Српски|Shqip|

КОНКУРС О ДОДЕЛИ  ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА – KONKURS PËR NDARJEN E NDIHMËS SË NJËHERSHME FINANCIARE PËR STUDENTËT

11/01/2020

Комисија Општинског већа Општине Бујановац
Komisioni i Këshillit komunal të Komunës së Bujanocit

р  а  с  п  и  с  у ј  е – sh p a ll ë 

К О Н К У Р С – K O N K U R S  

О ДОДЕЛИ  ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА ОСНОВНИХ И МАСТЕР СТУДИЈА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА АКАДЕМСКУ 2019/2020

PËR NDARJEN E NDIHMËS SË NJËHERSHME FINANCIARE PËR STUDENTËT E KOMUNËS SË BUJANOCIT, NË STUDIMET THEMELORE DHE MASTER, PËR VITIN AKADEMIK 2019/2020

 

Једнократна новчана помоћ се додељује студентима који имају пребивалиште на територији општине Бујановац.

Ndihma e njëhershme financiare iu ndahet studentëve me vendbanim në territorin e Komunës së Bujanocit.

Основни критеријуми на основу којих се утврђује испуњеност услова за доделу једнократне новчане помоћи су:

Kriteret bazë me të cilët përcaktohet plotësimi i kushteve për ndarjen e ndihmës ës njëhershme financiare janë:

  1. да је кандидат први пут уписао годину студија и мастер студија,

që kandidati për herë të parë të ket regjistruar këtë vit të studimeve dhe masterin

  1. успех у средњој школи за студенте прве године студија, односно на студијама за студенте осталих година студија,

dëshmi për suksesin nga shkolla e mesme për studentët e vitit të parë, përkatësishtë suksesin e viteve paraprake të studimit, për studentët që regjistrojnë vitet tjera të studimeve

  1. да кандидат није у радном односу,

që kandidati të mos jetë në marrëdhënie pune,

  1. да кандидат нема више од 26 година, односно за студенте прве и друге године мастер студија нема више од 28 година.

që kandidati të mos jetë i moshës mbi 26 vjet, përkatësishtë për studentët e vitit parë dhe dytë studimeve master deri 28 vjet.

 Кандидати који конкуришу уз захтев достављају:

Kandidatët të cilët konkurojnë krahas kërkesës paraqesin këto dokumente:

  1. електронски очитану личну карту, фотокопију старе личне карте или уверење о пребивалишту кандидата,

letërnjoftimin e lexueshëm elektronik, fotokopjen e letërnjoftimit ose certifikatën mbi vendbanimin kandidatit

  1. потврду да је први пут уписао годину студија у 2019/20. години,

vërtetimin se këtë vit të studimeve e ka regjistruar në vitin vijues akademik 2019/20,

  1. потврду о просечној оцени у средњој школи за студенте прве године,

vërtetimin mbi notën mesatare të suksesit nga shkolla e mesme, për studentët e vitit të parë,

  1. уверење о просечној оцени у току студирања за остале кандидате,

Çertifikatën mbi notën mesatare gjatë studimeve, për studentët e tjerë

  1. жиро рачун студента или родитеља.

Llogaria rrjedhëse e studentit ose e prindit.

Једнократна новчана помоћ се додељује за академску 2019/2020. годину а исплаћује се преко Одељења за финансије.

Ndihma e njëhershme financiare ndahet për vitin shkollor 2019/20. ndrësa pagesa bëhet përmes Drejtoratit për financa.

         Конкурс траје  од 10. 01. 2020. године до 31. 01. 2020. године.

Пријаве се достављају, у згради општине Бујановац, ул. К. Петровића,  бр. 115, Одељењу за јавне службе, канцеларија број 301 од 10ч до 14ч са комплетном документацијом у оргиналу.

Konkursi zgjat duke filluar nga 10.01.2020 dhe mbyllet më 31.01.2020. Fletëparaqitjet  dorëzohen  në ndërtesën e komunës së Bujanocit, rr. K. Petroviqit, nr. 115, Drejtorinë për shërbime publike, zyrja numër 301 nga ora 10 h deri në orën 14 h, me origjinalin e dokumentacionit të  kompletuar .

         Кандидати који подносе непотпуну документацију комисија неће разматрати њихове захтеве.

Komisioni nuk do t’i shqyrtoj aplikacionet e kandidatëve me dokumentacion të pakompletuar.

Одлука о додели једнократне новчане помоћи доноси се у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Vendimi mbi ndarjen e bursave bihet në afat prej 30 ditësh, nga dita e skadimit të afatit për paraqitjen e aplikacioneve.

 

MOLBA – LUTJE

IZJAVA – DEKLERATA

Председник комисије

               Kryetari i Komisionit        

Driton Rexhepi MSc. 

с.р.-d.v

     

                                                                                                                      

                                                                               

 

                                 

 

Last modified: 11/01/2020

Comments are closed.