Српски|Shqip|

ОДЛУКA О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019.ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

17/12/2018

На основу члана 6.ст.5до7.и члана 7а Закона о порезима на имовину(“службени гласник РС”.бр.26/01,45/02,80/02,135/04,61/07.5/09,101/10,24/11,78/11,57/12-УСи 47/2013) члана 36.Закона о изменама и допунама законама о порезима на имовину(“службени гласник РС”,број.47/13) и члана 86 ,Статута општине Бујановац,општинско веће општине Бујановац на седницој одражаној 26.11.2018 године, доноси:

Në bazë të nenit 6. alinea 5-7 dhe nenit 7a të Ligjit mbi tatimet në pasuri (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 26/01,45/02,80/02,135/04,61/07, 5/09,101/10,24/11,78/11,57/12-УС dhe 47/2013), të nenit 36. të Ligjit mbi ndryshimet dhe plotësimet e ligjit mbi tatimet në pasuri (“Gazeta zyrtare e RS”, nr. 47/13) dhe të nenit 86 të Statutit të Komunës së Bujanocit, Këshilli komunal i Komunës së Bujanocit në seancën e mbajtur më 26.11.2018, nxjerr:

ОДЛУКA – VENDIM

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ  МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019.ГОДИНУ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

MBI PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE MESATARE TË METRIT KATROR TË PALUJTSHMËRIVE TË CAKTUARA PËR PËRCAKTIMIN E TATIMIT NË PASURI PËR VITIN 2019 NË TERRITORIN E KOMUNËS SË BUJANOCIT

Члана – Neni 1.

Овим актом/одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајуђих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019.годину на територији општине Бујановац.

Me këtë Vendim përcaktohen çmimet mesatare të metrit katror të palujtshmërive të caktuara për përcaktimin e tatimit në pasuri për vitin 2019 në territorin e Komunës së Bujanocit.

        Члана – Neni 2.

            На територији општине Бујановац одређено је три (3)зона за утврђиванје пореза на имовину,у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима,саобрађајној повезаности са централним деловима општина Бујановац,односно са радним зонама и другим садржајима у насељу,и то: зона А, зона Б и зона Ц,

Në territorin e Komunës së Bujanocit janë caktuar tri (3) zona për  përcaktimin e tatimit në pasuri varësisht nga paisja e tyre me infrastrukturë komunale, me objekte publike me lidhjet e ndërsjellta me pjesët qendrore të Komunës së Bujanocit, gjegjësisht me zonat punuese në përmbajtjet e tjera në lagje, edhe atë: zona A, zona B dhe zona C

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019.годину на територији општине Бујановац  износе:

Çmimet mesatare të metrit katror të palujtshmërive për përcaktimin e tatimit në pasuri për vitin 2019 në teritorin e Komunës së Bujanocit  janë:

Групе непокретности – grupet e patundshëris                  Назив зоне – emërtimi i zonave
 Зона Азона Б зонаЦ

Zona   A             zona  B              zona   C

1. Грађевинског земљишта  – tokës ndërtimore 2.280,00 1.200,00 780,00
2. Пољопривредног земљишта  (само правна лица)– – tokës bujqësor (vetëm për persona juridik ) 120,00 100,00 80,00
3. Шумског земљишта – tokës pyjore ———— 80,00 60.00
4. станова – banesave 60.000,00 50.000,00
5. куђа за становање – shtëpive për banim 44.400,00 24.000.00 19.200,00
6. пословни зграда у других(надземних и подземних)

Грађевинских објеката који служе за обављање делатности – Të objekteve afariste dhe të objekteve të tjera (mbitokë dhe nëntokë) të cilët shërbejnë për ushtrimin e veprimtarisë

90.000,00 50.000,00 30.000,00
7. гаража и гаражних места  – garazheve dhe vendeve për parkim 9.000,00 6.000,00 5.000,00

Члана – Neni 3.

Овај акт/одлуку објавити у  службенигласник општине Бујановац и на интернет странизваничне презентације општине Бујановац.

www.bujanovac.rs

Ky Vendim të publikohet në Gazetën zyrtare të Komunës së Bujanocit dhe në faqen e internetit www.bujanovac.rs .

Члана – Neni 4.

Овај  одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаљивања у службени гласник општине Бујановац ,а примењује се од 01.јануара 2019године

Ky vendim hynë në fuqi në ditën e tetë nga dita e publikimit në Gazetën zyrtare të Komunës së Bujanocit, ndërsa fillon të zbatohet nga 01. janar.2019.

Број- Numër:02-104/18-03

 

 

ПРЕДСЕДНИК – KRYETAR

—————————————

                                                                                                                         SHAIP KAMBERI

 

 

 

Last modified: 17/12/2018

Comments are closed.