Е-управа

Конвертор валута

EUR
=
118.80
USD
=
91.80
GBP
=
148.77
CHF
=
98.43

 Virtualni maticar Investirajte u Bujanovac BudzetTaksesms%20parkingu


 


НАРУЏБЕНИЦА
Уверење о држављанству


Уверење књиге држављана намењеном за употребу на територији Републике Србије или Републике Црне Горе

Подаци о Наручиоцу:
Име и презиме:  
Адреса становања:  
Место и поштански број:  
ЈМБГ:  
Контакт телефон:  
е-адреса:   (опционо)

Подаци о лицу за које се издаје документ:
Име:  
Презиме:  
Девојачко презиме:   (уколико је лице женског пола)
Име и презиме оца:  
Име мајке:  
Девојачко презиме мајке:  
Дан, месец и година рођења:  
Општина и место рођења:  
ЈМБГ:  
Број личне карте:   (уколико је дете, унети бр. л.к. наручиоца)
Адреса становања:  
Сврха издавања:  
ИСПОРУКА:  

 
 
НАПОМЕНА ЗА НАРУЧИОЦА:
Тражене документе искључиво шаљемо на подручју Републике Србије.

  • За извод из књиге рођених, венчаних и умрлих потребно је платити административну таксу (републичку таксу 90 дин) + цену услуге 100 дин.
  • За уверење из књиге држављана потребно је платити административну таксу (републичку таксу 300 дин) + цену услуге 100 дин.
  • За Интернационални извод из књиге рођених потребно је платити административну таксу (републучку административну таксу од 260 дин.) + цену услуге од 600 дин.
  • За Уверење о слободном брачном стању потребно је платити административну таксу (републичку административну таксу од 550 дин) + цену услуге од 600 дин.
  • Жиро рачун општине је 840–742251–843–73 са бројем модела 97 и позивом на број 08-030.
  • Жиро рачун за уплату републичке таксе је 840–742221–843–57 са бројем модела 97 и позивом на број 08-030.
  • Изводи се достављају путем поште, а рок доставе зависи од ажурности поште.
  • Трошкови доставе плаћају се поштару приликом преузимања извода.
  • Детаљније информације можете добити на телефон: 017/651–013, локал 155 или на е-маил maticnasluzba@bujanovac.rs.
     
   

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj