Српски|Shqip|

Обавештeње Комисијe за назив улице и тргова општине Бујановац – Njoftim nga Komisionit për emërtimin e rrugëve dhe shesheve të komunës së Bujanocit

12/06/2019

РЕПУБЛИКА СРБИЈА / REPUBLIKA SERBISË

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ / KËSHILLI KOMUNAL I KOMUNËS SË BUJANOCIT

Комисија за назив улице и тргова.

Komisioni për emërtimin e rrugëve dhe shesheve

Карађорђа Петровића, бр. 115, 17520 Бујановац

Karagjorgje Petroviq, nr. 115, 17520 Bujanoc

www.bujanovac.rs

 

Бр – Nr: Сл – Zr/ 2019

Дана –Më: 11.06.2019.год.

Бујановац – Bujanoc.

Комисија за назив улице и тргова општине Бујановац  образована решењем Општинског већа општине Бујановац број 02-41/19-03 од дана  22.маја 2019.године, у саставу: Селами Мустафа, председник,  Агон Исљами – члан, Кастриот Јакупичлан,  Зоран Антић – члан и Небојша Милосављевић –  члан (у даљем тексту: Комисија),

Komisioni për emërtimin e rrugëve dhe shesheve të komunës Bujanocit e formuar me aktvendim të Këshillit komunal i komunës Bujanocit numër 02-41/19-03 datës 22.maj 2019, në përbërje: Selami Mustafa, kryetar, Agon Islami – anëtar, Kastriot Jakupi – anëtar,  Zoran Antiq – anëtar dhe Nebojsha Milosavljeviq – anëtar (në vijim të tekstit: Komisioni),

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е    –  N J O F T I M 

            Обавештавају се грађани, савети Месних Заједница, правна лица, удружење грађана и сви други заинтересовани субјекти, да могу поднесити иницијативе – предлоге за одређивање и именовање улице, тргова на територији општине Бујановац, на основу елабората од републичког геодестког завода.

Njoftohen të gjithë qytetarët, këshillat e Bashkësive Lokale, personat juridik, shoqëritë qytetare si dhe të gjithë subjektet tjera të interesuara, se mund të paraqesinë inicijativë – propozim për përcaktimin dhe emërtimin e rrugëve, shesheve në territorin e komunës së Bujanocit, në bazë të elaborateve nga enti republikan i gjeodezisë.

Иницијативе се могу поднети на електронској форми на емаил адресу selamimustafa84@gmail.com, или на писарници општинске управе Бујановац, ул.К.Петровића бр.115 са називом Комисији за именовање улица и тргова општине Бујановац.

Inicijativat mund të paraqiten në formë elektronike në emai adresën selamimustafa84@gmail.com, ose në shkresoren e Administratës komunale të Bujanocit, rr.K.Petroviq nr.115 duke ju drejtuar Komisionit për emërtimin e rrugëve dhe shesheve të komunës së Bujanocit.

Иницијатива треба да буде образложена и да садржи тачан назив одређене улице или тргова, име и презиме, пребивалиште, односно назив и седиште поднослиоца.

Inicijativa duhet të arsyetohet dhe të përmbajë emërtimin e sakt të rrugës së caktuar ose sheshit, emrin dhe mbiemrin, vendbanimin, gjegjësisht emërtimin dhe venbanimin e parashtruesit.

Рок за подношење иницијативе је 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Afati për paraqitjen e inicijativave është 15 ditë nga data e publikimit të këtij njoftimi.

Предлог елабората су доступни на сајту општине Бујановац : www.bujanovac.rs.

Propozimet e elaborateve janë të publikuara në faqen zyrtare të komunës së Bujanocit : www.bujanovac.rs.

 

Председник Комисије – Kryetar i Komisionit

Selami Mustafa с.р. – d.v.

 

ZAHTEV 

Spancevac Sejace Sebrat Samoljica Rusce Ravno Bucje Rakovac Pribovce Pretina Oslare Novo Selo Nesalce Negovac Muhovac Letovica Levosoje Ljiljance Lopardince Lucane Lukarce Mali Trnovac Karadnik Klenike Klinovac Konculj Kosarno Krsevica Kustica Jastrebac Jablanica Gramada Dreznica Donje Novo Selo Dobrosin Djordjevac Bozinjevac Bratoselce Breznica Brnjare Bujanovac Bustranje Car Zarbince Zuzeljica Zvebac Baraljevac Biljaca Bogdanovac Borovac Vrban Vogance Veliki Trnovac Uzovo Turija Trejak Sveta Petka Starac Suharno

 

 

 

Last modified: 25/06/2019

Comments are closed.