П Р А В И Л Н И К О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПР

07.04.2017

            На основу чл.13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју  („Сл.гласник РС“, бр.10/2013, 142/14, 103/15и 101/2016)  и чл. 39 Одлуке о општинском већу („Сл.гласник Пчињског округа“, бр.30/08), Општинско веће општине  Бујановац на седници одржаној 06.04.2017. године донела је

            Në bazë të nenit 13. Ligjit mbi  stimulimet në bujqësi dhe zhvillim rural ("Gazeta Zyrtare e RS", nr.10 / 2013, 142/14, 103/15, и 101/2016) dhe nenit 39 të Vendimit të këshillit komunal   (" Gazeta Zyrtare rrethin të Pçinjës", nr .30 / 08), Këshilli Komunal i komunës së Bujanocit në mbledhjen e mbajtur 06.04.2017. ka  miratuar

П Р А В И Л Н И К

О  ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ КАО ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА У УНАПРЕЂЕЊУ И РАЗВОЈУ ПОЉОПРИВРЕДЕ У ОПШТИНИ БУЈАНОВАЦ

 

RREGULLOREN

MBI NDËRRIMIN E RREGULLORES MBI KUSHTET DHE MËNYRËN E SHFRYTZIMIT TË MJETEVE NË BUJQËSI SI MBËSHTETJE FINANCIARE TË PRODHUESVE BUJQËSOR NË PËRPARIMIN DHE ZHVILLIMIN E BUJQËSIS NË KOMUNËN E BUJANOCIT

            I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

               DISPOZITAT BAZË

                                                            Члан – Neni 1.

 

            Овим Правиником уређују се врсте подстицаја, начин коришћења подстицаја, као и услови и поступак за остваривање права на подстицаје у пољопривреди на територији општине Бујановац у складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (у даљем тексти: закон).

           Me këtë  rregullore rregullohen  llojet e stimulimeve, mënyra e përdorimit të stimulimeve, si dhe kushtet dhe procedurat për ushtrimin e të drejtës të  stimulimeve në bujqësi në  territorin e komunës së Bujanocit, në pajtim me Ligjin mbi stimulimet në bujqësi dhe zhvillim rural ( teksti në vijim : Ligji ).

II  ВРСТЕ ПОДСТИЦАЈА

     LLOJET E STIMULIMEVE

                                                            Члан - Neni 2.

           

Општинско веће  општине Бујановац утврђује мере подршке за спровођење пољопривредне политике које се односе на директна плаћања, осим за премију осигурања за усеве, плодове, вишегодишње засаде, расаднике и животиње, регресе за трошкове складиштења у јавним складиштима, регресе за репродуктивни материјал и то само за вештачко осемењавање и за кредитну подршку, суфинансирање камата за пољопривредне кредите, репроматеријала, куповину пољопривредне механизације, машина у сточарству, воћарству и повртарству, куповину стоке и ветеринарских трошкова.

Këshilli komunal i komunës së Bujanocit përcakton masa mbështetëse për zbatimin e politikave bujqësore që lidhen me pagesa të drejtpërdrejta, me përjashtim të sigurimit për të lashtat,  frutave, të mbjellurave shumëvjeçare,  fidanishteve dhe kafshëve, regreseve për shpenzimet e magazinimit në magazina publike, regrese për material riprodhues edhe ate vetëm për mbarsime artificiale dhe për mbështetje kreditore,  bashkë-financimin  e kamatave për kredi bujqësore, meterialit reprodukues, blerjen e mekanizmit bujqësor, makinave  në blegtori, pemëtari dhe perimtari, blerjen e bagëtive dhe shpenzimeve  veterinare.

                                                            Члан - Neni 3.

            Годишње мере подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје општине Бујановац извршавају се на основу годишњег Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Бујановац, који доноси Општинско веће општине Бујановац (у даљем тексту: Програм подршке), уз претходну сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

           Masat vjetore mbështetëse për zbatimin e politikave bujqësore në zonën e komunës së Bujanocit bëhen në Programin vjetor të mbështetjes për zbatimin e politikave bujqësore dhe të zhvillimit rural të komunës së Bujanocit, të  cilën e  sjell Këshillin komunal i komunës së Bujanocit ( teksti në vijim : Programi  mbështetës ), me miratimin paraprak të Ministrisë së bujqësisë dhe mbrojtjes së ambientit jetësor.

