Српски|Shqip|

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 2019.ГОДИНЕ. – PROGRAMI I MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2019

28/06/2019

На основу члана 13. Став  4.  Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју  („Службени гласник Републике Србије“, број 10/2013 ,142/14 , 103/15 и 101/16), члана 53 Статута општине Бујановац („Сл. гласник Пчињског округа“, број 24/08), члана 39 Одлуке о Општинском већу („Сл. гласник Пчињског округа“, број 30/08).

Në bazë të nenit 13. Paragrafit  4.  të Ligjit mbi stimulimet në bujqësi dhe zhvillimit rural (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Serbisë”, numër 10/2013, 142/14 , 103/15 dhe 101/2016 ), nenit 53 të Statutit të komunës së Bujanocit ( “Gazeta zyrtare e rrethit të Pçinjës” numër 24/08), nenit 39 të Vendimit të këshillit komunal  (” Gazeta zyrtare e rrethit të Pçinjës “nr 30/08).

По прибављеном Решењу о давању претходне сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде  (број  320-00-3478/2019-09 од 13.05. 2019.године),  Општинско веће општине Бујановац , на седници од 13.06. 2019.године, доноси

Pas marrjes së Vendimit mbi dhënjen e pëlqimit  paraprak të Ministrisë së bujqësisë pylltaris dhe ekonomis së ujërave (numër 320-00-3478/2019-09 nga data 13.05.2019) Këshilli komunal i komunës së Bujanocit, në seancën e mbajtur më: 13.06.2019 nxjerrë

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА 2019.године.

PROGRAMIN E MASAVE MBËSHTETËSE PËR REALIZIMIN E POLITIKAVE BUJQËSORE  DHE POLITIKAVE TË ZHVILLIMIT RURAL NË KOMUNËN E BUJANOCIT PËR VITIN 2019

 

ПРОГРАМ-PROGRAM

 

 

Last modified: 28/06/2019

Comments are closed.