punëdhënësit u lejohet të punojnë në fushën e ofrimit të shërbimeve të tilla si automekanik dhe dyqanet e gomave, këpucëtarët, rrobaqepëset, pastruesit kimik, shkollat ​​e trajnimit të shoferëve si dhe punëdhënësit në fushën e tregtisë me pakicë – libraritë, shitësit e automjeteve motorike, biçikletave, tregtarët detarë, mallra teknike, materiale ndërtimi …

  • Зелене пијаце (на отвореном и затвореном простору) од сутра су поново отворене уз обавезну примену свих мера заштите против ширења корона вируса.

Tregjet e gjelbërta (brenda dhe jashtë) nga nesër janë rihapur krahas zbatimit të detyrueshëm të të gjitha masave për të mbrojtur kundër përhapjes së virusit korona.

  • Влада такође позива послодавце у области грађевинарства (високоградња и нискоградња) да наставе рад у пуном капацитету радом од сутра, 21. априла. Сви послодавци су у обавези да радницима обезбеде заштитна средства (маске, рукавице и дезинфекциона средства) и рад се мора обављати уз поштовање социјалне дистанце. Послодавци су дужни да израде посебан план мера рада током ванредног стања, док су запослени у обавези да то поштују.

Qeveria gjithashtu thërret punëdhënësit në fushën e ndërtimeve (ndërtimtaris së lartë dhe të ulët) të rifillojnë punën me kapacitete të plota nga nesër, 21 prill. Të gjithë punëdhënësit janë të detyruar t’u sigurojnë punëtorëve pajisje mbrojtëse (maska, doreza dhe dezinfektues) dhe puna duhet të bëhet duke rrespektuar distancën sociale. Punëdhënësit janë të obliguar të hartojnë plan të veçantë të masave emergjente ndërsa punonjësit kërkohet të zbatojnë.

  1. Рад малопродајних објеката током трајања ванредног стања треба организовати по следећем принципу:

Funksionimi i shitoreve me pakicë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme duhet të organizohet sipas parimit të mëposhtëm:

  • Понедељак – четвртак од 07.00 до 17.00 часова,

E hënë – e enjte nga ora 7:00 deri 17.00,

  • Петак за грађане старије од 65 година од 04.00 до 07.00, а за остале грађане од 08.00 до 17.00  часова,

E premte për qytetarët më të vjetër se 65 vjet nga 04:00 deri në 07:00, dhe për qytetarët e tjerë ora 08.00 deri në ora 17.00,

  • Трговац може, у складу са горе наведеном препоруком да самостално одреди радно време у наведеним временским интервалима.

Tregtari mund, në përputhje me rekomandimin e mësipërm, të përcaktojë në mënyrë të pavarur orët punës në intervalet e përcaktuara kohore.

  • Препоручује се потрошачима у малопродајним објектима да може бити један потрошач на 10 м2 уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености потошача.

I rekomandohet konsumatorëve në dyqanet me pakicë që të ketë një konsumator për 10 m2 duke respektuar masat e përgjithshme të parandalimit dhe distancës fizike të konsumatorëve.

Забрањује се окупљање људи, не  више од две особе на једном месту.

Ndalohet mbledhja e njerëzve, jo më shumë se dy persona në një vend.

 

КОМАНДАНТ ШТАБА –KOMANDANT I SHTABIT,

Shaip Kamberi

 

 

Last modified: 24/04/2020

Comments are closed.