            Подршка спровођењу пољопривредне политике и политике руралног развоја не може бити у супротности са националним програмом донетим у складу са законом.

           Mbështetja e  zbatimimit të politikave bujqësore dhe politikave të  zhvillimit rural nuk mund të jenë në kundërshtim me programin kombëtar të miratuar në përputhje me ligjin.

Члан - Neni 4. 

            Средства за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја обезбеђују се у буџету општине Бујановац.

            Mjetet për zbatimin e politikave bujqësore dhe politikës së zhvillim rural janë siguruar në buxhetin e komunës së Bujanocit.

            Висина срестава за подстицаје у пољопривреди и руралном развоју утврђује се за сваку буџетску годину.

           Lartësia e mjeteve për stimulimet në bujqësi dhe zhvillim rural  përcaktohen për çdo vit buxhetor.

                                                            Члан - Neni 5.

            Члан 5 мења се и гласи :

            Neni 5 ndryshohet dhe thuhet:

Средстава за подстицаје у пољопривреди користе се за мере подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја из годишњег Програма подршке, а нарочито за:

            Mjetet për stimulime në bujqësi shfrytëzohen për të mbështetur masat për zbatimin e politikave për bujqësi dhe zhvillim rural në Programin Vjetor të mbështetjes, veçanërisht për:

 

Ø  Набавка опреме и механизације за припрему, дистрибуцију и складиштење концентроване и кабасте сточне хране на газдинству ( сено,силажа, сенажа итд )

            Blerja e pajisjeve dhe makanizmit për përgatitjen, shpërndarjen dhe ruajtjen e 

            prodhimit të koncentruar dhe ushqimit në kaba në ekonomi (sanë, silazh,

            senazhë,)

Ø  Набавка опреме за мужу или затворених система за мужу у слободном и везаном систему држања

            Blerja e pajisjeve për mjelje ose sistemit të mbyllur për mjelje në sistem  të

            lirë dhe të lidhur për shtallë

Ø  Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних засада воћака, хмеља и винове лозе, као и постављање противградних мрежа, објеката и набавка опреме и средстава за тестирање, клонску селекцију, сертификацију, конзервацију и мултипликацију садног материјала

             Ngritje të reja apo ripërtritje të të egzistuarave (ngjyrosje dhe ngritje )të prodhimit (

             me mbështetëse) dhe mbjellje të pemëve amëzore, kulpurës dhe hardhis së verës, si

             dhe vënjen  e rrjetave antibreshër, objekteve dhe blerjes së përgaditjeve dhe mjeteve  

             për testim, selektimit klonik, çertifikimin, konzervimin dhe multiplikimit të materialit

            mbjellës

Ø  Набака механизације и опреме за сетву, садњу, заштиту биља и наводњавање/одводњавање за воћарску и виноградарску производњу, производњу садног материјала и повртарску производњу (укључујући и производњу расада и цвећарство) на отвореном пољу; набавка механизације за воћарско-виноградарску производњу (набавка прецизних машина за сетву, машина за расађивање расада, висококвалитетних прскалица или атомизера за заштиту од болести, корова и штеточина; набавка система са микропрскалицама за заштиту воћњака, винограда и расадника од измрзавања; набавка противградних мрежа и пратеће опреме; набавка система кап по кап; набавка пластичних фолија, агротекстила и прскалица за наводњавање)

Ø  Blerja e makanizmit  dhe pajisjeve për mbjelljet, mbjelljen, mbrojtjen e bimëve dhe ujitjes / kullimit për prodhimtarinë e pemëtaris  dhe vreshtarisë, prodhimit të materialit fidanor , prodhimtaris lavërtare (duke përfshirë  edhe prodhimtarin e fidaneve  dhe rritjen e luleve) në fushë të hapur; blerjen e mekanizmave për pemëtari dhe vreshtari (blerjen  e makinave  precize për  mbjellje për artërisje (rrallim)  të fidaneve, spërkatëse me cilësi të lartë ose atomizer për t"u mbrojtur nga sëmundjet, barërat e këqija dhe dëmtuesit, blerjen e një sistemi me mikrospërkatëse për  mbrojte tek  pemishtet, vreshtat dhe fidanishtet nga ngrirja, dhe blerjen e rrjetatave anti-breshër dhe paisjeve ndihmëse , blerjen e sistemit  pikë - pikë, blerja e folive plastike, agrotekstilit dhe  spërkatëse për ujitje)

