Српски|Shqip|

П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

28/02/2023

На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајанима и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник РС” број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 114/2021), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/16, 113/2017 др закон, 95/2018- др закон, 157/2020- др закон, 123/2021- др закон и 12/2022), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис радних места намештеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 88/16), Уредбу о одређивању компетенција за рад државних службеника (”Службени гласник РС” број 09/2022), и члана 39. Одлуке о Општинском већу општине Бујановац, (”Службени гласник Пчињског округа” број 30/2008), по прибављеном мишљењу репрезентативног синдиката код послодавца, Општинско веће општине Бујановац, дана 27.02.2023 године донело је

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ, ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ, СТРУЧНИМ СЛУЖБАМА И ПОСЕБНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta 2023 – Rregullorja mbi organizimin dhe sistematizimin e vendeve te punes 2023

Last modified: 28/02/2023

Comments are closed.