Српски|Shqip|

РЕШЕЊЕ о попуњавању радних места службеника путем јавног конкурса у Општинској управи Бујановац

01/11/2023

На основу члана 4.ст.8. и чл.81.,82.ст.4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др.закон, 95/2018 и 114/2021), члана 3. Уредебе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.95/2016 и 12/2022), члана 27к. став 1. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118/2021 – др. закон), Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 Број: 112-7563/2023 од дана 30.08.2023.године, Кадровског плана Општинске управе општине Бујановац за 2023. годину бр. 02-179/22 од 23.12.2022.год., у складу са Правилником о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Бујановац бр. 02-22/23-03 од 27.02.2023.године и у складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи, општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Бујановац бр. 02-29/23-03 од 26.10.2023.године, Начелник Општинске Управе општине Бујановац доноси РЕШЕЊЕ о попуњавању радних места службеника путем јавног конкурса у Општинској управи Бујановац.

Resenje – Aktvendiim

Last modified: 01/11/2023

Comments are closed.