Ø  Изградња стакленика и набавка опреме и/или материјала за повртарску производњу и производњу јагодастог воћа, као и расадничарску производњу и цвећарство у заштићеном и полузаштићеном простору (набавка конструкција за пластенике и стакленике, високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике, система за загревање пластеника, система за вештачко осветљавање, система за наводњавање/одводњавање и ђубрење водотопивим ђубривима и столова за производњу расада) за пластенике и стакленике

Ndërtimi i serrave dhe sigurimin e pajisjeve dhe / ose materialit për prodhimtarin  e perimkulturave dhe prodhimtarin e frutave manore si dhe prodhimtarin e fidaneve  dhe hortikulturës në hapsirat e mbrojtur dhe gjysmë të mbrojtura ( blerja e konstrukcioneve për serra, blerjen e folive shumëvjeçare me cilësi të lartë  si dhe folive shumë shtresore për serat prej xhami, sistemet  për ndriçim artificial, sistemet e ujitjes / kullimit dhe plehrimit  me plehëra të tretshme në ujë dhe tavolinës për prodhimin e fidanëve) për serat e xhamit dhe atyre prej plasmasi

Ø  Набавка машина за обраду земљишта

Blerjen e  makinave për punimin e tokës

Ø  Набавка сејалица

Blerja e mbjellëseve

Ø  Набавка прскалица за прихрану и заштиту биљака од болести, штеточина и корова

             Blerjen e  spërkatëseve për ushqim dhe mbrojtjen e bimëve nga sëmundjet, dëmtuesit

            dhe barërat e këqija

Ø  Набавка нових пчелињих друштава

            Blerja e shoqërive të bletëve të reja

Ø  Набавка опреме за пчеларство

            Blerja e   pajisjeve për bletari

Ø  Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју

            Stimulimet për aktivitete promovuese në bujqësi dhe zhvillim rural

Члан - Neni 6. 

            Појединачна висина средстава за сваку од мера подршке за спровођење пољопривредне политике утврђује се годишњим Програмом подршке у оквирима предвиђеним буџетом Општине Бујановац за ту годину.

             Lartësia  individuale e mjeteve për secilën prej masave të mbështetjes për zbatimin e politikave bujqësore  përcaktohen me Programin vjetor   mbështetës të parapara në kuadër të buxhetit të komunës së Bujanocit për atë  vitë.

            III  КОРИСНИЦИ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

                   TË DREJTAT E SHFRYTËZIMIT NË STIMULUME

                                                           Члан - 7 Neni.

            Право на подстицаје у пољопривреди имају пољопривредна газдинства и породична пољопривредна газдинства са подручја општине Бујановац  која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом, у складу са законом којим се уређује пољопривреда.

             Të drejtë në  stimulime në bujqësi kanë  ekonomit bujqësore  dhe ekonomit familjare nga territori i  komunës së Bujanocit, të cilat janë të  regjistruar në Regjistrin e ekonomive bujqësore me status aktiv, në përputhje me ligjin që rregullon bujqësinë.

            Захтев за доделу средстава за подстицаје у пољопривреди могу да поднесу носиоци или чланови пољопривредног газдинства из става 1. овог члана.

            Kerkesën për ndarjen e mjeteve për stimulime në bujqësi mund ta paraqesin bartësit apo antarët e ekonomive bujqësore nga  paragrafi 1. të këtij neni.

 

       IV  ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ

              PROCEDURA PËR REALIZIMIN E TË DREJTËS PËR STIMULIME                           

                                                Члан – Neni 8

Право на подстицаје остварује се на основу расписаног конкурса.

E drejta  në stimulime realizohet në bazë të konkursit të shpallur.

Конкурс се објављује у локалним средствима јавног информисања и на званичном сајту општине Бујановац.

Konkursi publikohet në mjetet lokale të informimit publik dhe në faqen zyrtare të komunës së Bujanocit.

                                                Члан  - Neni 9.

Конкурсом се одређују потребна документа и други докази које подносилац захтева треба да достави уз свој захтев, за сваку од врста подстицаја.

Me konkurs  përcaktohen  dokumentet e nevojshme dhe argumente   të tjera që parashtruesi i kërkesës duhet të paraqes në kërkesën e tij  , për secilin nga llojet e stimulimeve.

Конкурсом се одређује рок за подношење захтева.

Me konkurs përcaktohet  afati  për dorëzimin e kërkesave.

