Српски|Shqip|

О Д Л У К У – V E N D I M

18/02/2020

Општинска Управа

Administrata komunale

Бр. / Nr.: 02-14/2020

Дана / Më: 18.02.2020.године

Бујановац – Bujanoc

На основу члана 44. Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС”, бр. 38/19), члана 30. Колективног уговора за запослене у органима општине Бујановац бр.400-413 од 28.11.2018.године, члана 28а. Правилника о измени и допуне Правилника о звањима, занимањима и платама запослених у Општинској управи општине Бујановац („Сл.гласник општине Бујановац“, бр.2/20) начелник општинске управе општине Бујановац доноси:

Në bazë të nenit 44.të Kontratës kolektive për të punësuarit në njësitë e vetëqeverisjes lokale (“G.zyrtare e RS, NR. 38/19), nenit 30 të Kontratës kolektive për punonjësit e organeve të Komunës së Bujanocit nr. 400-413 të 28.11.2018, nenit 28a. të Rregullores mbi ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores mbi thirrjet, profesionet dhe pagat e punonjësve në Administratën komunale të komunës së Bujanocit (“G.zyrtare e komunës së Bujanocit”, nr.2/20), kryeshefi i Administratës Komunale të Komunës së Bujanocit sjell:

 

О Д Л У К У – V E N D I M

  1. Запосленима, изабраним, именованим односно постављеним лицима који су засновали радни однос у општини Бујановац, а којима превозник не омогућава куповину месечне претплатне карте, као и из разлога што на конкретним релацијама нема организованог јавног превоза, утврђује се право на накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са рада у новцу, почев од месеца марта 2020.године, и то у висини стварних трошкова. Као јавни превозник не омогућава куповину месечне претплатне карте у јавном саобраћају за сличну релацију, то ће се накнада трошкова превоза исплаћивати на основу потврде јавног превозника за најкраћу релацију на територији општине Бујановац.

Personave të punësuar, të zgjedhur, të emëruar gjegjësisht të vendosur, të cilët kanë themeluar marrëdhënie pune në komunën e Bujanocit, të cilëve teransportuesi publik nuk iu mundëson blerjen e biletës me abonim mujor, si dhe për shkak të arësyeve që në relacione konkrete nuk ka të organizuar transport publik, përcaktohet e drejta e rimbursimit të transportit për ardhje dhe largim nga puna në para, duke filluar nga muaji mars 2020, edhe atë në vlerën e harxhimeve reale. Duke qenë se transportuesi publik nuk mundëson blerjen e biletës me abonim mujor në komunikacionin publik për relacionin e njejtë, ashtu që do të rimbursohen harxhimet e transportit në bazë të një vërtetimi nga transportuesi publik për relacionin më të shkurt në territorin e komunës së Bujanocit.

  1. Накнад трошкова превоза за долазак и одлазак са рада обрачунава се тако што се цена карте у једном смеру најкраће релације на територији општине Бујановац, коју је доставио јавни превозник, у износу од 85 динара у једном смеру, односно 170 динара у оба смера, множи се са бројем радних дана запосленог у текућем месецу, а сходно члану 18.став 1.тачка 1. Закона о порезу на доходак грађана, износу поменуте новчане накнаде може бити највише 3.914,00 динара месечно.

Rimbursimi i shpenzimeve të udhëtimit për ardhje dhe largim nga puna, do të llogaritet ashtu që çmimi i biletës në një drejtim të relacionit më të shkurtë në territorin e komunës së Bujanocit, të cilën e ka dorëzuar transportuesi publik, në vlerë prej 85 dinarë në një drejtim, gjegjësisht 170 dinarë në dy drejtime, duke e shumëzuar me numrin e ditëve të punës në muajin aktual, duke u bazuar në nenin 18.paragrafi 1.pika 1. i Ligjit i taksave mbi të ardhurat e qytetarëve, shuma e vlerës në fjalë nuk mund të kaloj 3.914,00 dinarë në muaj.

 

III.   Одлуку доставити Одељењу за финансије и архиви.

         Vendimi të i dorëzohet Drejtoratit për financa dhe arkivit.

 

 

Начелник ОУ Бујановац

Kryeshefi i AK Bujanoc

                                                                                                                    Fadil Aliti

 

Last modified: 18/02/2020

Comments are closed.