Јавна предузећа

Конвертор валута

EUR
=
118.80
USD
=
91.80
GBP
=
148.77
CHF
=
98.43

 Virtualni maticar Investirajte u Bujanovac BudzetTaksesms%20parkingu


 

Дирекција за изградњу

Последња измена: 15.09.2010

 

ЈП. ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРБАНИЗАМ, ПУТЕВЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ БУЈАНОВАЦ
 
 
Јавно предузеће Дирекција за грађевинско земљиште, урбанизам, путеве и стамбене послове општине Бујановац основано је одлуком Скупштине општине Бујановац  29.04.1996 године.
 
ЈП. Дирекција за грађевинско земљиште, урбанизам, путеве и стамбене послове Бујановац је од оснивања до данас уговорила и изводила преко овлашњених предузећа радове из следећих области :
 
ПУТНА ОБЛАСТ – асвалтирање путева и улица, појачано одржавање-поправка путева и улица, санација путева и улица, годишње одржавање путева и улице, вертикално и хоризонтално одржавање саобраћајне сигнализације, зимско одржавање путева и улица, годишње одржавање путно пружних прелаза и др.
 
ВОДОПРИВРЕДНА ОБЛАСТ – регулација корита реке, изградња мостова и пропуста и др.
 
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА – изградња водоводни система, изградња канализационих система,изградња пумпних станица и потисних цевовода и др.
 
ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО – одржавање чистоће – метење улица, одржавање зеленила, чистоће и прање улица, чишћење дивљих депонија и др. 

ЕЛЕКТРО ОБЛАСТ – изградња трафо станица, изграда и продужетак мрежа уличног осветљења, израда ниско напонско мреже, одржавање уличне мреже расвете, набавка електро материјала за уличну расвету и др.
 
ИЗГРАДЊА, УСЛУГЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И НАДЗОР – изградња стамбених зграда са одржавањем, реконструкција објеката школа, уредјења дворишта и игралишта школа, изграда пројектних документација и планова, обавлање стручног надзора.

ИЗВОЂЕЊЕ ЈАВНИ РАДОВА – озелењавање површина (садња разних садница) на територији општине, чишћење путева и др.
 
ЈП.Дирекција за изградњу Бујановац има све нормативне акте од статута по до остале нормативне акте који су предвидјен прописима Закона о Јавним предузећима .
 
Планом и програмом на нивоу године  предвидјене јавне набавке малих и великих вредности, тако да су сарадњи са инвеститором (оснивачем) општине Бујановац, обављамо јавне набавке у складу са прописима Закона о јавним набавкама РС. (од покретање поступка за јавне набавке , па све до окончања поступка , посебно за сваку јавну набавку великих и малих вредности ).
 
 
Одлуком скупштине општине Дирекција је преузела организацију паркинг сервиса.
 
Паркинг сервис врши наплату паркирања путем СМС.
 
 
Седиште ЈП. Дирекције за изградњу Бујановац је у ул.К.Петровића бб.17520 Бујановац .
 
 Директор ЈП Дирекције за изграднју Бујановца дипл. инг Агим Халити
 
 
 
Контакт телефони:
 
- телефон централа   017/652-693
- телефон факс                   652-232

 

Време[weather.com]

Анкета[arhiva]

Билтен

Уколико желите редовно да примате обавештења пријавите се уношењем Ваше e-mail адресе:

Izradu sajta je sponzorisala americka agencija za medjunarodni razvoj

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj