Српски|Shqip|

Решење о именовању чланова стручне Комисије за процену пројеката по расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2019. години

23/04/2019

На основу члана 24. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), члана 19,20,21. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“ бр. 126/14,58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), члана 18. и 19. Правилника о условима и начину коришћења средставаза јавно информисање од локалног значаја (Сл.Гл. општине Бујановац бр.03/15) начелник Општинске управе Бујановац, донело је:

Р Е Ш Е Њ Е

О именовању чланова стручне Комисије за процену пројеката по расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2019. години

I

            Именују се чланови стручне Комисије за процену пројеката по расписаном Јавном позиву за учешће на конкурсу за суфинансирање проjеката ради остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бујановац у 2019. години (У даљем тексту Комисија) у овом саставу:

КОМИСИЈА ЗА ИНФОРМИСАЊЕ 2019 – KOMISIONI PËR INFORMIM 2019

Last modified: 23/04/2019

Comments are closed.