Конкурсом се одређује да се непотпуни и неблаговремени захтеви неће разматрати.

Me konkurs është e përcaktuar se kërkesat e paplotsuara dhe jo me kohë  nuk do të merren parasysh.

                                                Члан  - Neni 10.

Пољопривредни произвођачи могу поднети само један захтев за све мере подстицаја из расписаног конкурса.

Prodhuesit bujqësorë mund të dorëzojë vetëm një kërkesë për të gjitha masat stimuluse nga konkursi i shpallur.

                                                Члан -  Neni 11.

Члан 11 мења се и гласи:

Neni 11 ndryshohet dhe thuhet:

 

Конкурс за подстицаје расписује Комисија за доделу подстицајних средстава у пољопривреди .

Konkursin për stimulime e shpall  Komisioni për dhënien e mjeteve stimuluese në bujqësi .

Комисија има председника и пет члана.

Komisioni ka kryetarin  dhe pesë anëtarë.

Комисију именује Општинско веће општине Бујановац, на предлог председника општине, на период од две године.

Komisionin e emëron  Këshilli komunal i komunës së Bujanocit, me propozim të Kryetarit të komunës, në  periudhë prej dy  vitesh.

Комисија утврђује испуњеност услова за доделу подстицаја и доставља предлог решења по поднетим захтевима начелнику Општинске управе  .

Komisioni përcakton plotësimin e kushteve për ndarjen e stimulimeve dhe paraqet propozim vendimet  sipas kërkesave  të parashtruara  kryeshefit të administratës komunale .

Решења о поднетим захтевима за подстицаје доноси начелник општинске управе .

Aktëvendimet mbi kërkesat e paraqitura për stimulime i merr kryeshefi i administratës komunale.

Против решења начелника опчтинске управе дозвољен је приговор Општинском већу општине Бујановац у року од 15 дана од дана пријема истог.

Kundër aktëvendimit të kryeshefit të administratës komunale është i lejuar kundërshtimi në këshillin Komunal të komunës së Bujanocit në afat prej 15 ditësh nga dita e marrjes së të njëjtës

Решење Општинског већа по приговору је коначно.

Aktëvendimi i Këshillit komunal pas kundrshtimit është definitiv.

Начелник општинске управе  по правоснажости решења један примерак доставља председнику Општине, а један примерак Одељењу за финансије које се стара о извршењу решења.

Kryeshefi i administratës komunale pas aktëvendimit të formës së prerë një ekzemplar ja paraqet Kryetarit të komunës, kurse një ekzemplar drejtoratit për financa e cila merret me kryerjen e aktëvendimit.

Комисија подноси Општинском већу општине Бујановац годишњи извештај о свом раду.

Komisioni i paraqet këshillit komunal të komunës së Bujanocit raportin vjetor mbi punën e sajë.

                                                Члан – Neni 12.

Стручне и административно техничке послове за потребе Комисије обављају запослени у Одељењу.

Punët tekniko-administrative për nevoja të Komisionit i kryejn të punësuarit në drejtorat.

                                                Члан – Neni 13.

Одељење води Регистар подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у који се уписују подаци о врсти и висини остварених подстицаја по кориснику.

Drejtorati udhëheq Regjistrin e stimulimeve në bujqësi dhe zhvillim rural në të cilat evidentohen të dhënat mbi llojin dhe shumën e stimulimeve të realizuara sipas shfrytzuesit.

Подаци из става 1 овог члана су јавни и користе се у циљу спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја и статистичких и других истраживања.

Të dhënat nga paragrafi 1 të këtij neni janë publike dhe zhfrytzohen me qëllim të zbatimit të politikës bujqësore dhe politikës së zhvillimit rural  dhe statistikave dhe  kërkimeve tjera.

                        VII  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

                                DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE

                                                            Члан – Neni 14.

                        Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Бујановац“.

                        Kjo rregullore hynë në fuqi tetë ( 8 ) ditë nga dita e shpalljes në Gazetën zyrtare të komunës së Bujanocit”

                        ОПШТИНСКО ВЕЋЕ  ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ

                    KËSHILLI  KOMUNAL I KOMUNËS SË BUJANOCIT

 

Број-Numër:320-7/17-03

 

 

                                    ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА-ZËVENDS KRYETARI,

                                                                                                       Стојанча Арсић – Stojança Arsiq

                                                                                             

                                                                                                                    ___________________

                                                                                                                                                                                                                                            

 

« назад [актуелне вести]

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj