Српски|Shqip|

БУЏЕТ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2019.ГОДИНЕ

27/02/2019

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 -исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,

103/2015, 99/2016 и 113/2017), члана 32. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број

129/2007 и 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 35. Статута општине Бујановац

(“Службени гласник Пчињског округа”, број 24/2008) Скупштина општине Бујановац на седници

одржаној дана 24.12.2018. године, донела је

О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бујановац за 2019. (у даљем тексту:

буџет), састоје се од :

Буџет општине Бујановац за 2019 годину

Last modified: 27/02/2019

Comments are closed.