Српски|Shqip|

ПРАВИЛНИК о измени и допуне Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Општинској управи општине Бујановац / RREGULLORE mbi ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores mbi thirrjet, profesionet dhe pagat e punonjësve në Administratën komunale të komunës së Bujanocit

18/02/2020

На основу члана 46. Закона о локалнoj самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 68 Статута општине Бујановац („Сл.гласник општине Бујановац“, бр.5/19), члана 30. Колективног уговора за запослене у органима општине Бујановац бр.400-413 од 28.11.2018.године, члана 39. Одлуке о Општинском Већу („Сл.гласник Пчињнског округа“, бр. 30/08), члана 54. Одлуке о организацији општинске управе општине Бујановац („Сл.гласник општине Бујановац“, бр.18/16),  Општинско Веће општине Бујановац, на седници одржаној дана 13.02.2020.године доноси

Në bazë të nenit 46.Ligjit mbi vetëadministrimin lokal („G.zyrtare RS”, nr. 129/07, 83/2014-ligj.tj., 101/2016-ligj.tj dhe 47/2018), neni 68.Statuti të komunës së Bujanocit (“G.zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr.5/19), nenit 30 të Kontratës kolektive për punonjësit e organeve të Komunës së Bujanocit nr. 400-413 të 28.11.2018, nenit 39.të Vendimit mbi Këshillin komunal (“G.zyrtare të rrethit të Pçinjës”, nr.30/08), nenit 54 të Vendimit për Organizimin e Administratës Komunale të Komunës së Bujanocit (“Gazeta Zyrtare e Komunës së Bujanocit”, Nr.18 / 16), Këshilli komunal i komunës së Bujanocit, në séance e mbajtur më 13.02.2020  nxjerrë

ПРАВИЛНИК – RREGULLOREN

о измени и допуне Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Општинској управи општине Бујановац

mbi ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores mbi thirrjet, profesionet dhe pagat e punonjësve në Administratën komunale të komunës së Bujanocit

            Правилник о звањима, занимањима и платама запослених у општинској управи општине Бујановац са бр. 06-09/12-03 од дана 20.03.2012.године, Правилинк о измени и допуне Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Општинској управи општине Бујановац са бр. 120-36/13 од дана 30.07.2013.године и Правилинк о измени и допуне Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Општинској управи општине Бујановац са бр. 06-29/15-03 од дана 02.11.2015.године, врше се следеће измене и допуне:

Në Rregulloren për thirrjet, profesionet dhe pagat e punonjësve në Administratën komunale të komunës së Bujanocit nr. 06-09 / 12-03 të datës 20.03.2012, Rregulloren për ndryshimet dhe plotësimet e Rregullores mbi thirrjet, profesionet dhe pagat e punonjësve të Administratës komunale të komunës së Bujanocit me nr. 120-36 / 13 e datës 30 korrik 2013 dhe në Rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për thirrjet, profesionet dhe pagat e punonjësve të Administratës komunale të Komunës së Bujanocit me nr. 06-29 / 15-03 të 02.11.2015, bëhen këto ndryshime:

Члан 1.

            Члан 28.мења се и гласи:

Neni 28 ndryshohet me këtë përmbajtje:

Запослени у Општинској управи имају право на накнаду материјалних трошкова за дневнице и ноћење на службеном путовању, за употребу сопственог возила у службене сврхе, за селидбене трошкове и за накнаду за одвојени живот.

Punonjësit e Administratës komunale kanë të drejtë të rimbursojnë shpenzimet materiale për mëditje dhe bujtjet gjatë natës në udhëtime zyrtare, për përdorimin e automjetit të tyre për qëllime zyrtare, për shpenzimet e zhvendosjes dhe për kompensimin e jetës ndaras.

Накнада из става 1.овог члана исплаћује се у висини, под условима и на начин утврђен актом Владе Републике Србије.

Tarifa nga paragrafi 1 i këtij neni paguhet në shumën, në kushtet dhe në mënyrën e përcaktuar me aktin e Qeverisë së Republikës së Serbisë.

