Српски|Shqip|

О Д Л У К А – Савет за запошлавање о реализацију програма стручне праксе за 2019-2020 годину , савет доноси једногласну  ОДЛУКУ о продужетку четвртог  IV – јавног позива за наредних   15 дана и то од 14.11.2019 до 28.11.2019 године.

19/11/2019

О Д Л У К А /  V E N D I M

 

 

                Савет за запошлавање о реализацију програма стручне праксе за 2019-2020 годину , савет доноси једногласну  ОДЛУКУ о продужетку четвртог  IV – јавног позива за наредних   15 дана и то од 14.11.2019 до 28.11.2019 године.

                Јавни позив у осталим деловима остаје неизмењен.

 

                Këshilli për punësim mbi realizimin e programi të praktikës profesionale për vitin 2019-2020 viti, Këshilli bie VENDIM  njëzëri për vazhdimin e thirrjes publike  për 15 ditet e ardhshme  edhe ate  nga data 14.11.2019 e deri më 28.11.2019 viti.

                Në pjesët tjera  thirrja publike mbetet i pandryshuar.

 

 

Бујановац – Bujanoc  , дана – më 19.11.2019.год

 

                                                                                                                                                 Председник Савета

                                                                                                                 Kryetari i Komisionit,

                                                                                                                                                       Agim Hasani

 

Last modified: 19/11/2019

Comments are closed.