Члан 2.

            После члана 28.додаје се нов члан 28а и гласи:

Pas nenit 28, shtohet neni i ri 28a, si më poshtë:

Запослени има право на месечну претплатну карту за долазак и одлазак са рада за релације где јавни превозник омогућава куповину истих.

Punonjësi ka të drejtë në një kartelë të abonimit mujor për ardhjen në punë dhe largimin nga puna për relacionet ku transportuesi publik mundëson blerjen e tyre.

Изузетно од става 1.овог члана, на захтев запосленог, послодавац може донети одлуку да исплату врши у новцу у висини цене месечне претплатне карте.

Përjashtim nga paragrafi 1 i këtij neni, me kërkesë të punonjësit, punëdhënësi mund të vendosë që pagesa të kryhet me para në shumën e tarifës së abonimit mujor.

За релације на којима јавни превозник не омогућава куповину месечне претплатне карте запослени има право на накнаду трошкова превоза у новцу и то у висини стварних трошкова.

Për relacionet kur transportuesi publik nuk mundëson blerjen e një kartele abonimi mujor, punonjësi ka të drejtë të rimbursojë kostot e transportit në para, deri në kostot reale.

Стварни трошак се утврђује на основу броја дана доласка и одласка са рада и износа цене појединачне карте на линијама и растојању које запослени користи а за које не постоји месечна претплатна карта.

Kostoja reale përcaktohet në bazë të numrit të ditëve të ardhjes në punë dhe largimit nga puna dhe shuma e çmimit të një bilete individuale në linja dhe distanca të përdorura nga punonjësi, për të cilat nuk ka kartelë mujore abonimi.

Ако на истој релацији превоз обавља више превозника при утврђивању стварних трошкова превоза узима се износ цене појединачне карте оног превозника који има најнижу цену. Запослени који нема могућност да при доласку и одласку са рада користи јавни превоз јер на конкретној релацији нема организованог јавног превоза, има право на накнаду трошкова у новцу у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају за сличну релацију, а на основу потврде јавног превозника.

Nëse në të njëjtin relacion operojnë më shumë transportues, me rastin e konstatimit të përcaktimit të shpenzimeve reale merret shuma e çmimit të biletës individuale të atij transportuesi i cili operon me çmim më të ulët. Punonjësi që nuk ka mundësi të përdorë transportin publik gjatë ardhjes dhe largimit, sepse nuk ka transport të organizuar publik në një relacion të caktuar, ka të drejtë të rimbursojë kostot në para në vlerën e tarifës së pajtimit mujor në transportin publik për një relacion të ngjajshëm, në bazë të vërtetimit të transportuesit publik.

Члан 3.

            Измене и допуне Правилника ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у Сл.гласник општине Бујановац, а примењиваће се почев од обрачуна и исплате плате за месец март 2020.године.

Ndryshimet dhe plotësimet e Rregullores hyjnë në fuqi një ditë pas  shpalljes në Gaz.zyrtare të komunës së Bujanocit, dërkaq do të zbatohen duke filluar nga llogaritja dhe pagesa e pagës për muajin mars të vitit 2020.

Правилник о измени и допуне Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Општинској управи општине Бујановац објављује се у „Службеном гласнику општине Бујановац“.

Rregullorја mbi ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores mbi thirrjet, profesionet dhe pagat e punonjësve në Administratën komunale të komunës së Bujanocit publikohet në “Gazetën zyrtare të komunës së Bujanocit”.

Члан 4.

            Правилник доставити: начелнику Општинске управе, Одељењу за финансије и архиви.

Rregullorja do t’i dërgohet: Kryeshefit të Administratës komunale, Drejtoratit të financave dhe Arkivit.

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË BUJANOCIT

 

БрNr:02-10/20-03

 

П Р Е Д С Е Д Н И К – K R Y E T A R,

Shaip Kamberi

 

 

 

 

Last modified: 18/02/2020

Comments are closed.